Specyfikacja techniczna Cabac Bm251

Specyfikacja techniczna Cabac BM251 została zaprojektowana tak, aby zapewnić wydajność i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Jest to wydajny, wielofunkcyjny odbiornik, który może działać w trybie różnych systemów komunikacji, takich jak: systemy komunikacji cyfrowej, komunikacji analogowej oraz systemy cyfrowej transmisji danych. Jest wyposażony w wiele wymaganych funkcji, takich jak: wysoka jakość dźwięku, wyjścia audio, wejścia optyczne, wbudowany odbiornik GPS oraz port USB. Posiada także zaawansowane funkcje, takie jak: tryb oszczędzania energii, możliwość dostosowania do wielu różnych typów anten, wbudowane filtry szumów oraz wbudowane moduły łączności bezprzewodowej.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja techniczna Cabac Bm251

SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁOWA S-03. 01. 01(CPV 45231300-8) ogólna S–00. 00. 00., pkt 3. 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna S–00. 00., pkt 4. 1. Rury kanałowe Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub z dźwignią z belką umoŜliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchowych. Z uwagi na specyficzne właściwości rur naleŜy przy transporcie zachować następujące dodatkowe wymagania: –przewóz rur moŜe być wykonany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, –przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza – 5 0 C do + 30 0 C, przy czym powinna być zachowana szczególna ostroŜność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, –na platformie samochodu rury powinny leŜeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości 10 cm, ułoŜonych prostopadle do osi rur. –rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoŜenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, –przy długościach większych niŜ długość pojazdu, wielkość zwisu nie moŜe przekraczać 1 m. Kształtki kanalizacyjne naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroŜności jak dla rur 4. 2. Płyty pokrywowe Płyty pokrywowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Rozmieszczenie płyt powinno umoŜliwiać uŜycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 3. Kruszywo Kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków, frakcji itp. ) W/w zasad naleŜy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 5. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej - część ogólna S–00. 00., pkt 5. PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI TŁOCZNEJ W SOŁECTWIE KANIÓW GMINA BESTWINA Strona 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁOWA S-03. 01(CPV 45231300-8) 5. Roboty przygotowawcze 5. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego stanowi Dokumentacja Projektowa Prawna (granice własności) i Specyfikacja Szczegółowa S-01. (CPV 45100000-8). Wytyczenie w terenie osi kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych naleŜy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umoŜliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez słuŜby geodezyjne Wykonawcy. NaleŜy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne. W miejscach, gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami zgodnie z przepisami BHP i kodeksu drogowego. Wycinka drzew i krzewów Wycinkę drzew i krzewów wykonać zgodnie ze Specyfikacją Szczegółową ST S-01. 02. (CPV 45111213-4). Usunięcie warstwy humusu Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją Szczegółową ST S-01. 03. (CPV 45112210-0). Usunięcie i odbudowa elementów dróg, ogrodzeń Usunięcie i odbudowa elementów dróg, ogrodzeń itp. wykonać zgodnie ze Specyfikacją Szczegółową ST S-01. 04. (CPV 45110000-1). Lokalizacja istniejącego uzbrojenia Przed przystąpieniem do kaŜdego odcinka kanalizacji wyprzedzająco, Wykonawca wykona odkrywki uzbrojenia istniejącego oraz uzgodni sposób zabezpieczenia skrzyŜowań oraz sposób odbioru z wpisem do Dziennika Budowy zabezpieczenia sieci istniejących. KaŜdorazowo prace w rejonie istniejących skrzyŜowań naleŜy prowadzić pod nadzorem przedstawicieli dysponentów sieci. 6. Ocena stanu technicznego budynków Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków połoŜonych w odległości mniejszej niŜ 20 m od osi kanalizacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń budynków w trakcie wizji przed rozpoczęciem robót, naleŜy protokolarnie spisać rodzaj uszkodzeń z załączeniem dokumentacji fotograficznej. Roboty ziemne Roboty ziemne w miejscu skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi naleŜy wykonać ręcznie (w obecności przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami skrzyŜowań z urządzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją szczegółową ST PROJEKT BUDOWY KANALIZACJI TŁOCZNEJ W SOŁECTWIE KANIÓW GMINA BESTWINA Strona 10

 • Page 1 and 2: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 3 and 4: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 5 and 6: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 7 and 8: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 9 and 10: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 11 and 12: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 13 and 14: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 15 and 16: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 17 and 18: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 19 and 20: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 21 and 22: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 23 and 24: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 25 and 26: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 27 and 28: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 29 and 30: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 31: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 35 and 36: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 37 and 38: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 39 and 40: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 41 and 42: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 43 and 44: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 45 and 46: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 47 and 48: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 49 and 50: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 51 and 52: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 53 and 54: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 55 and 56: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 57 and 58: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 59 and 60: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 61 and 62: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 63 and 64: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 65 and 66: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 67 and 68: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 69 and 70: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 71 and 72: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 73 and 74: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 75 and 76: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 77 and 78: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 79 and 80: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 81 and 82: SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO
 • Page 83 and 84:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 85 and 86:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 87 and 88:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 89 and 90:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 91 and 92:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 93 and 94:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 95 and 96:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 97 and 98:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 99 and 100:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 101 and 102:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 103 and 104:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 105 and 106:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 107 and 108:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 109 and 110:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 111 and 112:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 113 and 114:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

 • Page 115:

  SPECYFIKACJA TECHNICZNA-SZCZEGÓŁO

Ogólne omówienie zawartości i formy specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Do wszystkich z nas dotarło już ograniczenie wcześniejszych, wysoce rygorystycznych wymogów obowiązujących w kosztorysowaniu inwestorskim, w szczególności co do stosowania ustalonej bazy normatywnej oraz cenowej. Z ulgą przyjęliśmy też dopuszczoną swobodę doboru stopnia scalenia robót w opracowywanych obecnie kosztorysach i związanego z tym oparcia wyceny na własnych, lub zaczerpniętych z dostępnych źródeł, informacjach cenowych odpowiadających obranej agregacji robót, aż do poziomu wskaźników.

Ten liberalizm nie objął jednak wszystkich warunków ustalania wartości i procedur udzielania zamówień na roboty budowlane. Weźmy na przykład wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych. Zachowano tu zasadę opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Różnica jednak polega na tym, że w przeciwieństwie do obecnego stanu prawnego, poprzednia ustawa o zamówieniach publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy w sposób bardzo ogólny traktowały oba te pojęcia: "dokumentacja projektowa" oraz "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót". Również Prawo budowlane oraz szczegółowe przepisy dotyczące zakresu i formy projektu technicznego były niewystarczające dla zastosowań w przypadkach przewidzianych prawem zamówień publicznych. Przepisy te ukierunkowano bowiem na procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę.
Niedoprecyzowanie wspomnianych pojęć prowadziło do szeregu nieporozumień w interpretowaniu postanowień ustawy o zamówieniach publicznych. Na porządku dziennym były pytania - czy przedmiar robót jest, czy nie jest częścią dokumentacji projektowej, do kogo należy jego opracowanie, jak powinna wyglądać specyfikacja techniczna wobec jej wymagalności, a jednocześnie całkowitego niemal pominięcia tego tematu w przepisach.

Braki te postarano się usunąć przy wprowadzeniu w roku ubiegłym nowych przepisów:

 • ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz. 177, z późn. zm. ),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. nr 130, poz. 1389),
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. nr 202, poz. 2072).

Pierwsze z wymienionych rozporządzeń określa sposoby kalkulacji robót przy sporządzaniu kosztorysu inwestorskiego, a także zasady ustalania planowanych kosztów robót budowlanych i planowanych prac projektowych. Drugie jest rozporządzeniem "opisowym", uściślającym i rozwijającym określenia występujące w ustawie i w rozporządzeniu z 18 maja br. Właściwej obecnie formie i zawartości dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia na roboty budowlane, poświęcony jest cały rozdział 2 rozporządzenia, opatrzony tytułem "Zakres i forma dokumentacji projektowej". W rozdziale 3, zatytułowanym "Zakres i forma specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych" znalazły się wytyczne opracowania tychże specyfikacji, natomiast rozdział 4 określa znaczenie i wymaganą treść programu funkcjonalno-użytkowego.

W niniejszym artykule postanowiłam więcej miejsca poświęcić specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót, które pomimo wejścia w życie nowych przepisów, w dalszym ciągu są one jakby niezauważane i niedoceniane przez zamawiających. Jak wiadomo, przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka i świadomość dotychczasowego braku szczegółowych przepisów dotyczących postaci specyfikacji, ich zakresu i treści zdołała się już mocno zakorzenić. Być może potrzebny jest czas aby uznano, że są nie tylko wymaganym, lecz i niezbędnym dokumentem w procedurze udzielania zamówienia.

Obecnie konieczność posiadania specyfikacji wynika nie tylko z samej ustawy Prawo zamówień publicznych, ale również z rozporządzenia z dnia 2 września br. wydanego na podstawie delegacji zawartej w ustawie.
Wg art. 31, ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych - przedmiot zamówienia na roboty budowlane należy opisać za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Śledząc dalej przepisy, zawarta w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r., w § 6, ust. 1, odmienna niż do tej pory, definicja przedmiaru obliguje zamawiającego do posiadania specyfikacji, poprzez narzucenie obowiązku wskazania w przedmiarze, przy opisie robót podstawowych, również odpowiednich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Aby nie było już żadnych wątpliwości, w § 10, ust. 1 rozporządzenia, wymieniono wprost informacje, które należy podać dla każdej pozycji przedmiaru, a mianowicie:

 1. numer pozycji przedmiaru,
 2. kod pozycji przedmiaru, określony z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych,
 3. numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiarowej,
 4. nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,
 5. jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,
 6. ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Kontynuując rozważania, zauważmy z kolei, że przedmiar robót, zgodnie z § 4, ust. 1 tego rozporządzenia jest, obok projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy wynika to z odrębnych przepisów, obowiązkowym składnikiem dokumentacji projektowej, za pomocą której należy opisać przedmiot zamówienia.
To sprzężenie specyfikacji z przedmiarem, a przedmiaru z dokumentacją projektową, niezależnie od zapisu w ustawie, uwypukla konieczność dysponowania przez zamawiającego specyfikacjami technicznymi.

Bardziej dociekliwym czytelnikom zwróćmy w tym miejscu uwagę na pewne rozbieżności w samym pojęciu "przedmiar", który jest przywoływany w dwóch komplementarnych rozporządzeniach z dnia 18 maja br. i 2 września br. Dokumenty, które mają się uzupełniać, ujmują przedmiar na dwa sposoby, co szczegółowo omówione zostało w artykule pana dyr. Andrzeja Warwasa.

Po odnotowaniu zaistnienia prawnego specyfikacji technicznych w procedurze udzielania zamówienia publicznego, przyjrzyjmy się jaki winien być ich zakres i treść.

Definicję specyfikacji znaleźć można w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. Inaczej sformułowana w stosunku do wcześniejszej, nie wnosi ona praktycznie nic nowego, za wyjątkiem podania celu, któremu mają służyć specyfikacje.

§12 rozporządzenia brzmi:
"Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. "

Z kolei § 14 rozporządzenia określa, co powinny zawierać specyfikacje. Nie będę tu przytaczać w całości treści tego paragrafu, ponieważ jest długi i każdy może zapoznać się z nim we własnym zakresie. W każdym razie wynika z niego, że obok informacji czysto technicznych, które będą się powtarzać w specyfikacjach dla różnych przedmiotów zamówienia, lecz wykonywanych w tych samych technologiach - np. co do sposobów wykonania robót budowlanych, kontroli jakości robót, czy tolerancji wykonania - wystąpi w nich szereg informacji właściwych tylko dla danej budowy i określonego zamawiającego, a wynikających - przykładowo z organizacji robót, warunków ochrony środowiska w miejscu budowy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, organizacji ruchu, zabezpieczenia chodników i jezdni, ze sposobu odbioru robót czy też sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.
W tej sytuacji należy uznać, że żadne standardowe specyfikacje, których pojawienia się wielu oczekiwało, nie rozwiążą problemu, choćby nawet były opracowane kompleksowo dla szerokiego zakresu robót. Takowe mogą służyć jedynie pomocą w ujmowaniu pewnych zagadnień, lecz zamawiający zmuszony będzie do indywidualnego określenia swoich wymagań co do technicznej i ekonomicznej strony konkretnego zadania.

Pozostaje określić, kto winien być autorem specyfikacji i na jakim etapie przygotowania inwestycji mają one być opracowywane. Rozporządzenie z dnia 2 września 2004r. stanowi, o czym wspomniałam wcześniej, że dokumentacja projektowa, służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, składa się z:

 • projektu budowlanego,
 • projektów wykonawczych,
 • przedmiaru robót,
 • informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( w określonych przypadkach).
 • Specyfikacje techniczne nie są tu wymienione, więc należy uznać, że są one opracowaniem odrębnym od dokumentacji projektowej. Żeby jednak powstały, musi być wcześniej opracowany projekt budowlany i projekty wykonawcze, które wyznaczą co i jak ma być zrobione.
  Dopiero na tej podstawie będzie można opracować specyfikacje techniczne. Kto i jaka jednostka ma być ich autorem - tego rozporządzenie nie podaje. Ze względu na merytoryczne i formalno-proceduralne współzależności można oczekiwać, że najczęściej opracowanie dokumentacji i specyfikacji spocznie w jednym ręku.
  Zauważmy, że przedmiar będący składnikiem dokumentacji projektowej, będzie mógł powstać dopiero po wytworzeniu specyfikacji, z tej prostej przyczyny, że musi się do niej odwoływać poprzez przywołanie w pozycji przedmiaru numeru specyfikacji.

  Kolejność wykonania omawianych opracowań zilustrujmy schematycznie poniżej:

  Zarówno specyfikacje, jak i przedmiar opracowuje się dla robót podstawowych, których definicję znajdziemy w rozporządzeniu z dnia 2 września 2004r. Za roboty podstawowe w świetle rozporządzenia uznaje się minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. Zatem, już autor specyfikacji (poprzedzających prace nad przedmiarem) zdecyduje, które z robót uznane będą za podstawowe i jaki będzie ich stopień scalenia. W dalszym etapie znajdą one swoje odbicie w przedmiarze. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące nie będą objęte tym dokumentem.

  Renata Niemczyk

  Współzałożycielka i dyrektor ORGBUD-SERWIS, wiceprezes Stowarzyszenia Kosztorysantów Budow­lanych, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  Z Encyklopedia Zarządzania

  Specyfikacja techniczna
  Polecane artykuły
  • Analiza kwalifikacyjna
  • Jakość dostaw
  • Odbiór ilościowy i jakościowy
  • Normalizacja
  • Towaroznawstwo spożywcze
  • Partia towarów
  • Wyrób medyczny
  • Plan jakości
  • Normy

  Specyfikacja techniczna – opracowanie, dokument, który zawiera spis wymagań jakie powinien spełniać produkt, wyrób, usługa, żeby odpowiadać wymaganiom zasadniczym (J. Siudecki 2020, s. 17-18). Spełnienie wymagań zasadniczych pozwala zminimalizować zagrożenia wiążące się z użyciem produktu, wyrobu, usługi (J. 35). Specyfikacja techniczna stanowi zbiór procedur formalnych dotyczących mi. in. jakości materiałów użytych do produkcji lub w toku świadczenia usługi, standardów wykonania, procedur kontroli wykonania (M. Głażewski, K. Piechowicz, L. Cupryjak 2012, s. 1-2).W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie normalizacji europejskiej - którego celem było wskazanie dobrowolnych specyfikacji technicznych lub specyfikacji jakościowych, którym mogą odpowiadać produkty, procesy czy usługi - pojawiła się normatywna definicja specyfikacji technicznej. Według tej definicji specyfikacja techniczna to dokument, w którym zawarte są wymagania techniczne, które powinny zostać obligatoryjnie spełnione przez produkt, usługę, system (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej… 2012).

  Specyfikacja techniczna pozwala oszacować koszt wykonania produktu lub świadczenia usługi, umożliwić ustalenie wykonania umowy oraz zapewnia właściwy nadzór nad wykonaniem zleconego produktu czy usługi.Podstawami formalnymi specyfikacji technicznej mogą być (J. 63):

  • normy krajowe,
  • normy europejskie,
  • normy międzynarodowe,
  • specyfikacje własne producenta.

  Specyfikacje techniczne to dokumenty normalizacyjne.

  Elementy specyfikacji technicznej

  W praktyce specyfikacja techniczna często wykorzystywana jest w przetargach jako załącznik do umowy przetargowej, w którym zawarte są szczegółowe wymogi dotyczące produktu lub usługi np. :

  • cechy charakterystyczne wyrobu, usługi, produktu;
  • wymagania techniczne;
  • wymagania jakościowe;
  • wymagania związane z zasadami wytwarzania produktu lub świadczenia usługi;
  • wymagania związane z bezpieczeństwem użytkowania;
  • wymagania związane z transportem elementów niezbędnych do produkcji lub wykonania usługi;
  • wymagania dotyczące oznaczenia produktu czy usługi;
  • wymagania związane z przekazaniem produktu do użytkowania, zasady odbioru.

  Specyfikacja techniczna może zawierać spis dokumentów, które poświadczają spełnienie wymagań (M. Pawłowski, P. Szymański 2017, s. 3-6).

  W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012r. w sprawie normalizacji europejskiej jako elementy specyfikacji technicznej wskazano m. in (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej… 2012):

  • wymagane cechy produktu;
  • metody i procesy produkcji odnoszące się do produkcji rolnej, produkcji przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta, produkcji substancji leczniczych;
  • wymagane cechy usługi;
  • sposoby i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej… 2012).

  Specyfikacje techniczne w branży budowlanej

  Specyfikacje techniczne są istotnym elementem realizacji projektów w branży budowlanej. Obowiązują one w zakresie wykonania i odbioru robót budowlanych, ale dotyczą także stosowanych materiałów, warunków składowania wykorzystywanych materiałów i produktów oraz sposobu ich transportu, a także kontroli, pomiarów oraz rozliczenia danego rodzaju robót. Wymagania stawiane w specyfikacjach określają także zasady, według których należy obliczać koszty robót budowlanych, przeprowadzać kontrole oraz do jakie metody i techniki budowy stosować.W budownictwie drogowym funkcjonują ogólne specyfikacje techniczne (OST). Służą one szybszej realizacji robót oraz łatwiejszemu przygotowaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (M. 1-3).Specyfikacje techniczne w branży budowlanej są dokumentem (M. 4):

  • przetargowym - ustalają zakres czynności i robót oraz umożliwiają ustalenie kosztów;
  • umownym - jako załącznik do umowy podpisanej między zamawiającym a wykonawcą;
  • wykonawczym - obowiązują wykonawcę oraz zamawiającego.

  Bibliografia

  • Głażewski M., Piechowicz K., Cupryjak L. (2012), Rola i znaczenie ogólnych specyfikacji technicznych w budownictwie drogowym, referat, LV Techniczne Dni Drogowe, 13-15 listopada 2012 r., Ossa koło Rawy Mazowieckiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Krajowa Sekcja Drogowa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  • Pawłowski M., Szymański P. (2017), Dokumentacja przetargowa jako źródło sporów w realizacji kontraktów kolejowych, "Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej", nr 25, s. 311-321
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE Dz. Urz. UE 2012, L 316/12
  • Siudecki J. (2020), Wzajemne uznawanie kolejowych regulacji technicznych w umowach Unii Europejskiej o wolnym handlu, "Studia prawno-ekonomiczne", tom 114
  • Wieszała R. (2012), Systemy zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", z. 77

  Autor: Karolina Mermer

  Specyfikacja techniczna Cabac Bm251

  Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja techniczna Cabac Bm251

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Specyfikacja techniczna Cabac Bm251