Polecenia sterujące Cadet C 130g

Cadet C 130g to nowoczesne sterowane polecenia, które zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w samolotach wojskowych. Polecenia są wyposażone w szereg funkcji sterujących, które umożliwiają pilotowi precyzyjne i bezpieczne wykonanie zadań. Polecenia Cadet C 130g są łatwe w użyciu, a dzięki szerokiej gamie trybów łatwo dostosować je do własnych potrzeb. Ponadto, polecenia te są wyposażone w szereg funkcji bezpieczeństwa, które chronią przed niepożądanymi przypadkami. Wszystkie funkcje są łatwe w obsłudze i pozwalają na precyzyjne wykonanie zadań w warunkach lotniczych.

Ostatnia aktualizacja: Polecenia sterujące Cadet C 130g

20 września 2021

 • Wprowadzenie 
 • Co warto wiedzeć 

 

 • Podstawowe polecenia: 
 •  Sterujemy żółwiem 

   Jednym ze sposobów tworzenia grafiki w języku Python jest korzystanie z modułu Turtle. Został on napisany przy użyciu biblioteki Tkinter i umożliwia pisanie programów wykorzystujących ideę grafiki żółwia. Możemy tworzyć proste i bardziej złożone programy, wydając polecenia sterujące ruchem obiektu zwanego żółwiem. Polecenia języka Python, jak i komendy dla żółwia, oparte są na słowach w języku angielskim.  

   W programach korzystających z grafiki żółwia należy najpierw zaimportować moduł turtle: 

   from turtle import * 

   Podstawowe polecenia sterujące żółwiem 

  Polecenie 

  Wynik na ekranie 

  forward – naprzód 

  fd(100) 

  Żółw idzie naprzód 100 kroków 

  backward – wstecz 

  bk(50) 

  Żółw cofa się 50 kroków 

  right – prawo 

  rt(90) 

  Żółw obraca się w prawo o 90 stopni 

  left – lewo 

  lt(45) 

  Żółw obraca się w lewo o 45 stopni 

  pen up – podnieś pisak 

  pu() 

  Żółw podnosi pisak 

  pen down – opuść pisak 

  pd() 

  Żółw opuszcza pisak 

  Działanie 

  Początkowo żółw znajduje się na środku okna zwrócony w prawą stronę. Jeśli wydajemy mu polecenia naprzód lub wstecz, to przesuwa się o podaną liczbę kroków w kierunku, w którym patrzy. Domyślnie żółw porusza się z opuszczonym pisakiem, rysując na ekranie linie. Jeśli przed przesunięciem żółwia podniesiemy pisak, żółw przemieszcza się nie zostawiając śladu.  

  I

  • Wprawki w rysowaniu 
  • Własne definicje 
  • Dokumentacja w języku angielskim 
  • Instalacja środowiska Python 
  • Edytor MU
  • II

  • Rysujemy szlaczki - wprawki
  • Nie tylko figury 
  •  III 

   Definiowanie funkcji bez parametrów 

   ANG-3001 – terminal produkowany w Polsce przez gdański Unimor w latach osiemdziesiątych, przeznaczony do współpracy z różnymi systemami komputerowymi, w tym między innymi stosowany wraz z komputerem Bosman 8. Był to terminal graficzny, bowiem umożliwiał pracę nie tylko w trybie tekstowym 25 wierszy (24 wiersze robocze + 1 wiersz komunikatów) na 80 znaków w wierszu, ale także w trybie graficznym 512x256 punktów (monochromatycznym). Terminal posiadał wbudowane wszystkie funkcje terminala alfanumerycznego AN-2001 oraz dodatkowe funkcje graficzne.

   Elementy podstawowe[edytuj | edytuj kod]

   Terminal składał się z dwóch zasadniczych elementów:

   • monitora Neptun M159 (z dodatkowym zasilaczem),
   • klawiatury T6162, w obudowie której umieszczony był mikrokomputer sterujący pracą terminala i pamięć obrazu.

   Klawiatura[edytuj | edytuj kod]

   Klawiatura T6162 była klawiaturą hallotronową, o układzie typu QWERTY o 78 klawiszach podzielonych na 3 odrębne sekcje:

   • klawiszy funkcyjnych – 4 klawisze,
   • klawiszy numerycznych – 17 klawiszy,
   • blok podstawowy – 59 klawiszy, w tym blok alfanumeryczny – 49 klawiszy.

   W terminalu stosowano kodowanie znaków w zakresie kodów od 0 do 127 według ISO-7. Dostępne były wszystkie polskie litery diakrytyczne, a także znaki alfabetu greckiego.

   Monitor[edytuj | edytuj kod]

   Monitor M159 był monitorem monochromatycznym. Ekran miał 12 cali (30 cm). Pracował w jednym z dwóch trybów:

   • tekstowym, w którym dostępne były 24 linie po 80 znaków oraz dodatkowy 25 (górny) wiersz komunikatów;
   • graficznym, 512 × 256 punktów.

   Terminal dawał możliwość definiowana okien zapisywanych na stosie, w których zasady realizacji komend (edycji) były identyczne jak dla całego ekranu.

   Tryby pracy[edytuj | edytuj kod]

   Terminal dawał możliwość pracy w dwóch trybach (przełączanie trybu pracy umożliwiał jeden z klawiszy funkcyjnych o nazwie LOCAL):

   • LOCAL – kod znaku z klawiatury umieszczany był w pamięci obrazu każdy więc znak wygenerowany na klawiaturze jest wyświetlany na monitorze; urządzenie pracuje w tym trybie jako samodzielna jednostka, można np. testować poprawność pracy terminala i jego wszystkie funkcje bez udziału systemu komputerowego,
   • DUPLEX – kod znaku z klawiatury przesyłany był do sterownika interfejsu (systemu komputerowego), kod może (ale nie musi) zostać odesłany do terminala i zostać wyświetlony na monitorze, bowiem w tym trybie pracy wyświetlany obraz przesyłany jest z systemu komputerowego.

   Polecenia sterujące[edytuj | edytuj kod]

   W terminal wbudowano polecenia sterujące. Ich wydawanie operator komputera mógł realizować za pomocą klawisza Esc, po którym należało wprowadzić kolejne znaki. Polecenia te obejmowały następujące operacje:

   • polecenia dla trybu tekstowego:
    • operacje na oknach
    • sterowanie kursorem
    • przesuwanie obrazu
    • kasowanie treści
    • operacje na kursorze
    • wybór generatora znaków
    • zmiana alfabetu
    • inwersja znaków
    • pytanie o rodzaj terminala
    • pisanie znaków w linii komunikatów
    • sygnał dźwiękowy
    • pisanie dużych znaków
    • definiowanie dodatkowych poleceń
    • testy
   • polecenia graficzne:
    • ustawienie sposobu realizacji poleceń graficznych
    • rysowanie punktów, linii, prostokątów, znaków
    • przełączanie, powiększanie, negowanie obrazu
    • pisanie i czytanie: pamięć obrazu – system komputerowy
    • kasowanie linii, przesuwanie obrazu
   • przełączanie trybów.

   Mikrokomputer sterujący[edytuj | edytuj kod]

   Mikrokomputer sterujący wykonywany był na jednej płytce (obwodzie drukowanym) montowanej w klawiaturze. Klawiatura i mikrokomputer zasilane były z zasilacza umieszczonego w monitorze Neptun M159. Tu również znajdowała się pamięć obrazu (a w zasadzie dwie pamięci dla dwóch obrazów, co umożliwiało przełączanie między pamięciami i np. pracę tekstową na jednej pamięci i graficzną na drugiej). Oparto go o procesor Z80B i wyposażono w 64 kB pamięci RAM oraz 16 kB pamięci EPROM, w której zapisany był monitor sterujący pracą terminala.

   Terminal komunikował się z systemem komputerowym za pomocą interfejsu szeregowego (standard sygnałów CCITT V. 24). Istniała możliwość zmiany generatora znaków. Dodatkowo terminal mógł być wyposażony w złącze drukarki standardu Centronics (gniazdo 25 stykowe).

   Bibliografia[edytuj | edytuj kod]

   • Terminal ANG-3001, Instrukcja obsługi. Gdańskie Zakłady Elektroniczne Unitra Unimor. GZE 5114/87. (pol. ).
   • Mikrokomputer Bosman 8, Instrukcja obsługi. GZE 5112/87. btitle=Mikrokomputer+Bosman+8%2C+Instrukcja+obs%C5%82ugi&rft.
   • Unimor Bosman 8. www. pl – Dziennik miłośnika polskich komputerów. [dostęp 2011-10-24]. (pol.

   Z Wikibooks, biblioteki wolnych podręczników.

   C jest językiem imperatywnym - oznacza to, że instrukcje wykonują się jedna po drugiej w takiej kolejności w jakiej są napisane. Aby móc zmienić kolejność wykonywania instrukcji potrzebne są instrukcje sterujące.

   Na wstępie przypomnijmy jeszcze informację z rozdziału Operatory, że wyrażenie jest prawdziwe wtedy i tylko wtedy, gdy jest różne od zera, a fałszywe wtedy i tylko wtedy, gdy jest równe zeru.

   Instrukcje warunkowe[edytuj]

   if[edytuj]

   Użycie instrukcji if wygląda tak:

    if (wyrażenie) { /* blok wykonany, jeśli wyrażenie jest prawdziwe */ } /* dalsze instrukcje */

   Istnieje także możliwość reakcji na nieprawdziwość wyrażenia - wtedy należy zastosować słowo kluczowe else: } else { /* blok wykonany, jeśli wyrażenie jest nieprawdziwe */

   Przypatrzmy się bardziej "życiowemu" programowi, który porównuje ze sobą dwie liczby:

    #include <stdio. h> int main () { int a, b; a = 4; b = 6; if (a==b) { printf ("a jest równe b\n"); printf ("a nie jest równe b\n"); return 0;

   Stosowany jest też krótszy zapis warunków logicznych, korzystający z tego, jak C rozumie prawdę i fałsz, tzn. :

   • liczba całkowita różna od zera oznacza prawdę
   • liczba całkowita równa zero oznacza fałsz.

   Jeśli zmienna a jest typu integer, zamiast:

   można napisać:

   a zamiast

   można napisać:

   Czasami zamiast pisać instrukcję if możemy użyć operatora wyrażenia warunkowego (patrz Operatory).

    if (a ! = 0) b = 1/a; else b = 0;

   ma dokładnie taki sam efekt jak:

   Zobacz też:

   • Dangling else problem w wikipedi

   switch[edytuj]

   Aby ograniczyć wielokrotne stosowanie instrukcji if możemy użyć switch. Jej użycie wygląda tak:

    switch (wyrażenie) { case wartość1: /* instrukcje, jeśli wyrażenie == wartość1 */ break; case wartość2: /* instrukcje, jeśli wyrażenie == wartość2 */ /*... */ default: /* instrukcje, jeśli żaden z wcześniejszych warunków nie został spełniony */

   Należy pamiętać o użyciu break po zakończeniu listy instrukcji następujących po case. Jeśli tego nie zrobimy, program przejdzie do wykonywania instrukcji z następnego case. Może mieć to fatalne skutki: printf ("Podaj a: "); scanf ("%d", &a); printf ("Podaj b: "); scanf ("%d", &b); switch (b) { case 0: printf ("Nie można dzielić przez 0! \n"); /* tutaj zabrakło break! */ default: printf ("a/b=%d\n", a/b);

   A czasami może być celowym zabiegiem (tzw. "fall-through") - wówczas warto zaznaczyć to w komentarzu. Oto przykład: int a = 4; switch ((a%3)) { case 0: printf ("Liczba%d dzieli się przez 3\n", a); case -2: case -1: case 1: case 2: printf ("Liczba%d nie dzieli się przez 3\n", a);

   Przeanalizujmy teraz działający przykład: unsigned int dzieci = 3, podatek=1000; switch (dzieci) { case 0: break; /* brak dzieci - czyli brak ulgi */ case 1: /* ulga 2% */ podatek = podatek - (podatek/100* 2); case 2: /* ulga 5% */ podatek = podatek - (podatek/100* 5); default: /* ulga 10% */ podatek = podatek - (podatek/100*10); break; printf ("Do zapłaty:%d\n", podatek);

   Pętle[edytuj]

   while[edytuj]

   Często zdarza się, że nasz program musi wielokrotnie powtarzać ten sam ciąg instrukcji. Aby nie przepisywać wiele razy tego samego kodu można skorzystać z tzw. pętli. Pętla wykonuje się dopóty, dopóki prawdziwy jest warunek.

    while (warunek) { /* instrukcje do wykonania w pętli */

   Całą zasadę pętli zrozumiemy lepiej na jakimś działającym przykładzie. Załóżmy, że mamy obliczyć kwadraty liczb od 1 do 10. Piszemy zatem program: int a = 1; while (a <= 10) { /* dopóki a nie przekracza 10 */ printf ("%d\n", a*a); /* wypisz a*a na ekran*/ ++a; /* zwiększamy a o jeden*/

   Po analizie kodu mogą nasunąć się dwa pytania:

   • Po co zwiększać wartość a o jeden? Otóż gdybyśmy nie dodali instrukcji zwiększającej a, to warunek zawsze byłby spełniony, a pętla "kręciłaby" się w nieskończoność.
   • Dlaczego warunek to "a <= 10" a nie "a! =10"? Odpowiedź jest dość prosta. Pętla sprawdza warunek przed wykonaniem kolejnego "obrotu". Dlatego też gdyby warunek brzmiał "a! =10" to dla a=10 jest on nieprawdziwy i pętla nie wykonałaby ostatniej iteracji, przez co program generowałby kwadraty liczb od 1 do 9, a nie do 10.

   for[edytuj]

   Od instrukcji while czasami wygodniejsza jest instrukcja for. Umożliwia ona wpisanie ustawiania zmiennej, sprawdzania warunku i inkrementowania zmiennej w jednej linijce co często zwiększa czytelność kodu.

   Instrukcję for stosuje się w następujący sposób:

    for (wyrażenie1; wyrażenie2; wyrażenie3) {

   Jak widać, pętla for znacznie różni się od tego typu pętli, znanych w innych językach programowania.

   Opiszemy więc, co oznaczają poszczególne wyrażenia:

   • wyrażenie1 - jest to instrukcja, która będzie wykonana przed pierwszym przebiegiem pętli. Zwykle jest to inicjalizacja zmiennej, która będzie służyła jako "licznik" przebiegów pętli.
   • wyrażenie2 - jest warunkiem trwania pętli. Pętla wykonuje się tak długo, jak prawdziwy jest ten warunek.
   • wyrażenie3 - jest to instrukcja, która wykonywana będzie po każdym przejściu pętli ( także po ostatnim). Zamieszczone są tu instrukcje, które zwiększają licznik o odpowiednią wartość.

   Jeżeli wewnątrz pętli nie ma żadnych instrukcji continue (opisanych niżej) to jest ona równoważna z:

    { wyrażenie1; while (wyrażenie2) { wyrażenie3;

   Ważną rzeczą jest tutaj to, żeby zrozumieć i zapamiętać jak tak naprawdę działa pętla for. Początkującym programistom nieznajomość tego faktu sprawia wiele problemów.

   W pierwszej kolejności w pętli for wykonuje się wyrażenie1. Wykonuje się ono zawsze, nawet jeżeli warunek przebiegu pętli jest od samego początku fałszywy.

   Po wykonaniu wyrażenie1 pętla for sprawdza warunek zawarty w wyrażenie2, jeżeli jest on prawdziwy ( inny niż zero), to wykonywana jest treść pętli for, czyli najczęściej to co znajduje się między klamrami, lub gdy ich nie ma, następna pojedyncza instrukcja. W szczególności musimy pamiętać, że sam średnik też jest instrukcją - instrukcją pustą.

   Gdy już zostanie wykonana treść pętli for, następuje wykonanie wyrażenie3. Należy zapamiętać, że wyrażenie3 zostanie wykonane, nawet jeżeli był to już ostatni obieg pętli. Poniższe 4 przykłady pętli for w rezultacie dadzą ten sam wynik. Wypiszą na ekran liczby od 1 do 10.

    for(i=1; i<=10; ++i){ printf("%d", i);} for(i=1; i<=10; printf("%d", i++ ) ); // 4 przykład for(i=1; i<10; printf("i =%d", i++ ) ); printf(" i =%d", i ); // wyrażenie3 i++ zostanie wykonane, nawet jeżeli był to już ostatni obieg pętli

   Dwa pierwsze przykłady korzystają z własności struktury blokowej, kolejny przykład jest już bardziej wyrafinowany i korzysta z tego, że jako wyrażenie3 może zostać podane dowolne bardziej skomplikowane wyrażenie, zawierające w sobie inne podwyrażenia. A oto kolejny program, który najpierw wyświetla liczby w kolejności rosnącej, a następnie wraca. int main() int i; for(i=1; i<=5; ++i){ } for( ; i>=1; --i){

   Po analizie powyższego kodu, początkujący programista może stwierdzić, że pętla wypisze 123454321. Stanie się natomiast inaczej. Wynikiem działania powyższego programu będzie ciąg cyfr 12345654321. Pierwsza pętla wypisze cyfry "12345", lecz po ostatnim swoim obiegu pętla for (tak jak zwykle) zinkrementuje zmienną i. Gdy druga pętla przystąpi do pracy, zacznie ona odliczać począwszy od liczby i=6, a nie 5. By spowodować wyświetlanie liczb od 1 do 5 i z powrotem wystarczy gdzieś między ostatnim obiegiem pierwszej pętli for a pierwszym obiegiem drugiej pętli for zmniejszyć wartość zmiennej i o 1.

   Niech podsumowaniem będzie jakiś działający fragment kodu, który może obliczać wartości kwadratów liczb od 1 do 10. #include <stdio. h> int a; for (a=1; a<=10; ++a) { printf ("%d\n", a*a);

   do.. while[edytuj]

   Pętle while i for mają jeden zasadniczy mankament - może się zdarzyć, że nie wykonają się ani razu. Aby mieć pewność, że nasza pętla będzie miała co najmniej jeden przebieg musimy zastosować pętlę do while. Wygląda ona następująco:

    do { } while (warunek);

   Zasadniczą różnicą pętli do while jest fakt, iż sprawdza ona warunek pod koniec swojego przebiegu. To właśnie ta cecha decyduje o tym, że pętla wykona się co najmniej raz. A teraz przykład działającego kodu, który tym razem będzie obliczał trzecią potęgę liczb od 1 do 10. do { printf ("%d\n", a*a*a); ++a; } while (a <= 10);

   Może się to wydać zaskakujące, ale również przy tej pętli zamiast bloku instrukcji można zastosować pojedynczą instrukcję, np. : do printf ("%d\n", a*a*a); while (++a <= 10);

   break[edytuj]

   Instrukcja break pozwala na opuszczenie wykonywania pętli w dowolnym momencie. Przykład użycia:

    int a; for (a=1 ; a ! = 9 ; ++a) { if (a == 5) break; printf ("%d\n", a);

   Program wykona tylko 4 przebiegi pętli, gdyż przy 5 przebiegu instrukcja break spowoduje wyjście z pętli.

   Break i pętle nieskończone[edytuj]

   W przypadku pętli for nie trzeba podawać warunku. W takim przypadku kompilator przyjmie, że warunek jest stale spełniony. Oznacza to, że poniższe pętle są równoważne:

    for (;;) { /*... */ } for (;1;) { /*... */ } for (a;a;a) { /*... */} /*gdzie a jest dowolną liczba rzeczywistą różną od 0*/ while (1) { /*... */ } do { /*... */ } while (1);

   Takie pętle nazywamy pętlami nieskończonymi, które przerwać może jedynie instrukcja break[1](z racji tego, że warunek pętli zawsze jest prawdziwy) [2].

   Wszystkie fragmenty kodu działają identycznie:

    int i = 0; for (;i! =5;++i) { /* kod... */ int i = 0; for (;;++i) { if (i == 5) break; for (;;) { ++i;

   continue[edytuj]

   W przeciwieństwie do break, która przerywa wykonywanie pętli instrukcja continue powoduje przejście do następnej iteracji, o ile tylko warunek pętli jest spełniony. Przykład:

    int i; for (i = 0 ; i < 100 ; ++i) { printf ("Poczatek\n"); if (i > 40) continue ; printf ("Koniec\n");

   Dla wartości i większej od 40 nie będzie wyświetlany komunikat "Koniec". Pętla wykona pełne 100 przejść.


   Oto praktyczny przykład użycia tej instrukcji: for (i = 1 ; i <= 50 ; ++i) { if (i%4 == 0) continue ; printf ("%d, ", i);

   Powyższy program generuje liczby z zakresu od 1 do 50, które nie są podzielne przez 4.

   goto[edytuj]

   Istnieje także instrukcja, która dokonuje skoku do dowolnego miejsca programu, oznaczonego tzw. etykietą.

    etykieta: /* instrukcje */ goto etykieta;

   Uwaga! : kompilator GCC w wersji 4. 0 i wyższych jest bardzo uczulony na etykiety zamieszczone przed nawiasem klamrowym, zamykającym blok instrukcji. Innymi słowy: niedopuszczalne jest umieszczanie etykiety zaraz przed klamrą, która kończy blok instrukcji, zawartych np. w pętli for. Można natomiast stosować etykietę przed klamrą kończącą daną funkcję.

   Przykład uzasadnionego użycia:

    int i, j; for (i = 0; i < 10; ++i) { for (j = i; j < i+10; ++j) { if (i + j % 21 == 0) goto koniec; koniec: /* dalsza czesc programu */

   Zobacz również: obsługa nielokalnych skoków

   Natychmiastowe kończenie programu - funkcja exit[edytuj]

   Program może zostać w każdej chwili zakończony - do tego właśnie celu służy funkcja exit. Używamy jej następująco:

   Liczba całkowita kod_wyjścia jest przekazywana do procesu macierzystego, dzięki czemu dostaje on informację, czy program w którym wywołaliśmy tą funkcję zakończył się poprawnie lub czy się tak nie stało. Kody wyjścia są nieustandaryzowane i żeby program był w pełni przenośny należy stosować makra EXIT_SUCCESS i EXIT_FAILURE, choć na wielu systemach kod 0 oznacza poprawne zakończenie, a kod różny od 0 błędne. W każdym przypadku, jeżeli nasz program potrafi generować wiele różnych kodów, warto je wszystkie udokumentować w ew. dokumentacji. Są one też czasem pomocne przy wykrywaniu błędów.

   Odwijanie pętli[edytuj]

   Odwijanie pętli ( ang. Loop unrolling) jest metodą optymalizacji oprogramowania powodującą przyspieszenie wykonania pętli. Polega na zmianie kodu programu przez kilkukrotne skopiowanie zawartości pętli i odpowiednie zmniejszenie liczby powtórzeń. Dzięki temu eliminuje się niepotrzebne sprawdzanie warunku zakończenia.

   Przykładowo pętla wykonująca 100 razy funkcję delete(x), również 100 razy sprawdzi warunek zakończenia x<100:

    for (int x = 0; x < 100; x++) delete(x);

   Można jednak nieznacznie wydłużyć kod powtarzając instrukcję delete(x) oraz zmniejszyć liczbę przejść przez pętlę, przez co wykona się kilkukrotnie mniej sprawdzeń x<100:

    for (int x = 0; x < 100; x += 5) delete(x+1); delete(x+2); delete(x+3); delete(x+4);

   Użycie odwijania pętli zwiększa objętość programu, dlatego potrzebne jest znalezienie optymalnej liczby powtórzeń. Stosowanie odwijania pętli w programowaniu nie jest jednak konieczne ponieważ większość kompilatorów sama znajduje optymalną wersję odwinięcia i umieszcza ją w kodzie wynikowym.

   Uwagi[edytuj]

   • W języku C++ można deklarować zmienne w nagłówku pętli "for" w następujący sposób: for(int i=0; i<10; ++i) (więcej informacji w C++/Zmienne)

   Przypisy

   1. Tak naprawdę podobną operacje, możemy wykonać za pomocą polecenia goto. W praktyce jednak stosuje się zasadę, że break stosuje się do przerwania działania pętli i wyjścia z niej, goto stosuje się natomiast wtedy, kiedy chce się wydostać z kilku zagnieżdżonych pętli za jednym zamachem. Do przerwania pracy pętli mogą nam jeszcze posłużyć polecenia exit() lub return, ale wówczas zakończymy nie tylko działanie pętli, ale i całego programu/funkcji.
   2. Żartobliwie można powiedzieć, że stosując pętlę nieskończoną to najlepiej korzystać z pętli for(;;){}, gdyż wymaga ona napisania najmniejszej liczby znaków w porównaniu do innych konstrukcji.

Polecenia sterujące Cadet C 130g

Bezpośredni link do pobrania Polecenia sterujące Cadet C 130g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Polecenia sterujące Cadet C 130g