Podręcznik użytkownika i informacje Emerson Penberthy

Podręcznik użytkownika i informacje Emerson Penberthy to bogate źródło wiedzy dla użytkowników urządzeń Emerson. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji i obsługi urządzeń Emerson. Przewodnik zawiera również szczegółowe informacje dotyczące wszelkich dostępnych funkcji i opcji oraz instrukcje do wszystkich wersji oprogramowania. Podręcznik jest łatwy w użyciu i zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich konfiguracji i funkcji dostępnych w urządzeniach Emerson. Użytkownicy mogą korzystać z podręcznika, aby uzyskać wszystkie potrzebne informacje dotyczące ich urządzeń i konfiguracji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje Emerson Penberthy

O chrześcijańskich korzeniach Polski

2022-06-15

Zachęcamy do zapoznania się z filmem edukacyjnym pt. „O chrześcijańskich korzeniach Polski”. W materiale, przeznaczonym dla wszystkich etapów edukacyjnych, uczniowie mają okazję poznać tajemniczego rycerza Jaksę, który wziął udział w jednej z wypraw krzyżowych do Ziemi Świętej. Dzięki jego staraniom w Miechowie został wybudowany kościół, z czasem nazywany „Polską Jerozolimą”.

1 IBM Cognos Analytics Wersja Wprowadzenie Podręcznik użytkownika IBM

2 Informacje o produkcie Niniejszy dokument dotyczy produktu IBM Cognos Analytics, wersja, i może również dotyczyć kolejnych wersji. Prawa autorskie Licensed Materials - Property of IBM Copyright IBM Corp. 2015, Użytkowników z instytucji rządowych USA obowiązują warunki umowy GSA ADP Schedule Contract z IBM Corp. IBM, logo IBM i ibm. com są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi International Business Machines Corp. zarejestrowanymi w wielu systemach prawnych na całym świecie. Nazwy innych produktów i usług mogą być znakami towarowymi IBM lub innych firm. Aktualna lista znaków towarowych IBM dostępna jest w serwisie WWW IBM, w sekcji Copyright and trademark information (Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych), pod adresem Poniżej zostały wymienione znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe innych podmiotów: v Adobe, logo Adobe, PostScript oraz logo PostScript są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. v Microsoft, Windows, Windows NT oraz logo Windows są znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach Zrzuty ekranu produktu Microsoft używane za zgodą Microsoft.

3 Spis treści Rozdział 1. Pierwsze kroki z Cognos Analytics Logowanie Wyszukiwanie i znajdowanie treści Wskazówki przydatne w nawigacji Kursy wideo i przykłady ułatwiające rozpoczęcie korzystania z produktu Rozdział 2. Uprawnienia dostępu Zwykłe i selektywne uprawnienia dostępu Ustawianie uprawnień do treści Wyświetlanie swoich uprawnień do treści Wyświetlanie swoich uprawnień do funkcji i opcji Rozdział 3. Źródła danych Przesyłanie danych Tworzenie zestawów danych Rozdział 4. Raporty Wyświetlanie raportów i interakcje z nimi Uruchamianie wariantów raportów z widokami raportów Wersje raportu Subskrybowanie raportów Rozdział 5. Kokpity i scenariusze Rozdział 6. Zarządzanie treścią Kopiowanie lub przenoszenie pozycji Ukrywanie pozycji Współużytkowanie i osadzanie treści Przykład uwierzytelniania z osadzoną treścią Tworzenie niestandardowych adresów URL w celu wyświetlenia i uruchomienia treści Cognos Analytics Składnia opcji promptparameters Tworzenie adresów URL do innych serwisów Nadawanie wartości właściwościom pozycji Rozdział 7. Zarządzanie harmonogramami Planowanie pozycji Stosowanie zadań w celu zaplanowania wielu pozycji Rozdział 8. Ustawienia osobiste Powiadomienia Moje harmonogramy i subskrypcje Moje preferencje Ustawienia języka Włączanie wskazówek w interfejsie użytkownika Wybór domyślnego formatu wykonania raportu Referencje Ustawianie poziomów rejestrowania Rozdział 9. Integracja z innymi produktami Cognos IBM Cognos Software Development Kit Odwzorowanie funkcji między produktami Cognos BI i Cognos Analytics Odejście od trybu osobliwości na rzecz standardowego kodu HTML Otwieranie aplikacji towarzyszących iii

4 Dodatek. Informacje o tym podręczniku Indeks iv IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

5 Rozdział 1. Pierwsze kroki z Cognos Analytics Produkt IBM Cognos Analytics integruje operacje raportowania, modelowania, analizowania, a także kokpity, scenariusze i zarządzanie zdarzeniami, co ułatwia zrozumienie danych organizacji i podejmowanie skutecznych decyzji biznesowych. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu oprogramowania administratorzy konfigurują zabezpieczenia i zarządzają źródłami danych. W celu rozpoczęcia pracy możesz przesłać pliki lokalne i zastosować wizualizacje w kokpitach lub scenariuszach. Następnie dane na poziomie korporacyjnym przechodzą do autorów modeli. Gdy moduły i pakiety danych staną się dostępne, autorzy raportów mogą tworzyć raporty dla użytkowników i analityków biznesowych. Administratorzy dbają o system w sposób ciągły. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się analizami, tworzeniem raportów, modelowaniem danych, czy administrowaniem, rozpoczynasz pracę od zalogowania się w portalu powitalnym z komputera desktop lub z urządzenia mobilnego. W interfejsie użytkownika dostępne są porady, które ułatwiają odnajdywanie konkretnych elementów. Aby uzyskać odsyłacze do filmów wideo, zasobów wprowadzających, blogów ekspertów, wydarzeń i wielu innych zasobów, możesz odwiedzić stronę społeczności IBM Cognos Analytics ( Jeśli chcesz rozpocząć od kursów wideo i danych przykładowych, zapoznaj się z tematem Kursy wideo i przykłady ułatwiające rozpoczęcie korzystania z produktu na stronie 5. W zależności od rodzaju wykonywanych zadań będziesz używać różnych obszarów interfejsu użytkownika. IBM Cognos Analytics oferuje możliwości sterowania dostępem do różnych obszarów interfejsu i wyświetlanie tylko tego interfejsu, z którym użytkownik pracuje. Portal powitalny Wyszukiwanie na liście Treść zespołu, Moja treść lub Ostatnio używane; otwieranie raportów, kokpitów, scenariuszy i innych pozycji; przesyłanie plików, sprawdzanie powiadomień, ustawianie preferencji i strony głównej oraz przeglądanie harmonogramów i subskrypcji. Usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, edytowanie lub uruchamianie pozycji, takich jak raporty. Tworzenie widoków raportu bez otwierania komponentu Reporting. Umożliwia tworzenie skrótów do raportów, kokpitów, scenariuszy i modułów danych. Ustawianie uprawnień dostępu. Rozpocznij tworzenie nowej zawartości, takiej jak raporty, kokpity lub scenariusze, dotykając opcji Nowe. Komponent Reporting Umożliwia tworzenie i edytowanie wielu różnych profesjonalnych raportów. Możliwe jest zastosowanie szablonów lub adaptacja raportów przy wykorzystaniu pytań, rozdzielania, zaawansowanych wykresów i wizualizacji. 1

6 Dostęp do interfejsu użytkownika produktu IBM Cognos Analytics - Reporting można uzyskać z portalu Cognos Analytics, otwierając istniejący raport w obszarze Treść zespołu lub Moja treść lub dotykając opcji Raport. Nowe, a następnie opcji Więcej informacji zawiera przewodnik po produkcie Cognos Analytics Reporting. Kokpity i scenariusze Kokpity lub scenariusze umożliwiają wyświetlanie, monitorowanie i przekazywanie wniosków z danych oraz analiz. W kokpicie można przygotować widok zawierający wizualizacje, takie jak grafy, wykresy, tabele, mapy lub inne wizualne reprezentacje danych. W celu wzbogacenia kokpitów i scenariuszy można korzystać ze stron WWW i innych treści. Dostęp do interfejsu użytkownika kokpitów lub scenariuszy produktu IBM Cognos Analytics można uzyskać z portalu Cognos Analytics, otwierając istniejący kokpit w obszarze Treść zespołu lub Moja treść lub dotykając opcji opcji Kokpit lub Scenariusz. Nowe, a następnie Więcej informacji zawiera przewodnik dot. kokpitów i scenariuszy w Cognos Analytics. Modelowanie danych Projektanci i administratorzy tworzą moduły i pakiety danych, a następnie udostępniają je użytkownikom do wykorzystania w raportach, kokpitach i scenariuszach. Za pomocą narzędzia do modelowania stron WWW IBM Cognos Analytics można szybko tworzyć moduły danych z różnych źródeł, takich jak serwery danych, przesłane pliki i zapisane wcześniej moduły danych. Narzędzie działa odpowiednio do zamiarów użytkownika i generuje moduł podstawowy, wykorzystując słowa kluczowe zdefiniowane przez użytkownika. Dostęp do interfejsu użytkownika do modelowania stron WWW IBM Cognos Analytics można uzyskać z portalu Cognos Analytics, otwierając istniejący moduł danych w obszarze Treść zespołu lub Moja treść lub dotykając opcji następnie opcji Moduł danych. Nowe, a Więcej informacji zawiera przewodnik dot. modelowania danych w produkcie IBM Cognos Analytics. Zarządzanie i administrowanie Możliwe jest tworzenie kont (użytkowników, grup i ról), harmonogramów lub połączeń serwerów danych oraz zarządzanie nimi. Można także wykonywać zadania konfiguracyjne i dostosować środowisko produktu i interfejs użytkownika. Dostęp do interfejsu użytkownika dla administratorów produktu IBM Cognos Analytics można uzyskać z portalu Cognos Analytics, dotykając opcji Zarządzaj, a następnie wybierając karty, które reprezentują różne obszary administracyjne, takie jak Połączenia z serwerem danych lub Konfiguracja. Aby uzyskać dostęp do poprzedniej wersji narzędzia administracyjnego w celu skorzystania z dodatkowych opcji, dotknij przycisku Konsola administracyjna. Zmiany wprowadzone w interfejsie Zarządzaj lub w Konsoli administracyjnej obejmują oba te interfejsy. Więcej informacji zawiera przewodnik dot. zarządzania w produkcie Cognos Analytics oraz Podręcznik administracji i zabezpieczeń Cognos Analytics. 2 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

7 Logowanie Program IBM Cognos Analytics obsługuje dostęp użytkownika uwierzytelnionego i anonimowego. Aby korzystać z aplikacji jako użytkownik uwierzytelniony, konieczne jest zalogowanie się. Aby się zalogować, konieczne jest wprowadzenie referencji, takich jak identyfikator i hasło użytkownika, odpowiednio do wymagań organizacji. Użytkownicy anonimowi nie muszą się logować. Jeśli dla środowiska Cognos Analytics skonfigurowano kilka przestrzeni nazw, w trakcie jednej sesji można zalogować się do różnych przestrzeni. Dla każdej przestrzeni nazw wymagane są osobne referencje. Procedura 1. Na stronie logowania wybierz przestrzeń nazw, do której chcesz się zalogować. 2. Wpisz swój identyfikator i swoje hasło użytkownika, a następnie dotknij opcji Zaloguj się. Następuje rozpoczęcie sesji. 3. Aby zalogować się do innej przestrzeni nazw w trakcie tej samej sesji, w menu osobistym () na pasku narzędzi aplikacji ponownie dotknij opcji Zaloguj się. Co dalej Aby zakończyć sesję, wyloguj się. Nawet jeśli w czasie sesji korzystano z kilku przestrzeni nazw, należy się wylogować tylko raz. Aby się wylogować, w menu osobistym () na pasku aplikacji dotknij opcji Wyloguj się. Jeśli zamkniesz przeglądarkę WWW bez wylogowania się, sesja zakończy się. Wyszukiwanie i znajdowanie treści Raporty, kokpity, scenariusze, dane, pliki, foldery, pakiety i inne elementy programu IBM Cognos Analytics można wyszukać, otwierając foldery Moja treść lub Treść zespołu lub sprawdzając listę Ostatnie. Użycie opcji Szukaj jest szybkim sposobem na wyszukiwanie elementów. Rozdział 1. Pierwsze kroki z Cognos Analytics 3

8 Rysunek 1. Wyszukaj swoją treść W celu znalezienia pozycji należy wpisać słowa kluczowe i nacisnąć klawisz Enter. Można również wyszukać tekst zawierający tabelę lub etykiety kolumn, specyfikacje raportu XML, elementy URL, skróty, szablony itd. Wyszukiwanie nie zwraca wyników dla treści zarchiwizowanej, jednak można uzyskać do niej dostęp z raportu, który znajduje się w jednym z folderów. Zawężanie zakresu wyszukiwania przy użyciu filtrów Jeśli wyszukiwanie zwróci zbyt wiele wyników, można dotknąć filtru, a następnie wybrać żądane opcje. Opcja filtru jest dostępna tylko po przeprowadzeniu początkowego wyszukiwania. Zapisywanie wyszukiwań Treść zespołu Po zakończeniu wyszukiwania i wyświetleniu wyników można je zapisać. Opcja zapisywania jest dostępna tylko po przeprowadzeniu wyszukiwania. Treść należąca do organizacji znajduje się w folderze Treść zespołu. To tutaj umieszczane są raporty, pakiety, kokpity, scenariusze, modele i inne pozycje. Pozycje w folderze Treść zespołu pogrupowane są w folderach, zatem łatwo można znaleźć potrzebne treści na podstawie słów kluczowych. Wskazówka: W przypadku elementów na liście w obszarze Treść zespołu opcje menu mogą być inne niż w przypadku gdy te same elementy zostaną znalezione w wyszukiwaniu. Na przykład kliknięcie raportu prawym przyciskiem myszy w obszarze Treść zespołu spowoduje wyświetlenie opcji Kopiuj lub przenieś, ale ta opcja jest niedostępna dla tego raportu, gdy zostanie on znaleziony w wyszukiwaniu. Moja treść Ten folder jest Twoim prywatnym obszarem i zawartość tego obszaru jest widoczna tylko dla Ciebie. Wyświetlanie wersji wyników raportu i wersji zarchiwizowanych 4 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

9 W przypadku raportu na liście dotknij wersje., a następnie dotknij ikony Wyświetl Wskazówki przydatne w nawigacji Dotykając różnych elementów interfejsu użytkownika IBM Cognos Analytics, możesz zorientować się, jak działają poszczególne funkcje. Oto kilka wskazówek przydatnych w nawigacji, które pomogą w szybszym poznawaniu oprogramowania. Uruchamianie raportu z listy Moja treść lub Treść zespołu Dotknij nazwy raportu lub dotknij menu kontekstowego ikony Uruchom jako. dla opcji Wybieranie pozycji z list Dotknij ikony pozycji lub dotknij pustego miejsca obok nazwy pozycji. Dodawanie folderu do obszaru Moja treść lub Treść zespołu Otwórz folder Moja treść lub Treść zespołu i dotknij ikony nowego folderu pasku narzędzi. Przechodzenie między różnymi widokami Możliwe jest otwarcie wielu pozycji, takich jak foldery, raporty, kokpity. Menu powitalne na pasku aplikacji zapewnia wygodny sposób poruszania się pomiędzy różnymi otwartymi widokami. na Kursy wideo i przykłady ułatwiające rozpoczęcie korzystania z produktu Jeśli administrator zainstaluje i skonfiguruje przykłady dostępne z produktem IBM Cognos Analytics, możesz eksperymentować z przykładowymi danymi, metrykami i szablonami raportów. Dla początkujących użytkowników w przykładach podstawowych dostępne są kursy Wprowadzenie z przykładami (wraz z danymi), materiałami wideo oraz zapisanymi procedurami, które ułatwiają tworzenie pierwszych raportów, raportów aktywnych, kokpitów i scenariuszy. Przykłady Postaw pierwszy krok i dane przykładowe znajdują się w obszarze Treść zespołu w folderze Postaw pierwsze kroki. Folder Dane zawiera załadowane i zapisane pliki programu Microsoft Excel, które są przeznaczone do użytku z kursami Wprowadzenie. Raport Wersja 11. 0. x przykłady podstawowe jest dodawany tylko w celu Rozdział 1. Pierwsze kroki z Cognos Analytics 5

10 poinformowania o wersji programu IBM Cognos Analytics, do której dołączone zostały przykłady. W celu ukończenia tych kursów otwórz przykłady, aby wyświetlić gotowy produkt, a następnie kliknij odsyłacz obok tej ikony, aby obejrzeć kurs wideo. (W przypadku przykładów z kokpitami odsyłacz do filmu wideo jest osadzony). Więcej informacji zawiera dokumentacja IBM Cognos Analytics Samples Guide. 6 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

11 Rozdział 2. Uprawnienia dostępu Uprawnienia dostępu są używane do zabezpieczenia danych organizacji. Administrator użytkownika dodaje go do grup i ról, które dysponują możliwościami i uprawnieniami, jakich potrzebuje użytkownik do pracy z zabezpieczonymi funkcjami i elementami, a także z treściami należącymi do jego organizacji. Na przykład autorzy raportów zwykle mają dostęp do narzędzi raportowania, ale nie do części interfejsu użytkownika związanej z zarządzaniem. Użytkownicy pełniący rolę autora raportów mają uprawnienie do Zapisu względem raportu, ale członkowie grupy sprzedaży mogą mieć względem tego samego raportu tylko uprawnienie do Uruchamiania. Aby dowiedzieć się, jakie operacje można wykonywać względem konkretnego raportu lub innej pozycji, należy zapoznać się z tematem Wyświetlanie swoich uprawnień do treści na stronie 9. Jeśli użytkownik nie ma wystarczających uprawnień dostępu względem konkretnego elementu, właściciele lub użytkownicy tego elementu, którzy posiadają szersze uprawnienia dostępu, mogą udzielić użytkownikowi autoryzacji na korzystanie ze swoich referencji. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Zarządzanie swoimi referencjami na stronie 35. Informacje na temat administrowania dostępem użytkownika do grup, ról i możliwości zawiera dokumentacja IBM Cognos Analytics Podręcznik zarządzania. Zwykłe i selektywne uprawnienia dostępu Uprawnienia dostępu określają możliwości użytkownika do wykonywania określonych czynności lub uzyskiwania dostępu do funkcji lub obiektu. Uprawnienia konkretnego użytkownika są połączeniem uprawnie tego użytkownika i uprawnień grup i ról, których użytkownik jest członkiem. Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednej grupy lub roli, uprawnienia odmawiaj dla jednej grupy lub roli mają pierwszeństwo w odniesieniu do uprawnień nadaj dla innej grupy lub roli. Użytkownicy mają następujące uprawnienia w odniesieniu do pozycji: Odczyt, Uruchom, Zapisz i Pełne. Przykładowe uprawnienia reprezentują połączenia dla bardziej selektywnych uprawnień, jakich administratorzy używają do sterowania dostępem. Zwykłe uprawnienia odwzorowane na uprawnienia selektywne Poniższe zwykłe uprawnienia obejmują kombinacje uprawnień selektywnych: Odczyt Uruchom Zapis Pełne Obejmuje uprawnienia selektywne do odczytu i do przechodzenia. Obejmuje uprawnienia selektywne do odczytu, do wykonywania i do przechodzenia. Obejmuje uprawnienia selektywne do odczytu, zapisu, do wykonywania i do przechodzenia. 7

12 Obejmuje uprawnienia selektywne do odczytu, zapisu, do wykonywania, do przechodzenia i do ustawiania strategii. Rozdrobnione uprawnienia i dozwolone czynności Uprawnienia selektywne zostały opisane na następującej liście: Odczyt Zapis Wykon. Ust. strategii Wyświetlanie wszystkich właściwości pozycji, w tym specyfikacji oraz wyniku raportu. Tworzenie skrótu do pozycji. Modyfikacja właściwości pozycji. Usuwanie pozycji. Tworzenie pozycji w kontenerze, takim jak pakiet lub folder. Modyfikacja specyfikacji raportów utworzonych w Reporting i Query Studio. Tworzenie nowych wyników raportu. Przetwarzanie pozycji. Użytkownik może uruchomić pozycję, jeśli jest nią raport, agent lub miernik. W przypadku źródeł danych, połączeń i danych logowania pozycje mogą służyć do pobierania danych od dostawcy danych. Użytkownik nie ma możliwości bezpośredniego odczytu informacji o bazie danych. Serwer raportów może korzystać z informacji o bazie danych w imieniu użytkownika celem przetworzenia żądania. Przed dopuszczeniem użytkowników do korzystania z pozycji oprogramowanie IBM Cognos weryfikuje, czy mają oni uprawnienia do wykonania. Referencje: użytkownicy mogą zezwolić innej osobie na korzystanie z ich referencji. Aby użyć opcji Uruchom jako właściciel dla raportu, użytkownik musi mieć uprawnienia do wykonywania dla danego konta. Odczyt i modyfikacja ustawień zabezpieczeń dla pozycji. Przegl. Wyświetlanie treści pozycji kontenera, takiego jak pakiet lub folder, oraz ogólnych właściwości kontenera bez pełnego dostępu do treści. Ustawianie uprawnień do treści Ustaw uprawnienia dostępu, aby określić, którzy użytkownicy, które grupy lub role mogą uzyskiwać dostęp do danej treści. O tym zadaniu Istnieje możliwość ustawienia uprawnień dla treści, których użytkownik jest właścicielem, takich jak raporty, kokpity, scenariusze, pakiety itd. Uprawnienia można nadawać, można ich odmawiać lub mogą być domyślne. Uwaga: Wartość Domyślne oznacza, że nie nadano, ani nie odmówiono uprawnienia. 8 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

13 Informacje na temat typów uprawnień, jakie można określać dla pozycji, zawiera temat Zwykłe i selektywne uprawnienia dostępu na stronie 7. Podczas ustawiania uprawnień dostępu można odnosić się do użytkowników, grup i ról dostawcy uwierzytelniania oraz do grup i ról Cognos. Jeśli jednak planowane jest wdrożenie aplikacji w przyszłości, zalecamy, aby korzystać tylko z grup i ról Cognos, ponieważ to uprości ten proces. W obszarze Treść zespołu lub Moja treść znajdź swoją pozycję i w jej menu kontekstowym dotknij opcji Właściwości. Na karcie Uprawnienia zaznacz pole wyboru Przesłoń uprawnienia obiektu nadrzędnego i dotknij ikony dodawania. Otwórz przestrzeń nazw, która zawiera użytkowników, grupy lub role, dla których zamierzasz określić uprawnienia dotyczące pozycji. Aby szybko znaleźć pozycje, kliknij ikonę wyszukiwania lub kliknij ikonę filtru, co pozwoli zawęzić widok pozycji w przestrzeni nazw. 4. Wybierz użytkowników, grupy lub role, odpowiednio do wymagań. Aby wybrać kilka pozycji, kliknij je, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl. Dotknij opcji Dodaj. Następuje dodanie wybranych użytkowników, grup lub ról do strategii ochrony danej pozycji z podstawowymi uprawnieniami do odczytu. 5. Aby zmienić uprawnienia na Uruchom, Zapis lub Pełne, dotknij ikony ustawiania dostępu i zmień uprawnienia. 6. Dotknij nazwy uprawnienia, aby wyświetlić uprawnienia selektywne, z jakich składa się dane uprawnienie. Aby zmienić uprawnienia selektywne, dotknij ikony ustawiania dostępu danego uprawnienia i zmień typ dostępu na Nadaj, Odmów lub Domyślny. 7. Jeśli pozycje podrzędne mają dziedziczyć te same uprawnienia, zaznacz pole wyboru Zastosuj do wszystkich obiektów podrzędnych. 8. Dotknij opcji Zastosuj. Wyświetlanie swoich uprawnień do treści W celu ochrony zawartości produktu IBM Cognos Analytics administratorzy przypisują uprawnienia. Użytkownik może sprawdzić swoje uprawnienia dotyczące raportu lub innej pozycji we właściwościach pozycji. O tym zadaniu Uprawnienia do odczytu, uruchamiania i pełnego dostępu reprezentują grupy bardziej selektywnych uprawnień przypisywanych przez administratorów. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Zwykłe i selektywne uprawnienia dostępu na stronie 7. W celu umieszczenia pozycji na liście dotknij menu kontekstowego, a następnie dotknij opcji Właściwości. Na karcie Ogólne dotknij opcji Zaawansowane. Zostanie wyświetlona właściwość Uprawnienie i Twoje uprawnienia względem pozycji. Rozdział 2. Uprawnienia dostępu 9

14 Wyświetlanie swoich uprawnień do funkcji i opcji Jako użytkownik lub członek grupy albo roli użytkownik jest przypisany do możliwości, których potrzebuje do pracy z różnymi funkcjami i opcjami produktu IBM Cognos Analytics. O tym zadaniu Jeśli nie posiadasz możliwości, której potrzebujesz, skontaktuj się z administratorem. Aby dowiedzieć się, do jakich grup, ról i możliwości możesz uzyskiwać dostęp po wprowadzeniu referencji logowania: Procedura 1. Dotknij swojego menu osobistego, a następnie dotknij opcji Moje preferencje > Osobiste > Zaawansowane. Dotknij opcji Wyświetl szczegóły dla pozycji Grupy i role lub pozycji Moje możliwości. 10 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

15 Rozdział 3. Źródła danych Do utworzenia i uruchamiania raportów, kokpitów i scenariuszy potrzebne są dane. Dane mogą być udostępnione przez administratora, który tworzy pakiety lub moduły danych lub użytkownik może sam przesłać własne dane. Pakiety, moduły danych, przesłane pliku i zestawy danych mogą stanowić źródła danych dla aplikacji IBM Cognos. Pakiety Pakiet to podzbiór modelu, który może być całym modelem, jaki jest udostępniany w aplikacji IBM Cognos Analytics. Do tworzenia pakietów relacyjnych służy komponent IBM Cognos Framework Manager; pakiety OLAP można utworzyć w programie IBM Cognos Cube Designer i IBM Cognos Administration. Więcej informacji zawiera rozdział dotyczący publikowania pakietów w publikacji IBM Cognos Framework Manager Podręcznik użytkownika. Nie wszystkie typy pakietów mogą być używane w każdym z komponentów programu Cognos Analytics. Tylko komponent Reporting może korzystać ze wszystkich typów pakietów standardowo obsługiwanych we wcześniejszych wersjach programu Cognos Analytics. Obsługa kokpitów i scenariuszy jest dostępna w następujących pakietach: v Pakiety relacyjne w trybie zapytań dynamicznych. v Pakiety relacyjne w trybie zgodnego zapytania, jeśli dla każdego źródła danych w pakiecie istnieje połączenie JDBC. v Pakiety wymiarowe OLAP oparte na kostkach PowerCube, kostkach dynamicznych, źródłach danych TM1, relacyjnych źródłach danych modelowanych wymiarowo (DMR) i innych źródłach danych. Komponent do modelowania jako źródła dla modułów danych obsługuje tylko relacyjne pakiety, w trybie zapytań dynamiczny. Moduły danych Moduły danych zawierają dane z serwerów danych, przesłanych plików, zestawów danych i innych modułów danych oraz z pakietów relacyjnych, w trybie zapytań dynamicznych. Moduły danych są tworzone za pośrednictwem komponentu do modelowania w programie IBM Cognos Analytics i są zapisywane w obszarze Moja treść lub Treść zespołu. Dla jednego modułu danych można użyć kilku źródeł wejściowych. Więcej informacji zawiera dokumentacja IBM Cognos Analytics Podręcznik modelowania danych. Przesłane pliki Przesłane pliki zawierają dane, które są zapisywane na serwerze IBM Cognos Analytics w formacie kolumnowym. 11

16 Przesyłać można tylko niektóre typy plików. Do obsługiwanych formatów plików należą: arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel (. xlsx and. xls) oraz pliki tekstowe, które zawierają wartości rozdzielone przecinkami, tabulatorami, średnikami lub pionowymi kreskami. Domyślnie możliwe jest przesyłanie z lokalnego napędu plików danych o wielkości maksymalnie 100 MB. Przy przesyłaniu skoroszytu należy pamiętać, że przesyłany jest tylko pierwszy arkusz ze skoroszytu Microsoft Excel. Aby przesłać dane z wielu arkuszy ze skoroszytu, należy zapisać je jako osobne skoroszyty. Po przesłaniu plików można ich użyć jako źródło do utworzenia modułu danych. Zaktualizowane pliki są automatycznie zapisywane w obszarze Moja treść. W późniejszym czasie można skopiować lub przenieść je do folderu lub pakietu w obszarze Treść zespołu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Przesyłanie danych. Zestawy danych Przesyłanie danych Zestawy danych stanowią dostosowane zbiory często używanych pozycji. W przypadku zaktualizowania zestawu danych kokpity i scenariusze, które korzystają z tego zestawu danych, również zostają zaktualizowane przy następnym ich uruchomieniu. Zestawy danych można tworzyć na podstawie pakietów lub modułów danych. Korzystając z zestawów danych, można tworzyć kokpity lub scenariusze. Możliwe jest również użycie zestawu danych do utworzenia modułu danych. Można rozpocząć od zestawu danych i rozszerzyć go, tworząc na jego podstawie moduł danych. Przykładowo, można dodać obliczenia i wiele dodatkowych źródeł danych. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Tworzenie zestawów danych na stronie 13. Jeśli chcesz przeprowadzić szybkie analizy i wizualizacje z wykorzystaniem plików danych, możesz samodzielnie przesłać dane do produktu IBM Cognos Analytics i używać ich w kokpitach i scenariuszach. Przesłane pliki są również używane jako źródła dla modułów danych. Proste pliki danych o rozmiarze do 100 MB możesz przesyłać z dysku lokalnego. Administratorzy mogą zwiększyć limit rozmiaru dla plików, ale muszą uwzględnić limity rozmiaru przesyłanych plików w przeglądarkach. Dane muszą być dostępne w formie kolumnowej nie są dopuszczalne żadne tabele przestawne. Przesyłanie plików Funkcja Przesyłanie plików służy do przesyłania plików. Aby przesłać plik, dotknij ikony Przesyłanie plików, dotknij pliku, a następnie dotknij przycisku Otwórz. Po przesłaniu plików można wybrać wyświetlane kolumny. Można również wyznaczyć kolumny, w których zawarte będą miary. Aby to zrobić, dotknij ikony lub etykiety kolumny. Miary zawierają dane numeryczne, takie jak wyniki sprzedaży lub liczba pozycji w zapasach. 12 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

17 Aktualizacja przesłanych plików Znajdź plik w obszarze Moja treść lub Treść zespołu, dotknij menu kontekstowego pliku Tworzenie zestawów danych, a następnie dotknij opcji Zaktualizuj plik. Użycie danych z przesłanych plików w komponencie Reporting Z przesłanych plików można korzystać w kokpitach, scenariuszach i modułach danych, ale nie w komponencie Reporting. Aby użyć tych danych w komponencie Reporting, plik, który je zawiera, może zostać przesłany i wprowadzony do modułu danych. Więcej informacji na ten temat zawiera publikacja IBM Cognos AnalyticsPodręcznik modelowania danych. Utwórz zestaw danych, aby pogrupować dostosowany zbiór często używanych pozycji. Przejdź do pakietu lub modułu danych w obszarze Treść zespołu lub Moja treść. W menu kontekstowym pakietu lub modułu danych, dotknij opcji Utwórz zestaw danych. Przeciągnij pozycje danych z panelu źródłowego do panelu edytora zestawu danych. Pozycje te są wyświetlane jako dane kolumnowe w podobny sposób, jak w przypadku raportu listy. W przypadku danych relacyjnych lub modułów danych zaznacz pole wyboru Podsumuj wartości szczegółowe, pomijając duplikaty. Jeśli nie masz pewności, czy to pole powinno być zaznaczone, usuń jego zaznaczenie, aby zobaczyć, w jaki sposób dane zostaną zagregowane w oknie edycji. Dane skondensowane, które są ustawiane w kilku wierszach, zwykle zapewniają lepszą wydajność raportów i kokpitów. Przyczyną, dla której nie należy przeprowadzać agregacji danych w zestawie danych, jest możliwość utraty niektórych szczegółów w procesie, a dane z jednego systemu mogą nie być zgodne z danymi z innego systemu. Szczególnie dotyczy to obliczeń, takich jak średnia. Aby dodać filtry do kolumn lub pojedynczych pozycji z zestawu danych, dotknij pozycji, a następnie dotknij ikony wstępnie ustawionych opcji.. Można dodać dostosowany filtr lub użyć jednej z 6. W przypadku danych z pytań dotknij opcji Ponowne pytanie, aby wybrać lub wprowadzić inne wartości. Jeśli zestaw danych jest bardzo duży, możesz dotknąć ikony Widoki stron i przełączać dwa ustawienia: v Dotknij opcji Projekt strony, aby uniknąć opóźnień w pobieraniu danych. v Dotknij opcji Podgląd strony, jeśli chcesz zobaczyć odświeżone dane. Po zakończeniu dodawania kolumn dotknij ikony zapisu. v Aby zapisać zestaw danych po raz pierwszy lub aby zapisać zmiany w zestawie danych, na liście rozwijanej dotknij przycisku Zapisz. Ta opcja zapisuje metadane, ale nie powoduje przesłania danych. W zależności od zestawu danych przesyłanie danych może chwilę potrwać. Rozdział 3. Źródła danych 13

18 v Aby zapisać zaktualizowany zestaw danych w nowym zestawie danych, na liście rozwijanej dotknij opcji Zapisz jako. v Aby zapisać zestaw danych i przesłać dane, na liście rozwijanej dotknij przycisku Zapisz i załaduj dane. Poza zapisaniem nowych lub zmienionych metadanych ta opcja powoduje również przesłanie danych. Dane te są niezwłocznie dostępne dla utworzenia kokpitu lub scenariusza. 9. W oknie Zapisz jako wybierz miejsce zapisania zestawu danych. W oknie Zapisz jako wpisz nazwę, a następnie dotknij przycisku Zapisz. 10. Opcjonalne: Aby utworzyć zestaw danych w czasie budowania kokpitu, należy wykonać poniższe kroki: a. Utwórz nowy kokpit, wybierz szablon i dotknij przycisku OK. b. Dotknij ikony, aby dodać dane. c. Przejdź do pakietu, dotykając opcji Treść zespołu, a następnie dotknij przycisku Otwórz. d. Zostaje wyświetlone okno Utwórz zestaw danych. Tutaj można utworzyć nowy zestaw danych, a po zapisaniu go można kontynuować tworzenie kokpitu. Jeśli konieczne jest zmodyfikowanie zestawu danych, modyfikacje można przeprowadzić na kokpicie poprzez rozwinięcie źródeł danych. 14 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

19 Rozdział 4. Raporty Standardowe i aktywne raporty produktu IBM Cognos Analytics są tworzone za pośrednictwem komponentu IBM Cognos Analytics - Reporting. Po zapisaniu raportu w portalu można go wyświetlać, uruchamiać lub edytować. Wyniki raportów można wyświetlać w różnych formatach i językach. Raport można również przesłać za pośrednictwem wiadomości lub rozdziału lub można go wysłać do urządzeń mobilnych. Można również zaplanować systematyczne uruchamianie raportów. Informacje na temat zarządzania raportami zawiera sekcja Rozdział 6, Zarządzanie treścią, na stronie 21. Wyświetlanie raportów i interakcje z nimi Raport IBM Cognos Analytics można wyszukać w folderze Treść zespołu lub Moja treść; następnie można go otworzyć lub uruchomić. Raport jest otwierany w przeglądarce. Masz dostęp do różnych opcji, takich jak subskrypcja, zapisanie widoku raportu, edycja i wiele innych. Dostępne opcje są zależne od typu wyświetlanego raportu. Uruchomienie raportu w przeglądarce interaktywnej pozwala ponadto na przeglądanie różnych danych w raporcie za pomocą drążenia w dół lub w górę, filtrowania oraz innych funkcji. Wybierz opcje, które najlepiej będą spełniać Twoje potrzeby pod względem częstotliwości i personalizacji wyświetlania. Jeśli chcesz oglądać raport regularnie, zasubskrybuj go. Jeśli jest naprawdę ważny, ustaw go jako swoją stronę główną. Jeśli wprowadzisz wartości podpowiadane i wartości parametrów, a następnie chcesz je zapisać, aby nie wprowadzać ich za każdym razem, zapisz raport jako widok raportu. Jeśli zdecydujesz się na edycję, raport zostanie otwarty w komponencie Reporting z wszystkimi potrzebnymi narzędziami. W zależności od typu raportu odpowiednie czynności są dostępne w przeglądarce: v Subskrybuj. Umożliwia dostarczenie raportu z Twoimi wartościami podpowiadanymi i opcjami. v Zapisz jako widok raportu. Powoduje zapisanie wartości podpowiadanych oraz opcji w widoku. v Ustaw jako stronę główną. v Edytuj. Powoduje otwarcie komponentu Reporting. v Uruchom jako. Umożliwia wybór formatu wyników. v Zapisz i Zapisz jako. Jeśli podczas wyświetlania zapisanego wyniku raportu zdecydujesz, że chcesz otrzymywać powiadomienia o nowej wersji raportu, dotknij opcji Powiadamiaj mnie. Pozycje można znaleźć w obszarze Treść zespołu, wyszukując i wyświetlając listę pozycji Ostatnio używane. Swoje pozycje można również zapisywać i porządkować w obszarze Moja treść, który jest użyteczny w przypadku zapisywania widoków raportów z niestandardowymi podpowiedziami albo w przypadku zapisywania wersji wyników raportu. 15

20 Po uruchomieniu raportu w przeglądarce interaktywnej na pasku narzędzi, który pojawia się po wybraniu obiektu raportu, dostępne są następujące opcje: v Sortować dane. v Grupować dane w listy. v Podsumowywać dane. v Przekształcać listy i tabele przestawne w wykresy, a także zmieniać typ istniejących wykresów. v Pomijać wiersze lub kolumny w tabelach przestawnych i wykresach lub zamieniać je. v Drążyć wszerz do innego raportu. v Dodawać elementy wyliczane. v v v Drążyć w górę i w dół, a także przeprowadzać operacje wymiarowe, np. filtrować dane rosnąco/malejąco. Uruchamiać raport jako dane wyjściowe w formacie Excel lub CSV. Wybierać elementy wykresów, np. słupki na wykresie słupkowym, i wykonywać na nich działania. v Wyświetlać informacje o pochodzeniu pozycji danych. v Korzystać z glosariuszy biznesowych, takich jak katalog IBM InfoSphere Information Governance Catalog, w celu eksploracji informacji o pozycji danych. v Tworzyć, edytować i usuwać filtry. v Udostępniać lub osadzać wyniki raportów, zachowując przy tym kontekst bieżącego widoku raportu, np. wartości pytania. v Aby udostępnić lub osadzić wyniki raportu, należy kliknąć ikonę Więcej kliknąć opcję Udostępnij lub Osadź., a następnie Uruchamiać raport jako jego właściciel lub wykorzystując możliwości przypisane właścicielowi. W portalu Cognos Analytics należy przejść do menu wysuwanego Właściwości raportu, kliknąć kartę Raport, a następnie otworzyć sekcję Zaawansowane. Uruchamianie wariantów raportów z widokami raportów Jeśli wymagane jest uruchomienie istniejącego raportu produktu IBM Cognos Analytics z innymi wartościami podpowiadanymi, innymi harmonogramami, metodami dostarczania, opcjami uruchamiania, językami lub formatami wartości wyjściowych, można utworzyć widok raportu. Tworzenie widoku raportu nie powoduje zmiany raportu oryginalnego. W celu utworzenia widoku raportu należy uruchomić raport, używając żądanych wartości podpowiadanych lub innych opcji uruchamiania, a następnie w opcjach zapisywania wybrać opcję Zapisz jako widok raportu. Wybrane wartości podawane lub opcje uruchamiania zostaną zapisane w widoku. Jeśli wymagane jest przeprowadzenie edycji wartości podawanych dla widoku raportu, należy otworzyć panel właściwości widoku raportu. 16 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

21 Wersje raportu Widok raportu można utworzyć również w obszarach Moja treść i Treści zespołu. Dotknij menu kontekstowego obok raportu, a następnie dotknij opcji Utwórz widok raportu. W panelu właściwości dla widoku raportu można wyświetlić odsyłacz do raportu źródłowego. Jeśli raport źródłowy zostanie przeniesiony do innej lokalizacji, odsyłacz do widoku raportu zostanie zachowane. Jeśli raport źródłowy zostanie usunięty, odsyłacz do widoku raportu zostanie zerwane. W przypadku uruchamiania raportów produktu IBM Cognos Analytics można wyświetlać najnowsze dane ze źródła. Jednak często wyświetlane są wersje i wyniki raportu, np. w sytuacji dostarczenia raportu, który został zasubskrybowany. Wyniki raportów są generowane przez subskrypcje, harmonogramy, różne formaty i języki, rozdzielanie, a także metody dostarczania, które obejmują zapisywanie, drukowanie i pocztę. W wielu przypadkach użytkownik otrzymuje powiadomienie i odsyłacz umożliwiający wyświetlenie wyniku raportu, ale dodatkowo można wyświetlać zapisane i zarchiwizowane wersje raportów na listach treści. Wyświetlanie wersji raportu i wersji zarchiwizowanych Dla raportu z listy treści dotknij ikony, a następnie dotknij ikony Wyświetl wersje. Zapisywanie wersji raportu Na pasku aplikacji podczas wyświetlania raportu dotknij ikony lub ikony. Lokalizacja opcji zapisu jest uzależniona od typu wyświetlanego raportu. Można również skorzystać z opcji Zapisz jako, która umożliwia zapisanie wersji raportu pod inną nazwą lub w innej lokalizacji. Usuwanie zapisanych wyników dla wersji raportu Dla raportu na liście treści dotknij ikony. Dotknij ikony Wyświetl wersje, dotknij pozycji na liście, a następnie dotknij ikony usuwania. Usunięte zostaną wszystkie dane wynikowe w formatach dla danej wersji. Rysunek 2. Usuwanie zapisanych wyników dla wersji raportu Rozdział 4. Raporty 17

22 Subskrybowanie raportów Jeśli regularnie używasz jakiegoś raportu IBM Cognos Analytics, możesz go zasubskrybować. Subskrybując raport, określasz godzinę, datę, format i miejsce, w które ma zostać dostarczony. Gdy subskrybujesz raport, subskrypcja obejmuje wszystkie wartości podpowiadane i wartości parametrów. O tym zadaniu Opcja subskrypcji jest dostępna w przypadku uruchamiania i wyświetlania raportu, ale nie w trybie edycji i nie podczas wyświetlania zapisanych danych wynikowych. Jeśli raport jest poddawany edycji, zanim możliwa będzie subskrypcja, należy go zapisać. Gdy zasubskrybujesz raport, będziesz otrzymywać powiadomienie każdorazowo przy dostarczeniu raportu. W celu wyświetlenia wyniku raportu w portalu powitalnym dotknij opcji Powiadomienia i znajdź wiadomość z odsyłaczem. Uruchom raport. Na pasku aplikacji dotknij ikony, a następnie dotknij ikony Subskrybuj. Wybierz opcje subskrypcji, a następnie dotknij opcji Utwórz. Subskrypcja zostanie utworzona. Aby przeglądać i modyfikować swoje subskrypcje, dotknij swojej nazwy użytkownika, a następnie dotknij opcji Moje subskrypcje. 18 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

23 Rozdział 5. Kokpity i scenariusze W produkcie IBM Cognos Analytics dostępne są kokpity i scenariusze, które umożliwiają komunikowanie wyników i analiz. Można opracować widok, który będzie zawierał wizualizacje, np. graf, wykres, tabelę, mapę lub inną wizualną reprezentację danych. Kokpity, scenariusze i wizualizacje można zmieniać, zmieniając ich właściwości wizualne. Kokpity Kokpit ułatwia monitorowanie zdarzeń i czynności na pierwszy rzut oka, ponieważ udostępnia kluczowe informacje i analizy dotyczące danych na co najmniej jednej stronie albo na co najmniej jednym ekranie. Dane wyświetlane w wizualizacji możesz eksplorować, używając interaktywnego tytułu, drążenia w górę i w dół w kolumnach albo wyświetlając dane punktu danych. Możesz zmienić typ wizualizacji albo kolumny, które są używane w wizualizacji. Można korzystać z filtrów, które pozwalają się skupić na jednym obszarze danych lub sprawdzić wpływ jednej kolumny. Można również używać obliczeń, aby uzyskać odpowiedzi, których nie można uzyskać na podstawie kolumn źródłowych. Informacje na temat zarządzania kokpitami zawiera sekcja Rozdział 6, Zarządzanie treścią, na stronie 21. Scenariusze Scenariusz to rodzaj widoku, który zawiera zestaw scen, które są wyświetlane kolejno w czasie. Typy scenariusza obejmują pokaz slajdów i podróż edukacyjną. Scenariusze są podobne do kokpitów, ponieważ również korzystają z wizualizacji do udostępniania wniosków. Różnica w odniesieniu do kokpitów polega na tym, że scenariusze mają charakter narracyjny i mogą udostępniać wnioski lub rekomendacje. Na przykład, każdy slajd ze scenariusza zawiera analizę, wniosek i informacje, które są ujawniane w czasie pokazu slajdów w przeglądarce. Slajdy są tworzone kolejno w oparciu o siebie, aż do ostatniego slajdu, który zawiera wniosek lub podsumowanie. Istnieje też możliwość utworzenia efektu animacji poprzez uwidacznianie i ukrywanie wizualizacji oraz innych obiektów w trakcie sceny w scenariuszu. Istnieje możliwość szybkiego opracowania scenariusza poprzez ponowne użycie analizy, wniosków i wizualizacji, które można ustawiać obok kolekcji przypięć. Do scenariusza można również dodawać nowe wizualizacje, multimedia, strony WWW, obrazy, kształty i tekst. Informacje na temat zarządzania scenariuszami zawiera sekcja Rozdział 6, Zarządzanie treścią, na stronie

24 20 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

25 Rozdział 6. Zarządzanie treścią Treść produktu IBM Cognos Analytics obejmuje raporty, widoki raportów, kokpity, scenariusze, pakiety, przesłane pliki, foldery, adresy URL, skróty itd. Wskazówka: Aby uprościć proces dokumentowania, elementy treści często są nazywane pozycjami. W celu zorganizowania treści i zarządzania nią można utworzyć hierarchię folderów dla pozycji. Pozycje można przenosić, kopiować, wyłączać lub usuwać. Pozycje można również ukrywać, aby uniknąć ich niepotrzebnego używania, udostępniać innym użytkownikom lub osadzić w niestandardowym serwisie WWW. Kopiowanie lub przenoszenie pozycji Ukrywanie pozycji Podczas tworzenia kopii pozycji tworzona jest jej replika w innej lokalizacji w portalu. Przenoszenie pozycji powoduje usunięcie jej z bieżącego folderu i umieszczenie w innym. Podczas kopiowania i przenoszenia pozycji identyfikatory i odsyłacze są albo zachowywane, albo nadpisywane. Przy kopiowaniu lub przenoszeniu raportu między folderami raport zachowuje swój identyfikator i wszelkie odsyłacze, w tym odsyłacz do powiązanego pakietu. Jednak w przypadku nadpisania istniejącej pozycji działanie odsyłacza jest zależne od tego, czy pozycja jest kopiowana, czy przenoszona. v Jeśli kopiujesz i nadpisujesz istniejącą pozycję, identyfikator kopiowanej pozycji i odsyłacze nadpisują te w istniejącej pozycji. W tym przypadku konieczne może być zaktualizowanie odsyłaczy, np. do harmonogramów zadań. v Jeśli przenosisz i nadpisujesz istniejącą pozycję, identyfikator i odsyłacze w istniejącej pozycji zostają zachowane. W takim przypadku odniesienia do przeniesionej pozycji zostają zerwane. O tym zadaniu Aby skopiować lub przenieść pozycję, musisz mieć uprawnienia do odczytu dla tej pozycji. Wymagane są również uprawnienia do przeglądania bieżącego folderu oraz uprawnienia do zapisu i przeglądania folderu docelowego. W menu kontekstowym pozycji dotknij opcji Kopiuj lub przenieś. Zlokalizuj folder docelowy i dotknij opcji Kopiuj do. Aby zapobiegać niepotrzebnemu używaniu pozycji produktu IBM Cognos Analytics, takich jak raporty, pakiety, foldery, zadania lub serwery danych, można je ukrywać. Dotyczy to w szczególności raportów drążenia wszerz, które w przypadku zbędnego uruchamiania mogą zużywać zasoby systemowe. W celu ukrycia pozycji otwórz jej menu kontekstowe i dotknij opcji Właściwości. Na karcie Ogólne otwórz sekcję Zaawansowane i zaznacz pole wyboru Ukryj tę pozycję. 21

26 Aby wyświetlić ukryte pozycje na liście kontekstowej, dotknij ikony nazwy użytkownika na pasku aplikacji, a następnie dotknij opcji Moje preferencje. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Pokaż ukryte elementy. Ukryte pozycje będą widoczne, ale z zatartymi kolorami w następujących częściach interfejsu użytkownika: v Wyniki wyszukiwania. v Panel właściwości, karta Uprawnienia. v Karty Osobiste. v Etapy zadań odnoszące się do ukrytych pozycji, które istnieją już w zadaniu. v Agenty zadań odnoszące się do ukrytych pozycji, które istnieją już w agencie. v Szczegóły w historii uruchamiania raportu. W przypadku ukrytych pozycji obowiązują następujące reguły: v Ukryty raport jest dostępny jako cel operacji drążenia wszerz. Cele operacji drążenia wszerz zawierają wartości parametrów, dzięki którym można uniknąć wykonywania operacji zapytań, które intensywnie wykorzystują zasoby. Jednak użytkownicy nadal muszą mieć odpowiednie uprawnienia w celu korzystania z tego raportu docelowego w działaniu drążenia wszerz. v Ukryta definicja drążenia wszerz nie jest wyświetlana na stronie Przejdź do, jeśli ukryte pozycje nie są wyświetlane w interfejsie użytkownika. v Widoczny skrót może wskazywać ukrytą pozycję. Jeśli skrót wskazuje ukryty folder, ukryte pozycje z folderu nie są widoczne. Współużytkowanie i osadzanie treści Obiekty treści IBM Cognos Analytics można współużytkować z innymi użytkownikami. Istnieje możliwość współużytkowania obiektów treści, takich jak raporty i kokpity, za pomocą adresu URL, który bezpośrednio otwiera obiekt treści, bez konieczności przewijania do wybranego obiektu na ekranie powitalnym produktu Cognos Analytics. Możliwe jest również osadzanie obiektów treści Cognos Analytics (z wyjątkiem modułów danych) w dostosowanych stronach WWW. W osadzonym obiekcie treści aplikacje ani paski nawigacji nie są wyświetlane. Wskazówka: Opcja Osadź jest niedostępna dla modułów danych. Procedura Istnieją dwie metody udostępniania i osadzania obiektów treści. v W obszarze Treść zespołu lub Moja treść przejdź do obiektu, kliknij opcję Więcej następnie kliknij opcję Udostępnij lub Osadź. v. Możesz udostępniać i osadzać raporty, kokpity oraz scenariusze, które są otwarte. Aby to zrobić, kliknij opcję Więcej Udostępnij lub Osadź. na pasku aplikacji, a następnie kliknij opcję Zostanie otwarte okno dialogowe z adresem URL (dla opcji Udostępnij) lub elementem HTML iframe dla opcji Osadź., a 22 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

27 Wyniki Teraz można wprowadzić adres URL opcji Udostępnij dla innych użytkowników, aby umożliwić im bezpośrednie otwarcie obiektu treści. Można dodać element Osadź do strony WWW, aby wyświetlić obiekt treści. Jeśli w pozycji HTML w raporcie używany jest adres URL, zastąp wystąpienia & zapisem &. Można również zmodyfikować adres URL, tak aby wykonać inne czynności, takie jak otwieranie raportu w celu przeprowadzenia edycji, uruchamianie raportu lub zmiana formatu wyjściowego raportu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Tworzenie niestandardowych adresów URL w celu wyświetlenia i uruchomienia treści Cognos Analytics. Przykład uwierzytelniania z osadzoną treścią Przykład osadzonej treści przedstawia sposób użycia interfejsu API REST produktu IBM Cognos Analytics do zalogowania użytkownika i wyświetlenia osadzonej treści. Skopiuj folder embedded_content z folderu <miejsce_instalacji>\samples do folderu <miejsce_instalacji>\webcontent. Otwórz plik \webcontent\embedded_content\preloginsample. html w edytorze tekstowym i zlokalizuj element <select>: <select size="1" name="namespace"> <option value="cognosex">cognosex (Example)</option> <option value="ldap">ldap (Example)</option> </select> 3. Dla każdej skonfigurowanej przestrzeni nazw, jaka ma być możliwa do wyboru na stronie logowania, zdefiniuj element <option> należący do elementu <select>, używając następującej składni: <option value="id_przestrzeni nazw">nazwa_przestrzeni nazw</option> ID_przestrzeni nazw odnosi się do właściwości ID przestrzeni nazw, zgodnie z definicją przestrzeni nazw w konfiguracji Cognos, w obszarze Zabezpieczenia > Uwierzytelnianie. Wartością nazwa_przestrzeni nazw może być dowolne słowo; jednak preferowana jest nazwa zdefiniowana w konfiguracji Cognos. Otwórz plik \webcontent\embedded_content\iframesample. html i zastąp obiekty iframe obiektami Osadź iframe z instalacji Cognos Analytics. W przeglądarce WWW wpisz preloginsample. html Wyniki Zostanie wyświetlona strona WWW logowania. Po zalogowaniu się zostaną wyświetlone osadzone obiekty treści. Tworzenie niestandardowych adresów URL w celu wyświetlenia i uruchomienia treści Cognos Analytics Rozdział 6. Zarządzanie treścią 23

28 Istnieje możliwość utworzenia adresów URL otwierających lub uruchamiających obiekty treści programu IBM Cognos Analytics, takie jak raporty, kokpity, scenariusze czy moduły danych. Ta funkcja stanowi rozszerzenie dla komendy Udostępnij, która tworzy adres URL w celu wyświetlenia obiektów treści Cognos Analytics i zapewnienia większej kontroli czynności, jakie są wykonywane podczas wyświetlania lub uruchamiania obiektów treści. Komenda Udostępnij, która jest opisana w punkcie Współużytkowanie i osadzanie treści na stronie 22, stanowi prosty sposób tworzenia adresu URL, który otwiera i uruchamia obiekty treści Cognos Analytics. Użytkownik może utworzyć te adresy URL, jeśli konieczna jest większa kontrola czynności przez nie wywoływanych. Niestandardowe adresy URL obsługują następujące typy raportów: raporty standardowe, widoki raportów, raporty aktywne, zestawy danych, raporty Query Studio, raporty Analysis Studio, a także ich zapisane wyniki. Jeśli obiekt treści jest raportem, którego wynik zapisano, wyświetlany jest zapisany wynik (o ile istnieje). W innym wypadku raport jest uruchamiany. Jeśli obiekt treści jest zapisanym wynikiem, zostaje on wyświetlony. Jeśli zapisany wynik został usunięty, pojawia się komunikat o błędzie. Składnia Możliwość podawania parametrów logowania w adresie URL. Składnia niestandardowych adresów URL ma jedną z następujących dwóch postaci. v &<opcja2>=<wartość2>... pathref lub objref określa obiekt treści, jaki będzie użyty. pathref Określa lokalizację obiektu. Ta wartość nie ulega zmianie, jeśli wersja Cognos Analytics zostanie zmieniona lub jeśli obiekt zostanie wyeksportowany lub zaimportowany w czasie wdrożenia. objref Najprostszym sposobem na określenie wartości pathref jest utworzenie adresu URL za pośrednictwem komendy Udostępnij. Ten adres URL zawiera wartość pathref. Określa identyfikator obiektu. Ta wartość nie ulega zmianie, jeśli obiekt treści zostanie przeniesiony do innej lokalizacji w obszarze Moja treść lub Treść zespołu. Wartość objref jest wartością ID w panelu właściwości obiektu. Do adresu URL można dołączyć wiele opcji dodatkowych. Dla dowolnej perspektywny można użyć dwóch następujących opcji. ui_appbar Określa, czy pasek aplikacji ma być wyświetlany (true), czy nie (false). Domyślną wartością jest true. ui_navbar Określa, czy pasek nawigacji ma być wyświetlany (true), czy nie (false). Podanych dalej opcji można użyć, jeśli obiekt treści jest raportem. 24 IBM Cognos Analytics Wersja: Wprowadzenie Podręcznik użytkownika

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik użytkownika i informacje Emerson Penberthy

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje Emerson Penberthy

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje Emerson Penberthy