Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Frigidaire Fghb2844lfc

Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Frigidaire Fghb2844lfc to instrukcja obsługi i podręcznik użytkownika dla lodówki Frigidaire Fghb2844lfc. Podręcznik zawiera informacje na temat instalacji, konfiguracji, konserwacji i naprawy lodówki. Zawiera również informacje o komunikacji szeregowej i interfejsach, które można wykorzystać do sterowania lodówką za pomocą komputerów, sterowników lub innych urządzeń. Podręcznik ułatwia użytkownikom rozumienie i korzystanie z komunikacji szeregowej i interfejsów, dzięki czemu mogą one kontrolować lodówkę za pomocą komputera lub sterownika.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Frigidaire Fghb2844lfc

Witam. W załączniku masz instrukcją do prostszego plc omrona mianowicie do cp1l. Jest tam przykład komunikacji plc i V1000. Zasady pisania programu i połączenia (V1000 i plc poprzez rs485) sa takie same. Inne natomiast są zasady konfigurowania portów w sterowniku. Masz to w dokumentacji do CJ1M.

Cat. No. W07E-PL-01A

Moduł jednostki centralnej CP1L
CP1L-L14D(R)-(R)
CP1L-L20D(R)-(R)
CP1L-M30D(R)-(R)
CP1L-M40D(R)-(R)

PODRĘCZNIK WPROWADZAJĄCY

Krótkie omówienie
17

Projektowanie systemów

25 Montaż i okablowanie
35 Tworzenie programów

POLSKA
Omron Electronics Sp. z o. o.
ul. Mariana Sengera "Cichego" 1,
02-790 Warszawa
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
Fax: +48 (0) 22 645 78 63
www. omron. com. pl

75

Advanced Industrial Automation

Uwaga: dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Cat. W07E-PL-01A

Przenoszenie programów
i usuwanie błędów

CP1L-L14D
CP1L-L20D
CP1L-M30D
CP1L-M40D

-

Podręcznik wprowadzający

Uwaga:
Produkty firmy OMRON mogą być wykorzystywane tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i z zastosowaniem odpowiednich procedur.
Poniżej opisano symbole stosowane w tej instrukcji do przekazywania informacji dotyczących środków
ostrożności. Należy bezwzględnie stosować się do podanych w nich informacji. Niezastosowanie
się do nich grozi poważnymi obrażeniami ciała lub uszczerbkiem mienia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Wskazuje na zagrożenie niebezpieczną sytuacją, której wynikiem może
być śmierć lub poważne obrażenia ciała - dodatkowo mogą wystąpić
poważne szkody materialne.

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na zagrożenie niebezpieczną sytuacją, która może
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała oraz mogą
wystąpić poważne szkody materialne.

Uwaga

Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, której zignorowanie może
spowodować nieznaczne lub średnie obrażenia albo szkody materialne.

Odwołania do innych produktów firmy OMRON
Nazwy wszystkich produktów firmy OMRON wymienionych w niniejszym podręczniku są pisane
wielkimi literami. Słowo,, urządzenie" także jest pisane wielką literą, gdy odnosi się do produktu firmy
OMRON, niezależnie od tego, czy występuje w nazwie własnej produktu.
Skrót,, Ch" występujący na niektórych ekranach i na niektórych produktach firmy OMRON oznacza
,, słowo" (,, word") i w tym znaczeniu występuje w dokumentacji jako skrót,, Wd".
,, PLC" jest skrótem angielskiego terminu,, Programmable Controller" określającego sterownik
programowalny. Jednak na niektórych ekranach programu CX (CX-Programmer) sterownik
programowalny jest oznaczany skrótem,, PC".

Pomocnicze symbole graficzne
W podręczniku pojawiają się poniższe nagłówki ułatwiające znajdowanie różnego rodzaju informacji.
Uwaga:
1, 2, 3...

Oznacza informacje mające szczególne znaczenie dla wydajnego
i sprawnego działania produktu.
1. Oznacza różnego rodzaju listy, np. procedury, listy kontrolne itd.

Znaki towarowe
Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w USA i innych krajach.
SYSMAC jest zastrzeżonym znakiem handlowym sterowników programowalnych firmy OMRON.
Inne marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
odpowiednich właścicieli.

(C) OMRON, 2007
Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przechowywanie w systemach archiwizacji danych i przekazywanie
jakiejkolwiek części tej publikacji w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek sposobami - mechanicznymi, elektronicznymi, jako kserokopie, nagrania lub innymi - bez uprzedniej pisemnej zgody firmy OMRON jest zabronione.
Wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji nie jest objęte odpowiedzialnością z tytułu obowiązujących
praw patentowych. Ponieważ firma OMRON stale ulepsza swoje wysokiej jakości produkty, informacje zawarte
w tej publikacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Niniejszy podręcznik został przygotowany z należytą
starannością, jednak firma OMRON nie odpowiada za ewentualne błędy lub pominięcia. Nie odpowiada także
za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.

2

SPIS TREŚCI
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI................................................ 9
1
2
3
4

Adresaci publikacji....................................................................................................
Ogólne zasady ostrożności......................................................................................
Środki bezpieczeństwa.............................................................................................
Środki ostrożności w zastosowaniach......................................................................

10
10

ROZDZIAŁ 1
Opis ogólny modułu CP1L.............................................. 11
1-1
1-2

Modele sterownika CP1L.......................................................................................... 12
Nazwy części i ich funkcje........................................................................................ 14

ROZDZIAŁ 2
Projektowanie systemów................................................ 17
2-1
2-2
2-3
2-4

Układ niniejszego podręcznika.................................................................................
Sterowanie drzwiami garażowymi............................................................................
Alokacja We/Wy w systemie sterowania drzwiami garażowymi...............................
Przykładowy program drabinkowy............................................................................

18
20
22
24

ROZDZIAŁ 3
Montaż i okablowanie..................................................... 25
3-1
3-2
3-3
3-4

Uwagi dotyczące instalacji........................................................................................
Montaż na szynach DIN...........................................................................................
Okablowanie urządzeń.............................................................................................
Testowanie robocze modułu CP1L...........................................................................

26
29
30
33

ROZDZIAŁ 4
Tworzenie programów.................................................... 35
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6
4-7

Przygotowanie do programowania...........................................................................
Tworzenie programów drabinkowych.......................................................................
Korzystanie z aplikacji CX-Programmer...................................................................
Korzystanie z pomocy (Help)....................................................................................
Wprowadzanie programów.......................................................................................
Zapisywanie/ładowanie programów.........................................................................
Edytowanie programów............................................................................................

36
42
45
48
51
68
71

ROZDZIAŁ 5
Przenoszenie programów i usuwanie błędów................ 75
5-1
5-2

Połączenie on-line.................................................................................................... 76
Ustawianie/usuwanie błędów w trybie on-line.......................................................... 83

Załącznik........................................................................ 93
A-1
A-2
A-3
A-4

Numery kanałów/przekaźników................................................................................ 94
Instrukcje.................................................................................................................. 99
Wewnętrzne mechanizmy modułu CP1L................................................................ 103
Przykłady programowania modułu CP1L............................................................... 112

3

Informacje o niniejszym podręczniku
W tej publikacji opisano instalację i działanie sterowników programowalnych (PLC) serii CP w rozbiciu
na odpowiednie rozdziały. W ramach serii CP oferowane są zaawansowane kompletne sterowniki PLC
oparte na zaawansowanych technologiach sterowania i bogatych doświadczeniach firmy OMRON
w zakresie automatyzacji sterowania.
Przed przystąpieniem do instalacji i pracy ze sterownikami PLC serii CP prosimy dokładnie zapoznać
się i uzyskać pewność co do zrozumienia treści niniejszego podręcznika. Prosimy także pamiętać
o zapoznaniu się z uwagami dotyczącymi prawidłowego użytkowania, zawartymi w następnym rozdziale.
Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników korzystających po raz pierwszy z urządzeń
SYSMAC serii CP. Podstawy użytkowania sterowników tej serii są wyjaśnione na przykładzie
sterownika SYSMAC CP1L.
Konfiguracje obwodów, metody kablowania i programy występujące w niniejszym podręczniku są
podane wyłącznie jako przykłady. Podczas budowania rzeczywistych systemów należy sprawdzić
dane techniczne, wydajność i bezpieczeństwo każdego elementu, odwołując się do odpowiednich
instrukcji.
Programy drabinkowe zamieszczone w niniejszym podręczniku służą wyłącznie jako przykłady. W trakcie
projektowania rzeczywistych obwodów należy uwzględnić odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Środki ostrożności zawierają ogólne zalecenia co do ostrożności przy korzystaniu ze sterownika
programowalnego i urządzeń z nim związanych.
Rozdział 1: przedstawia typy sterownika CP1L oraz nazwy części.
Rozdział 2: wyjaśnia zasady budowania systemu CP1L na przykładzie systemu sterowania drzwiami
garażowymi.
Rozdział 3: wyjaśnia zasady instalacji sterownika CP1L na szynie DIN, sposób podłączenia zasilania
i linii We/Wy oraz sposób sprawdzenia działania.
Rozdział 4: wyjaśnia podstawowe funkcje aplikacji CX-Programmer przy tworzeniu programu
drabinkowego dla systemu sterującego drzwiami garażowymi.
Rozdział 5: opisuje metody przenoszenia programów i usuwania błędów.
Dodatek zawiera numery kanałów/przekaźników, instrukcje, opis wewnętrznych mechanizmów
funkcjonowania sterownika CP1L oraz przykłady programowania.

Inne zalecane podręczniki
Wymienione poniżej podręczniki dotyczą modułów jednostek centralnych serii CP. W razie potrzeby
korzystaj z tych podręczników.
Kat. nr.
Tytuł podręcznika
W462
Podręcznik użytkownika
modułu jednostki centralnej
sterownika CP1L serii
SYSMAC CP

W451

Podręcznik programowania
sterownika CP1H/CP1L serii
W446

Instrukcja obsługi aplikacji
SYSMAC CX-Programmer

Opis
Wyjaśnia szczegółowo konfigurację systemu, jego
instalację, okablowanie, alokację portów We/Wy,
działanie funkcji impuls/licznik oraz podłączenia
modułów rozszerzających. Podaje także informacje
na temat błędów, rozwiązywania problemów,
konserwacji i przeglądów.
Podaje następujące informacje na temat
sterowników serii CP:
o instrukcje programowania,
o metody programowania,
o zadania,
o pamięć plików,
o funkcje.
Z tego podręcznika należy korzystać równocześnie
z Instrukcją obsługi sterowników programowalnych
CP1H (W450).
Zawiera informacje na temat instalowania
i użytkowania aplikacji CX-Programmer w zakresie
wszystkich funkcji z wyjątkiem bloków funkcyjnych.

5

Przeczytaj ze zrozumieniem ten podręcznik
Prosimy zapoznać się z tym podręcznikiem przed użyciem produktu. W przypadku pytań lub komentarzy
prosimy o kontakt z reprezentantem firmy OMRON.

Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialności
GWARANCJA
Gwarancja firmy OMRON stwierdza wyłącznie, że produkty są
pozbawione wad materiałowych oraz wykonania przez okres jednego
roku (jeśli nie wskazano inaczej) od daty sprzedaży przez firmę OMRON.
FIRMA OMRON NIE SKŁADA ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ
ODNOSZĄCYCH SIĘ W SPOSÓB JAWNY LUB DOROZUMIANY
DO NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ANI
PRZYDATNOŚCI PRODUKTÓW DO KONKRETNEGO CELU. KAŻDY
NABYWCA LUB UŻYTKOWNIK SAM UZNAJE I USTALA, IŻ PRODUKTY
SPEŁNIAJĄ ODPOWIEDNIE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH
ZAMIERZONYM UŻYCIEM. FIRMA OMRON NIE UDZIELA ŻADNYCH
INNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
FIRMA OMRON NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY
SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ KORZYŚCI LUB
STRATY HANDLOWE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE
Z PRODUKTAMI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY TAKIE ROSZCZENIA
BĘDĄ WYNIKAĆ Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA LUB
ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W żadnym przypadku odpowiedzialność firmy OMRON za jakiekolwiek
zdarzenie nie przekroczy ceny produktu, którego dotyczy reklamacja.
W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA OMRON NIE BĘDZIE
ODPOWIEDZIALNA ZA GWARANCJĘ, NAPRAWĘ LUB INNE
REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, DOPÓKI ANALIZA
FIRMY OMRON NIE POTWIERDZI, ŻE PRODUKTY BYŁY POPRAWNIE
EKSPLOATOWANE, PRZECHOWYWANE, ZAINSTALOWANE
I KONSERWOWANE ORAZ NIE BYŁY NARAŻONE NA
ZANIECZYSZCZENIA, NADUŻYCIE, BŁĘDNE UŻYCIE LUB
NIEODPOWIEDNIE MODYFIKACJE ALBO NAPRAWY.

6

Uwagi dotyczące zastosowania
PRZYDATNOŚĆ W OKREŚLONYM ZASTOSOWANIU
Firma OMRON nie może ponosić odpowiedzialności za zgodność
z innymi normami, zbiorami praw lub przepisami, które mogą pojawić się
w przypadku kombinacji produktów wykorzystywanej przez użytkownika.
Na żądanie klienta firma OMRON przedstawi odpowiednie dokumenty
certyfikujące innej instytucji, które identyfikują dane nominalne
i ograniczenia użytkowania mające zastosowanie do produktów.
Same te informacje nie są wystarczające do kompletnego ustalenia
przydatności produktów w kombinacji z produktem końcowym, maszyną,
systemem lub innym zastosowaniem albo użyciem.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów zastosowań, którym należy
poświęcić szczególną uwagę. Lista ta nie jest wyczerpująca i nie zawiera
wszystkich możliwych sposobów użycia produktów ani nie sugeruje,
że wymienione na niej sposoby użycia mogą być odpowiednie dla produktów:
o zastosowanie zewnętrzne, wliczając w to zastosowania w środowiskach
narażonych na zanieczyszczenia chemiczne lub zakłócenia elektryczne
oraz warunki lub sposoby użycia nieopisane w niniejszej instrukcji;
o systemy sterowania w branży energii atomowej, systemy spalania,
systemy kolejowe, systemy lotnicze, sprzęt medyczny, maszyny do
celów rozrywkowych, pojazdy, sprzęt bezpieczeństwa i instalacje
podlegające oddzielnym przepisom przemysłowym lub rządowym;
o systemy, maszyny i sprzęt, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia
lub mienia.
Prosimy zapoznać się i przestrzegać wszelkich zakazów użycia
odnoszących się do produktów.
NIE WOLNO UŻYWAĆ PRODUKTÓW DO ZASTOSOWAŃ
STWARZAJĄCYCH POWAŻNE ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB MIENIA
BEZ UPEWNIENIA SIĘ, ŻE SYSTEM JAKO CAŁOŚĆ ZOSTAŁ
ZAPROJEKTOWANY Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGROŻEŃ ORAZ ŻE
PRODUKTY FIRMY OMRON ZOSTAŁY POPRAWNIE WYBRANE
I ZAINSTALOWANE DO ZAMIERZONEGO UŻYCIA W RAMACH
CAŁEGO SPRZĘTU LUB SYSTEMU.

PRODUKTY PROGRAMOWALNE
Firma OMRON nie odpowiada za programowanie produktu przez
użytkownika ani żadne tego konsekwencje.

7

Zastrzeżenia
ZMIANA DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne urządzenia i akcesoriów mogą ulec zmianie w wyniku
wprowadzenia ulepszeń lub z innych powodów i bez uprzedniego
powiadomienia.
Wraz ze zmianą opublikowanych danych technicznych i specyfikacji oraz
w przypadku poważnych zmian konstrukcyjnych zmieniane jest oznaczenie
modeli, jednak niektóre parametry produktów mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. W razie wątpliwości, na żądanie klienta, produktom mogą
zostać przypisane specjalne numery modeli w celu określenia lub ustalenia
kluczowych parametrów dla danego zastosowania. Aby sprawdzić
rzeczywiste dane techniczne zakupionych produktów, prosimy
skontaktować się w dowolnym czasie z przedstawicielem firmy OMRON.

WYMIARY I MASA
Wymiary i masa są danymi nominalnymi i nie powinny być używane
do celów produkcyjnych, nawet jeśli podane są z oznaczoną tolerancją.

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI
Dane dotyczące wydajności podane w tym podręczniku są informacjami
poglądowymi, umożliwiającymi użytkownikowi określenie, czy produkt
nadaje się do danego zastosowania. Dane te nie stanowią gwarancji,
że produkt rzeczywiście ma takie parametry, gdyż mogą to być wyniki
testów przeprowadzonych przez firmę OMRON. Użytkownicy muszą
porównać je z rzeczywistymi wymaganiami wynikającymi z określonego
zastosowania. Rzeczywista wydajność podlega warunkom gwarancji
i ograniczeniom odpowiedzialności firmy OMRON.

BŁĘDY I POMINIĘCIA
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku zostały starannie sprawdzone
i uznane za dokładne, jednak wydawca nie ponosi odpowiedzialności za
błędy ludzkie, drukarskie, korektorskie lub pominięcia.

8

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W bieżącym rozdziale podano ogólne środki ostrożności przy korzystaniu ze sterowników
programowalnych (PLC) serii CP i urządzeń z nimi związanych.
Informacje zawarte w tym rozdziale są ważne ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na niezawodne
stosowanie sterowników programowalnych. Przed przystąpieniem do instalacji i obsługi systemu PLC
należy zapoznać się z tymi informacjami ze zrozumieniem.
Adresaci publikacji........................................
Ogólne zasady ostrożności.................................
Środki bezpieczeństwa.....................................
Środki ostrożności w zastosowaniach.........................

9

Adresaci publikacji

1

Adresaci publikacji
Podręcznik jest przeznaczony dla osób wymienionych poniżej. Osoby
te muszą także mieć odpowiednią wiedzę z zakresu układów elektrycznych
(zawód technika elektryka lub pokrewny):
o osoby odpowiedzialne za instalację systemów FA;
o osoby odpowiedzialne za projektowanie systemów FA;
o osoby odpowiedzialne za zarządzanie systemami i infrastrukturą FA.

Ogólne zasady ostrożności
Użytkownik jest zobowiązany do obsługi produktu zgodnie z jego
przeznaczeniem i parametrami opisanymi w instrukcjach obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania produktu w warunkach, których nie
uwzględniono w instrukcji, lub zastosowania produktu w systemach sterowania
elektrowni atomowych, systemach autostradowych, systemach lotniczych,
pojazdach, systemach spalania, sprzęcie medycznym, automatach
rozrywkowych, urządzeniach zabezpieczających i innych systemach, maszynach
i urządzeniach, których nieprawidłowa eksploatacja może mieć poważny wpływ
na życie i mienie, skonsultuj się z przedstawicielem firmy OMRON.
Upewnij się, że parametry i specyfikacje produktu są odpowiednie do zastosowania
w tych systemach, maszynach i urządzeniach oraz, że te systemy, maszyny
i urządzenia wyposażone są w podwójne mechanizmy bezpieczeństwa.
Niniejszy podręcznik zawiera informacje na temat programowania
i eksploatacji Urządzenia. Przed przystąpieniem do eksploatacji Urządzenia
zapoznaj się z niniejszą publikacją i miej ją dostępną na wypadek, gdyby
zaszła potrzeba skorzystania z niej podczas użytkowania produktu.

OSTRZEŻENIE Należy bezwzględnie wymagać, aby sterownik PLC i wszystkie moduły sterowników
PLC były używane do określonych celów i pod określonymi warunkami, szczególnie
w zastosowaniach mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na życie ludzkie.
Przed zastosowaniem systemów PLC we wspomnianych wyżej rozwiązaniach
należy skonsultować się z przedstawicielem firmy OMRON.

Środki bezpieczeństwa
Przewód zasilający prądu zmiennego zamocuj do bloku zacisków, używając
momentu dokręcenia 0, 5 Nm. Obluzowanie śruby może spowodować pożar
lub awarię.

Przy włączonym zasilaniu lub bezpośrednio po jego wyłączeniu nie dotykaj
zasilacza, terminali We/Wy oraz obszarów w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Zignorowanie tego zakazu może spowodować porażenie prądem. Po
wyłączeniu zasilania odczekaj do wystygnięcia urządzenia w stopniu
umożliwiającym jego dotykanie.

Przed rozpoczęciem edytowania w trybie on-line upewnij się, że wydłużenie
czasu cyklu programu nie przyniesie niepożądanych skutków. W przeciwnym
wypadku sygnały wejściowe mogą nie zostać odczytane.

Środki ostrożności w zastosowaniach
Upewnij się, że zmiana trybu pracy na MONITOR lub RUN nie będzie miała
wpływu na aplikację.

ROZDZIAŁ 1
Opis ogólny modułu CP1L
W tym rozdziale opisano typy sterowników CP1L oraz podano
nazwy części używanych podczas obsługi.
1-1 Modele modułu CP1L........................................................... 12
1-2 Nazwy i funkcje części.......................................................... 14

1

Opis ogólny modułu CP1L

1-1 Modele sterownika CP1L

Sterownik programowalny CP1L jest kompletnym sterownikiem PLC dostępnym w wersjach z 14, 20, 30
lub 40 punktami We/Wy.

Przykłady zastosowań modułu CP1L zamieszczono w dodatku A-4 Przykłady programowania modułu CP1L.

Urządzenia o 14 punktach We/Wy (CP1L-L14D -)
o Moduł jednostki centralnej posiada 8 punktów wejściowych i 6 punktów
wyjściowych.
o Korzystając z modułów rozszerzenia We/Wy serii CP można zwiększyć liczbę
punktów We/Wy do łącznej liczby 54 punktów We/Wy.

Urządzenia o 20 punktach We/Wy (CP1L-L20D -)
o Moduł jednostki centralnej posiada 12 punktów wejściowych i 8 punktów
punktów We/Wy do łącznej liczby 60 punktów We/Wy.

12

SYSMAC CP1L -- Podręcznik wprowadzający

1-1 Modele sterownika CP1L

Urządzenia o 30 punktach We/Wy (CP1L-M30D -)
o Moduł jednostki centralnej posiada 18 punktów wejściowych i 12 punktów
punktów We/Wy do łącznej liczby 150 punktów We/Wy.

Urządzenia o 40 punktach We/Wy (CP1L-M40D -)
o Moduł jednostki centralnej posiada 24 punkty wejściowe i 16 punktów
punktów We/Wy do łącznej liczby 160 punktów We/Wy.

13

1-2 Nazwy części i ich funkcje

W niniejszym rozdziale opisano nazwy i funkcje części na przykładzie 14-punktowego modułu We/Wy.

Urządzenie o 14 punktach We/Wy

(1)

(2)

Peryferyjny port USB
Służy do połączenia z komputerem. Komputery mogą służyć do programowania
i monitorowania.

(3)

Regulator analogowy
Należy obrócić w celu regulacji wartości w obszarze pomocniczym A642CH
w zakresie od 0 do 255. Służy do zmiany ustawień timera i licznika bez
korzystania z narzędzia programistycznego (oprogramowania).

(4)

Złącze wejściowe zewnętrznych ustawień analogowych
Przyjmuje zewnętrzne sygnały wejściowe w zakresie od 0 do 10 V i zmienia
wartość w obszarze pomocniczym A643CH do wartości z zakresu od 0 do 256.
Wejście to nie jest izolowane.

(5)

Przełączniki DIP-switch
Służy do dokonywania ustawień między innymi w zakresie zezwolenia na zapis
w pamięci użytkownika, automatycznych transferów z kaset pamięci oraz
korzystania z magistrali narzędziowej.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, zob. rozdz. 2-1 Nazwy
i funkcje części w Podręczniku użytkownika modułu jednostki centralnej
sterownika CP1L serii CP (W462).

(6)

14

Gniazdo kasety pamięci
Służy do zamocowania kasety pamięci (15). Kasety pamięci mogą być
stosowane w celu przechowywania kopii zapasowych programów, parametrów
i pamięci danych modułu CP1L. Umożliwiają one również kopiowanie danych
do innych modułów CP1L bez korzystania z oprogramowania narzędziowego.

Bateria
Podtrzymuje zegar wewnętrzny i zawartość pamięci RAM, gdy wyłączone jest
zasilanie.

1-2 Nazwy części i ich funkcje

Wskaźniki działania
Wskazują stan działania modułu CP1L. Wskazania obejmują stan zasilania,
tryb pracy, błędy i stan komunikacji przez peryferyjny port USB.

(8)

Zasilanie, uziemienie i blok zacisków wejść
Służą do podłączenia przewodu zasilającego, przewodu uziemiającego i linii
wejściowych.

(9)

Wskaźniki wejść
Świecą, gdy styk na odpowiednim zacisku wejścia jest włączony.

(7)

(10) Gniazdo karty opcjonalnej
Służy do zainstalowania opcjonalnej karty RS-232C (16) lub opcjonalnej karty
RS-422A/485 (17).
W 14/20-punktowych modułach We/Wy można zainstalować jedną
opcjonalną kartę komunikacji szeregowej. W 30/40-punktowych modułach
We/Wy można zainstalować dwie opcjonalne karty komunikacji szeregowej.
(11) Złącze modułu rozszerzenia We/Wy
Służy do podłączania modułów rozszerzenia We/Wy serii CP i innych
modułów rozszerzenia. Do 14/20-punktowych modułów We/Wy można
podłączyć jeden moduł rozszerzenia. Do 30/40-punktowych modułów We/Wy
można podłączyć do trzech modułów rozszerzenia.
(12) Wskaźniki wyjść
Świecą, gdy styk na odpowiednim zacisku wyjścia jest włączony.
(13) Zasilanie zewnętrzne i blok zacisków wyjść
o Zacisk zasilania zewnętrznego
Urządzenia korzystające z zasilania prądem zmiennym mają złącze
zewnętrznego zasilania 24 VDC o maksymalnym obciążeniu prądowym
300 mA. Może ono służyć do zasilania roboczego urządzeń wejściowych.
o Zaciski wyjść służą do podłączenia linii wyjściowych.
(14) Trzpień mocujący do szyny DIN
Służy do zamocowania modułu na szynie DIN.
(15) Kaseta pamięci (opcjonalna)
Służy do przechowywania danych z wbudowanej pamięci flash. Umieść
kasetę w gnieździe kasety pamięci (1).
(16) Karta opcjonalna RS-232C
Umieść kartę w gnieździe karty opcjonalnej (10).
(17) Karta opcjonalna RS-422A/485
Umieść kartę w gnieździe karty opcjonalnej (10).

15

Stany wskaźników
W tym rozdziale opisano stany działania modułu CP1L wyświetlane przez
wskaźniki działania.

POWER
(zielony)

Świeci

Zasilanie jest włączone.

Nie
świeci

Zasilanie jest wyłączone.

RUN
Moduł CP1L wykonuje program w trybie RUN albo w trybie MONITOR.

Działanie zostało zatrzymane w trybie PROGRAM lub wskutek błędu
krytycznego.

ERR/ALM
(czerwony)

Wystąpił błąd krytyczny (wraz z wykonaniem procedury FALS) lub błąd
sprzętowy (błąd WDT).
Działanie modułu CP1L zostanie zatrzymane i wyłączone zostaną
wszystkie wyjścia.

Miga
PRPHL
(żółty)
BKUP
(żółty)

Normalne funkcjonowanie.

Włączony został bit wyjścia OFF (A500. 15).
Wszystkie wyjścia zostaną wyłączone.

INH
Wystąpił błąd niekrytyczny (wraz z wykonaniem procedury FAL).
Moduł CP1L będzie działał nadal.

Miga

Komunikacja jest aktywna na peryferyjnym porcie USB (wysyłanie albo odbiór).

Każdy inny stan.

o Programy użytkownika, parametry lub dane są zapisywane albo
odczytywane z wbudowanej pamięci flash (pamięć backup).
o Programy użytkownika, parametry, dane, domyślne wartości pamięci DM
lub komentarze są zapisywane albo odczytywane z kasety pamięci.
o Programy użytkownika, parametry i dane zostaną przywrócone po
włączeniu sterownika PLC.
Uwaga: Nie wyłączaj zasilania PLC, jeśli ten wskaźnik świeci.

16

ROZDZIAŁ 2
Projektowanie systemów
W tym rozdziale wyjaśniono zasady budowania systemu CP1L
na przykładzie systemu sterowania drzwiami garażowymi.
Następne rozdziały zostały napisane w oparciu o przykładowe
programy użyte w niniejszym rozdziale.
2-1 Układ niniejszego podręcznika............................................. 18
2-2 Opis systemu sterowania drzwiami garażowymi.................. 20
2-2-1 Działanie......................................................................... 20
2-2-2 Elementy systemu.......................................................... 21

2-3 Alokacja We/Wy w systemie sterowania drzwiami
garażowymi........................................................................... 22
2-4 Przykładowy program drabinkowy........................................ 24

2

2-1 Układ niniejszego podręcznika
W rozdziałach 2-5 niniejszego podręcznika przedstawiono proces konstruowania systemu CP1L od fazy
projektu do uruchomienia, na przykładzie systemu sterowania drzwiami garażowymi. Treść
poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 2: Tok działań od projektu do uruchomienia, dane techniczne systemu
sterowania drzwiami garażowymi, elementy systemu i alokacja We/Wy.
Rozdział 3: Instalacja, okablowanie elementów i testowanie robocze modułu CP1L.
Rozdział 4: Podłączanie modułu CP1L do komputera i tworzenie programów
drabinkowych.
Rozdział 5: Ustawianie zegara i trybu pracy sterownika PLC, przenoszenie danych
z komputera do modułu CP1L, obsługa, regulacja i usuwanie błędów.

Uwaga: Konfiguracje obwodów, metody kablowania i programy występujące w niniejszym

podręczniku są podane wyłącznie w charakterze przykładów. Podczas budowania
rzeczywistych systemów należy sprawdzić dane techniczne, wydajność
i bezpieczeństwo każdego elementu, odwołując się do odpowiednich instrukcji.

18

2-1 Układ niniejszego podręcznika

Kolejność działań od projektu do uruchomienia
Poniżej przedstawiono tok pracy przy budowaniu systemu sterowania drzwiami garażowymi opartego
na sterowniku CP1L. Szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiednich rozdziałach podręcznika.
Zob. 2-3 Alokacja We/Wy w systemie
Alokacja We/Wy
sterowania drzwiami garażowymi.

2

? Przydzielanie numerów wejść
sterownika do czujników
i przełączników

Przygotowanie wyposażenia

Zob. 3-2 Mocowanie na szynach DIN i 3-3
Okablowanie urządzeń.

? Podłączenie przewodu zasilającego
i uziemiającego
? Podłączenie przewodów
urządzeń We/Wy

Doprowadzenie zasilania
do modułu CP1L

Zob. 3-4 Testowanie robocze modułu CP1L.

? Sprawdzenie działania sterownika PLC

Zob. 4-1 Przygotowanie do programowania.

Przygotowanie do pisania programu
? Konfiguracja na komputerze sterownika USB
? Połączenie modułu CP1L z komputerem

Pisanie programów
? Wprowadzenie programu drabinkowego
w aplikacji CX-Programmer
? Kompilacja
? Zapis
? Edycjaenie modułu CP1L z komputerem

Zob. 4-2 Tworzenie programów drabinkowych,
4-3 Korzystanie z aplikacji CX-Programmer, 4-5
Wprowadzanie programów, 4-6 Zapisywanie/
ładowanie programów i 4-7 Edytowanie programów.

Zob. 5-1 Połączenie on-line.

Podłączanie on-line modułu
CP1L i komputera
? Ustawienie zegara modułu CP1L
? Przełączanie w tryb PROGRAM
? Przeniesienie programu

Usuwanie błędów w trybie on-line
? Monitorowanie zasilania
? Polecenia wymuszonego ustawienia/
wymuszonego resetowania
? Edytowanie w trybie on-line

Zob. 5-2 Regulowanie/usuwanie błędów w trybie
on-line.

Przebieg roboczy

19

2-2 Sterowanie drzwiami garażowymi

2-2 Sterowanie drzwiami garażowymi
W niniejszym rozdziale przedstawiono działanie systemu sterowania drzwiami garażowymi i jego elementy.

2-2-1 Działanie

W niniejszym rozdziale przedstawiono działanie systemu sterowania drzwiami
garażowymi.

Samochód podjeżdża do drzwi garażowych.
o Gdy czujnik zarejestruje 3 błyśnięcia światłami w ciągu 5 sekund, drzwi
otwierają się.
o Drzwi można także otworzyć, zamknąć i zatrzymać, korzystając z przycisków.

o Gdy czujnik wykryje, że samochód całkowicie wjechał do garażu, drzwi
zamykają się.
o Przy wyprowadzaniu samochodu z garażu drzwi należy uruchomić,
korzystając z przycisków.

20

2-2 Sterowanie drzwiami garażowymi

2-2-2 Elementy systemu
W niniejszym rozdziale przedstawiono elementy systemu sterowania drzwiami
garażowymi. Używane są następujące elementy.

Sterownik PLC

o CP1L (14-punktowy moduł We/Wy zasilany prądem zmiennym)

Wyposażenie i oprogramowanie narzędziowe
o Aplikacja CX-Programmer
o Komputer
o Kabel USB (A-B)

Wejścia
o
o

Przycisk OPEN do otwierania drzwi: PB1
Przycisk STOP do zatrzymywania drzwi: PB2
Przycisk CLOSE do zamykania drzwi: PB3
Czujnik do wykrywania samochodu: SEN1
Czujnik wykrywający reflektory samochodu: SEN2
Wyłącznik krańcowy, włączany gdy drzwi zostaną całkowicie otwarte: LS1
Wyłącznik krańcowy, włączany po całkowitym zamknięciu drzwi: LS2

Wyjścia
o Styk do uruchamiania silnika podnoszącego drzwi: MO1
o Styk do uruchamiania silnika opuszczającego drzwi: MO2

21

2-3 Alokacja We/Wy w systemie sterowania drzwiami garażowymi

garażowymi
Numery We/Wy są przydzielone do urządzeń w sposób podany poniżej.

Wejścia

Urządzenie

Styk

Adres

Przycisk OPEN

PB1

0. 00

Przycisk STOP

PB2

0. 01

Przycisk CLOSE

PB3

0. 02

Czujnik wykrywający
samochód

SEN1

0. 03

światło

SEN2

0. 04

Ogranicznik górny LS

LS1

0. 05

Ogranicznik dolny LS

LS2

0. 06

Silnik podnoszący

100. 00

Silnik opuszczający

22

MO1
MO2

100. 01

2-3 Alokacja We/Wy w systemie sterowania drzwiami garażowymi

Alokacja We/Wy w module CP1L z 14-punktowym We/Wy
8 wejść
0 CH (0. 00~0. 07)

Obszar wejściowy

Przydzielanie
100 CH (100. 00~100. 05)

Obszar wyjściowy

6 wyjść

11

09

08

07

06

05

04

03

02

01

15
0 CH

00

Obszar wejściowy: 8 wejść

Niedostępne

100 CH
Obszar wyjściowy: 6 wyjść

Używane jako obszar roboczy

Przydzielanie

W 14-punktowych modułach WE/WY 8 przekaźników wejściowych, od 0. 00
do 0. 07 (bity od 00 do 07 w rejestrze 0CH) jest przypisanych do bloku zacisków
wejść.
Ponadto 6 adresów wyjściowych, od 100. 00 do 100. 05 (bity od 00 do 05
w rejestrze 100 CH), jest przypisanych do bloku zacisków wyjść.
Niewykorzystanych bitów górnych w kanale wejściowym (bity od 08 do 15)
nie można używać jako obszaru roboczego. Nieużywane bity górne w kanale
wyjściowym (bity od 06 do 15) mogą zostać użyte w programie jako tzw. flagi.

23

2-4 Przykładowy program drabinkowy

2-4 Przykładowy program drabinkowy
Poniżej przedstawiono przykładowy program drabinkowy dla systemu sterowania drzwiami garażowymi.
Objaśnienie tworzenia programu - zob. 4.

światło
W0. 00

T0000

Timer

Obszar roboczy

Obszar roboczy
W0. 00
TIM
0000 Timer
#50

CNT
Czujnik wykrywający światło

0000 Licznik
#3

Timer
C0000

Licznik
A200. 11

Flaga pierwszego cyklu P_First_Cycle
C0000
Licznik

Przycisk STOP Ogranicznik Silnik
Silnik
górny LS
opuszczający podnoszący

0. 00
Przycisk OPEN
100. 00
podnoszący
0. 02
Przycisk CLOSE
Czujnik wykrywający samochód

dolny LS
podnoszący

opuszczający
100. 01
opuszczający

ROZDZIAŁ 3
Montaż i okablowanie
W tym rozdziale wyjaśniono, jak zainstalować moduł CP1L na szynie
DIN, jak doprowadzić przewód zasilający i linie We/Wy oraz jak
przetestować działanie.
3-1 Uwagi dotyczące instalacji.................................................... 26
3-2 Montaż na szynach DIN........................................................ 29
3-3 Okablowanie urządzeń......................................................... 30
3-3-1 Podłączanie zasilania i uziemienia................................ 30
3-3-2 Podłączanie linii We/Wy................................................. 31

3-4 Testowanie robocze modułu CP1L....................................... 33

3

Montaż i okablowanie

3-1 Uwagi dotyczące instalacji
W celu zwiększenia niezawodności i zmaksymalizowania funkcjonalności podczas instalacji systemu
CP1L należy wziąć pod uwagę następujące czynniki.

Lokalizacja instalacji
Nie wolno instalować urządzeń w następujących miejscach:
o narażonych na temperatury poniżej 0°C lub powyżej 55°C;
o narażonych na znaczne zmiany temperatury powodujące kondensację pary
wodnej;
o narażonych na występowanie wilgotności względnej poniżej 10% lub powyżej 90%;
o narażonych na występowanie gazów korodujących lub palnych;
o narażonych na nadmierne występowanie kurzu, soli lub drobinek metali;
o narażonych na wstrząsy lub wibracje;
o wystawionych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne;
o narażonych na zachlapanie wodą, olejem lub odczynnikami chemicznymi.

Należy zastosować odpowiednie osłony, jeśli system jest instalowany:
o w miejscach narażonych na działanie elektryczności statycznej i innych
form zakłóceń;
o w miejscach narażonych na działanie silnych pól elektromagnetycznych;
o w miejscach, gdzie występuje możliwość działania czynników
radioaktywnych;
o w bezpośrednim sąsiedztwie linii zasilania.

Instalacja w szafach i pulpitach sterowniczych
Podczas instalacji modułu CP1L w szafie lub pulpicie sterowniczym należy
zapewnić odpowiednią oporność otoczenia oraz wystarczający dostęp w celu
obsługi i konserwacji.

Kontrola temperatury
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracy modułu CP1L mieści się
w zakresie 0-55°C. Należy mieć na uwadze następujące środki ostrożności:
o zapewnić wystarczająco dużo miejsca dla umożliwienia obiegu powietrza;
o nie instalować modułu nad urządzeniami wytwarzającymi znaczne ilości
ciepła (takimi jak grzejniki, transformatory, oporniki dużej mocy);
o jeśli temperatura otoczenia przekracza 55°C, należy zainstalować wentylator
lub klimatyzator.

26

3-1 Uwagi dotyczące instalacji

Pulpit sterowniczy

Wentylator

Żaluzja

Dostępność w celu obsługi i konserwacji
o W celu zachowania bezpieczeństwa w trakcie obsługi i konserwacji należy jak
najbardziej oddalić moduł od urządzeń pracujących pod wysokim napięciem
oraz maszyn energetycznych.
o Dla ułatwienia obsługi należy zamontować moduł w pulpicie sterowniczym
na wysokości 1-1, 6 m.
Uwaga Przy włączonym zasilaniu lub bezpośrednio po jego wyłączeniu nie wolno

dotykać zasilacza, terminali We/Wy oraz ich otoczenia. Zignorowanie tego
zakazu może spowodować poparzenia.
Po wyłączeniu zasilania należy odczekać do wystygnięcia urządzenia w stopniu
Zwiększona odporność na zakłócenia
o Należy unikać instalowania modułu w szafie, w której zainstalowano także
wyposażenie pracujące pod wysokim napięciem.
o Należy go zamocować w odległości przynajmniej 20 cm od przewodów
zasilających.
ainalisaz ainiL
mm 002. nim
L1PC
mm 002. nim

o Należy właściwie uziemić tablicę montażową między modułem a powierzchnią
montażową.

27

3-1 Uwagi dotyczące instalacji

Montaż
W celu umożliwienia odprowadzania ciepła należy zamontować moduł CP1L
w ustawieniu pokazanym poniżej.

Wymiary zewnętrzne

Model

W1

W2

CP1L-L14D -

86

76

CP1L-L20D -

CP1L-L30D -

130

120

CP1L-L40D -

150

140

Szyna DIN
Zamocuj szynę DIN na pulpicie sterowniczym za pomocą co najmniej 3 śrub.
o Użyj śrub M4 w odstępach 210 mm (6 otworów) lub mniejszych. Moment
dokręcenia wynosi 1, 2 Nm.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji modułu
CP1L, zob. 3 Instalacja i okablowanie w Podręczniku użytkownika
modułu jednostki centralnej sterownika CP1L serii CP (W462).

28

3-2 Montaż na szynach DIN

3-2 Montaż na szynach DIN
W niniejszym rozdziale wyjaśniono sposób montażu modułu CP1L na szynie DIN.

1.

Wyciągnij trzpień mocujący szyny DIN (1).

Zawieś tylny panel modułu CP1L na szynie DIN (1), jak pokazano na
rysunku.

3.

2.

Wepchnij trzpień mocujący szyny DIN (1), aby zmocować moduł CP1L.

29

3-3 Okablowanie urządzeń

3-3 Okablowanie urządzeń
W tym rozdziale wyjaśniono sposób okablowania modułu CP1L (14-punktowego modułu We/Wy zasilanego
prądem zmiennym).

Etykietka ochronna
W trakcie kablowania resztki przewodów mogą zostać porozrzucane. Aby zapobiec
dostaniu się ich do wnętrza modułu, należy pozostawić etykietkę ochronną
(naklejoną na górnej powierzchni modułu) do momentu zakończenia kablowania.
Po zakończeniu instalacji okablowania należy usunąć etykietkę, aby zapewnić
właściwe wydalanie ciepła.

3-3-1 Podłączanie zasilania i uziemienia
W tym rozdziale wyjaśniono sposób okablowania linii zasilania i uziemienia.

Moduły zasilane prądem zmiennym
Zaciski zasilania i uziemienia (A) są umieszczone u góry modułu CP1L.

Układ bloku zacisków w (A)

4
NC

maks. 6, 2 mm
(1) Zacisk zasilania
Zasilanie odbywa się napięciem 100-240 VAC 50/60 Hz.
Tolerowane jest napięcie zasilania w przedziale od 85 do 264 VAC.
o Należy zastosować odrębne obwody do zasilania modułu i do zasilania silnika,
aby zapobiec spadkom napięcia powodowanym przez prądy rozruchu oraz
prądowe uderzenia rozruchowe pochodzące od innych urządzeń.
o Należy używać przewodów zasilających typu dwużyłowej skrętki, aby zapobiec
zakłóceniom ze strony linii zasilania. Dodanie izolującego transformatora 1:1
umożliwia dodatkowe zmniejszenie zakłóceń elektrycznych.

30

3-3 Okablowanie urządzeń

o Ze względu na spadki napięć i dopuszczalne natężenia prądów należy
użyć możliwie najgrubszego przewodu elektrycznego.
(2) LG
LG to funkcjonalny zacisk uziemiający (zacisk zerujący z filtrem
przeciwzakłóceniowym). W celu uniknięcia błędów i porażeń prądem
elektrycznym spowodowanych przez zakłócenia, należy zewrzeć zaciski LG
i GR z uziemieniem klasy D (oporność uziemienia nie większa niż 100).

(3) GR
GR to zabezpieczający zacisk uziemienia. W celu uniknięcia porażeń
prądem elektrycznym należy zastosować specjalny przewód uziemiający
(2 mm2 lub grubszy) w celu uzyskania uziemienia klasy D (oporność
uziemienia nie większa niż 100).
o W celu uniknięcia porażeń prądem elektrycznym i zakłóceń należy zawsze uziemić
zacisk uziemieniem klasy D (oporność uziemienia nie większa niż 100).
o Jeśli zasilacz ma uziemioną fazę, należy podłączyć fazę uziemioną do
zacisku L2/N.
o Nie należy współdzielić przewodu uziemiającego z innymi urządzeniami
ani podłączać go do budowlanych elementów konstrukcyjnych. Skutkami
takiego postępowania może być niepoprawne działanie systemu
i niebezpieczeństwo porażenia prądem.
(4) Zalecana końcówka zaciskana
Do instalacji okablowania zasilającego prądu zmiennego należy używać końcówek
zaciskanych typu pierścieniowego w celu uniknięcia przypadkowego rozłączenia.
OSTRZEŻENIE Przewód zasilający prądu zmiennego należy zamocować do bloku zacisków

używając momentu dokręcenia 0, 5 Nm.
Obluzowanie śruby może spowodować pożar lub awarię.

3-3-2 Podłączanie linii We/Wy
14-punktowe moduły We/Wy
Zaciski wejściowe zlokalizowane są w górnej części modułu CP1L, a zaciski
wyjściowe na spodzie.

(1)
Zacisk wejścia
Zacisk wyjścia
31

Instalacja okablowania wejść

Okablowanie wejść należy przeprowadzić według rysunku, odwołując
się do rozdz. 2-3 Alokacja We/Wy dla systemu sterowania drzwiami
Instalacja okablowania wyjść

Okablowanie wyjść należy przeprowadzić według rysunku, odwołując
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji
okablowania, zob. 3-5-4 Instalacja okablowania dla modułów jednostek
centralnych z 14 punktami We/Wy w Podręczniku użytkownika modułu
jednostki centralnej sterownika CP1L serii CP (W462).

32

3-4 Testowanie robocze modułu CP1L

3-4 Testowanie robocze modułu CP1L
Po instalacji okablowania modułu CP1L należy przeprowadzić próbę roboczą.

Włączanie zasilania
Doprowadź zasilanie do modułu CP1L, a następnie sprawdź stan, korzystając
ze wskaźników.

Wyłącz zasilanie wszystkich elementów (silnika podnoszącego,
silnika opuszczającego etc. ).
3.
4.

Włącz zasilanie modułu CP1L.

Odczekaj 2 sekundy na inicjalizację modułu CP1L.
Sprawdź wskaźniki na module CP1L. Świecenie wskaźników POWER
i RUN oznacza, że moduł działa normalnie.

Uwaga: Po włączeniu moduł CP1L przejdzie automatycznie w tryb RUN.

5.

Wyłącz zasilanie modułu CP1L.

3-4 Testowanie robocze modułu CP1L

Uwaga: Bateria
o Korzystanie z baterii
Bateria podtrzymuje zegar wewnętrzny i obszary pamięci We/Wy,
gdy zasilanie jest wyłączone.
Jeśli baterii nie zainstalowano lub zainstalowana bateria jest wyczerpana,
zegar wewnętrzny zatrzyma się, a dane w obszarach pamięci We/Wy zostaną
utracone. Dane, takie jak programy użytkownika i ustawienia systemu PLC,
nie są tracone nawet po wyłączeniu zasilania i przy braku baterii.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wymiany baterii,
zob. 10-2 Wymiana elementów obsługiwanych przez użytkownika
w Podręczniku użytkownika modułu jednostki centralnej sterownika CP1L
serii CP (W462).
o Działanie bez baterii
Jeśli nie ma potrzeby odwoływania się do zegara sterownika PLC i danych
w pamięci RAM, moduł CP1L może być używany bez baterii (działanie bez baterii).
Aby zapoznać ze szczegółowymi informacjami, zob. 6-5 Działanie bez
baterii w Podręczniku użytkownika modułu jednostki centralnej sterownika CP1L
serii CP (W462).

34

ROZDZIAŁ 4
Tworzenie programów
W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną etapy tworzenia
programów drabinkowych istotnych dla działania modułu CP1L,
przy użyciu aplikacji CX-Programmer. W trakcie tworzenia programu
drabinkowego dla systemu sterowania drzwiami garażowymi
przedstawione zostaną podstawowe funkcje aplikacji CX-Programmer.
4-1 Przygotowanie do programowania........................................ 36
4-1-1 Co to jest CX-Programmer?........................................... 36
4-1-2 Podłączenie do komputera
i konfiguracja sterownika USB........................................ 37

4-2 Tworzenie programów drabinkowych.................................... 42
4-2-1 Działanie......................................................................... 42
4-2-2 Program drabinkowy....................................................... 44

4-3 Użytkowanie aplikacji CX-Programmer................................. 45
4-3-1 Uruchamianie aplikacji CX-Programmer........................ 45
4-3-2 Ekrany robocze............................................................... 46

4-4 Korzystanie z pomocy (Help)................................................ 48
4-5 Wprowadzanie programów................................................... 51
4-5-1
4-5-2
4-5-3
4-5-4
4-5-5
4-5-6
4-5-7
4-5-8

Tworzenie nowych projektów.......................................... 51
Wprowadzanie styków.................................................... 54
Wprowadzanie cewek wyjściowych................................ 57
Wprowadzanie timerów.................................................. 59
Wprowadzanie liczników................................................ 61
Wprowadzanie obszarów pomocniczych........................ 64
Wprowadzanie styków różnicowych............................... 66
Instrukcja END................................................................ 67

4-6 Zapisywanie/ładowanie programów...................................... 68
4-6-1 Kompilowanie programów.............................................. 68
4-6-2 Zapisywanie programów................................................. 69
4-6-3 Ładowanie programów................................................... 70

4-7 Edytowanie programów........................................................ 71
4-7-1 Edytowanie komentarzy We/Wy..................................... 71
4-7-2 Wprowadzanie komentarzy poszczególnych linii........... 72
4-7-3 Edytowanie linii............................................................... 73

4

Tworzenie programów

4-1 Przygotowanie do programowania
W tym rozdziale przedstawiono niezbędne przygotowania, takie jak podłączenie modułu CP1L do
komputera i konfigurację sterownika USB, w celu przystąpienia do tworzenia programów drabinkowych.

4-1-1 Co to jest CX-Programmer?
CX-Programmer to oprogramowanie narzędziowe (software) służące do
tworzenia programów drabinkowych przeznaczonych m. in. dla modułu CP1L.
Oprócz funkcji związanych z programowaniem oferuje ono także szereg innych funkcji
służących do ustawiania i obsługi modułu CP1L, takich jak np. usuwanie błędów
w programach, wyświetlanie adresów i wartości, ustawianie i monitorowanie
sterownika PLC oraz zdalne programowanie i monitorowanie za pośrednictwem sieci.

Aplikacja CX-Programmer może być uruchamiana na komputerach
z zainstalowanym systemem Windows 98 SE, Me, NT 4. 0 (z pakietem SP6a),
2000 (z pakietem SP3 lub wyższym) lub XP.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat instalacji aplikacji
CX-Programmer, zob. 1-1 Instalacja aplikacji CX-Programmer w Instrukcji
Obsługi do aplikacji CX-Programmer (R132).
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat korzystania z aplikacji
CX-Programmer, zob. Podręcznik obsługi aplikacji CX-Programmer (W446).

36

4-1 Przygotowanie do programowania

4-1-2 Podłączanie do komputera i konfiguracja sterownika USB
Aby użytkownik mógł korzystać z aplikacji CX-Programmer, moduł CP1L musi być
podłączony do komputera, na którym zainstalowano aplikację CX-Programmer.
W niniejszym rozdziale objaśniono sposób podłączenia modułu CP1L do komputera.
Na podłączanym komputerze musi być zainstalowana aplikacja CX-Programmer
ver. 7. 1 lub nowsza.
Do połączenia modułu CP1L z komputerem będzie potrzebny także kabel USB.
Ponadto musi być skonfigurowany sterownik USB do modułu CP1L, aby moduł
został wykryty przez komputer.

Elementy wymagane do połączenia
Windows 98, Me, 2000 lub XP

Oprogramowanie

CX-One (np. CX-Programmer)

Sterownik USB

Dołączony do oprogramowania

Kabel USB

System operacyjny

Kabel USB 1. 1 (lub 2. 0) (typu A-B), 5 m lub
krótszy

Ograniczenia połączeń USB
Z powodu ograniczeń wynikających ze specyfikacji łącza USB w trakcie
podłączania modułu CP1L do komputera występują następujące ograniczenia.
o W danym momencie z komputerem może być połączony tylko jeden moduł
CP1L. Nie można podłączyć wielu modułów CP1L równocześnie.
o Nie wolno rozłączać kabla USB, gdy system jest w trybie on-line. Przed
odłączeniem kabla USB należy przełączyć aplikację w stan off-line. Jeśli kabel USB
zostanie rozłączony, gdy system jest w trybie on-line, wystąpią następujące efekty.
W przypadku Windows 2000 lub XP:
Ponowne podłączenie kabla USB nie spowoduje przywrócenia aplikacji
CX-Programmer w tryb on-line. Najpierw należy przełączyć aplikację
CX-Programmer w tryb off-line, ponownie podłączyć kabel USB, a następnie
z powrotem przełączyć aplikację CX-Programmer w tryb on-line.
W przypadku Windows 98 lub Me:
Jeśli kabel USB został rozłączony, gdy system jest w trybie on-line, może zostać
wyświetlony niebieski ekran z komunikatem o błędzie. W takim przypadku trzeba
ponownie uruchomić komputer.

37

4-1 Przygotowanie do programowania

Podłączanie do komputera i konfiguracja sterownika USB
W niniejszym rozdziale przedstawiono sposób podłączenia modułu CP1L do
komputera, na którym działa system Windows XP.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat podłączania modułu
CP1L do komputera, na którym działa system Windows 2000, zob. 1-3-1
Podłączanie za pomocą dostępnego w handlu kabla USB w Podręczniku
użytkownika modułu jednostki centralnej sterownika CP1L serii CP (W462).
Włącz zasilanie modułu CP1L i komputera.
Przy użyciu kabla USB (2) połącz peryferyjny port USB (3) modułu CP1L
z portem USB komputera (1).

Po wykryciu modułu CP1L przez komputer zostanie wyświetlony następujący komunikat.

Wyświetlone zostanie okno dialogowe kreatora dodawania sprzętu. Ten ekran
zostanie wykorzystany do konfiguracji sterownika USB.
Uwaga:

Dla modułu CP1L nie jest dostępna konsola programowania.

W oknie dialogowym kreatora znajdowania nowego sprzętu wybierz
opcję [No, not this time] i kliknij przycisk [Next].
Zależnie od konfiguracji środowiska komputera okno dialogowe kreatora
dodawania sprzętu może nie zostać wyświetlone. Jeśli nie zostało ono
wyświetlone, przejdź do kroku 4.

38

Wybierz opcję [Install from a list of specific location (Advanced)] i kliknij
przycisk [Next].

Upewnij się, że opcja [Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu]
jest zaznaczona i że w polu lokalizacji widnieje wpis [C:\Program
Files\OMRON\CX-Server\USB\Win2000_XP\Inf]. Kliknij przycisk [Next].
Rozpocznie się instalacja sterownika.
Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzające,
że instalacja została zakończona.

39

Jeśli wyświetlone zostało okno dialogowe instalacji sprzętu, kliknij przycisk
[Continue Anyway].

6.

40

Kliknij przycisk [Finish].
W ten sposób instalacja i konfiguracja sterownika USB została zakończona.

Sprawdzenie instalacji sterownika
Procedura służy upewnieniu się, że sterownik został zainstalowany poprawnie.

Na pulpicie kliknij menu [Start], a następnie kliknij prawym przyciskiem
myszy opcję [Mój komputer] ([My Computer]).
Wyświetlone zostanie menu kontekstowe.

Kliknij opcję [Właściwości] ([Properties]).
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości systemu (System Properties).

Wybierz kartę Sprzęt (Hardware) i kliknij przycisk [Menedżer urządzeń]
([Device Manager]).
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Device Manager.

Kliknij podwójnie opcję [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej]
([Universal Serial Bus controllers]).

Sprawdź, czy wyświetlana jest pozycja [OMRON SYSMAC PLC Device].
Jeśli tak, to sterownik został zainstalowany prawidłowo.

Zamknij okno Device Manager, a następnie okno System Properties.

Jeśli pozycja [OMRON SYSMAC PLC Device] nie została wyświetlona, ponownie
zainstaluj i skonfiguruj sterownik USB. Aby zapoznać się ze szczegółowymi
informacjami na temat ponownej instalacji sterownika USB, zob. 1-3-1
41

4-2 Tworzenie programów drabinkowych

4-2 Tworzenie programów drabinkowych
W kolejnym kroku można stworzyć program drabinkowy dla przykładu przedstawionego w rozdz. 2
Projektowanie systemu. Najpierw jednak opisane zostaną funkcje programu drabinkowego.

4-2-1 Działanie
Tworzony program drabinkowy będzie służył do otwierania i zamykania drzwi
garażowych.
Ze szczegółowymi informacjami na temat przykładowego zastosowania można się
zapoznać w rozdziale 2-2-1 Działanie.

Wjazd do garażu

Poniżej określone zostaną szczegółowo funkcje i działanie poszczególnych elementów.
(1) Przyciski:
o drzwi mogą być otwierane, zamykane i zatrzymywane przy użyciu przycisków;
o przyciski OPEN i CLOSE będą uruchamiały drzwi, nawet gdy nie są stale
naciskane. W tym celu wykorzystywany jest bit z podtrzymaniem.
(2) Wyłączniki krańcowe:
o gdy drzwi zostaną całkowicie otwarte lub całkowicie zamknięte, zostaną
zatrzymane przez wyłącznik krańcowy;
o podczas otwierania drzwi silnik opuszczający zostanie zablokowany w celu
uniknięcia uszkodzeń.
(3) Czujnik wykrywający światło:
o reaguje na światła samochodu skierowane w stronę garażu. Gdy za pomocą
instrukcji licznikowej wykryte zostaną 3 błyśnięcia światłami samochodu,
uruchamiany jest silnik podnoszący drzwi;
o po pierwszym błyśnięcia światłami samochodu, za pomocą instrukcji
uruchamiany jest timer. Po 5 sekundach licznik otrzymuje polecenie zerowania.
o bieżąca wartość licznika zostaje zachowana nawet po wyłączeniu modułu
CP1L. W celu uniknięcia awarii polecenie zerowania jest przekazywane
instrukcji licznikowej przy włączaniu modułu CP1L.

42

4-2 Tworzenie programów drabinkowych

Po wjechaniu do garażu/wyjechaniu z garażu

(1) Czujnik wykrywający samochód:
o wykrywa, że samochód całkowicie wjechał do garażu, i uruchamia silnik
opuszczający drzwi.
(2) Przyciski:
o przy wyprowadzaniu samochodu z garażu drzwi należy wprowadzić w ruch,
korzystając z przycisków;
o przy wyprowadzaniu samochodu z garażu jako czujnik wykrywający
samochód może zostać użyty styk różnicowy, tak aby drzwi nie zamknęły się
natychmiast po całkowitym otwarciu.
Dalej zostanie przedstawiony program drabinkowy oparty na powyższym opisie.

43

4-2-2 Program drabinkowy
Poniżej przedstawiono program drabinkowy dla przedstawionego przykładowego
zastosowania.
0. 04
Czujnik
wykrywający
światło *1
Timer *3

Obszar roboczy *4

*1 Zob. Wprowadzanie styków.
*2 Zob. Wprowadzanie bramki OR w rozdz. 4-5-2 Wprowadzanie styków.
*3 Zob. Wprowadzanie styków zamkniętych
w rozdz.
*4 Zob. 4-5-3 Wprowadzanie cewek wyjściowych.

Obszar roboczy *2

0000 Timer *5
0000 Licznik *6
T0000
*5 Zob. 4-5-4 Wprowadzanie timerów.
*6 Zob. 4-5-5 Wprowadzanie liczników.
*7 Zob. 4-5-6 Wprowadzanie obszarów pomocniczych.

P_First_Cycle flaga pierwszego cyklu *7
Przycisk
STOP

Ogranicznik
górny LS

0. 01
0. 06
dolny LS

0. 03
Czujnik wykrywający samochód *8
*8 Zob. 4-5-7 Wprowadzanie styków różnicowych.

Sposób tworzenia programu drabinkowego w aplikacji CX-Programmer zostanie
wyjaśniony w następnym rozdziale.

44

4-3 Korzystanie z aplikacji CX-Programmer

4-3 Korzystanie z aplikacji CX-Programmer
W tym rozdziale objaśniono uruchamianie aplikacji CX-Programmer i ekrany robocze.

4-3-1 Uruchamianie aplikacji CX-Programmer
Na pulpicie wybierz kolejno menu [Start] - [Wszystkie programy] [OMRON] - [CX-One] - [CX-Programmer] - [CX-Programmer].
Zostanie uruchomiona aplikacja CX-Programmer.
Wyświetlone zostanie okno tytułowe, a po nim okno główne.

CX-Programmer, zob. 1 Opis ogólny i instalacja aplikacji CX-One
w Instrukcji Obsługi do aplikacji CX-One (R145).

45

4-3 Korzystanie z aplikacji CX-Programmer

4-3-2 Ekrany robocze
W tym rozdziale przedstawiono funkcje dostępne w oknie głównym aplikacji
CX-Programmer.
Okno główne
5
6
8
9
Menu główne
Służy do wybierania funkcji aplikacji CX-Programmer.

Paski narzędzi
Wyświetla ikony często używanych funkcji. Umieść kursor myszy na ikonie, aby
wyświetlić nazwę odpowiadającej jej funkcji.
Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Toolbars], aby pokazać/ukryć paski
narzędzi. Przeciągaj paski narzędzi w celu zmiany ich położenia.

Drzewo projektu/(6) Obszar roboczy projektu
Służy do zarządzania programami i ustawieniami. Przeciągaj i upuszczaj obiekty,
aby kopiować dane.
Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Windows] - [Workspace], aby
pokazać/ukryć obszar roboczy.

Sekcja
Programy można dzielić na wiele części i zarządzać nimi w tej postaci.

Obszar roboczy diagramu
Służy do tworzenia i edycji programów drabinkowych.

46

Pasek tytułu
Wyświetlana tu jest nazwa pliku danych, utworzonego w aplikacji CX-Programmer.

Pasek komentarzy We/Wy
Wyświetla nazwę, adres/wartość i komentarz We/Wy dla zmiennej wybranej za
pomocą kursora myszy.

Okno wyjściowe
Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Windows] - [Output], aby pokazać/
ukryć okno wyjściowe. Wyświetla następujące informacje:
Compile:
Wyświetla wyniki sprawdzenia programu.
Find Report:
Wyświetla wyniki wyszukiwania styków, instrukcji i cewek.
Transfer:
Wyświetla błędy powstałe podczas ładowania pliku projektu.

(10) Pasek stanu
Wyświetla informacje, takie jak nazwa sterownika PLC, stan on-line/off-line
i pozycja aktywnej komórki.
Jeśli w trybie on-line wystąpi błąd połączenia on-line lub inny i zostanie
zarejestrowany w dzienniku błędów, to wyświetlany będzie migający czerwony
komunikat o błędzie. Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Windows] [Status Bar], aby pokazać/ukryć pasek stanu.

Obszar roboczy diagramu

Numer linii

Adres programu

Nagłówek linii
Jeśli linia jest niekompletna, na prawo od nagłówka tej linii wyświetlane będzie
czerwona pole.

Pasek magistrali

Okno informacyjne

Wyświetla podstawowe skróty klawiaturowe używane w aplikacji CX-Programmer.
Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Windows] - [Information Window], aby
pokazać/ukryć okno informacyjne.

47

4-4 Korzystanie z pomocy (Help)

4-4 Korzystanie z pomocy (Help)
Pomoc aplikacji CX-Programmer zawiera informacje na temat ekranów aplikacji i wyjaśnia wszystkie
operacje, w tym także podstawowe funkcje, tworzenie programów i monitorowanie. Przedstawiono tam
także instrukcje, formaty i argumenty funkcji.

Korzystanie z pomocy (Help) aplikacji CX-Programmer

Podczas pracy z aplikacją CX-Programmer naciśnij klawisz [F1].
Wyświetlone zostanie okno CX-Programmer Help.

Pomoc aplikacji CX-Programmer może zostać wyświetlona także na kilka innych
sposobów.

Z menu pulpitu

48

Na pulpicie wybierz kolejno menu [Start] - [Wszystkie programy] [OMRON] - [CX-One] - [CX-Programmer] - [CX-Programmer Help].
Wyświetlona zostanie pomoc aplikacji CX-Programmer (CX-Programmer Help).

4-4 Korzystanie z pomocy (Help)

Z aplikacji CX-Programmer

Z menu głównego wybierz kolejno [Help] - [Help Contents].
Przeglądanie zestawów instrukcji sterownika PLC
Aby uzyskać informacje na temat instrukcji używanych w programach
drabinkowych, zob. menu instrukcji sterownika PLC.

49

Z menu głównego wybierz kolejno [Help] - [Instruction Reference] [CS/CJ-Series and CP-Series].
Wyświetlone zostaną zestawy instrukcji sterownika PLC serii CP.

Podczas tworzenia programów drabinkowych

50

Podczas tworzenia instrukcji programu drabinkowego w oknie
dialogowym New Instruction kliknij [Instruction Help].
Gdy wybrana zostanie konkretna instrukcja, wyświetlona zostanie pomoc instrukcji
(Instruction Help).

4-5 Wprowadzanie programów

4-5 Wprowadzanie programów
Korzystając z poleceń dostępnych w aplikacji CX-Programmer, stwórz program dla przykładowego zastosowania.

4-5-1 Tworzenie nowych projektów
Przy pierwszym użyciu aplikacji CX-Programmer trzeba utworzyć nowy projekt.
Podczas tworzenia nowego projektu należy ustawić typ urządzenia docelowego
i typ jednostki centralnej dla tworzonego programu i danych.

Z menu głównego wybierz kolejno [File] - [New].
Wyświetlone zostanie pole dialogowe Change PLC.

Z listy rozwijanej Device Type wybierz [CP1L].

51

4-5 Wprowadzanie programów

Kliknij przycisk [Settings].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Device Type Settings.

Z listy rozwijanej CPU Type wybierz typ jednostki centralnej. Kliknij [OK].
Okno dialogowe Device Type Settings zostanie zamknięte.

52

Sprawdź, czy w polu Network Type wyświetlona jest pozycja [USB].

Okno dialogowe Change PLC zostanie zamknięte. Wyświetlone zostanie okno
główne nowego projektu.

Jeśli w polu Network Type nie jest wyświetlona pozycja [USB], wróć do. 4-1-2
Podłaczanie do komputera i konfigurowanie sterownika USB oraz upewnij się,
że sterownik USB został zainstalowany prawidłowo.

53

4-5-2 Wprowadzanie styków
Wprowadź styk. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat programów
drabinkowych, zob. 4-2-2 Programy drabinkowe.

Wprowadzanie styków

Naciśnij klawisz [C].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe New Contact.

Wpisz adres,, 4". Naciśnij klawisz [Enter].
Wpisane zostało,, 4". Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edit Comment.

Jako komentarz We/Wy wpisz,, Czujnik wykrywajacy swiatło"
(ang. Light detection sensor).
W programie drabinkowym wyświetlony zostanie styk reprezentujący wejście
z czujnika wykrywającego światło.

Następnie wprowadź odgałęzienie OR.

54

Wprowadzanie odgałęzienia OR

Ustaw kursor na programie.
Utworzony zostanie obszar do wprowadzenia odgałęzienia OR.

Naciśnij klawisz [W].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe New Contact OR.

Wpisz adres,, W0".
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edit Comment.

Jako komentarz We/Wy wpisz,, Obszar roboczy" (ang. Work area).
Naciśnij klawisz [Enter].
Wyświetlona zostanie odgałęzienie OR reprezentująca styk obszaru roboczego.

Następnie wprowadź styk zamknięty.

55

Wprowadzanie styków zamkniętych

Naciśnij strzałkę w górę.
Kursor przesunie się do góry.

Przy kursorze znajdującym się u góry naciśnij klawisz [/].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe New Closed Contact.

Wpisz adres,, T0".

Jako komentarz We/Wy wpisz,, Timer".
Wyświetlona zostanie bramka AND reprezentująca zamknięty styk timera.

Następnie wprowadź wyjście obszaru roboczego.

56

4-5-3 Wprowadzanie cewek wyjściowych
Cewka wejściowa i wyjściowa dla obszaru roboczego.

Naciśnij klawisz [O].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe New Coil (pol. nowa cewka).

Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edit Comment z wpisanym już
komentarzem We/Wy.

Naciśnij klawisz [Enter].

W programie drabinkowym wyświetlona zostanie cewka wyjściowa obszaru roboczego.

57

Naciśnij 2 razy klawisz strzałki w dół.
Jeśli kursor znajdzie się w następnej linii, wprowadzanie bieżącej linii jest zakończone.

Następnie wprowadź instrukcję timera.
Zduplikowane cewki
Cewek nie należy duplikować.
Jeśli ten sam adres zostanie podany dla wielu wyjść, ważny będzie tylko szczebel
najbliższy instrukcji END.
Stanie się tak, ponieważ programy są wykonywane sekwencyjnie, od góry do dołu.
Linie nieważne, powstałe wskutek zduplikowania cewek, zostaną rozpoznane
przez aplikację CX-Programmer jako błędy.
Przykład programu ze zduplikowanymi cewkami:

Błąd można usunąć, modyfikując program, jak pokazano poniżej:

58

4-5-4 Wprowadzanie timerów
Naciśnij klawisz [C]. Wpisz styk,, W000". Następnie, gdy pojawi
się okno dialogowe Edit Comment, naciśnij klawisz [Enter].
Aby zapoznać się ze szczegółami na temat wprowadzania styków, zob. 4-5-2
Wprowadzanie styków.

Naciśnij klawisz [I].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe New Instruction.

Wprowadź instrukcję timera,, TIM 0 #50".
Instrukcja,, TIM 0 #50" została wprowadzona. Wyświetlone zostanie okno
dialogowe Edit Comment z wpisanym już komentarzem We/Wy.
Instrukcja,, TIM 0 #50" oznacza timer z czasem zwłoki 5, 0 s z flagą końcową timera
T0000.

59

Instrukcja timera zostanie wyświetlona w programie drabinkowym.

Naciśnij 3 razy klawisz strzałki w dół.
Jeśli kursor znajdzie się na następnym szczeblu, wprowadzanie instrukcji timera
zostało zakończone.

Następnie wprowadź instrukcję licznika.

60

4-5-5 Wprowadzanie liczników
Naciśnij klawisz [C]. Wpisz styk,, 004". Następnie, gdy pojawi się okno
dialogowe Edit Comment, naciśnij klawisz [Enter].
Wprowadź instrukcję licznika,, CNT 0 #3".

Instrukcja,, CNT 0 #3" została wprowadzona. Wyświetlone zostanie okno
Instrukcja,, CNT 0 #3" oznacza licznik dekrementacyjny o wartości początkowej 3
z flagą końcową licznika C0000.

61

Jako komentarz We/Wy wpisz,, Licznik" (ang. Counter).

Instrukcja licznika zostanie wyświetlona w programie drabinkowym.

Następnie wprowadź wpis zerujący dla instrukcji licznika.
Jako wpis zerujący użyty zostanie styk timera (TIM 0000).

62

Ustaw kursor poniżej styku utworzonego w kroku 1.

Wpisz styk,, T0000".

7.

Jeśli kursor znajdzie się na następnym szczeblu, wprowadzanie instrukcji licznika
Następnie wprowadź obszar pomocniczy.

63

4-5-6 Wprowadzanie obszarów pomocniczych
Obszar pomocniczy to obszar bitów wewnętrznych specjalnego przeznaczenia.
Flaga pierwszego cyklu zostanie ustawiona na ON tylko na jeden cykl po
włączeniu zasilania sterownika PLC. Tutaj zostanie ona użyta w celu wyzerowania
licznika w momencie włączenia modułu CP1L. Wpisz styk odgałęzienia OR,, C0000". Następnie,
gdy pojawi się okno dialogowe Edit Comment, naciśnij klawisz [Enter].
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wprowadzania styków,
zob.

64

Naciśnij klawisz strzałki w lewo.

Wpisz adres,, A20011".

Flaga pierwszego cyklu zostanie wyświetlona w programie drabinkowym.

65

4-5-7 Wprowadzanie styków różnicowych
Odwołując się do rozdziału 4-2-2 Programy drabinkowe wpisz program
drabinkowy od początku do styku silnika opuszczającego,, 10001".

Wpisz adres,, 3".
Jako komentarz We/Wy wpisz,, Czujnik wykrywajacy samochod". Naciśnij
klawisz [Enter].
W programie drabinkowym styk reprezentujący wejście z czujnika wykrywającego
samochód wyświetlony zostanie jako odgałęzienie OR.

Kliknij podwójnie styk,, 003".
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Edit Contact.

66

Kliknij [Detail].

8.

W polu Differentiation zaznacz opcję [Up].

W styku wyświetlona zostanie strzałka w górę reprezentująca warunek różnicowania
w górę (tj. sygnał na tym styku pojawi się podczas zmiany stanu z niskiego na
wysoki na jeden cykl obiegu programu).

4-5-8 Instrukcja END
Programy drabinkowe muszą być zakończone koniecznie instrukcją END.
Gdy w aplikacji CX-Programmer tworzony jest nowy program, sekcja zawierająca
instrukcję END zostanie wstawiona automatycznie i nie ma potrzeby
wprowadzania instrukcji END ręcznie.
Aby zatwierdzić program drabinkowy zawierający wyłącznie instrukcję END, kliknij
podwójnie sekcję [END].

67

4-6 Zapisywanie/ładowanie programów

4-6 Zapisywanie/ładowanie programów
Po stworzeniu przez projektanta programu drabinkowego musi on zostać zapisany. W tym rozdziale
omówiono sprawdzanie, zapisywanie i ładowanie programów drabinkowych.

4-6-1 Kompilowanie programów
W trakcie kompilacji można sprawdzić, czy program zawiera błędy.

Z głównego menu wybierz kolejno [PLC] - [Compile All PLC Programs].

Rozpocznie się kompilacja.
Po zakończeniu kompilacji wyniki sprawdzenia programu zostaną wyświetlone
w oknie wynikowym.

68

Jeśli wykryty został błąd, kliknij podwójnie komunikat o błędzie w oknie
wynikowym.
Kursor zostanie przeniesiony do miejsca, w którym wykryty został błąd. Skoryguj błąd.

4-6 Zapisywanie/ładowanie programów

4-6-2 Zapisywanie programów
Zapisz stworzony program drabinkowy. Programy są zapisywane w grupach
odpowiadających każdemu projektowi.

Z menu głównego wybierz kolejno [File] - [Save As].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Save CX-Programmer File.

Wskaż lokalizację zapisu i wpisz nazwę pliku. Kliknij przycisk [Save].
Plik projektu aplikacji CX-Programmer zostanie zapisany.

69

4-6-3 Ładowanie programów
Załaduj zapisany program drabinkowy do aplikacji CX-Programmer. Programy
są ładowane w grupach odpowiadających każdemu projektowi.

Z menu głównego wybierz kolejno [File] - [Open].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Open CX-Programmer Project.

Wskaż lokalizację zapisu i plik. Kliknij [Open].
Plik projektu aplikacji CX-Programmer zostanie otwarty i wyświetlone zostaną
zapisane programy.

70

4-7 Edytowanie programów

4-7 Edytowanie programów
Tworzone programy drabinkowe można edytować w aplikacji CX-Programmer. Można także dodawać
i edytować komentarze We/Wy i komentarze dotyczące poszczególnych linii.

4-7-1 Edytowanie komentarzy We/Wy
Komentarze We/Wy można dodawać i edytować za pośrednictwem listy adresów.

Z menu głównego wybierz kolejno [Edit] - [I/O Comment].

Wyświetlone zostanie okno komentarza We/Wy.

4-7 Edytowanie programów

Kliknij podwójnie adres, pod którym chcesz wpisać lub edytować
komentarz We/Wy.
Pole komentarza We/Wy zostanie udostępnione do edycji. Wpisz lub edytuj
komentarz We/Wy.

4-7-2 Wprowadzanie komentarzy poszczególnych linii
Do każdej linii programu drabinkowego można dodać komentarz.

72

Kliknij podwójnie nagłówek linii, do którego chcesz dodać komentarz.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Rung Properties.

W karcie General wpisz komentarz w polu tekstowym.

Zamknij okno dialogowe Rung Properties.
Wpisany komentarz linii zostanie wyświetlony w programie drabinkowym.

4-7-3 Edytowanie linii
Stworzone programy drabinkowe można edytować.

Usuwanie
Styki/instrukcje

Ustaw kursor na styku lub instrukcji. Naciśnij klawisz [Delete].
Wybrany styk lub instrukcja zostanie usunięty.

Kliknij nagłówek linii.
Zaznaczony zostanie cała linia.

Naciśnij klawisz [Delete].
Zaznaczona linia zostanie usunięta.

Linie

73

Tworzenie połączeń pionowych i poziomych
Istnieje możliwość tworzenia pionowych i poziomych połączeń.
Połączenie pionowe tworzy się następująco:

Ustaw kursor w początkowym punkcie połączenia pionowego.
Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz strzałki w górę/w dół.
W taki sam sposób można tworzyć połączenia poziome.

(1) Punkt początkowy
(2) Kursor
o Tworzenie połączenia od prawej do lewej:
trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz strzałki w lewo.
o Tworzenie połączenia od lewej do prawej:
trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz strzałki w prawo.
o Tworzenie połączenia od dołu do góry:
trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz strzałki w górę.
o Tworzenie połączenia od góry do dołu:
trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz strzałki w dół.
Powtórzenie tej procedury na istniejącym połączeniu spowoduje jego usunięcie.

Kopiowanie/wklejanie styków/instrukcji/linii
Ustaw kursor na styku lub instrukcji.

Przesuń kursor do miejsca, w którym chcesz wkleić styk lub instrukcję.
Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz [V].
Styk lub instrukcja ze schowka zostaną wklejone.

Kliknij nagłówek linii, którą chcesz skopiować.
Zaznaczona zostanie cała linia.

Trzymając wciśnięty klawisz [Ctrl], naciśnij klawisz [C].
Zaznaczona linia zostanie skopiowana do schowka.

Przesuń kursor do linii, na której chcesz wkleić kopiowaną linię.
Linia ze schowka zostanie wklejona.

Zaznaczony styk lub instrukcja zostaną skopiowane do schowka.

74

ROZDZIAŁ 5
i usuwanie błędów
Aby przenieść dane z komputera do modułu CP1L, należy najpierw
połaczyć ze sobą komputer i moduł CP1L.
Monitorowanie i usuwanie błędów programów wykonywanych
na module CP1L jest również wykonywane za pomocą komputera
połączonego z modułem CP1L.
5-1 Wejście w tryb on-line........................................................... 76
5-1-1
5-1-2
5-1-3
5-1-4

Ustawianie zegara modułu CP1L................................... 77
Zmiana trybu działania................................................... 78
Przenoszenie programów............................................... 80
Wykonywanie działań..................................................... 82

5-2 Ustawianie/usuwanie błędów w trybie on-line....................... 83
5-2-1
5-2-2
5-2-3
5-2-4
5-2-5
5-2-6

Monitorowanie................................................................ 83
Wymuszone ustawianie/wymuszone resetowanie......... 86
Zmiana ustawień timerów............................................... 88
Wyszukiwanie................................................................. 88
Edytowanie w trybie on-line............................................ 91
Potwierdzanie czasu cyklu............................................. 92

5

5-1 Połączenie on-line
Aby konfigurować ustawienia modułu CP1L, przenosić programy lub je wykonywać, komputer i moduł
CP1L muszą być najpierw połączone on-line.

W aplikacji CX-Programmer otwórz program, który ma zostać przeniesiony.

Kliknij przycisk [Yes].
Okno dialogowe zostanie zamknięte.

Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Work Online].
Wyświetlane jest pole dialogowe potwierdzenia przejścia w tryb on-line.

Przenoszenie programów i usuwanie błędów

Jeśli system wszedł w tryb on-line, okno sekcji drabinkowej zostanie
podświetlone na zielono.

Stan on-line to taki, w którym komputer i moduł CP1L są ze sobą połączone.
W celu zastosowania w module CP1L programu stworzonego za pomocą
aplikacji CX-Programmer program ten musi zostać przeniesiony. Aby uzyskać
szczegółowe informacje na temat przenoszenia programów, zob. 5-1-3
Przenoszenie programów.

5-1 Połączenie on-line

Jeśli przejście systemu w tryb on-line nie powiedzie się, należy sprawdzić ustawienia
typu sterownika PLC i ustawienia komunikacji.
Aby sprawdzić te ustawienia, kliknij podwójnie pozycję [NewPLC1[CP1L]Offline]
w drzewie projektu. Ze szczegółowymi informacjami na temat ustawień można
się zapoznać w rozdziale 4-5-1 Tworzenie nowych projektów.

5-1-1 Ustawianie zegara modułu CP1L
Zegar modułu CP1L powinien być ustawiony zgodnie z lokalną strefą czasową.
W celu ustawienia czasu skorzystaj z aplikacji CX-Programmer. Jeśli czas
w module CP1L jest ustawiony niewłaściwie, to nieprawidłowo wyświetlany
będzie rejestr błędów.

W aplikacji CX-Programmer otwórz istniejący projekt.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat otwierania projektów, zob.
rozdz. 4-6-3 Ładowanie programów.

Kliknij podwójnie pozycję [PLC Clock].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe PLC Clock.

Z menu wybierz pozycje [Options] - [Set PLC Clock]
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Set PLC Clock.

77

5-1 Połączenie on-line

Ustaw datę i godzinę. Kliknij OK.
Okno dialogowe Set PLC Clock zostanie zamknięte.

Z menu wybierz kolejno pozycje [File] - [Exit].
Zegar modułu CP1L jest ustawiony.

5-1-2 Zmiana trybu pracy
Przejdź w tryb PROGRAM.
Procedura przechodzenia w tryb pracy PROGRAM jest następująca:

78

Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Operating Mode] - [Program].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe potwierdzenia zmiany trybu pracy.

Kliknij [Yes].
Tryb pracy zostanie zmieniony.

Tryb pracy zostanie wyświetlony na pasku tytułu i w drzewie projektu.

Tryb pracy modułu CP1L
Moduł CP1L ma 3 tryby pracy: PROGRAM, MONITOR i RUN. Tryb pracy należy
zmienić stosownie do operacji, jakie mają być wykonywane. Tryb pracy ma wpływ
na cały program użytkownika i jest wspólny dla wszystkich zadań.
o Tryb PROGRAM:
W tym trybie program jest zatrzymany. Tryb ten jest używany do przygotowania
wykonania programu przez dokonanie wstępnych ustawień, takich jak
konfiguracja PLC, przeniesienie programu, sprawdzenie programu i wymuszone
ustawienie/wymuszone resetowanie.
o Tryb MONITOR:
W tym trybie program jest uruchomiony. Można przeprowadzić edycję on-line,
wymuszone ustawienie/wymuszone resetowanie i zmiany wartości pamięci We/Wy.
Tryb ten jest także używany do dokonywania regulacji w trakcie uruchomień
testowych.
o Tryb RUN:
W tym trybie program jest uruchomiony. Z tego trybu korzysta się w trakcie
normalnej pracy.

79

W poniższej tabeli przedstawiono stan i dostępne działania dla każdego trybu pracy.
Tryb pracy

PROGRAM

RUN

MONITOR

Zatrzymany

Uruchomiony

Wykonywane

Wyłączony

Zależnie od
programu

Podtrzymana

Monitorowanie pamięci We/Wy

OK.

Monitorowanie programu

Przeniesienie
Status programu
Odświeżanie We/Wy
Stan zewnętrznych We/Wy
Pamięć We/Wy

Pamięć niepodtrzymywana
Pamięć podtrzymywana

Operacje
z aplikacji
CX-Programmer

Z PLC
Do PLC

Wyczyszczona

X

Konfiguracja PLC

Zmiana programu

Wymuszone ustawianie/
wymuszone resetowanie

Zmiana wartości SV timera/licznika

Zmiana wartości PV timera/licznika

Zmiana wartości PV pamięci We/Wy

Kompilowanie

5-1-3 Przenoszenie programów
Program stworzony w aplikacji CX-Programmer można przenieść do modułu CP1L.

80

Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Transfer] - [To PLC].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Download Options.

Kliknij [OK].
Wyświetlane jest pole dialogowe potwierdzenia przeniesienia.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat opcji przenoszenia,
zob. 9 Przenoszenie/monitorowanie/usuwanie błędów programów w Instrukcji
obsługi aplikacji CX-Programmer (W446).

Jeśli wyświetlone zostało poniższe okno dialogowe, kliknij [Yes].

Rozpocznie się przenoszenie. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Download.

81

Przenoszenie programu zostało zakończone.

5-1-4 Wykonywanie operacji
Aby wykonać przebieg roboczy, należy zmienić tryb pracy na RUN. Procedurę
przechodzenia w tryb pracy RUN opisano niżej.
Aby wykonać przebieg próbny w celu dokonania regulacji i usunięcia błędów,
należy zmienić tryb pracy na MONITOR.

Należy się upewnić, że zmiana trybu pracy na MONITOR lub RUN nie będzie
miała wpływu na całość instalacji.

82

Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Operating Mode] - [Run].
System przejdzie w tryb pracy RUN i rozpocznie działanie.

5-2 Ustawianie/usuwanie błędów w trybie on-line

5-2 Ustawianie/usuwanie błędów w trybie on-line
W tym rozdziale opisano funkcje używane do usuwania błędów i ustawiania parametrów podczas testów
programu.

5-2-1 Monitorowanie
Wyświetlanie stanu przechodzenia
Wyświetlony zostanie stan przechodzenia przez kolejne linie programu. Umożliwia
to potwierdzenie wykonywania programu.

Zmień tryb pracy modułu CP1L na MONITOR.
Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Monitor] - [Monitoring].

W programie wyświetlony zostanie stan przechodzenia przez kolejne linie programu.

83

5-2 Ustawianie/usuwanie błędów w trybie on-line

Wyświetlanie stanu przechodzenia w wielu sekcjach
Obszar roboczy diagramu można podzielić. Wiele sekcji programu może
być widocznych równocześnie.
Separator okna

Przeciągnij separator okna, aby podzielić obszar roboczy diagramu.
Obszar roboczy można podzielić maksymalnie na 4 sekcje.

84

Monitorowanie określonych adresów
Wartości We/Wy można monitorować, określając ich adres.

Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Monitor] - [Monitoring].
Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Windows] - [Watch].
Wpisz dowolny adres.
Wyświetlone zostanie okno wartości We/Wy. Dla wartości logicznych,, 0" oznacza
wyłączenie.

o Wpisz adres w postaci: kanał, po nim kropka i bit. Na przykład adres,, 0 CH 04 bit"
powinien zostać wpisany w postaci,, 0. 04".
o Można wpisywać adresy metodą przeciągania i upuszczania elementów
z obszaru roboczego diagramu do okna śledzenia. Zaznacz nagłówek szczebla,
aby wpisać wszystkie adresy zawarte w tym szczeblu.

85

5-2-2 Wymuszone ustawianie/wymuszone resetowanie
Aplikacja CX-Programmer pozwala na kontrolowanie wpisów niezależnie od
wartości przychodzących z urządzeń We/Wy. Należy użyć tej funkcji w celu
wymuszenia warunków wejściowych i wyjściowych w trakcie testowania programu.
Przed wykonaniem wymuszonego ustawienia/wymuszonego resetowania/
zwolnienia lub ustawienia/resetowania należy się upewnić, że nie będzie to miało
wpływu na całą instalację.
Procedurę wymuszonego ustawiania podano poniżej.

Zmień tryb pracy modułu CP1L na MONITOR lub PROGRAM.
Ustaw kursor na styku podlegającym wymuszonemu ustawieniu.

Z menu głównego wybierz kolejno [PLC] - [Force] - [On].

Wymuszone ustawienie zostanie wykonane. Styk zostanie oznaczony symbolem
wymuszonego ustawienia.

o Wybierz pozycję [On], aby wymusić włączenie styku, a [Off], aby wymusić
wyłączenie styku.
o Aby cofnąć wymuszone ustawienie/wymuszone resetowanie, wybierz opcję
[Cancel].
o Wymuszone ustawienie/wymuszone resetowanie można wykonywać
w następujących obszarach:
Obszar CIO (obszar We/Wy, obszar łącza danych, obszar modułu magistrali
jednostki centralnej, obszar specjalnych We/Wy oraz obszar roboczy), obszar
roboczy (WR), flaga zakończenia działania timera, obszar podtrzymania (HR),
obszar zakończenia działania licznika.

87

5-2-3 Zmiana ustawień timerów
Ustawienie timera można zmieniać w celu lepszego dopasowania do warunków pracy.

Wpisz nową wartość.
Ustawienie timera zostanie zaktualizowane.

Kliknij podwójnie ustawienie timera, które ma zostać zmienione.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe Set Timer/Counter Value.

5-2-4 Wyszukiwanie
Narzędzie do odwołań przez adres
W narzędziu do odwołań przez adres wyświetlane są informacje, które instrukcje
korzystają z adresu wskazywanego przez kursor. Narzędzie to umożliwia także
przeskok do innej instrukcji z tym samym adresem.
W narzędziu do odwołań przez adres wyświetlone zostaną następujące elementy:
o adres w pozycji kursora;
o zmienne (lokalne, globalne);
o nazwa programu, nazwa sekcji;
o adres programu (krok);
o instrukcja używająca tego adresu.

88

Z menu głównego wybierz kolejno [View] - [Windows] [Address Reference Tool].
Wyświetlone zostanie narzędzie do odwołań przez adres.

Wpisz adres, który ma zostać wyszukany. Kliknij [Find].

89

Wyświetlona zostanie lista używanych adresów. Kliknij adres, aby wyświetlić
używany program.

Cofanie drabinkowe
Funkcja ta służy do cofania drabinki, na przykład w celu stwierdzenia, dlaczego
styk się nie włącza.

90

Ustaw kursor na badanym styku.

Kursor zostanie przeniesiony do wyjścia źródłowego tego styku.

5-2-5 Edytowanie w trybie on-line
Programy z modułu CP1L można edytować w trybie on-line.

Przed rozpoczęciem edycji on-line należy się upewnić, że wydłużenie czasu
cyklu nie przyniesie niepożądanych skutków jak np. niemożność odczytania
sygnałów wejściowych.

o Należy zwrócić uwagę, że jeśli moduł CP1L pracuje w trybie MONITOR, zmiany
w programie w trybie edycji on-line mogą spowodować wydłużenie czasu cyklu
i/lub niepowodzenie odczytu sygnałów wejściowych.
o Jeśli dokonuje się znacznych zmian, przemieszcza lub kopiuje linie albo wstawia
lub usuwa programy blokowe, należy przeprowadzić edycję w trybie off-line,
a następnie przenieść program.

Dokonaj edycji programu.

Kliknij nagłówek linii, którą chcesz edytować.
Z menu głównego wybierz kolejno [Program] - [Online Edit] - [Begin].
Wyszarzenie w obszarze roboczym diagramu zniknie i program stanie się
dostępny do edycji.

91

Z menu głównego wybierz kolejno [Program] - [Online Edit] - [Send Changes].
Edytowane linie zostaną przeniesione do modułu CP1L.

5-2-6 Potwierdzanie czasu cyklu

92

Zmień tryb pracy modułu CP1L na MONITOR lub RUN.
Kliknij obszar roboczy diagramu.
Na pasku tytułu wyświetlony zostanie czas cyklu.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat czasu cyklu, zob. A-3-2 Zachowanie modułu jednostki centralnej.

Załącznik
W tym rozdziale podano numery kanałów i przekaźników, instrukcje
i wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania modułu CP1L.
Podano również przykłady zastosowań przy wykorzystaniu funkcji
modułu CP1L, takich jak funkcje impulsowe, funkcje komunikacyjne
i instrukcje specjalne.

A-1 Numery kanałów/przekaźników............................................ 94
A-2 Instrukcje.............................................................................. 99
A-2-1 Korzystanie z instrukcji................................................... 99
A-2-2 Podstawowe instrukcje przetwarzania We/Wy............. 100

A-3 Wewnętrzne mechanizmy funkcjonowania
modułu CP1L...................................................................... 103
A-3-1 Budowa wewnętrzna modułów
jednostek centralnych................................................... 103
A-3-2 Funkcjonowanie modułu jednostki centralnej............... 105

A-4 Przykłady programowania modułu CP1L............................ 112
A-4-1 Korzystanie z regulatorów do ustawiania timerów......... 112
A-4-2 Wykrywanie krótkich sygnałów...................................... 115
A-4-3 Wykorzystanie wejść przerwaniowych
do przyspieszenia procesów......................................... 119
A-4-4 Korzystanie z timerów kalendarzowych........................ 125
A-4-5 Wykorzystanie enkoderów obrotowych
do pomiarów położenia................................................. 130
A-4-6 Wykorzystanie serwonapędów do pozycjonowania..... 135
A-4-7 Wykorzystanie falowników do regulacji prędkości (1).. 141
A-4-8 Wykorzystanie falowników do regulacji prędkości (2).. 148
A-4-9 Wymiana danych między modułami CP1L................... 158

A-1 Numery kanałów/przekaźników
Numery kanałów (CH) i numery przekaźników w module CP1L są określone w podany niżej sposób.
Każdy kanał składa się z 16 bitów.
Zatem numery przekaźników są wyrażone w postaci: [numer kanału] +
[numer bitu (od 00 do 15)].
Numery przekaźników służą do obsługi styków. Numery kanałów są używane głównie
jako argumenty funkcji specjalnych podczas przetwarzania danych przez kanał.
Uwaga: W aplikacji CX-Programmer (w dalszym ciągu określanej skrótem CX-P) górne
bity numerów kanałów i numerów przekaźników nie są pokazywane, jeśli ich
wartość wynosi 0. Na przykład numer 0000 CH będzie zapisywany jako 0.
Numery przekaźników są wyświetlane jako numer kanału, następnie kropka
i numer bitu. Numery bitów przyjmują wartości od 00 do 15.

A
Dodatek

Obszar

Kanał

Przekaźnik
W CX-P

Obszar We/Wy

Od 00 do 199

Od 0 do 199

Od 00000
do 19915

Od 0. 00 do 199. 15

Obszar połączeń 1:1

Od 3000 do 3063 CH

Od 3000
do 3063

Od 300000
do 306300

Od 3000. 00
do 3063. 00

Obszar szeregowych łączy
PLC

Od 3100 do 3189 CH

Od 3100
do 3189

Od 310000
do 318915

Od 3100. 00
do 3189. 15

Od 3800 do 6143 CH

Od 3800
do 6143

Od 380000
do 614300

Od 3800. 00
do 6143. 00

Od W000 do W511 CH

Od W000
do W511

Od W00000
do W51115

Od W0. 00
do W511. 15

Obszar podtrzymania

Od H000 do H511 CH

Od H000
do H511

Od H00000
do H51115

Od H0. 00 do
H511. 15

Obszar pomocniczy

Od A000 do A959 CH

Od A000
do A959

Od A00000
do A95915

Od A0. 00
do A959. 15

Obszar pamięci DM

Od D00000 do
D32767*

Od D0
do D32767*

Od T000 do T511

Od T0 do T511

Od T0000
do T0511

Od C000 do C511

Od C000
do C511

Od C0000
do C0511

Obszar
CIO

*Dla 14/20-punktowych modułów We/Wy: od D0 do D9999, od D32000 do D32767.
Uwaga: W przyszłych wersjach modułów jednostek centralnych słowa robocze
w obszarze CIO mogą być przypisane nowym funkcjom. Najpierw należy
wykorzystać słowa robocze w zakresie od W000 do W511.

94

A-1 Numery kanałów/przekaźników

Oznaczenia danych kanału
Dane kanału są reprezentowane przez 4 cyfry w systemie szesnastkowym, uzyskane
z 16 cyfr w systemie binarnym, reprezentujących stan ON/OFF 16 bitów.
Innymi słowy, dla każdych 4 bitów liczona jest suma bitów włączonych (ON),
a wynik jest wyrażany w postaci jednej cyfry.
MSB
(bit najbardziej znaczący)
Bit

LSB
(bit najmniej znaczący)

Wartość
bitu

0

Zawartość
(1 = ON,
0 = OFF)

Oznaczenie
wartości

F

C

A

Powyższy kanał zostanie wyrażony jako,, 0F7C (Hex)".

Zapis stałych
Stałe wykorzystywane w instrukcjach modułu CP1L są przedstawiane w sposób
następujący:
Zapis

Zawartość/cel

Od #0000 do 9999
(BCD)

Wartości timera/licznika, instrukcja arytmetyczna BCD itp.

Od #0000 do FFFF
(Hex)

Dane porównawcze dla instrukcji porównywania, dane
przenoszone, instrukcje arytmetyczne BIN itp.

Od & 0 do 65535

Zapis dziesiętny bez znaku
(dostępny tylko w pewnych instrukcjach specjalnych; może
być wczytywany do aplikacji CX-Programmer po konwersji
do i z zapisu szesnastkowego)

Warunki wykonania instrukcji
Istnieją 2 rodzaje instrukcji: instrukcje cykliczne i instrukcje jednokrotne.
o Instrukcje cykliczne
Instrukcja ta jest wykonywana w każdym cyklu dopóty, dopóki warunek
wykonania ma wartość ON.
Przykład:
W00000

MOV (021)
H010
D00010

W każdym cyklu, w którym obszar roboczy W00000
jest w stanie ON, dane w obszarze podtrzymania
H010CH są przenoszone do pamięci DM D00010.

o Instrukcje jednokrotne
Instrukcja ta jest wykonywana tylko raz (tzn. tylko w jednym cyklu), gdy warunek
wykonania przyjmie wartość ON.
Nazwa instrukcji jest poprzedzona znakiem,, @".
W00001

@MOV (021)
H020
D00020

Gdy obszar roboczy W00001 przełącza się ze stanu
OFF w stan ON, dane w obszarze podtrzymania
H020CH są przenoszone do pamięci DM D00020.

Niektórych instrukcji nie można wyspecyfikować jako instrukcji jednokrotnych
(z przedrostkiem,, @"). W takim przypadku należy użyć instrukcji UP(521)/DOWN(522)
lub DIFU(013)(zróżnicowana w górę - UP)/DIFD(014)(zróżnicowana w dół - DOWN).
95

Flagi stanu
Flagi stanu służą do odzwierciedlania wyników przetwarzania w trakcie lub po
wykonaniu instrukcji. To, czy flaga zostanie użyta, czy nie, będzie zależało od
instrukcji. W programach drabinkowych flagi te są używane jako styki.
Nazwa

Flaga błędu

ER

P_ER

Flaga błędu
dostępu

AER

P_AER

Włącza się, gdy nastąpiła próba
nieautoryzowanego dostępu w obszarze, który
nie jest udostępniany.

CY

P_CY

o Włącza się, gdy w wyniku wykonania instrukcji
arytmetycznej liczba cyfr ulega zwiększeniu
lub zmiejszeniu.
o Instrukcje przesunięcia danych i niektóre
instrukcje arytmetyczne mogą obsługiwać
przeniesienie jako element swojego działania.

=

P_EQ

o Włącza się, gdy porównanie danych daje
wynik,, równe".
o Włącza się, gdy dane stają się równe 0
w wyniku obliczeń lub przeniesień.

& lt; & gt;

P_NE

Włącza się, gdy porównanie danych daje wynik
,, różne".

Flaga,, większe
niż"

& gt;

P_GT

Włącza się, gdy porównanie danych daje wynik
,, dane1 & gt; dane2".

lub równe"

& gt; =

P_GE

Włącza się, gdy porównanie danych daje wynik
,, dane1 & gt; =dane2".

Flaga,, mniejsze
& lt;

P_LT

Włącza się, gdy porównanie danych daje wynik
,, dane1 & lt; dane2".

& lt; =

P_LE

Włącza się, gdy porównanie danych daje wynik
,, dane1= & lt; dane2".

Flaga,, negatyw"

N

P_N

Włącza się, gdy MSB staje się równe 1
Flaga
przepełnienia

OF

P_OF

Włącza się, gdy w trakcie obliczeń dojdzie
do przekroczenia zakresu.

Flaga niedomiaru

UF

P_UF

Włącza się, gdy w trakcie obliczeń pojawi
się niedomiar.

Flaga zawsze
włączona

ON

P_ON

Jest stale włączona. Służy jako warunek
wykonania instrukcji, które nie mogą być
podłączone bezpośrednio do szyny zbiorczej.

wyłączona

Etykieta

OFF

P_OFF

Jest stale wyłączona.

przeniesienia

Flaga równości

nierówności

96

Funkcja
o Włącza się, gdy instrukcja obsługująca
dane BCD podejmuje próbę przebiegu na
podstawie danych innego typu niż BCD.
o Włącza się, gdy podana przez instrukcję
wartość argumentu jest niedopuszczalna
(np. wartość spoza obszaru roboczego).

Impulsy zegarowe
Impulsy zegarowe to styki, które włączają się i wyłączają w stałych odstępach
czasowych.
Impuls zegarowy 0, 02 s

0, 02 s

P_0, 02 s

0, 01 s 0, 01 s

Impuls zegarowy 0, 1 s

0, 1 s

P_0, 1 s

Impuls zegarowy 0, 2 s

0, 2 s

P_0, 2 s

0, 05 s 0, 05 s
1s

P_1 s

1, 0 s

0, 5 s

Impuls zegarowy 1 min

1 min

P_1 min

0, 5 s
30 s

Impuls zegarowy 1, 0 s

Aby w aplikacji CX-Programmer wprowadzić impuls zegarowy lub flagę stanu,
należy najpierw wprowadzić styk, a następnie nacisnąć klawisz [P] w celu
wybrania elementu z listy rozwijanej.

97

Obszary We/Wy
wejścia

Od 0. 00 do 99. 15 (100 CHs)

wyjścia

Od 100. 15
(100 CHs)

W przypadku modułu CP1L pierwszy kanał lub pierwsze 2 kanały obszaru wejścia
i obszaru wyjścia, począwszy od 0CH i 100CH, są zarezerwowane przez moduł
jednostki centralnej.
Gdy do modułu jednostki centralnej podłączone zostaną moduły rozszerzenia We/Wy
i inne moduły rozszerzeń, obszary wejść i wyjść są przydzielane po kolei po jednym,
w kolejności podłączania.

o Liczba zarezerwowanych kanałów i modułów rozszerzenia We/Wy
Moduł jednostki
centralnej

Zarezerwowane CH

Obszar wejścia

Obszar wyjścia

Dopuszczalna
liczba modułów
rozszerzenia
(We/Wy)

14-punktowy
moduł We/Wy

100 CH

20-punktowy
30-punktowy
0 CH, 1 CH

100 CH, 101 CH

40-punktowy
Przykład: gdy używany jest 40-punktowy moduł We/Wy, obszary wejścia 0 CH
i 1 CH oraz obszary wyjścia 100 CH i 101 CH są przypisane do wewnętrznych
We/Wy modułu jednostki centralnej.
Gdy do modułu jednostki centralnej podłączone zostaną moduły rozszerzenia
We/Wy, obszary wejść 2 CH i wyższe oraz obszary wyjść 102 CH i wyższe są
przydzielane kolejno.
Po włączeniu zasilania modułu jednostki centralnej kanały wejść i wyjść są
automatycznie przydzielane do obszarów wejść i wyjść modułów rozszerzenia We/Wy,
po sprawdzeniu połączeń.
Zmiana kolejności połączeń modułów spowoduje niezgodności w programie
drabinkowym. Zmieniając kolejność połączeń modułów, należy przejrzeć program
drabinkowy.

98

A-2 Instrukcje

A-2 Instrukcje
Moduł CP1L umożliwia wykorzystanie bardzo rozbudowanego zestawu instrukcji. W tym rozdziale
wyjaśniono, jak korzystać z instrukcji, oraz podano niektóre instrukcje podstawowe.

A-2-1 Korzystanie z instrukcji
W przypadku wcześniejszych wersji sterowników PLC, od serii C do mikrosterowników
PLC, zestaw instrukcji był tworzony przede wszystkim pod kątem obsługi danych BCD.
Jednakże wraz ze wzrostem ilości danych i upowszechnieniem wymiany danych
pomiędzy komputerami konieczne stało się także umożliwienie obsługi danych BIN
przez urządzenia sterujące.
W odpowiedzi na takie zapotrzebowanie i dla większej wygody w trakcie tworzenia
serii CP dodano wiele instrukcji służących do obsługi danych BIN.
Aby zapoznać się z listą i objaśnieniami tych instrukcji, zob. Pomoc aplikacji
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat Pomocy aplikacji
CX-Programmer, zob. rozdział 4-4 Korzystanie z Pomocy.

Zapis instrukcji
Instrukcje i numery funkcji
W tym rozdziale instrukcje specjalne, które mają przydzielony numer funkcji,
są zapisywane jako mnemoniki z dodanymi w nawiasie 3-cyfrowymi numerami
funkcji, np. MOV(021).

99

A-2-2 Podstawowe instrukcje przetwarzania We/Wy
Podstawowe instrukcje przetwarzania We/Wy służą do wpisywania styków i cewek.
Nazwa instrukcji
Instrukcja

Funkcja

LOAD

LD

Wykorzystywana do styków podłączonych do szyny zbiorczej lub
do początku bloku linii.

LOAD NOT

LD NOT

Wykorzystywana do styków zamkniętych podłączonych do szyny
zbiorczej lub do początku bloku linii.

AND

Do styków połączonych szeregowo.

AND NOT

OR NOT

Do styków zamkniętych połączonych równolegle.

OUT

Włącza cewkę przekaźnika, gdy warunek wykonania ma wartość 1,
a wyłącza, gdy warunek wykonania ma wartość 0.

OUT NOT

Wyłącza cewkę przekaźnika, gdy warunek wykonania ma wartość 1,
a włącza, gdy warunek wykonania ma wartość 0.

SET

Włącza cewkę przekaźnika, gdy warunek wykonania zmienia stan
z OFF (wyłączony) na ON (włączony). Cewka przekaźnika pozostaje
włączona nawet wtedy, gdy warunek wykonania wraca do stanu OFF.

RSET

Wyłącza cewkę przekaźnika, gdy warunek wykonania zmienia stan
z OFF (wyłączony) na ON (włączony). Cewka przekaźnika
pozostaje wyłączona nawet wtedy, gdy warunek wykonania wraca
do stanu OFF.

KEEP RELAY

Do styków połączonych równolegle.

RESET

OR

OR NOT
Cewka
(wyjście)

KEEP(011)

Ustawia działanie określonego przekaźnika jako przekaźnika
trzymającego.

Podczas programowania w aplikacji CX-Programmer nie ma potrzeby
utożsamiania styków i cewek (OUT) za instrukcje. Można je wpisywać
do programu, po prostu wybierając odpowiednie symbole.

Wpisywanie styków
Instrukcje LD (LOAD)/LD NOT (LOAD NOT)
Używane na szynie zbiorczej lub na początku bloku szczebli.
000000

szyna zbiorcza
000001

100

Instrukcje AND/AND NOT
Stosowane do styków połączonych szeregowo.
000002

000003

Nie ma ograniczeń odnośnie do liczby styków połączonych instrukcjami AND/AND NOT.

Instrukcje OR/OR NOT
Stosowane do styków połączonych równolegle.
anyzs

azcroibz

000004

000005

Nie ma ograniczeń odnośnie do liczby styków połączonych instrukcjami OR/OR NOT.

Wpisywanie cewek przekaźnika
Instrukcje OUT/OUT NOT
Instrukcje OUT włączają cewkę przekaźnika, gdy warunek wykonania jest
w stanie ON (włączony). Instrukcje OUT NOT wyłączają cewkę przekaźnika,
gdy warunek wykonania jest w stanie ON (włączony).
000100
Warunek wykonania
000101
Warunek wykonania

Nie używaj równocześnie cewek z tym samym numerem przekaźnika do instrukcji
OUT i OUT NOT. Takie działanie spowoduje błąd,, duplikacja cewki" w programie.

101

Instrukcje SET/RSET (RESET)
Instrukcje SET włączają i utrzymują cewkę przekaźnika w stanie ON (włączona),
gdy warunek wejścia jest w stanie ON (włączona). Instrukcje RSET wyłączają
cewkę przekaźnika i utrzymują ją w stanie OFF (wyłączona).
000000
SET
000102
000001
RSET
000102

W powyższym przykładzie cewka przekaźnika 000102 jest włączana przez warunek
SET i wyłączana przez warunek RSET.
Obszary podtrzymania i obszary pomocnicze włączone instrukcjami SET
pozostają w stanie ON (włączony) nawet po wystąpieniu przerwy w zasilaniu lub
po zatrzymaniu działania.

Instrukcje KEEP(011) (KEEP RELAY)
Instrukcje KEEP nadają cewkom przekaźników charakter przekaźników
trzymających. Pozwala to na łatwe budowanie bitów autokonserwacji.
000000 wejście SET
KEEP (011)
000001 wejście RSET

~

000103

000200

000103
Pominięte

W powyższym przykładzie cewka przekaźnika 000103 jest włączana przez
warunek SET i wyłączana przez warunek RSET. Gdy zerowanie wejścia zostanie
włączone (stan ON), wejście instrukcji SET jest ignorowane.
102

Obszary podtrzymania i obszary pomocnicze włączone instrukcjami KEEP
pozostają w stanie ON (włączone) nawet po wystąpieniu przerwy w zasilaniu lub
A-3 Wewnętrzne mechanizmy modułu CP1L

A-3 Wewnętrzne mechanizmy modułu CP1L
W tym rozdziale pokrótce przedstawiono strukturę wewnętrzną, funkcje i tok wewnętrznego
funkcjonowania modułów CP1L.

A-3-1 Budowa wewnętrzna modułów jednostek centralnych
Wewnętrzną budowę modułu jednostki centralnej CP1L ukazuje poniższy schemat.
Operacja,, wpisywania"
z aplikacji CX-Programmer

Wbudowane wejścia

Moduł jednostki centralnej

Pamięć RAM

Program użytkownika

Wejście zewnętrznych
ustawień analogowych

Pamięć flash
Kaseta pamięci

Program
użytkownika

Pamięć
komentarzy

programu FB

Dostęp

Obszar pamięci

Parametry
(np. ustawienia
sterownika PLC)

Wbudowane wyjścia

(1) Przenoszenie programów i danych parametrycznych
o Dla danych w pamięci RAM automatycznie tworzone są kopie zapasowe we
wbudowanej pamięci flash, gdy dokonane zostaną jakieś zmiany, na przykład
za pomocą aplikacji CX-Programmer.
o Po włączeniu zasilania modułu dane są przenoszone z wbudowanej pamięci
flash do pamięci RAM.
(2) Przenoszenie domyślnych danych pamięci DM
o Po zainicjowaniu operacji za pomocą aplikacji CX-Programmer domyślne dane
pamięci DM są przenoszone z pamięci RAM do wbudowanej pamięci flash.
o Zgodnie z konfiguracją sterownika PLC, po włączeniu zasilania modułu domyślne
dane pamięci DM są przenoszone z wbudowanej pamięci flash do pamięci RAM.
(3) Przenoszenie danych między pamięcią flash a kasetą pamięci
o Po zainicjowaniu operacji za pomocą aplikacji CX-Programmer dane z pamięci
RAM lub wbudowanej pamięci flash są przenoszone na kasetę pamięci.
o Po włączeniu zasilania modułu dane są przenoszone z kasety pamięci do
wbudowanej pamięci flash.
103

(4) Program użytkownika
o Program drabinkowy jest przechowywany w obszarze pamięci RAM. Program
drabinkowy można zapisać, edytować lub otworzyć z aplikacji CX-Programmer.
(5) Pamięć We/Wy
o Jest to obszar pamięci RAM, w którym program użytkownika wykonuje
operacje zapisu i odczytu. W momencie zaniku zasilania niektóre części
pamięci We/Wy zostają wyczyszczone. Inne fragmenty są zachowywane. Są
także fragmenty używane do wymiany danych z modułami PLC i inne
fragmenty tylko do użytku wewnętrznego.
o Możliwe są dwa sposoby wymiany danych z innymi modułami: raz w każdym
przebiegu cyklu lub tylko po wydaniu instrukcji.

(6) Obszary parametrów
o Oprócz obszaru pamięci We/Wy wykorzystywanego przez użytkownika w charakterze
argumentów instrukcji istnieje również oddzielny obszar pamięci, obsługiwany
wyłącznie za pośrednictwem aplikacji CX-Programmer. Jest to,, obszar parametrów".
Obszar parametrów przechowuje dane konfiguracji sterownika PLC.
[Konfiguracja PLC]
Konfiguracja sterownika PLC to dane konfiguracyjne wykorzystywane przez
użytkownika do podawania oprogramowaniu określeń podstawowych
charakterystyk modułu jednostki centralnej. Zawierają one parametry, takie
jak ustawienia portów szeregowych i ustawienia minimalnego czasu cyklu.
Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat konfigurowania ustawień
sterownika PLC, zob.
(7) Wbudowana pamięć flash
o Moduły jednostek centralnych CP1L mają wbudowaną pamięć flash.
Dane są automatycznie kopiowane do wbudowanej pamięci flash w charakterze kopii
zapasowej, gdy tylko zostaną wpisane do obszaru programu użytkownika lub obszaru
parametrów (konfiguracja PLC, tabela rutingu) za pomocą metod różnych od instrukcji
programowych, tzn. gdy zostaną przeniesione lub są edytowane za pomocą aplikacji
CX-Programmer lub PT albo gdy zostaną przeniesione z kasety pamięci.
o Przy następnym włączeniu zasilania modułu zawartość pamięci użytkownika
(obszar programów lub parametrów użytkownika) zostanie automatycznie
przeniesiona z powrotem z wbudowanej pamięci flash do pamięci RAM.
o Dane z obszaru DM pamięci We/Wy można także zapisywać we wbudowanej
pamięci flash, korzystając z aplikacji CX-Programmer. Te zapisane dane można
ustawić jako domyślne dla obszaru DM i mogą być automatycznie wpisywane
z powrotem do obszaru DM, gdy moduł zostanie włączony następnym razem.
o Tablica symboli, plik komentarzy i plik indeksowy programu mogą być
przechowywane we fragmencie pamięci flash wydzielonej jako pamięć
komentarzy. Po przeniesieniu projektu z aplikacji CX-Programmer do modułu
jednostki centralnej informacja programowa dla bloku funkcyjnego zostanie
automatycznie zapisana we wbudowanej pamięci flash.
(8) Kaseta pamięci
o Na kasetach pamięci można przechowywać programy, zawartość pamięci danych,
dane konfiguracyjne sterownika PLC i komentarze We/Wy z aplikacji CX-Programmer.
o Po włączeniu zasilania modułu dane przechowywane na kasecie pamięci
mogą być ładowane automatycznie.

104

A-3-2 Funkcjonowanie modułu jednostki centralnej
W tym rozdziale przedstawiono pokrótce operacje, jakie mają miejsce w module
jednostki centralnej CP1L.

Przebieg operacji w module jednostki centralnej
Najpierw zostaje wykonany program (jest wykonywana instrukcja), następnie
odbywa się odświeżanie We/Wy i przeprowadzenie obsługi urządzeń zewnętrznych.
Procesy te są powtarzane cyklicznie.
Włączenie zasilania

Procedury
rozruchowe
(inicjalizacyjne)

? Inicjalizacja pamięci sprzętowej i pracy systemu
? Wykrywanie podłączonych modułów
? Wykonanie automatycznego przeniesienia
z kasety pamięci przy uruchomieniu
? Czyszczenie pamięci We/Wy
? Sprawdzenie pamięci użytkownika (UM)
? Wymuszone ustawienie / wymuszone resetowanie

? Sprawdzenie wystąpienia błędu baterii
? Monitorowanie przełączników DIP
? Sprawdzenie magistrali We/Wy
? Sprawdzenie pamięci programu użytkownika

Wykonywanie
nadzorowania

A

? Wykonywanie programu użytkownika
? Obsługa błędów: wyłączenie wyjść
(przy błędach magistrali, reset modułu)
? Gdy wstąpi błąd: czyszczenie obszaru pamięci We/Wy
(chyba, że wykonywana jest instrukcja FALS)

Czas
cyklu

Odświeżanie
We/Wy *

Dokonują cyklicznej wymiany danych na modułach
rozszerzenia We/Wy serii CP
*Odświeżanie We/Wy jest wykonywane także w trybie PROGRAM.

Serwis urządzeń Usługi wykonywane tylko w przypadku zajścia zdarzenia:
zewnętrznych
? Usługa peryferyjnego portu USB
? Usługa portu szeregowego
? Usługa portu komunikacyjnego
? Usługa dostępu do wbudowanej pamięci flash
? Usługa dostępu do kasety pamięci
? Edytowanie w trybie on-line

105

Odświeżanie We/Wy to cykliczne przenoszenie danych między bieżącym
obszarem pamięci a źródłem zewnętrznym. Obejmuje podane dalej procedury.
Typ modułu docelowego

Maks. wymiana danych

Obszar wymiany
danych

Wbudowane We/Wy modułu jednostki
Wejście: 2 CH
Wyjście: 2 CH

Moduł rozszerzenia We/Wy serii CP, moduł
rozszerzenia

Ustalona, zależnie od
modułu

Odświeżanie We/Wy jest wykonywane bez przerwy w trakcie jednego cyklu.
Ponadto odświeżanie We/Wy następuje zawsze po wykonaniu programu.

Odświeżanie We/Wy może być wykonywane w odniesieniu do wbudowanych
normalnych We/Wy modułu CP1L i modułów rozszerzenia (We/Wy) serii CP
jako jedna z 3 następujących operacji:
o odświeżanie cykliczne;
o operacja na podstawie instrukcji obejmującej natychmiastową zmianą
odświeżenia;
o operacja na podstawie instrukcji IORF.

Odświeżanie cykliczne
Odświeżanie We/Wy jest przeprowadzane po wykonaniu wszystkich instrukcji
w wykonywanych zadaniach.
Jest to standardowa metoda odświeżania We/Wy.

END

Zadanie

Cykl

Odświeżanie We/Wy

106

Bieżące
dane We/Wy

Wykonywanie przez instrukcje z natychmiastową zmianą odświeżenia
Jeśli dla jakiejś instrukcji określona została natychmiastowa zmiana odświeżenia i jako
argument podany został obszar wbudowanych We/Wy, wtedy odświeżanie We/Wy
odbywa się w trakcie wykonywania tej instrukcji w ramach zawierającego go programu.

! LD

Natychmiastowe odświeżenie Bieżące dane We/Wy (wbudowane We/Wy)
0
15 11
0 CH
15

! OUT

15 11
! MOV 1 101

1 CH
101 CH
Natychmiastowe odświeżenie jest możliwe tylko w odniesieniu do obszaru
wbudowanych We/Wy.
Dla modułów rozszerzeń We/Wy z serii CP należy użyć instrukcji IORF.
Instrukcje uzależnione od bitu:
odświeżony zostanie kanał (16 bitów) zawierający dany bit.
Instrukcja z podanym kanałem:
odświeżony zostanie dany kanał (16 bitów).
Wejścia i argumenty S (źródłowe):
wejście jest odświeżane bezpośrednio przed wykonaniem instrukcji.
Wyjście i argumenty D (docelowe):
wyjście jest odświeżane bezpośrednio po wykonaniu instrukcji.

Wykonywanie instrukcji IORF (I/O REFRESH)
Instrukcje IORF (I/O REFRESH - odświeżanie We/Wy) można wykorzystać do
odświeżania wszystkich danych We/Wy lub jedynie danych w określonym zakresie
i czasie. Instrukcje IORF dokonują odświeżania modułów rozszerzenia We/Wy serii CP.
IORF
D1
D2

D1: Numer CH początkowego
D2: Numer CH końcowego
Dane kanału We/Wy pomiędzy D1 i D2 zostaną
odświeżone.

Wykonanie instrukcji IORF trwa dość długo. Czas wykonania rośnie wraz z liczbą
odświeżanych kanałów. Zatem całkowity czas cyklu może ulec wydłużeniu. Należy
mieć na uwadze, że całkowity czas cyklu może ulec znacznemu wydłużeniu. 4 Czas
wykonywania instrukcji i liczba kroków w Podręczniku programowania modułu
jednostki centralnej CP1H/CP1L z serii CP (W451).

107

Usługi peryferyjne
Usługi peryferyjne to usługi zdarzeniowe występujące nieregularnie, takie jak
monitorowanie i konfiguracja na PT oraz edytowanie w trybie on-line (edytowanie
programów w trakcie wykonywania) i monitorowanie w aplikacji CX-Programmer.
Obejmują przetwarzanie żądań usług w odniesieniu do urządzeń zewnętrznych
oraz przychodzących od urządzeń zewnętrznych.
W modułach serii CP większość usług wykorzystuje polecenie FINS.
Każda usługa ma przydzielony ustalony przedział czasu określony przez system i jest
wykonywana w każdym cyklu. Po zakończeniu wykonywania usługi w przydzielonym
czasie, w pozostałym czasie nie jest wykonywane żadne przetwarzanie.
Typ usługi
Usługa peryferyjnego portu USB

Usługa portu szeregowego

Zawartość

o Przetwarza niezaplanowane żądania otrzymane w postaci
poleceń FINS lub Host Link z aplikacji CX-Programmer,
z PT lub z komputera centralnego poprzez peryferyjny
port USB lub port szeregowy (tj. żądania przeniesienia
programu, monitorowania, wymuszonego ustawienia/
resetowania lub edycji w trybie on-line).
o Przetwarza niezaplanowane żądania wysłane przez
moduł jednostki centralnej za pośrednictwem portu
szeregowego (komunikacja niespodziewana).

Usługa portu komunikacyjnego

Wbudowana pamięć flash
(usługa dostępu)

108

o Realizuje odczyt i zapis danych z i do wbudowanej
pamięci flash.

Kaseta pamięci
o Realizuje komunikację szeregową przy użyciu instrukcji
SEND, RECV i CMND. Korzysta z portów logicznych od
0 do 7 jako portów komunikacyjnych.
o Wykonuje instrukcje w tle przy użyciu portów logicznych
od 0 do 7 jako portów komunikacyjnych.

o Realizuje odczyt i zapis danych z i do kasety pamięci.

Czas usługi jest przydzielany niezależnie dla peryferyjnego portu USB, portu
szeregowego i usług portu komunikacyjnego. Domyślnie przydzielane jest 4%
czasu cyklu poprzedzającego.
Jeśli usługi potrzebują do realizacji kilku cykli i są opóźnione, należy każdej
usłudze przydzielić ustaloną ilość czasu (w przeciwieństwie do udziału
procentowego). Aby to zrobić, należy skorzystać z opcji [Set time to all events]
w oknie dialogowym PLC Settings.

Czas cyklu
Moduły jednostek centralnych przetwarzają dane w cyklach rozpoczynających się
od procedur nadzorowania, a zakończonych usługami urządzeń zewnętrznych.

Obliczanie czasu cyklu
Czas cyklu jest obliczany jako suma następujących czasów przetwarzania.
Czas cyklu = procedury nadzorowania + wykonanie programu (+ obliczenie czasu
cyklu) + odświeżanie We/Wy + usługi urządzeń zewnętrznych
Procedury nadzorowania
Szczegóły

Czas przetwarzania
i czynniki zmienności

Sprawdzenie magistrali We/Wy.
Sprawdzenie pamięci programu użytkownika, błędu baterii itp.

0, 4 ms

Wykonywanie programu
Wykonywanie programu (wykonywanie instrukcji). Czas
przetwarzania jest sumą czasów wykonywania poszczególnych
instrukcji.

Suma czasów wykonania
Czas przetwarzania i czynniki zmienności

Oczekiwanie na zakończenie
określonego czasu cyklu, jeśli
w ustawieniach sterownika PLC
został określony minimalny (ustalony)
czas cyklu.
Obliczanie czasu cyklu.

Jeśli czas cyklu nie został ustalony, czas
przetwarzania wynosi w przybliżeniu 0.
Dodatkowy czas na ustalenie czasu cyklu =
Ustalony czas cyklu - Rzeczywisty czas cyklu
(czas przetwarzania przeznaczony na: procedury
nadzorowania + wykonanie programu + odświeżanie
We/Wy + usługi urządzeń zewnętrznych).

Szczegóły
Moduły rozszerzenia We/Wy serii CP
i inne moduły rozszerzeń

Każdy moduł podlega
odświeżaniu. Jako pierwsze
są odświeżane wyjścia
(z modułu jednostki centralnej
do modułów rozszerzeń),
a następnie wejścia
(z modułów rozszerzeń do
modułu jednostki centralnej).

Czas odświeżania
We/Wy każdego
modułu jest mnożony
przez liczbę
używanych modułów.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat czasu odświeżania
We/Wy, zob. 2-7 Obliczanie czasu cyklu w Podręczniku użytkownika
modułu jednostki centralnej sterownika CP1L z serii CP (W462).

109

Usługa peryferyjnego
portu USB
Usługa portu
szeregowego

komunikacyjnego

Czas przetwarzania i czynniki zmienności
Czas przetwarzania dla tych usług zmienia się zależnie od
ustawień sterownika PLC.
Jeśli czas cyklu nie został określony, usługa będzie realizowana
w ciągu 4% czasu cyklu poprzedzającego, obliczonego według
procedury,, obliczanie czasu cyklu". Jeśli czas cyklu został określony,
usługa będzie realizowana w ciągu tego określonego czasu.
Realizacja zajmie co najmniej 0, 1 ms bez względu na to, czy czas
cyklu został określony.
Jeśli porty nie są podłączone, czas realizacji usług wyniesie 0 ms.
Jeśli czas cyklu nie został określony w ustawieniach sterownika
PLC, usługa będzie realizowana w ciągu 4% czasu cyklu
poprzedzającego, obliczonego według procedury,, obliczanie
czasu cyklu".
Jeśli czas cyklu został określony, usługa będzie realizowana
w ciągu tego określonego czasu.

Jeśli nie są używane żadne porty komunikacyjne, czas realizacji
usług wyniesie 0 ms.
Usługa dostępu do
wbudowanej pamięci
flash
kasety pamięci

110

Jeśli nie ma dostępu, czas realizacji usług wyniesie 0 ms.

Na czas cyklu wpływają następujące czynniki:
Rodzaj i liczba instrukcji w programie użytkownika (wszystkie zadania cykliczne
i dodatkowe wykonywane w trakcie cyklu oraz zadania przerwaniowe, dla których
spełnione są warunki wykonywania);
Rodzaj i liczba podłączonych modułów rozszerzenia We/Wy serii CP
i modułów rozszerzeń (wykorzystanie makr protokołów i maks. liczba kanałów
przesyłu danych z komunikatami);
,, Minimalny czas cyklu" określony w ustawieniach sterownika PLC;
Wykorzystanie peryferyjnych portów USB i portów szeregowych;
Ustalony czas obsługi urządzeń zewnętrznych" określony w ustawieniach
sterownika PLC.
Liczba zadań w programie użytkownika nie ma wpływu na czas cyklu.
Na czas cyklu mają wpływ jedynie zadania cykliczne ze statusem READY
w obrębie cyklu.
Przy zmianie z trybu MONITOR na tryb RUN czas cyklu zostanie wydłużony
o ok. 10 ms (co nie powoduje nadmiernego wydłużenia cyklu).

Przykładowe obliczenie czasu cyklu
Poniżej przedstawiono przykład dla rozdziału 4-2-2 Programy drabinkowe.
Nazwa procedury

Formuła

przetwarzania

Instrukcje wejścia sekwencyjnego:
LD 0, 55 us (6 instrukcji)
OR 0, 68 us (6 instrukcji)
AND NOT 0, 65 us (7 instrukcji)
Instrukcje wejścia sekwencyjnego (różnicowe) 5, 5 us
(1 instrukcja)
Instrukcje wyjścia sekwencyjnego 1, 1 us (3 instrukcje)
Instrukcje timera 6, 4 us (1 instrukcja)
Instrukcje licznika 6, 7 us (1 instrukcja)
Instrukcja END 6, 2 us (1 instrukcja)

0, 04 ms

Nie dotyczy

0 ms

Nie dotyczy (brak modułu rozszerzenia)

Usługi peryferyjne

Nie dotyczy (brak połączenia)

Czas cyklu

Obliczanie czasu cyklu

0, 44 ms

Powinny zostać spełnione następujące warunki:
o w użyciu jest 14-punktowy moduł We/Wy CP1L;
o brak modułów rozszerzeń;
o nie są utworzone żadne połączenia, np. z aplikacji CX-Programmer.

111

A-4 Przykłady programowania modułu CP1L

A-4 Przykłady programowania modułu CP1L
W tym rozdziale podano przykłady okablowania, ustawień przełączników DIP oraz programowania.
Aby się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat okablowania i ustawień, zob. Podręcznik
użytkownika modułu jednostki centralnej sterownika CP1L serii CP (W462). Aby się zapoznać ze
szczegółowymi informacjami na temat modułu CP1L, zob. Podręcznik programowania modułu jednostki
centralnej sterownika CP1H/CP1L serii CP (W451). Aby się zapoznać ze szczegółowymi informacjami na
temat korzystania z aplikacji CX-Programmer, zob.

A-4-1 Korzystanie z regulatorów do ustawiania timerów
Użyte funkcje
Wejście zewnętrznych ustawień analogowych

Wartości analogowe można digitalizować zgodnie z wejściem zewnętrznych
ustawień analogowych (od 0 do 10 V, rozdzielczość 256). Przekształcone wartości
są wysyłane do obszaru pomocniczego (A643CH). Ta funkcja jest przydatna
podczas zmiany ustawień na podstawie danych wejściowych, takich jak zmiana
temperatury zewnętrznej lub dane zwrotne ze zmiennego rezystora.
Poniżej podano przykład użycia danych wejściowych ze zmiennego rezystora.

Omówienie działania
Przed bramą jest umieszczony czujnik fotoelektryczny. Gdy czujnik wykryje
samochód, następuje otwarcie bramy.
Gdy samochód minie bramę, czujnik jest wyłączany.

ynzcyrtkeleotof
kinjuzC
amarB
Po upływie określonego czasu od wyłączenia czujnika następuje zamknięcie bramy.
Wejście czujnika
Styk 0. 00
Wyjście na bramę
Styk 100. 00

Otwarcie

Czas do wyłączenia
(od 2, 0 s do 27 s)

Czas, który upływa do momentu zamknięcia bramy, jest ustawiany za pomocą
potencjometru podłączonego do modułu CP1L.
Zakres regulacji
112

Zmienny rezystor

Konfiguracja systemu
Przykład okablowania
24 VDC

1, 4 k?
(1/2 W)
2 3 4 5 6

Zmienny rezystor
1 k? (1/4 W)

CP1L

Złącze wejściowe zewnętrznych
ustawień analogowych
T0010

fotoelektryczny
Przykłady programowania
Program drabinkowy
Brama

P_On
BCD
A643
D0
+B
#20

TIM

fotoelektryczny

0010

B

D1

(A): Aby ustawić minimalną wartość 2 s, należy najpierw przekształcić zewnętrzną
analogową wartość wejściową A643 na wartość BCD równą D0, zwiększyć
ją o 20BCD/2 s, a następnie zapisać jako D1.
(B): Timer TIM będzie działał jako timer odliczający o interwałach 0, 1 s.

113

INFORMACJE
Zależność między wartością PV obszaru A643 a napięciem wejściowym
Wartość w obszarze A643CH (BCD)
281
100 (Hex)

256

10 11

Napięcie wyjściowe (V)

Maksymalne napięcie wejściowe wynosi 11 VDC. Nigdy nie należy używać
wyższego napięcia.

Używanie regulatora analogowego w module CP1L

Ustawienia można zmieniać za pomocą regulatora analogowego podłączonego do
modułu CP1L zamiast wejścia zewnętrznych ustawień analogowych. Za pomocą
regulatora analogowego można ustawić dowolną wartość obszaru pomocniczego
(A642CH) w zakresie od 0 do 255 (od 0 do FF Hex).
Śrubokręt krzyżowy

Regulator
analogowy

114

Brama
A642

#20
D0

0010
(A): Aby używać regulatora analogowego podłączonego do modułu CP1L w celu
ustawienia timera w przykładowej aplikacji, należy zmienić obszar pomocniczy
A643 w programie drabinkowym na A642.

A-4-2 Wychwytywanie krótkich sygnałów
Wejście o szybkiej reakcji
Ustawiając używanie wejść o szybkiej reakcji przez wbudowane wejście, można
wychwytywać wejścia o sygnale długości rzędu 30 us, niezależnie od czasu cyklu.
14-punktowe moduły We/Wy mogą używać do 4 wejść o szybkiej reakcji.
20/30/40-punktowe moduły We/Wy mogą używać do 6 takich wejść.

Produkty poruszające się z dużą szybkością są wykrywane przez czujnik
i zliczane.
Produkt

Czujnik

115

Sygnały krótsze niż czas skanowania muszą zostać odczytane i zliczone.
Po naliczeniu 100 sygnałów zostanie wysłany sygnał zakończenia zliczania.
. nim s

30 u
40. 0 kytS
akinjuzc eicœjeW
0000C
akinzcil DCB ajckurtsnI

100
ac?? eib aeœotraW
anadaz aeœotraW

0000C kytS
10. 0 ywoicœjew kytS
akinzcil einaworeZ

00. 001 kytS
enozc? okaz einazcilZ

o Wejścia impulsowe mogą odczytywać sygnały krótsze niż czas cyklu. Jednak,
podobnie jak w wypadku innych wejść, w przetwarzaniu programu zostanie
użyty pełny czas cyklu. Aby czas skanowania nie zakłócał przyśpieszonego
przetwarzania procesu, należy używać wejść przerwaniowych.
o Wejście może być zliczone tylko jeden raz w każdym cyklu skanowania, niezależnie
od liczby sygnałów wejściowych, jaka wystąpiła. Aby wielokrotnie zliczać wejścia
podczas jednego cyklu skanowania, należy użyć funkcji szybkiego licznika.

Wejście czujnika 0. 04

Wejście zerowania licznika 0. 01

Zliczanie zakończone 100. 00

116

Konfiguracja sterownika PLC
W oknie dialogowym PLC Settings ustaw wejście czujnika (0. 04) na [Quick].

Otwórz główne okno aplikacji CX-Programmer.
Kliknij dwukrotnie [Settings] w drzewie projektu.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe PLC Settings.

Kliknij kartę Built-in Input.

117

Z listy rozwijanej IN0 w obszarze Interrupt Input wybierz pozycję [Quick].
Gdy wejściem czujnika jest wejście sterownika 0. 04, zastosowanie ma
konfiguracja wejścia [IN0], dopóki ustawienie wejścia przerwaniowego/
wejścia o szybkiej reakcji ma ustawioną wartość 0.
Zamknij okno dialogowe PLC Settings.

Aby zastosować zmiany wprowadzone w ustawieniach sterownika PLC,
włącz jego zasilanie.

CNT

Licznik BCD

0000
#0100

Wejście zerowania licznika

Zliczanie zakończone

118

A-4-3 Używanie wejść przerwaniowych do przyspieszenia procesów
Wejścia przerwaniowe
Moduły jednostek centralnych CP1L powtarzają procesy w następującej
kolejności: procedury nadzorowania + wykonanie programu + odświeżenie We/Wy
+ obsługa urządzeń zewnętrznych. Na etapie wykonania programu realizowane są
zadania cykliczne. Funkcja przerwania umożliwia przerwanie cyklu przy
określonych warunkach i wykonanie określonego programu.
Wejścia przerwaniowe (tryb bezpośredni) wykonują zadania przerwaniowe, gdy
wbudowane wejście jednostki centralnej przełączy się ze stanu OFF do stanu ON
lub odwrotnie. Zadania przerwaniowe od 140 do 145 są przypisane do styków
wejściowych. Alokacja tych zadań przerwaniowych jest przypisana na stałe i nie
może być zmieniona. Aby uzyskać szybsze przetwarzanie niezakłócone czasem
skanowania, należy używać wejść przerwaniowych.

Poruszający się produkt (np. układ zintegrowany) będzie skontrolowany pod kątem
występowania krzywizn i zagięć.
Użyj wejść przerwaniowych, jeśli normalny czas cyklu nie zapewnia wystarczająco
szybkiego przetwarzania.
Wejście czujnika (przerwanie)
Wejście czujnika 3

Wejście czujnika 1
Wejście czujnika 2

Zadania przerwaniowe będą wykonane, gdy czujnik wejściowy przełączy się
ze stanu OFF do stanu ON.
Wejście czujnika (wejście przerwaniowe 0)
Styk 0. 04
Styk 0. 00

Wykonaj
zadanie
przerwaniowe

Wejście czujnika 2
Styk 0. 01
Wejście czujnika 3
Styk 0. 02
Wejście RESET
Styk 0. 05
Wyjście PASS
Styk 100. 00
Wyjście NG
Styk 100. 01
Wyjście NG wejścia czujnika 1
Styk 100. 02
Wyjście NG wejścia czujnika 2
Styk 100. 03
Wyjście NG wejścia czujnika 3
Styk 100. 04

119

W modułach CP1L z 14-punktowym We/Wy wejścia przerwaniowe mogą być
przypisane do styków od 0. 04 do 0. 07.
Wejście przerwaniowe 0 będzie przypisane do styku 0. 04. Zadanie przerwaniowe
wykonywane przez wejście przerwaniowe 0 to zadanie nr 140.
Wejście czujnika 3 0. 02
Wejście czujnika 2 0. 01
Wejście czujnika 1 0. 00

(wejście przerwaniowe 0) 0. 04
Wejście RESET 0. 05

Wyjście PASS 100. 00

Wyjście NG wejścia czujnika 3 100. 04

Wyjście NG 100. 01

Wyjście NG wejścia czujnika 2 100. 03
Wyjście NG wejścia czujnika 1 100. 02

Ustaw styk 0. 04 jako [Interrupt].

4.
Otwórz okno dialogowe PLC Settings.
Z listy rozwijanej IN0 w obszarze [Interrupt Input] wybierz pozycję [Interrupt].
Gdy stykiem wejściowym czujnika jest styk 0. 04, zastosowanie ma
konfiguracja wejścia [IN0], dopóki ustawienie wejścia przerwaniowego
ma ustawioną wartość 0.

Funkcja MSKS (ustaw maskę przerwania) jest użyta do ustawienia specyfikacji
,, up" i zezwolenia na przerwania dla odpowiednich wejśc przerwaniowych.
MSKS(690) Wejście przerwaniowe 0

110
#0

Specyfikacja,, up" dla wejścia

Zezwalaj na przerwanie

100. 02

Wyjście NG wejścia czujnika 1

100. 03

100. 04

0. 05
Wejście RESET

100. 02
100. 03
121

Jeśli wejście przerwaniowe 0 (styk 0. 04) zostanie włączone, następujące po
nim,, zadanie przerwaniowe 140" zostanie wykonane jeden raz. Przypisanie zadań
przerwaniowych do wejść przerwaniowych jest stałe. Wejście przerwaniowe 0
będzie zawsze wykonywało,, zadanie przerwaniowe 140".
Wejście
czujnika 1
czujnika 2

czujnika 3

Zadanie
przerwaniowe
Wejście czujnika 1

wejście
czujnika 1

122

Wyjście PASS

Tworzenie programów zadań przerwaniowych

Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [NewPLC1[CP1L]Offline]
w drzewie projektu. Z menu podręcznego wybierz polecenie [Insert Program].
U dołu drzewa projektu zostanie dodana pozycja [NewProgram2(Unassigned)].

Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję [NewProgram2(Unassigned)].
Z menu podręcznego wybierz polecenie [Properties].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Program Properties.

123

Kliknij kartę General. Z listy rozwijanej Task type wybierz pozycję
[Interrupt Task 140] (zadanie przerwaniowe 140).

Zamknij okno dialogowe Program Properties.

Wprowadź program drabinkowy dla przerwania.
Aby wyświetlić główny program drabinkowy, kliknij dwukrotnie pozycję [Section1]
poniżej sekcji [NewProgram1(00)] w drzewie projektu.

124

Wybierz pozycję [Section1] poniżej pozycji [NewProgram2(Int 140)].

A-4-4 Korzystanie z timerów kalendarzowych
Zegar
Moduły jednostek centralnych CP1L mają wbudowany zegar czasu rzeczywistego.
Nie można używać zegara, jeśli nie jest zainstalowana bateria lub jeśli jest wyczerpana.

Poniższy przykład pokazuje sterowanie fontanną.
Fontanna ma być włączana zgodnie z następującym harmonogramem:
o poniedziałek-piątek 17. 30-20. 30;
o sobota, niedziela 10. 00-21. 15.
Fontanna

Przykład okablowania

Pompa fontanny
125

Przykład programowania
& lt; =(315)

& gt; =DT(346)

& lt; DT(343)

A354

#38

#5

A351

D10

& gt; =(325)
Pompa fontanny

A351
D20

#6

D30

(A): Fontanna jest włączana od poniedziałku do piątku (czyli gdy wartość A354
[day] jest mniejsza od wartości [Friday] lub jej równa):
od godziny 17. 30 (gdy wartość A351 [hh:mm:ss] osiąga wartość ustawioną
w D0 [17:30:00]);
do godziny 20. 30 (gdy wartość A351 [gg:mm:ss] osiąga wartość ustawioną
w D10 [20:30:00]).
(B): Fontanna jest włączana w soboty i niedziele (czyli gdy wartość A354 [day] jest
większa od wartości [Saturday] lub jej równa):
od godziny 10. 00 (gdy wartość A351 [hh:mm:ss] osiąga wartość ustawioną
w D20 [10:00:00]);
do godziny 21. 15 (gdy wartość A351 [gg:mm:ss] osiąga wartość ustawioną
w D30 [21:15:00]).
o & gt; =DT oraz & lt; DT to instrukcje porównywania czasu.

Dane czasu w module CP1L
Wartość PV zegara jest wysyłana do następujących obszarów pomocniczych:.
Nazwa
Dane
czasu

Od A351. 00 do A351. 07

Sekundy: od 00 do 59 (BCD)

Od A351. 08 do A351. 15

Minuty: od 00 do 59 (BCD)

Od A352. 00 do A352. 07

Dni miesiąca: od 01 do 31 (BCD)

Od A353. 00 do A353. 07

Miesiące: od 01 do 12 (BCD)

Od A353. 08 do A353. 15

Lata: od 00 do 99 (BCD)

Od A354. 00 do A354. 07

126

Godziny: od 00 do 23 (BCD)

Od A352. 08 do A352. 15

Dni tygodnia: od 00 do 06 (BCD)
00: niedziela, 01: poniedziałek, 02: wtorek, 03: środa,
04: czwartek, 05: piątek, 06: Sobota

Instrukcje porównywania czasu
Instrukcje porównywania czasu umożliwiają prostą realizację warunków czasu
rzeczywistego.
Np. jeśli styk 0. 00 jest włączony, a czas jest równy 13:00:00, włączany jest
styk 100. 00.
Nastąpi porównanie godziny, minuty i sekundy bieżącego czasu
we wbudowanym zegarze jednostki centralnej modułu (wartości od
A351 do A352) oraz ustawienia czasu (wartości od D100 do D102).
=DT
C
S1

5 4

D100

1 1

7
S2

2 1 0
Ustaw D0 = 0038 Hex

0 0

Porównaj sekundy
Porównaj minuty
Porównaj godziny
Ukryj dni
Ukryj miesiące
Ukryj lata

Porównaj wyróżnione dane
9 7

Minuta

Sekunda

S2:D100

A352

Dzień

Godzina

S2+1:D101

A353

Rok

Miesiąc

S2+2:D102

Odzwierciedlone przez flagę stanu,
gdy zasilanie jest włączone

127

Konfiguracja obszaru pamięci DM
Następujące wartości są ustawiane w obszarze DM jako BCD.
Wartość

3000

30 min, 00 s

0017

godz. 17

30 min 00 s

0020

godz. 20

D12

0000

00 min 00 s

D21

godz. 10

D22

1500

15 min 00 s

D31

0021

godz. 21

D32

D11

Kliknij dwukrotnie pozycję [Memory] w drzewie projektu.

Wyświetlone zostanie okno Memory.

128

Kliknij dwukrotnie pozycję [D] w przestrzeni roboczej obszaru danych.
Zostanie wyświetlona tabela danych sterownika PLC.

Wpisz wartości dla adresów DM.

Kliknij polecenie [Save in Project].
Ustawienia zostaną zapisane.

Przenieś dane z komputera do modułu CP1L.
1) Potwierdź, że komputer jest połączony z modułem CP1L.
2) Wybierz z menu [Online] - [Transfer to PLC].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Transfer to PLC.
3) Wybierz obszar i jego region do przesłania. Kliknij opcję [Transfer to PLC].
Dane zostaną przesłane.

129

A-4-5 Używanie enkoderów obrotowych do pomiarów położenia
Szybkie zliczanie przez wbudowane wejście
Wejścia szybkiego licznika może być wykorzystane do podłączenia enkoderów
obrotowych. Moduły CP1L są dostarczane z wieloma wejściami szybkich liczników
umożliwiającymi sterowanie urządzeniami wieloosiowymi za pomocą
pojedynczego układu CP1L.
Szybkie liczniki mogą być używane do dopasowywania docelowych wartości
i szybkiego przetwarzania przy użyciu funkcji przerwań porównywania zakresu.
Zadania przerwaniowe mogą być wyzwalane, gdy licznik osiągnie określoną
wartość lub zakres wartości.

Omówienie działania

Zadaniem jest takie wyregulowanie podajnika arkuszy do pakowania próżniowego
produktów spożywczych, aby podawał arkusze o stałej długości.

Szybkość silnika
Silnik działa Start
Styk
Silnik działa
Silnik spowolniony
Normalna pozycja zatrzymania
Błędna pozycja zatrzymania
Impuls pomiarowy
szybkiego licznika
(A270)

3550
3500
3000
(Impuls)

Program drabinkowy włącza szybki reset
programowy (A531. 00) przy uruchomieniu silnika

Gdy liczba impulsów znajdzie się w zakresie od 3500 do 3550, zostanie ustawiona
normalna pozycja zatrzymania (100. 02). Gdy liczba impulsów przekroczy wartość
3550, zostanie włączona błędna pozycja zatrzymania (100. 03).

Czarny Faza A
Enkoder (zasilacz 24 VDC)
Biały Faza B
Pomarańczowy Faza C
Brązowy +VDC
Np. model E6B2-CWZ6C
wyjście NPN z otwartym kolektorem

Niebieski 0 V(COM)

Zasilacz 24 VDC
100-240 VAC

Uruchom silnik
CP1L-L14DR-A

Działanie silnika 100. 00
Silnik spowolniony 100. 01

Błędna pozycja
zatrzymania
Wskaźnik

Falownik itp.
100. 02 Wskaźnik

Używaj zintegrowanego zasilacza zewnętrznego jedynie do urządzeń wejściowych
(nie powinno się go używać do zasilania urządzeń wyjściowych).

131

Zostanie włączony szybki licznik 0.

Zaznacz pole wyboru [Use high speed counter 0] dla licznika High
Speed Counter 0.
7.
Wybierz opcję [Linear mode] dla trybu [Counting mode].

Kliknij kartę [Built-in Input].

132

Wybierz pozycję [Software reset(comparing)] z listy rozwijanej Reset.
Wybierz pozycję [Differential phase input] z listy rozwijanej Input Setting.
Przykład programowania 1
Użyj instrukcji porównywania do sprawdzenia wartości licznika.
Program można łatwo utworzyć, używając instrukcji porównywania
do sprawdzenia bieżącej wartości licznika.

Bieżące wartości licznika są używane do uruchomienia/spowolnienia/zatrzymania silnika.

DIFU

Uruchom silnik

A531. 00

Zatrzymaj silnik

Silnik działa

Reset programowy
dla szybkiego licznika 0

A270
#0BB8

A270

Gdy szybki licznik (A270)
osiągnie wartość
3000 (0BB8 Hex),
Silnik spowolniony następuje spowolnienie silnika.

& gt; =(325)

3500 (0DAC Hex),
następuje zatrzymanie silnika.

#0DAC

Gdy silnik się zatrzyma, sprawdź pozycję zatrzymania.
W0. 01

Silnik zatrzymany

W0. 01
& lt; (310)

#0DDE

Pozycja zatrzymania
jest normalna, jeśli
szybki licznik (A270)
ma wartość z przedziału
Normalna pozycja od 3500 (0DAC Hex)
do 3550 (0DDE Hex).
zatrzymania

jest błędna, jeśli
ma wartość większą
niż 3550 (0DDE Hex).

133

Przykład programowania 2
Użyj instrukcji CTBL (tabela porównywania rejestru) do wykonania procesu
przerwania, gdy zostanie osiągnięta wartość docelowa.
Spowolnienie i zatrzymanie silnika są wykonywane jako zadania przerwaniowe,
co umożliwia wykonywanie szybkich procesów w sposób nierzutujący na czas cyklu.

Użyj instrukcji CTBL do wykonania zadań przerwaniowych, gdy zostanie
osiągnięta docelowa pozycja.
Resetuj stan,, motor stopped"
(,, silnik zatrzymany")

W0. 02

A531. 00
Reset oprogramowania
CTBL(882)
Specyfikacja szybkiego licznika 0

Porównaj z wartością docelową

D600

Niższa wartość CH tabeli porównania

Ustaw stan,, motor run" (,, silnik działa")

Pozycja zatrzymania jest normalna,
jeśli szybki licznik (A270)
od 3500 (0DAC Hex) do 3550 (0DDE Hex).
Normalna pozycja
Pozycja zatrzymania jest błędna,
ma wartość większą niż 3550 (0DDE Hex).

Gdy wartość PV szybkiego licznika będzie odpowiadać docelowej wartości 1 (3000),
zostanie wykonane zadanie przerwaniowe 04.
134

Ustaw stan,, motor slow"
(,, silnik spowolniony")

Gdy wartość PV szybkiego licznika będzie odpowiadać docelowej wartości 2 (3500),
zostanie wykonane zadanie przerwaniowe 05.
Resetuj stan,, motor run"
(,, silnik działa")

Resetuj stan,, motor slow"
Tabela porównywania dla instrukcji CTBL (tabela porównywania rejestru) powinna
być przypisana do obszaru pamięci DM od D600 do D606.
0002

Porównywane elementy: 2

D601

0BB8

D602

Wartość docelowa 1: 3000 BCD
(BB8 Hex)

D603

0004

Wartość docelowa 1: zadanie
przerwaniowe nr 4

D604

0DAC

D605

Wartość docelowa 2: 3500 BCD
(DAC Hex)

D606

0005

Wartość docelowa 2: zadanie
przerwaniowe nr 5

A-4-6 Używanie serwonapędów do pozycjonowania
Wyjście impulsowe wbudowanych wyjść
Wyjść sygnałów impulsowych wbudowanego wyjścia modułu jednostki centralnej
można używać do sterowania pozycjonowaniem i szybkością silnika serwonapędu
w dwóch osiach.

Poniższy przykład prezentuje maszynę działającą w jednej osi, służącą do
przenoszenia produktu.
Zostanie przeprowadzone poszukiwanie pozycji początkowej, po czym nastąpi
pozycjonowanie do punktów A i B.
Pozycja
Punkt A początkowa Punkt B

135

Poszukiwanie pozycji początkowej
Precyzyjne poszukiwanie pozycji początkowej, w którym są używane różne sygnały
We/Wy (sygnał wejściowy sąsiedztwa początku, sygnał wejściowy początku, sygnał
ukończenia pozycjonowania, wyjście resetowania licznika błędów itp. ) można
przeprowadzić przy użyciu jednej instrukcji.
Wejście sąsiedztwa początku
Styk 0. 02

Wejście początku
Styk 0. 06
Częstotliwość
impulsów

Szybkie wyszukiwanie Współczynnik zwolnienia
10 kHz
wyszukiwania
2000 Hz/4 ms

Współczynnik przyspieszenia
2000 Hz / 4 ms

Szybkość przeszukiwania
sąsiedztwa
1000 Hz

CCW

CW

Metoda poszukiwania
pozycji początkowej

Ustawienie

Opis

Kierunek poszukiwania

Poszukiwanie pozycji początkowej prowadzone w kierunku CW.

Metoda detekcji

Methd 0

Odczyt pierwszego sygnału wejściowego początku po
sekwencji wyłączenie-włączenie-wyłączenie sygnału
wejściowego sąsiedztwa początku.

Operacja
wyszukiwania

Invers 1

Odwraca kierunek, pojawi się wejście ograniczenia
i kontynuuje poszukiwania pozycji początkowej.

Mode 1

Wykonuje operację wyjścia resetowania licznika błędów,
gdy zostanie wykryta pozycja początkowa. Wejście
zakończenia pozycjonowania nie będzie użyte.

Pozycjonowanie
Typowe ustawienia dla operacji pozycjonowania są następujące:
o Częstotliwość docelowa
50 kHz
o Współczynnik przyspieszania/zwalniania 2000 Hz/4 ms
o Częstotliwość początkowa
0 Hz
Punkt A

Pozycja początkowa

-1000

Punkt B
CW
100000

(1) Po zakończeniu poszukiwania pozycji początkowej urządzenie będzie
ustawione w punkcie A (-1000) na podstawie specyfikacji impulsu
absolutnego (bezwzględny układ współrzędnych).
(2) Po zakończeniu pozycjonowania w punkcie A urządzenie będzie ustawione
w punkcie B (100000) na podstawie specyfikacji impulsu absolutnego
(bezwzględny układ współrzędnych).
(3) Pozycjonowanie punktów A i B będzie powtórzone. Ponieważ jest używana
specyfikacja impulsu absolutnego, pozycjonowanie SV dla (3) będzie takie
samo jak dla (1).

136

ograniczenia CCW sąsiedztwa początku
ograniczenia CW Rozpocznij
Pozycjonowanie Pozycjonowanie
poszukiwanie
do punktu B
do punktu A
początku
NO

+
+

Seria R7D

CN1

1, 6 k?
(*)
Wyjście
100. 00 CCW
ECRST
ECRST

CP1L-L14DT

CCW
24 V IN

(*)

Wyjście resetowania
licznika błędów
Z
ZCOM

Hood FG
Wskaźnik
punktu A
zakończone
punktu B
Poszukiwanie
pozycji początkowej
100. 05

*Wstaw rezystor o oporności 1, 6-2, 2 k, aby prąd miał wartość z przedziału 7-15 mA.
*W przypadku 20/30/40-punktowej jednostki centralnej wejściem sąsiedztwa
początku (impuls 0) będzie 0CH10bit.

137

Określ ustawienia dla wyjścia impulsowego 0.

Otwórz okno dialogowe PLC Settings.
Kliknij kartę [Pulse Output 0].
Określ następujące ustawienia.

Dodatek
Ustawienia podstawowe

Poszukiwanie początku

Element

Undefined Origin
Limit Input Signal Operation
Limit Input Signal
Search/Return Initial Speed
Speed Curie

Ustawienie
Hold

Use define origin operation

Use

Always

Search Direction

Detection Method

0pps

Search Operation

Operating Mode

Trapezoidal

Origin Input Signal

Proximity Input Signal

Search High Speed

10000pps

Search Proximity Speed

1000pps

Search Compensation Value

Search Acceleration Ratio
Search Deceleration Ratio

138

2000

Positioning Monitor Time

2000
0ms

Przypisz czujniki ograniczenia do wejść ograniczenia
A540. 08

Czujnik ograniczenia CW

Wejście ograniczenia CW
A540. 09

Czujnik ograniczenia CCW

Wejście ograniczenia CCW

Wykonaj poszukiwanie początku i pozycjonowanie.
@ORG(889)
Rozpocznij poszukiwanie początku

Instrukcja poszukiwania początku ORG

Wyjście impulsowe 0
Funkcja poszukiwania początku
metodą wyjścia impulsowego CW/CCW

@PLS2(887)

Instrukcja pozycjonowania PLS2

Wyjście impulsowe 0

#1

Specyfikacja impulsu absolutnego

Tabela konfiguracji danych pozycjonowania

D6

Pozycjonowanie do punktu A

Ustawienie częstotliwości początkowej

Pozycjonowanie do punktu B

Flagi wyjściowe dla zakończenia poszukiwania początku i pozycjonowania
Rozpocznij
poszukiwanie początku do punktu A
A280. 06

100. 05
Poszukiwanie początku zakończone

Zatrzymanie początku
początku

A280. 03

Pozycjonowanie punktu A zakończone

Wyjście impulsowe ukończone
Pozycjonowanie punktu B zakończone

Wyjście impulsowe ukończone

139

Przykład konfiguracji obszaru pamięci DM
Adres
D0000

07D0

2000 (Hz/4 ms)

D0001

Współczynnik spowolnienia
D0002

C350

Częstotliwość docelowa 50000 (Hz)

D0003

D0004

FC18

D0005

Pozycjonowanie punktu A

FFFF

Wartość wyjścia impulsowego
-1000 (Hz)

początkowa

Pozycjonowanie punktu B

D0010

poszukiwania 2000 (Hz/4 ms)

D0011

D0007

D0012

D0006

D0013

86A0

D0015

D0014

0001

Częstotliwość początkowa 0 (Hz)

Wartośc wyjścia impulsowego
100000 (Hz)

A-4-7 Używanie falowników do regulacji prędkości (1)
Funkcja easy master modułu Modbus-RTU
Używając funkcji easy master modułu Modbus-RTU, można sterować urządzeniami slave
zgodnymi ze standardem Modbus (np. falownikami) za pośrednictwem łącza szeregowego.

COMM

Gniazdo
karty
opcjonalnej

Opcjonalna karta
RS-232C
CP1W-CIF01

RS-422A/485
CP1W-CIF11

08 07

D32300

Adres modułu slave

D32301
Opisz polecenia Modbus-RTU w
słowach stałego przypisania pamięci DM.
Komunikację można uruchomić,
włączając po prostu przełącznik programowy
A640 CH bit 00.

Kod funkcji

D32302

Bajty danych komunikacji

D32303

Dane komunikacji

Adres modułu slave
Przełącznik wykonania funkcji easy
master Modbus-RTU A640 CH bit 00
(dla portu 1)

Aby przeprowadzić komunikację szeregową z modułem CP1L, należy zainstalować
opcjonalną kartę komunikacji szeregowej (RS232C lub RS422A/485). W 14/20punktowych modułach We/Wy można zainstalować jedną opcjonalną kartę komunikacji
szeregowej. Do 30/40-punktowych modułów We/Wy można podłączyć dwie karty.
Funkcja easy master modułu Modbus-RTU umożliwia proste komunikowanie się
z urządzeniami podłączonymi za pomocą karty komunikacji szeregowej.

Kod funkcji
Dane komunikacji
Modbus-RTU
Falownik OMRON
CIMR-V7/CIMR-F7

W słowach stałego przypisania pamięci DM dla funkcji easy master modułu Modbus-RTU
należy przypisać do urządzenia podręcznego Modbus adres modułu slave, funkcję
i dane. Po wykonaniu przypisania można wysyłać polecenia Modbus-RTU, włączając
programowy przełącznik.
Odebrane odpowiedzi są automatycznie zapisywane w słowach stałego
przypisania pamięci DM.
Bity wykonania funkcji easy master modułu Modbus-RTU oraz słowa stałego
przypisania pamięci DM zależą od typu modułu We/Wy (14/20-punktowy lub 30/
40-punktowy). Aby się zapoznać ze szczegółowymi informacjami, zob.
141

W poniższym przykładzie zaprezentowano aplikację ze szpulą maszyny zwijającej.
Szybkość obrotowa szpuli musi się zmieniać w czasie nawijania nici, aby utrzymywać
stałą szybkość jej ciągnięcia.

Stała szybkość nici

Wysoka prędkość obrotowa

Niska prędkość obrotowa

60, 00 Hz
55, 00 Hz
Prędkość

50, 00 Hz
Zatrzymanie

Styk A
Włączony
(W0. 00)

Styk B
Styk C
Włączony Włączony
(W0. 02)
(W0. 01)

Styk Z
(W0. 15)

Docelowa szybkość jest uzyskiwana na podstawie danych wejściowych z wielu
styków. Przyspieszanie i spowalnianie jest modyfikowane na skutek przyspieszania
i spowalniania falownika.

Urządzenia CP1L oraz CIMR-V7 (falownik firmy OMRON) są podłączone za
pośrednictwem złącza RS485 zapewniającego sterowanie częstotliwością oraz
jego uruchamianie i zatrzymywanie.

CIMR-V7

CP1L
CP1W-CIF11
COMM
RDA RDB+ SDASDB+ FG
RDARDB+
SDASDB+
FG

(opcjonalna karta RS422/485)

142

RS485
50 m lub mniej

Symbol
SS+
RR+

Blok zacisków
obwodu
sterującego
(zaciski
komunikacyjne)

Konfiguracja układu CP1W-CIF11
Ustaw przełączniki DIP w następujący sposób:
(panel tylny)
Złącze modułu jednostki centralnej
Przełączniki DIP
konfiguracji działania

Nr

ON/OFF

Znaczenie

Obecność rezystora końcowego

Rezystor
końcowy
obecny

2/4 przewody (do wyboru)

Typ
2-przewodowy

Zawsze OFF

Sterowanie RS dla RD

Aktywne

Sterowanie SD dla RD

Konfiguracja falownika CIMR-V7
o SW2-1: ON (rezystor końcowy obecny) rezystor końcowy dla komunikacji
RS422/485
Następnie ustaw parametry w poniższy sposób:
Komentarze

n003

Polecenie działania

Włączona komunikacja RS-422/485

n004

Polecenie ustawienia
częstotliwości

Włączone polecenia ustawienia częstotliwości
z komunikacji RS-422/485

n019

Czas przyspieszenia 1

5. 0

Czas przyspieszenia (s)

n020

Czas spowolnienia 1

Czas spowolnienia (s)

n151

Komunikacja RS-422/485
Wykrycie przekroczenia
limitu czasu

Włączone wykrywanie, wykryj błędy, zatrzymaj
spowalnianie po upływie czasu spowalniania 1
(domyślne)

n152

Polecenia częstotliwości
i monitorowanie komunikacji
RS-422/485

Wybierz jednostkę do komunikowania poleceń
częstotliwości i danych monitorowania
komunikacji częstotliwości. Jednostka 0, 01 Hz
(domyślnie).

n153

Adres modułu slave (numer węzła modułu
slave), moduł 1

n154

Szybkość transmisji

Szybkość transmisji komunikacji (szybkość
komunikacji): 9600 b/s (domyślnie)

n155

Kontrola parzystości

Parzystość

n156

Czas oczekiwania transmisji

Ustawia czas oczekiwania na odpowiedź
dla żądań odpowiedzi odebranych od modułu
nadrzędnego - 10 ms (domyślnie).

n157

Sterowanie RTS

Włączone sterowanie RTS (domyślnie)

143

Skonfiguruj port szeregowy 1

Kliknij kartę [Serial Port 1].
Communication Settings

Custom

Baud

9600bps

Format

144

Serial Gateway Mode

Response Timeout

8, 1, E

Mode

0Default

P_First_Cycle
MOV(021)

#0000
D32306
#0000

Zatrzymaj działanie, gdy
rozpocznie się komunikacja.
Polecenie działania (0: Stop)
Polecenie częstotliwości 00, 00 Hz

D32307
Styk A

#0117
Polecenie działania (1: Start)
Polecenie częstotliwości
60, 00 Hz (1770 Hex)

#7000

D32307

Styk B

#0115
#7C00

55, 00 Hz (157C Hex)

W0. 02
Styk C

#0113
50, 00 Hz (1388 Hex)

#8800
W0. 15
Styk Z

Rozpocznij komunikację Modbus 1 sekundę po wykonaniu programu drabinkowego.
Kontynuuj komunikację Modbus.
#0010
TIM0

A640. 00

Bit wykonania funkcji easy master Modbus-RTU
A640. 01
Flaga normalnego wykonania funkcji easy master Modbus-RTU

145

Flagi funkcji easy master Modbus-RTU (port szeregowy 1)
Bit wykonania

A640. 01

Flaga normalnego
wykonania

A640. 02

(A): Ustaw flagę wykonania A640. 00, aby wysłać dane polecenia D32300
i późniejsze. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Konfiguracja
obszaru pamięci DM na następnej stronie.
Bity

Port szeregowy 1
Adres slave (od 00 do F7 Hex)

Od 15
do 08
D32301

Od 07
do 00

Zarezerwowane (musi być równe 00 Hex)

Polecenie

do 08

Liczba bajtów danych komunikacji
(od 0000 do 005E Hex)

od D32303 do
D32349

Dane komunikacji (maksymalnie 94 bajty)

(B): Gdy polecenie zostanie wysłane pomyślnie, następuje ustawienie flagi normalnego
wykonania A640. 01 i zapisanie danych odpowiednio D32350 i następnych.
Port szeregowy 1

D32351

Adres slave (od 01 do F7 Hex)

D32350

Odpowiedź

Zarezerwowane

Kod błędu

D32353

Liczba bajtów odpowiedzi (od 0000 do
03EA Hex)

Od D32354
do D32399

Dane odpowiedzi (maksymalnie 92 bajty)

D32352

(C): Gdy wystąpi błąd komunikacji, następuje ustawienie flagi błędu wykonania
A640. 02 i zapisanie kodu błędu w D32352.

146

o Słowa stałego przypisania pamięci DM dla funkcji easy master Modbus-RTU.
Ustawienia pamięci DM od D32300 do D32305 są określane przed wykonaniem
programu drabinkowego.
Nie ma potrzeby określania ustawień D32306 i D32307. Są one modyfikowane
przez instrukcje MOV i używane do zmieniania, uruchamiania i zatrzymywania
poleceń częstotliwości.
Port szeregowy 1: polecenie
Adres modułu
slave

Kod
funkcji

Bajty danych
komunikacji
Dane komunikacji: D32303 do maksymalnie D32349

D32304

D32303
D32305
02
58
Dane dla następnego rejestru
(np. ustaw 60, 0 Hz (0258 Hex)
dla rejestru nr 0002
[polecenie częstotliwości])

Adres falownika slave 1 (Hex)

Dane dla początkowego rejestru
(np. ustaw 0001 Hex dla rejestru nr 0001
[polecenie działania (patrz niżej)])

Zapis danych w falowniku: 10 (Hex)

Dla danych komunikacji
od wyższego bajtu D32303
do wyższego bajtu D32307
użyj liczby bajtów 9.

Rozmiar dołączonych danych w bajtach: 4
(4 bajty od niższego bajtu D32305
do wyższego bajtu D32307)
Liczba zapisanych danych rejestru: 2
(2 dane: nr 0001 i nr 0002 w rejestrze 2)

Numer rejestru dla zapisu początkowych danych: 0001
(zacznij operację zapisu w falowniku od rejestru nr 0001)

o Przypisanie i szczegóły polecenia działania (numer rejestru 0001 Hex) dla
falownika CIMR-V7
Nr bitu

Polecenie działania (1: Start)

Rotacja normalna/odwrotna
(1: zarezerwowane)

Błąd zewnętrzny (1: EF0)

Resetowanie błędu (1: zresetuj błąd)

Wejście wielofunkcyjne 1 (1: włączone)

Wejście wielofunkcyjne 2 (1: włączone)

Wejście wielofunkcyjne 3 (1: włączone)

Wejście wielofunkcyjne 4 (1: włączone)

Wejście wielofunkcyjne 5 (1: włączone)

Wejście wielofunkcyjne 6 (1: włączone)

Wejście wielofunkcyjne 7 (1: włączone)

Od 11 do 15

(nieużywane)

W tym przykładzie będzie używane jedynie polecenie działania (bit nr 0).
o Podczas używania funkcji easy master Modbus-RTU nie ma potrzeby ustawiania sum
kontrolnych CRC-16 w obszarze pamięci DM, gdyż są one obliczane automatycznie.
147

A-4-8 Używanie falowników do regulacji prędkości (2)
Biblioteka Smart FB
Biblioteka Smart FB (biblioteka inteligentnych bloków funkcyjnych) jest dostarczana przez
firmę OMRON jako blok FB (blok funkcyjny). Używając biblioteki Smart FB, można łatwo
stosować funkcje składowe OMRON PLC oraz FA w oprogramowaniu sterowników PLC.
Podczas używania portów szeregowych do komunikacji między falownikiem
a sterownikiem PLC na ogół jest wymagana szeroka znajomość specyfikacji
poleceń komunikacyjnych i procedur komunikacyjnych, aby było możliwe
stworzenie programu. W takich przypadkach można używać biblioteki Smart FB,
która w znacznym stopniu uprości proces programowania.

Program użytkownika
FB

CIMR-V7, CIMR-F7

Biblioteka Smart FB dla falowników OMRON CIMR-V7/CIMR-F7
Nazwa FB

Nazwa funkcji

Opis funkcji

_INV002_Refresh (*)

Odświeżenie stanu

Odświeża stan falownika

_INV032_MoveVelocity_Hz (*)

Wykonaj obrót (specyfikacja
częstotliwości w Hz)

Określa sygnał uruchomienia,
kierunek obrotu i prędkość
obrotową w Hz

_INV033_MoveVelocity_RPM

Wykonaj obrót (prędkość
obrotowa w obr. /min)

obrotową w obr. /min

_INV060_Stop (*)

Zwolnij aż do zatrzymania

Spowalnia obrót wokół osi aż do
_INV080_Reset

Zerowanie błędu

_INV200_ReadStatus

Odczytaj stan

Odczytuje stan

_INV201_ReadParameter

Odczytaj parametr

Odczytuje parametr

_INV203_ReadAxisError

Odczytaj błąd osi

Odczytuje informacje o błędzie

_INV401_WriteParameter

Zapisz parametr

Zapisuje parametr

_INV600_SetComm

Ustaw moduł komunikacyjny

Określa ustawienia komunikacji

*W tym przykładzie jest użyty blok FB.
148

Dokumentację (plik PDF) funkcji biblioteki Smart FB można znaleźć w folderze
[FBL] - [omronlib] - [Inverter] - [INVRT] - [Serial]. Szczegółowe informacje na temat
biblioteki Smart FB znajdują się w tym pliku.

Bloki funkcyjne
Bloki funkcyjne to elementy programowe (szablony) grupujące zestaw procesów
(funkcji) w pojedynczym bloku. Użytkownik może zawczasu zdefiniować blok
funkcyjny, a następnie używać go, wstawiając po prostu do programu i ustawiając
jego parametry We/Wy.
Utwórz i zapisz standardowe sekcje programu jako bloki funkcyjne. Bloki funkcyjne
można umieszczać w programie i można ich wielokrotnie używać, określając
parametry We/Wy.
[Sterowanie urządzeniem n]

[Sterowanie urządzeniem 1]
A1

B1

An
Bn

X1

#0100
T1

An

Xn

Xn
n
Elementy programu
Przetwarzanie
(algorytm)

Y1

Wyjścia

Tn

Yn
Yn

Z1

Zn
Zn

Poniżej zaprezentowany jest przykładowy program drabinkowy dla,, Sterowania
urządzeniem 1".
Zastąp wejścia/wyjścia programu parametrami. Zapisz algorytm jako szablon.
Szablon jest zdefiniowany jako blok funkcyjny (FB).
Zdefiniuj jako blok funkcyjny

P On

Device Control

EN
ENO

Y

Y1
Z

EN

[Sterowanie urządzeniem 2]
A2

X2

B2

Y2

Z2

Wstaw blok funkcyjny
do programu drabinkowego
Ustaw parametry We/Wy

Zdefiniowany blok funkcyjny może być wykorzystywany wielokrotnie
w programach drabinkowych.

149

Zostanie ponownie użyty przykład A-4-7 Używanie falowników do regulacji prędkości (1).
Stop

styków. Przyspieszanie i spowalnianie jest modyfikowane na skutek
przyspieszania i spowalniania falownika.

Konfiguracja systemu

Zostanie ponownie użyta konfiguracja systemu dla przykładu A-4-7 Używanie
falowników do regulacji prędkości (1).
Urządzenia CP1L oraz CIMR-V7 (falownik firmy OMRON) są podłączone
za pośrednictwem złącza RS485 zapewniającego sterowanie częstotliwością
oraz uruchamianie i zatrzymywanie.
RD-A RDB+ SD-A SDB+ FG

RS485

W tym przykładzie biblioteki FB pojemność pamięci użytkownika może
przewyższyć 5K kroków.
Z tego powodu, może wystąpić błąd pojemności pamięci w 14/20-punktowym module
CP1L (gdy rozmiar pamięci użytkownika jest rzędu 5K kroków) i dlatego w tym
przykładzie należy użyć 30/40-punktowego modułu CP1L (z pamięcią użytkownika
o rozmiarze 10K kroków)
Szczegółowe informacje na temat okablowania oraz ustawień modułów
CP1W-CIF11, CIMR-V7 oraz CP1L znajdują się w sekcji Konfiguracja systemu
części A-4-7 Używanie falowników do regulacji prędkości (1).

Użyte bloki funkcyjne
Odświeżenie stanu
(_INV002_Refresh)

(BOOL)
ENO
(INT)
BUSY
UnitSelect
NodeAddr
PortNo
(DWORD)
Błąd
Scanlist
(WORD)
ErrorID
ModelTypeMV

Określ moduł
urządzenia
master
Nr portu
szeregowego
Lista
skanowania
Rodzaj MV/RV
Przedział czasu
Typ obszaru I/F
Nr obszaru I/F
Typ obszaru
komunikatów
Nr obszaru
komunikatów

_INV060_Stop

_INV032_MoveVelocityHz

_INV002_Refresh
Zwolnij aż do zatrzymania
(_INV060_Stop)

częstotliwości w Hz)
(_INV032_MoveVelocity_Hz)

zajętości
Numer
używanej
osi
(UINT)
IntervalCount
AreaID
AreaNo
MSGAreaID

Nr falownika
Start
Kierunek
obrotu
używanego
obszaru
Nr
obszaru

Modeno
(REAL)
Szybkość
AreaNo

InVelocity
Przerwane
polecenie
(WORVD)
ErrorID

Odpowiadająca
prędkość

falownika
Start

Wymuś
rezygnację

Nr obszaru

Błąd

Gotowe
Spowolnienie
MSGAreaNo

Określa sygnał uruchomienia, kierunek
obrotu i częstotliwość w Hz.

zatrzymania.

Wymagane na potrzeby komunikacji
z falownikiem.
Do każdego portu szeregowego
sterownika PLC użyto jednego bloku FB.
1 blok funkcyjny,, Odświeżenie stanu"
będzie użyty dla portu szeregowego,
nawet jeśli do tego portu podłączono
kilka falowników.
o Wydaje polecenia komunikacyjne
falownikom.
o Przetwarza błędy komunikacji.
o Przypisuje priorytety, gdy ma miejsce
używanie wielu poleceń.

151

#1770
60, 00 Hz (1770 Hex)
Kierunek obrotu Normalny (0)

#0
#157C
55, 00 Hz (157C Hex)
D2
#1388
152

50, 00 Hz (1388 Hex)
FLT(452)
D100
D101

#64
D103

/F(457)
D101
D103
W1. 00

Przekształć stałą
100 (64 Hex)
na liczbę
zmiennoprzecinkową.

Przekształć wartość BIN
w D100 na liczbę
zmiennoprzecinkową (REAL)
w przyrostach po 0, 01.

Podziel
częstotliwość przez
100, aby otrzymać
przyrosty po 0, 01
Hz. Zapisz wartość
w bloku FB
(MOV V)(D0). 6000/100 =
60, 00 Hz

Przekształć polecenie
częstotliwości (D100)
z formatu BIN na
zmiennoprzecinkowy.

W1. 01

Zresetuj obszar roboczy interfejsu danych miedzy blokami FB, gdy zostanie rozpoczęta operacja.
BSET(071)

Flaga pierwszego cyklu

Ustawienia bloku
Dane do przesłania/przekształcenia

D9000

Niższy nr CH

D9100

Wyższy nr CH

Dla danych zmiennoprzecinkowych zabezpiecz region dla 2 CH.

153

MoveV
_INV032_MoveVelocityHz
P_On

Flaga zawsze włączona & 1 (INT)
Velocity
Moduł falownika slave 1 Modeno
W1. 00 Start Wykonaj Command aborted
Częstotliwość D0 Velocity
Terror
Kierunek D2
Direction
*1
P_DM
Specyfikacja
obszaru pamięci DM
& 9000

W10. 00
Odpowiadająca prędkość
W10. 01
Wymuś rezygnację
W10. 02
Błąd MoveFB

_INV060_Stop
Done
Flaga zawsze włączona & 1
W1. 01Stopped
Execute
W10. 03
Spowolnienie zakończone
W10. 04
Błąd StopFB

_INV002_Refresh

Ustaw do użycia ten sam obszar,
co interfejs danych bloku FB.

Flaga pierwszego cyklu
#CCCC
Użyty sterownik PLC:
wybierz moduł CP1L
& 1
Wybierz port szeregowy
#00000002
Użyty moduł slave
falownika

UnitSelect

BUSY

Scanlist

& 10
Licznik interwałowy

ModelTypeM
V
IntervalCount

& 9100

#00000000
Falownik CIMR-V7

*1

W7. 00
Komunikacja
W8
Moduł slave falownika komunikuje się lub
zakończona komunikacja

W9
Kod błędu INV

Użyty moduł slave falownika
(Adres modułu: 1)
3 2 1 0 BIT
31
0 0 0 1 0
Falownik
(CIMR-V7:0, CIMR-F7:1)
0 0 0 0 0
154

Używanie biblioteki Smart FB
Przykład: odczyt,, _INV002_Refresh12".

Wybierz pozycję [File] - [Function Block] - [Load Function Block from File]
z menu głównego.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe Select CX-Programmer Function Block
Library File.

Wybierz folder [FBL] - [omronlib] - [Inverter] - [INVRT] - [Serial].
Zostanie wyświetlona lista plików biblioteki FB do komunikacji szeregowej
z falownikami.

155

Ustaw kursor w miejscu, w którym ma być wstawiona pozycja
_INV002_Refresh FB.

Wybierz pozycję [_INV002_Refresh12. cxf]. Kliknij opcję [Open].
Zostanie dodana pozycja _INV002_Refresh poniżej pozycji [Function Blocks]
w drzewie projektu.

Wybierz opcję [Insert] - [Function Block Invocation] z menu głównego.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe New Function Block Invocation.

156

Wprowadź nazwę wystąpienia bloku FB.
Zostanie wyświetlona wprowadzona nazwa wystąpienia bloku FB.

Połącz styk wejściowy z blokiem FB.
Ustaw parametry We/Wy bloku FB.
1) Ustaw kursor obok parametru FB.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe New Parameter.
2) Wprowadź parametr.

157

A-4-9 Wymiana danych między modułami CP1Ls
Proste połączenie sterownika PLC
Używając opcjonalnej karty RS-422A/485, można dla maxymalnie 9 modułów
CP1L/CP1H/CJ1M udostępniać do 10 CH danych na jednostkę centralną bez
pisania oddzielnego programu.

Informacje na temat bieżącej temperatury są wymieniane między kotłami.
Tej konfiguracji można używać do regulowania temperatury kotłów zgodnie z warunkami
panującymi w innym kotle lub do monitorowania kotłów z jednej lokalizacji.

Kocioł A

Kocioł B

Kocioł C

Kocioł A: moduł CP1L
(master)

Kocioł B: moduł CP1L
(moduł slave nr 0)

Moduł czujnika temperatury
CP1W-TS101

Kocioł C: moduł CP1L
(moduł slave nr 1)

1CH, 2CH

2 wejścia czujnika Pt100

158

Proste połączenie
sterowników PLC

(opcjonalna karta RS422/485)
Konfiguracja przełącznika DIP dla modułu CP1W-CIF11 (opcjonalna karta RS422/485)
Moduł
master

slave
nr 0

nr 1

Obecność rezystora
końcowego

Rezystor końcowy
dla sterowników PLC
(dołączony na końcach).

2/4 przewody
(do wyboru)

Typ 2-przewodowy

Nieaktywne

Skonfiguruj port szeregowy 1.

Kliknij kartę Serial Port 1.
159

Kocioł A (master)

Kocioł B (slave nr 0)

Ustawienia komunikacji

Niestandardowe

Szybkość

115200 b/s

Kocioł C (slave nr 1)

7. 2. E (domyślnie)

Tryb
Liczba słów połączenia

Complete Link
Method

NT/PLC Link Max

0 (domyślnie)

Nr modułu łącza
sterownika PLC

10 (domyślnie)

Tryb łącza sterownika
Łącze sterownika
PLC (master)

Łącze sterownika PLC (slave)

Przykład programowania

Użyto szeregowych łączy sterownika PLC, aby zapewnić łączenie danych bez udziału
programu w obszarach szeregowego łącza sterownika PLC. Program drabinkowy
przesyła dane, które są przypisane do odpowiednich obszarów wymiany danych.
Kocioł A
Moduł CP1L (master)

Kocioł B
Moduł CP1L (slave nr 0)

Kocioł C
Moduł CP1L (slave nr 1)

Obszar wejścia
Dane A_Temperature 0
Dane A_Temperature 1

Dane B_Temperature 0
Dane B_Temperature 1

Dane C_Temperature 0
Dane C_Temperature 1

3100 CH
3101 CH

3109 CH
3110 CH
3111 CH

3119 CH
3120 CH
3121 CH

2 CH

wymiany danych
3129 CH
3189 CH

160

XFER(70)
#2
3100

3110

3120

Użyj instrukcji przesyłania bloku,
aby przesłać dane 1 CH, 2 CH do
3100 CH, 3101 CH.

3110 CH, 3111 CH.

3120 CH, 3121 CH.

161

A
162

Indeks
Numery
14-punktowy moduł We/Wy..........
20-punktowy moduł We/Wy..........
30-punktowy moduł We/Wy..........
40-punktowy moduł We/Wy..........

12
13
Kompilowanie.................... 68
Komunikacja szeregowa........... 141
Konfiguracja PLC................ 104
Konfiguracja sterownika PLC....... 117

Alokacja We/Wy.................. 22

Ł
Ładowanie programu............... 70
Łącze sterownika PLC............. 158

B
Bateria.......................... 14
Biblioteka Smart FB............... 148
Blok funkcyjny................... 149
Blokowanie...................... 42
Błąd............................ 16

M
Menu główne..................... 46
Moduł jednostki centralnej....... 13, 103
Moduł rozszerzenia................ 15
Monitorowanie.................... 83
Montaż modułu CP1L.............. 29

Cofanie drabinkowe................ 90
CX-Programmer.................. 36
Czas cyklu................ 91, 92, 109
Czas skanowania............ 116, 119

N
Nagłówek linii....................
Napięcie zasilania.................
Narzędzie do odwołań przez adres....
Numer przekaźnika................

D
Drzewo projektu.................. 46
Działanie bez baterii............... 34

O
Obszar pomocniczy................ 64
Obszar roboczy diagramu........ 46, 47
Obszar roboczy projektu............ 46
Obszar wbudowanych We/Wy...... 107
Obszar We/Wy................... 98
Odgałęzienie OR.................. 55
Odświeżanie cykliczne............ 106
Odświeżanie We/Wy.............. 106
Okablowanie linii uziemienia......... 30
Okablowanie linii zasilania.......... 30
Okablowanie wejść................ 32
Okablowanie wyjść................ 32
Okno główne..................... 46
Okno informacyjne................ 47
Okno śledzenia................... 85
Opis instrukcji.................... 49

E
Edytowanie linii................... 73
Edytowanie w trybie on-line.......... 91
F
Flaga pierwszego cyklu............. 64
Flaga stanu...................... 96
Funkcja easy master modułu
Modbus-RTU.................... 141
Funkcja przerwania............... 119
I
Impuls zegarowy..................
Instrukcja........................
Instrukcja END...................
Instrukcja licznika.................
Instrukcja specjalna................
Instrukcja timera..................

97
49
67
61
99
59
K
Kanał...........................
Karta opcjonalna..................
Komentarz linii....................
Komentarz We/Wy................

94
72
47
88
P
Pamięć danych (DM)............... 14
Pasek komentarzy We/Wy.......... 46
Pasek narzędzi................... 46
Pasek tytułu...................... 46
Podłączanie do komputera.......... 38
Podstawowa instrukcja
przetwarzania We/Wy............. 100
Połączenia....................... 74
Połączenie aplikacji CX-Programmer
i sterownika CP1L................. 37
163

Połączenie on-line................. 76
Pomoc.......................... 48
Port USB........................ 14
Program drabinkowy............ 42, 44
Programowanie................... 36
Projekt.......................... 51
Przebieg testowy.................. 83
Przekaźnik....................... 94
Przełącznik DIP-switch............. 14
Przenoszenie programu............ 80
R
Regulator analogowy........... 14, 114
S
Sekcja.......................... 46
Sprawdzanie programu............. 68
Sterownik USB................... 38
Styk............................ 54
Styk różnicowy................... 66
Styk zamknięty................... 56
Sygnał impulsowy................ 135
Szybki licznik.................... 130
Szyna DIN....................... 28
T
Timer kalendarzowy.............. 125
Tryb pracy....................... 78
Typ urządzenia................... 51

164

U
Uruchamianie CX-Programmer....... 45
Usługi peryferyjne................ 108
Ustawianie zegara................. 77
Usuwanie błędów................. 83
Usuwanie styków i cewek........... 73
W
Wbudowana pamięć flash.......... 104
Wejście o szybkiej reakcji.......... 115
Wejście zewnętrznych ustawień
analogowych................. 14, 112
Włączanie zasilania................ 33
Wpisywanie cewek przekaźnika..... 101
Wprowadzanie cewki wyjściowej...... 57
Wprowadzanie styku............... 54
Wskaźnik działania................ 16
Wymiary zewnętrzne............... 28
Wymuszone ustawianie/wymuszone
resetowanie...................... 86
Wyszukiwanie.................... 88
Zapisywanie programu............. 69
Zegar........................... 77
Zmiana ustawienia timera........... 88

Zebra Customer Community

Loading

×Sorry to interrupt

CSS Error

Refresh

E-podręcznik. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. HGT. 12. Część 1 - w Księgarni WSiP
  • Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści

UWAGA PRODUKT ELEKTRONICZNY.

Podręcznik przedstawia dokładną analizę składników odżywczych oraz normy i zalecenia dotyczące ich spożycia. Koncentruje się na problematyce zdrowia, omawia różnorodne diety chroniące przed chorobami, a także trendy żywieniowe, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania. Posiada najnowsze dane i przedstawia je uczniom w postaci licznych tabel. Publikacja zawiera najnowszą wersję piramid żywieniowych.

Na uwagę zasługuje staranne omówienie programu WIKT i zadania ułożone specjalnie do wersji demonstracyjnej tego programu, by uczeń mógł poćwiczyć w praktyce pracę ze specjalistycznym oprogramowaniem używanym przez dietetyków.

Rozbudowany został słowniczek terminów z ich tłumaczeniem na języki angielski i niemiecki, do którego dodano całkowitą nowość – tłumaczenie podstawowych zwrotów na oba te języki. Na końcu podręcznika znajduje się tabela z wartościami odżywczymi poszczególnych surowców.

Atutem podręcznika są też liczne pytania i polecenia po rozdziałach, które nie tylko sprawdzają poziom wiedzy, ale skłaniają do aktywności, samodzielnej pracy i krytycznego przyjrzenia się własnemu stylowi życia. Podręcznik to doskonały przewodnik po metodach utrzymania dobrego zdrowia i nawet jeśli z różnych przyczyn wybiera się inny styl żywienia, to warto poznać zalecane podstawy żywienia, by wiedzieć, jak mądrze wprowadzać modyfikacje, a czego się wystrzegać.

Korzystanie z e-podręcznika

  1. Dodaj do koszyka interesujący Cię e-podręcznik i kup go.
  2. Na podany podczas zakupów adres e-mail zostanie wysłany kod dostępu do kupionego przez Ciebie e-podręcznika.
  3. Zarejestruj się na platformie WSiPnet. pl jako uczeń lub skorzystaj z konta, które już masz.
  4. Zaloguj się.
  5. Kliknij +Dodaj e-podręcznik.
  6. Wpisz kod dostępu i zatwierdź przyciskiem +Aktywuj.
  7. Gotowe! Od teraz możesz korzystać z e-podręcznika po zalogowaniu na swoje konto w serwisie . Pamiętaj, że musisz mieć dostęp do Internetu.

Kod aktywacyjny daje Ci dostęp do e-podręcznika i możliwość korzystania z niego online. Kod jest jednorazowego użytku i może być wykorzystany tylko przez jednego użytkownika.

Więcej informacji o e-podręcznikach do nauki zawodu na stronie:
https://www. pl/e-podreczniki-liceum-i-technikum/

Zobacz fragment publikacji>>

Typ publikacji:publikacja pomocniczaNośnik:usługa PRODUKT ELEKTRONICZNYWydawnictwo:WSiPSymbol:E592B2ISBN:9788302203886

Inne z tej serii/cyklu

-20%


Dodano do koszyka

Ilość: szt.

Cena:

Wartość koszyka:

Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Frigidaire Fghb2844lfc

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Frigidaire Fghb2844lfc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik poleceń komunikacji szeregowej Frigidaire Fghb2844lfc