Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus

Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus są niezbędnymi narzędziami dla każdego, kto chce w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera wszystkie informacje potrzebne do właściwego korzystania z urządzenia, w tym instrukcje dotyczące jego instalacji, konserwacji, użytkowania i naprawy. Książka kucharska zawiera ponad 200 przepisów i wskazówek dotyczących przygotowywania wyśmienitych potraw. Tak więc, jeśli zdecydujesz się kupić Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus, będziesz miał pod ręką wszystko, czego potrzebujesz, aby wykorzystać pełnię możliwości tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus

Zobacz galerię

Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102 instrukcja obsługi

Szukasz instrukcji Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102? Podręcznik obsługi oraz podręcznik użytkownika Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102poniżej. Jeśli nie ma instrukcji obsługi, zamów go za pomocą poniższego formularza zamówienia.


.

Zamówić instrukcję Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102


.

Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102
Recenzje i specyfikacje

Więcej tutaj

Ocena użytkowników Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102: 

Opinie  Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102: 

Cena Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102: 1269, 00zł

Bosch Gbh 180-Li + Gsr 180-Li 06019F8102 Twoja ocena

Masz doświadczenie z danym produktem? Prosimy o ocenę tego produktu i pomoc przy wyborze innym klientom.

Ohodnoťte tento příspěvek!

[Celkem: 0 Průměrně: 0]

cena, instrukcja, Opinie, specyfikacja

Zobacz poniższy poradnik dla Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional. Upewnij się, że opisujesz trudności z Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Bosch GBH 36 VF-LI Plus Professional

Strona: 1

120 | PolskiFax: +90 242 3341980E-mail: info@fazmakina. com. trGünşah Otomotiv Elektrik Endüstriyel Yapı Malzemeleri Sanve Tic. Ltd. ŞtiBeylikdüzü Sanayi Sit. No: 210Beylikdüzü / İstanbulTel. : +90 212 8720066Fax: +90 212 8724111E-mail: gunsahelektrik@ttmail. comSezmen Bobinaj Elektrikli El Aletleri İmalatı San ve Tic. Ltd.Şti.Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/BYenişehir / İzmirTel. : +90 232 4571465Tel. : +90 232 4584480Fax: +90 232 4573719E-mail: info@sezmenbobinaj. trÜstündağ Bobinaj ve Soğutma SanayiNusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9Çorlu / TekirdağTel. : +90 282 6512884Fax: +90 282 6521966E-mail: info@ustundagsogutma. comIŞIKLAR ELEKTRİK BOBİNAJKarasoku Mahallesi 28028. Sokak No:20/AMerkez / ADANATel. : +90 322 359 97 10 - 352 13 79Fax: +90 322 359 13 23E-mail: isiklar@isiklarelektrik. comDiğer servis adreslerini şurada bulabilirsiniz:www. bosch-pt. com/serviceaddressesNakliyeÖnerilen Lityum İyon aküler tehlikeli madde taşımayönetmeliği hükümlerine tabidir. Aküler başka biryükümlülük olmaksızın kullanıcı tarafından caddeler üzerindetaşınabilir.Üçüncü kişiler eliyle yollanma durumunda (örneğin hava yoluile veya nakliye şirketleri ile) paketleme ve etiketlemeyeilişkin özel hükümlere uyulmalıdır. Gönderi paketlenirken birtehlikeli madde uzmanından yardım alınmalıdır.Aküleri sadece ve ancak gövdelerinde hasar yoksa gönderin.Açık kontakları kapatın ve aküyü ambalaj içinde hareketetmeyecek biçimde paketleyin. Lütfen olası ek ulusalyönetmelik hükümlerine de uyun.TasfiyeElektrikli el aletleri, aküler, aksesuar ve ambalajmalzemesi çevre dostu tasfiye amacıyla bir geridönüşüm merkezine yollanmalıdır.Elektrikli el aletlerini ve aküleri/bataryalarıevsel çöplerin içine atmayın!Sadece AB ülkeleri için:2012/19/EU yönetmeliği uyarınca kullanım ömrünütamamlamış elektrikli el aletleri ve 2006/66/EC yönetmeliğiuyarınca arızalı veya kullanım ömrünü tamamlamış aküler/bataryalar ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu tasfiye için birgeri dönüşüm merkezine yollanmak zorundadır.Aküler/bataryalar:Lityum iyon:Lütfen nakliye bölümündeki talimata uyun (Bakınız „Nakliye“,Sayfa 120).PolskiWskazówki bezpieczeństwaOgólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczącepracy z elektronarzędziamiOSTRZEŻENIENależy zapoznać się ze wszystkimiostrzeżeniami i wskazówkami do-tyczącymi bezpieczeństwa użytkowania oraz ilustracjamii danymi technicznymi, dostarczonymi wraz z niniejszymelektronarzędziem. Nieprzestrzeganie poniższych wskazó-wek może stać się przyczyną porażenia prądem elektrycz-nym, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.Należy zachować wszystkie przepisy i wskazówki bezpie-czeństwa dla dalszego zastosowania.Pojęcie "elektronarzędzie" odnosi się do elektronarzędzi za-silanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilają-cym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami(bez przewodu zasilającego).Bezpieczeństwo w miejscu pracyu Miejsce pracy należy utrzymywać w czystości i zapew-nić dobre oświetlenie. Nieporządek i brak właściwegooświetlenia sprzyjają wypadkom.u Elektronarzędzi nie należy używać w środowiskach za-grożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych cie-czy, gazów lub pyłów. Podczas pracy elektronarzędziemwytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon py-łów lub oparów.u Podczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwa-gę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowałysię w bezpiecznej odległości. Czynniki rozpraszającemogą spowodować utratę panowania nad elektronarzę-dziem.Bezpieczeństwo elektryczneu Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazd.Nie wolno w żadnej sytuacji i w żaden sposób modyfi-kować wtyczek. Podczas pracy elektronarzędziami zuziemieniem ochronnym nie wolno stosować żadnychwtyków adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące1 609 92A 70H | (21. 12. 2021) Bosch Power Tools

Strona: 2

Polski | 121do nich gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażeniaprądem.u Należy unikać kontaktu z uziemionymi elementami lubzwartymi z masą, takimi jak rury, grzejniki, kuchenkii lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażeniaprądem elektrycznym.u Elektronarzędzi nie wolno narażać na kontakt z desz-czem ani wilgocią. Przedostanie się wody do wnętrzaobudowy zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycz-nym.u Nie używać przewodu zasilającego do innych celów.Nie wolno używać przewodu do przenoszenia ani prze-suwania elektronarzędzia; nie wolno też wyjmowaćwtyczki z gniazda, pociągając za przewód. Przewódnależy chronić przed wysokimi temperaturami, należygo trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi i rucho-mych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane prze-wody zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.u Używając elektronarzędzia na świeżym powietrzu, na-leży upewnić się, że przedłużacz jest przeznaczony dopracy na zewnątrz. Użycie przedłużacza przeznaczone-go do pracy na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prą-dem elektrycznym.u Jeżeli nie ma innej możliwości, niż użycie elektrona-rzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy podłączyć je doźródła zasilania wyposażonego w wyłącznik ochronnyróżnicowoprądowy. Zastosowanie wyłącznika ochron-nego różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażeniaBezpieczeństwo osóbu Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachowaćczujność, każdą czynność wykonywać ostrożnie i zrozwagą. Nie przystępować do pracy elektronarzę-dziem w stanie zmęczenia lub będąc pod wpływemnarkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi pod-czas pracy może grozić bardzo poważnymi obrażeniamiciała.u Stosować środki ochrony osobistej. Należy zawszenosić okulary ochronne. Środki ochrony osobistej, np.maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie, kaskochronny czy ochraniacze na uszy, w określonych warun-kach pracy obniżają ryzyko obrażeń ciała.u Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzę-dzia. Przed podłączeniem elektronarzędzia do źródłazasilania i/lub podłączeniem akumulatora, podniesie-niem albo transportem urządzenia, należy upewnićsię, że włącznik elektronarzędzia znajduje się w pozy-cji wyłączonej. Przenoszenie elektronarzędzia z palcemopartym na włączniku/wyłączniku lub włożenie do gniaz-da sieciowego wtyczki włączonego narzędzia, może staćsię przyczyną wypadków.u Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąćwszystkie narzędzia nastawcze i klucze maszynowe.Narzędzia lub klucze, pozostawione w ruchomych czę-ściach urządzenia, mogą spowodować obrażenia ciała.u Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Na-leży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanierównowagi. Dzięki temu można będzie łatwiej zapano-wać nad elektronarzędziem w nieprzewidzianych sytu-acjach.u Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosićluźnej odzieży ani biżuterii. Włosy i odzież należy trzy-mać z dala od ruchomych części. Luźna odzież, biżuterialub długie włosy mogą zostać pochwycone przez ruchomeczęści.u Jeżeli producent przewidział możliwość podłączeniaodkurzacza lub systemu odsysania pyłu, należy upew-nić się, że są one podłączone i są prawidłowo stosowa-ne. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyćzagrożenie zdrowia pyłami.u Nie wolno dopuścić, aby rutyna, nabyta w wyniku czę-stej pracy elektronarzędziem, zastąpiła ścisłe prze-strzeganie zasad bezpieczeństwa. Brak ostrożności irozwagi podczas obsługi elektronarzędzia może w ułamkuspowodować ciężkie obrażenia.Obsługa i konserwacja elektronarzędziu Nie należy przeciążać elektronarzędzia. Należy do-brać odpowiednie elektronarzędzie do wykonywanejczynności. Odpowiednio dobrane elektronarzędzie wy-kona pracę lepiej i bezpieczniej, z prędkością, do jakiejjest przystosowane.u Nie należy używać elektronarzędzia z uszkodzonymwłącznikiem/wyłącznikiem. Elektronarzędzie, którymnie można sterować za pomocą włącznika/wyłącznika,stwarza zagrożenie i musi zostać naprawione.u Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych,przed wymianą osprzętu lub przed odłożeniem elek-tronarzędzia należy wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowe-go i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożnościogranicza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektro-narzędzia.u Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać wmiejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostęp-niać narzędzia osobom, które nie są z nim obeznanelub nie zapoznały się z niniejszą instrukcją. Elektrona-rzędzia w rękach nieprzeszkolonego użytkownika są nie-bezpieczne.u Elektronarzędzia i osprzęt należy utrzymywać w nie-nagannym stanie technicznym. Należy kontrolować,czy ruchome części urządzenia prawidłowo funkcjonu-ją i nie są zablokowane, czy nie doszło do uszkodzenianiektórych części oraz czy nie występują inne okolicz-ności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działa-nie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy na-prawić przed użyciem elektronarzędzia. Wiele wypad-ków spowodowanych jest niewłaściwą konserwacją elek-tronarzędzi.u Należy stale dbać o czystość narzędzi skrawających iregularnie je ostrzyć. Starannie konserwowane, ostrenarzędzia skrawające rzadziej się blokują i są łatwiejsze wobsłudze.Bosch Power Tools 1 609 92A 70H | (21. 2021)

Strona: 3

122 | Polskiu Elektronarzędzi, osprzętu, narzędzi roboczych itp. na-leży używać zgodnie z ich instrukcjami oraz uwzględ-niać warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Wykorzysty-wanie elektronarzędzi do celów niezgodnych z ich prze-znaczeniem jest niebezpieczne.u Uchwyty i powierzchnie chwytowe powinny być za-wsze suche, czyste i niezabrudzone olejem ani sma-rem. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytowe nie po-zwalają na bezpieczne trzymanie narzędzia i kontrolę nadnim w nieoczekiwanych sytuacjach.akumulatorowychu Akumulatory należy ładować tylko w ładowarkach oparametrach określonych przez producenta. W przy-padku użycia ładowarki, przystosowanej do ładowaniaokreślonego rodzaju akumulatorów, w sposób niezgodnyz przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo pożaru.u Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z przezna-czonymi do nich akumulatorami. Użycie innych akumu-latorów może stwarzać ryzyko odniesienia obrażeń ciała izagrożenie pożarem.u Nieużywany akumulator należy przechowywać z dalaod metalowych elementów, takich jak spinacze, mone-ty, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe przedmiotymetalowe, które mogłyby spowodować zwarcie biegu-nów akumulatora. Zwarcie biegunów akumulatora możeskutkować oparzeniem lub wybuchem pożaru.u Przechowywanie lub użytkowanie akumulatora w nie-odpowiednich warunkach może spowodować wyciekelektrolitu. Należy unikać kontaktu z elektrolitem, a wrazie przypadkowego kontaktu, przepłukać skórę wo-dą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, na-leży dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Elektrolitwyciekający z akumulatora może spowodować podrażnie-nie skóry lub oparzenia.u Nie wolno używać uszkodzonych ani modyfikowanychakumulatorów i elektronarzędzi. Uszkodzone lub zmo-dyfikowane akumulatory mogą zachowywać się w sposóbnieprzewidywalny, powodując niebezpieczne dla zdrowiaskutki (zapłon, eksplozja, obrażenia ciała).u Akumulator należy trzymać z dala od ognia oraz chro-nić przed ekstremalnymi temperaturami. Wskutekdziałania ognia lub temperatury przekraczającej 130°Cakumulator może eksplodować.u Należy stosować się do wszystkich wskazówek doty-czących ładowania. Nie wolno ładować akumulatoralub elektronarzędzia w temperaturze znajdującej siępoza zakresem sprecyzowanym w niniejszej instruk-cji. Niezgodne z instrukcją ładowanie lub ładowanie wtemperaturze niemieszczącej się w zalecanym zakresiemoże spowodować uszkodzenie akumulatora oraz zwięk-sza ryzyko pożaru.Serwisu Prace serwisowe przy elektronarzędziu mogą być wy-konywane wyłącznie przez wykwalifikowany personeli przy użyciu oryginalnych części zamiennych. W tensposób zagwarantowana jest bezpieczna eksploatacjaelektronarzędzia.u Nie wolno w żadnym wypadku naprawiać uszkodzone-go akumulatora. Naprawy akumulatora można dokony-wać wyłącznie u producenta lub w autoryzowanym punk-cie serwisowym.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy zmłotamiWskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczaswykonywania wszystkich pracu Stosować środki ochrony słuchu. Narażenie na hałasmoże stać się przyczyną utraty słuchu.u Stosować rękojeść dodatkową lub rękojeści dodatko-we, jeżeli wchodzą w skład wyposażenia elektronarzę-dzia. Utrata kontroli nad elektronarzędziem może spowo-dować obrażenia ciała.u Podczas wykonywania prac, przy których narzędzieskrawające lub element mocujący mogłyby natrafić naukryte przewody elektryczne, elektronarzędzie należytrzymać wyłącznie za izolowane powierzchnie. Kontaktnarzędzia skrawającego lub elementu mocującego z prze-wodem elektrycznym pod napięciem może spowodowaćprzekazanie napięcia na nieizolowane części metaloweelektronarzędzia, grożąc porażeniem prądem elektrycz-Wskazówki dotyczące stosowania długich wierteł wmłotach udarowo-obrotowychu Zawsze należy rozpoczynać wiercenie przy niskiejprędkości. Końcówka wiertła musi mieć kontakt z po-wierzchnią materiału. Przy wyższych prędkościach wier-tło obracające się swobodnie, bez kontaktu z materiałem,ma tendencje do wyginania się, co może skutkować obra-żeniami ciała.u Nacisk należy wywierać wyłącznie w jednej linii z pra-cującym narzędziem roboczym. Nie należy wywieraćnadmiernego nacisku. Wiertła mogą się wyginać, co mo-że prowadzić do ich złamania lub utraty kontroli nad na-rzędziem, i w efekcie spowodować obrażenia ciała.Dodatkowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwau Należy używać odpowiednich detektorów w celu zlo-kalizowania instalacji lub zwrócić się o pomoc do lo-kalnego dostawcy usługi. Kontakt z przewodami znajdu-jącymi się pod napięciem może doprowadzić do powsta-nia pożaru lub porażenia elektrycznego. Uszkodzenieprzewodu gazowego może doprowadzić do wybuchu.Przebicie przewodu wodociągowego powoduje szkodyrzeczowe.u Przed odłożeniem elektronarzędzia należy poczekać,aż znajdzie się ono w bezruchu. Narzędzie robocze mo-że się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nadelektronarzędziem.u Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot. Zamocowa-nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lubimadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.

Strona: 4

Polski | 123u W razie uszkodzenia akumulatora lub stosowania goniezgodnie z przeznaczeniem może dojść do wystąpie-nia oparów. Akumulator może się zapalić lub wybuch-nąć. Należy zadbać o dopływ świeżego powietrza, a wprzypadku wystąpienia dolegliwości skontaktować się zlekarzem. Opary mogą podrażnić drogi oddechowe.u Nie otwierać akumulatora. Istnieje niebezpieczeństwozwarcia.u Ostre przedmioty, takie jak gwoździe lub śrubokręt, atakże działanie sił zewnętrznych mogą spowodowaćuszkodzenie akumulatora. Może wówczas dojść dozwarcia wewnętrznego akumulatora i do jego przepalenia,eksplozji lub przegrzania.u Akumulator należy stosować wyłącznie w urządze-niach producenta. Tylko w ten sposób można ochronićakumulator przed niebezpiecznym dla niego przeciąże-niem.Akumulator należy chronić przed wysokimitemperaturami, np. przed stałym nasłonecz-nieniem, przed ogniem, zanieczyszczeniami,wodą i wilgocią. Istnieje zagrożenie zwarcia iwybuchu.u Tuż po zakończeniu pracy nie należy dotykać narzędziroboczych ani sąsiadujących z nimi elementów obudo-wy. Mogą się one silnie nagrzewać podczas pracy i spo-wodować oparzenia.u Narzędzie robocze może zablokować się podczas wier-cenia. Należy dbać o stabilną pozycję pracy i mocnotrzymać elektronarzędzie obiema rękami. W przeciw-nym razie istnieje niebezpieczeństwo utraty kontroli nadu Należy zachować ostrożność podczas prac wyburze-niowych z zastosowaniem dłuta. Spadające odłamki ob-rabianego materiału mogą spowodować obrażenia u użyt-kownika lub osób znajdujących się w pobliżu.u Elektronarzędzie należy trzymać podczas pracy moc-no w obydwu rękach i zapewnić bezpieczną pozycjępracy. Prowadzenie elektronarzędzia oburącz sprzyjabezpieczeństwu pracy.Opis urządzenia i jego zastosowaniaNależy przeczytać wszystkie wskazówkidotyczące bezpieczeństwa i zalecenia. Nie-przestrzeganie wskazówek dotyczących bez-pieczeństwa i zaleceń może doprowadzić doporażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lubpoważnych obrażeń ciała.Proszę zwrócić uwagę na rysunki zamieszczone na początkuinstrukcji obsługi.Użycie zgodne z przeznaczeniemElektronarzędzie jest przeznaczone do wiercenia udarowegow betonie, cegle i kamieniu oraz do lżejszych prac związa-nych z dłutowaniem. Nadaje się ono również do wierceniabez udaru w drewnie, metalu, płytkach ceramicznych i two-rzywach sztucznych. Elektronarzędzia z elektroniczną regu-lacją oraz możliwością przełączania obrotów w prawo/lewoprzystosowane są również do wkręcania.Przedstawione graficznie komponentyNumeracja przedstawionych graficznie komponentów odno-si się do schematu elektronarzędzia na stronach graficznych.(1) Szybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski(GBH 36 VF-LI Plus)(2) Wymienny uchwyt wiertarski SDS plus(3) Uchwyt narzędziowy SDS plus(4) Osłona przeciwpyłowa(5) Tuleja ryglująca(6) Pierścień mocujący wymienny uchwyt wiertarski(7) System tłumienia drgań(8) Przełącznik kierunku obrotów(9) Przełącznik systemu EPC (Electronic PrecisionControl)(10) Przycisk odblokowujący akumulator(11) Przycisk wskaźnika stanu naładowania akumulato-ra(12) Wskaźnik kontroli temperatury(13) Rękojeść (powierzchnia izolowana)(14) Włącznik/wyłącznik(15) Akumulatora)(16) Przycisk odblokowujący przełącznik wierceniaudarowego/blokady obrotów(17) Przełącznik wiercenia udarowego / blokady obro-tów(18) Oświetlenie robocze(19) Przycisk do regulacji ogranicznika głębokości(20) Rękojeść dodatkowa (powierzchnia izolowana)(21) Ogranicznik głębokości(22) Śruba zabezpieczająca do zębatego uchwytu wier-tarskiego (GBH 36 V-LI Plus)a)(23) Zębaty uchwyt wiertarski (GBH 36 V-LI Plus)a)(24) Trzpień mocujący SDS plus do uchwytu wiertar-skiego (GBH 36 V-LI Plus)a)(25) Chwyt do uchwytu wiertarskiego (GBH 36 VF-LI Plus)(26) Rowki(27) Klucz do uchwytu wiertarskiego (GBH 36 V-LI Plus)a)(28) Tuleja przednia szybkozaciskowego wymiennegouchwytu wiertarskiego (GBH 36 VF-LI Plus)(29) Pierścień mocujący szybkozaciskowy wymiennyuchwyt wiertarski (GBH 36 VF-LI Plus)

Strona: 5

124 | Polski(30) Uchwyt uniwersalny z trzpieniem mocującym SDSplusa)a) Osprzęt ukazany na rysunkach lub opisany w instrukcji użyt-kowania nie wchodzi w standardowy zakres dostawy. Kom-pletny asortyment wyposażenia dodatkowego można zna-leźć w naszym katalogu osprzętu.Dane techniczneMłot udarowo-obrotowy GBH 36 V-LI Plus GBH 36 VF-LI PlusNumer katalogowy 3 611 J06 0.. 3 611 J07 0..Regulacja prędkości obrotowej ● ●Blokada obrotów ● ●Obroty w prawo/lewo ● ●Wymienny uchwyt wiertarski – ●Napięcie znamionowe V= 36 36Moc nominalna W 600 600Liczba udarówA)min–10–4200 0–4200Energia udaru zgodnie z EPTA-Proce-dure 05:2016J 3, 2 3, 2Nominalna prędkość obrotowa– obroty w prawo min–10–940 0–940– obroty w lewo min–10–930 0–930Uchwyt narzędziowy SDS plus SDS plusŚrednica szyjki wrzeciona mm 50 50Maks. średnica wiercenia:– beton mm 28 28– mur (koronką wiertniczą) mm 82 82– stal mm 13 13– drewno mm 30 30Waga zgodnie z EPTA-Proce-dure 01:2014B)kg 4, 0–4, 5 4, 1–4, 6Dopuszczalna temperatura otoczenia– podczas ładowania °C 0... +45 0... +45– podczas pracyC)i podczas przecho-wywania°C –20... +50 –20... +50Zalecane akumulatory GBA 36V... GBA 36V...Zalecane ładowarki GAL 36.. GAL 36..A) Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 36V 6. 0Ah.B) W zależności od zastosowanego akumulatoraC) Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.Dane techniczne uzyskane w wyników pomiarów z akumulatorem wchodzącym w zakres dostawy.Informacje o emisji hałasu i drgańWartości pomiarowe emisji hałasu zostały określone zgodniez EN IEC 62841-2-6.Określony wg skali A poziom hałasu emitowanego przezurządzenie wynosi standardowo: poziom ciśnienia akustycz-nego 90 dB(A); poziom mocy akustycznej 101 dB(A). Nie-pewność pomiaru K = 3 dB.Stosować środki ochrony słuchu!Wartości łączne drgań ah (suma wektorowa z trzech kierun-ków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodniez EN IEC 62841-2-6:Wiercenie udarowe w betonie: ah = 11, 1 m/s2, K = 1, 5 m/s2,dłutowanie: ah = 10, 7 m/s2, K = 1, 5 m/s2,Podany w niniejszej instrukcji poziom drgań i poziom emisjihałasu zostały zmierzone zgodnie ze znormalizowaną proce-durą pomiarową i mogą zostać użyte do porównywania elek-tronarzędzi. Można ich także użyć do wstępnej oceny pozio-mu drgań i poziomu emisji hałasu.

Strona: 6

Polski | 125Podany poziom drgań i poziom emisji hałasu jest reprezenta-tywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Je-żeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowańlub z innymi narzędziami roboczymi, a także jeśli nie będziewłaściwie konserwowane, poziom drgań i poziom emisji ha-łasu mogą różnić się od podanych wartości. Podane powyżejprzyczyny mogą spowodować podwyższenie poziomu drgańi poziomu emisji hałasu w czasie pracy.Aby dokładnie ocenić poziom drgań i poziom emisji hałasu,należy wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jestwyłączone lub gdy jest ono wprawdzie włączone, ale nie jestużywane do pracy. Podane powyżej przyczyny mogą spowo-dować obniżenie poziomu drgań i poziomu emisji hałasu wczasie pracy.Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, ma-jące na celu ochronę osoby obsługującej przed skutkami eks-pozycji na drgania, np. : konserwacja elektronarzędzia i na-rzędzi roboczych, zapewnienie odpowiedniej temperatury,aby nie dopuścić do wyziębienia rąk, właściwa organizacjaczynności wykonywanych podczas pracy.AkumulatorBosch sprzedaje elektronarzędzia akumulatorowe także wwersji bez akumulatora. Informacja o tym, czy w zakres do-stawy elektronarzędzia wchodzi akumulator, znajduje się naopakowaniu.Ładowanie akumulatorau Należy stosować wyłącznie ładowarki wyszczególnio-ne w danych technicznych. Tylko te ładowarki dostoso-wane są do ładowania zastosowanego w elektronarzędziuakumulatora litowo-jonowego.Wskazówka: W momencie dostawy akumulator jest nałado-wany częściowo. Aby zagwarantować pełną wydajność aku-mulatora, należy przed pierwszym użyciem całkowicie nała-dować akumulator w ładowarce.Akumulator litowo-jonowy można doładować w dowolnejchwili, nie powodując tym skrócenia jego żywotności. Prze-rwanie procesu ładowania nie niesie za sobą ryzyka uszko-dzenia ogniw akumulatora.Dzięki systemowi elektronicznej ochrony ogniw "ElectronicCell Protection (ECP)" akumulator litowo-jonowy jest zabez-pieczony przed głębokim rozładowaniem. W przypadku roz-ładowania akumulatora układ ochronny odłącza urządzenie:narzędzie przestaje się poruszać.u Po automatycznym wyłączeniu elektronarzędzia nienaciskać ponownie włącznika/wyłącznika. Można wten sposób uszkodzić akumulator.Wkładanie akumulatoraWsunąć naładowany akumulator w uchwyt akumulatora ażdo wyczuwalnego zablokowania.Wyjmowanie akumulatoraW celu wyjęcia akumulatora nacisnąć przycisk odblokowują-cy i wyjąć akumulator. Nie należy przy tym używać siły.Akumulator posiada 2 stopnie blokady, zapobiegające jegowypadnięciu w przypadku niezamierzonego naciśnięcia przy-cisku odblokowującego akumulator. Akumulator, umieszczo-ny w elektronarzędziu, przytrzymywany jest na miejscu zapomocą sprężyny.Wskaźnik stanu naładowania akumulatoraZielone diody LED wskaźnika stanu naładowania akumulato-ra pokazują stan naładowania akumulatora. Ze względówbezpieczeństwa stan naładowania akumulatora można skon-trolować tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.Nacisnąć przycisk wskaźnika stanu naładowania lub,aby pojawiło się wskazanie stanu naładowania. Można tozrobić także po wyjęciu akumulatora.Jeżeli po naciśnięciu przycisku wskaźnika stanu naładowanianie świeci się żadna dioda LED, oznacza to, że akumulatorjest uszkodzony i należy go wymienić.Typ akumulatora GBA 18V...Dioda LED PojemnośćŚwiatło ciągłe, 3 zielone diody 60–100%Światło ciągłe, 2 zielone diody 30–60%Światło ciągłe, 1 zielona dioda 5–30%Światło migające, 1 zielona dioda 0–5%Wskazówki dotyczące właściwego postępowaniaz akumulatoremAkumulator należy chronić przed wilgocią i wodą.Akumulator należy przechowywać wyłącznie w temperaturzeod –20 °C do 50 °C. Nie wolno pozostawiać akumulatora,np. latem, w samochodzie.Otwory wentylacyjne należy regularnie czyścić za pomocąmiękkiego, czystego i suchego pędzelka.Zdecydowanie krótszy czas pracy po ładowaniu wskazuje nazużycie akumulatora i konieczność wymiany na nowy.Przestrzegać wskazówek dotyczących utylizacji odpadów.Montażu Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przyelektronarzędziu (np. prace konserwacyjne, wymianaosprzętu itp. ), a także na czas transportu i przechowy-wania należy wyjąć z niego akumulator. Niezamierzoneuruchomienie włącznika/wyłącznika grozi skaleczeniem.Rękojeść dodatkowau Elektronarzędzia należy używać wyłącznie z zamonto-waną rękojeścią dodatkową (20).u Należy zwrócić uwagę na to, aby rękojeść dodatkowabyła zawsze mocno dokręcona. W przeciwnym razie ist-nieje niebezpieczeństwo utraty kontroli nad elektronarzę-dziem podczas pracy.

Strona: 7

126 | PolskiUstawianie rękojeści dodatkowej (zob. rys. A)Aby zająć stabilną i niemęczącą pozycję pracy, można do-wolnie wychylić rękojeść dodatkową (20).– Odkręcić dolną część rękojeści dodatkowej (20) w kie-runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i przesu-nąć rękojeść dodatkową (20) w żądaną pozycję. Następ-nie ponownie dokręcić dolną część rękojeści dodatkowej(20) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.Zwrócić uwagę na to, aby obejma rękojeści dodatkowejumieszczona była w przeznaczonym do tego rowku naobudowie.Wybór uchwytu wiertarskiego i narzędziroboczychDo wiercenia z udarem oraz do dłutowania należy używać na-rzędzi roboczych SDS-plus, umieszczonych w uchwyciewiertarskim SDS‑plus.Do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, płytkach cera-micznych i tworzywach sztucznych, a także do wkręcaniaużywa się narzędzi bez systemu SDS-plus (np. wiertłeł zchwytem cylindrycznym). Do montażu tego rodzaju narzędzipotrzebny jest szybkozaciskowy uchwyt wiertarski lub zęba-ty uchwyt wiertarski.Wymiana uchwytu wiertarskiegoWkładanie/wyjmowanie zębatego uchwytuwiertarskiegoGBH 36 V-LI PlusAby możliwe było zastosowanie narzędzi roboczych bez sys-temu SDS plus (np. wierteł cylindrycznych), należy zamon-tować odpowiedni uchwyt wiertarski (zębaty lub szybkozaci-skowy uchwyt wiertarski, osprzęt).Montaż zębatego uchwytu wiertarskiego (zob. B)– Wkręcić trzpień mocujący SDS plus (24) w zębaty uchwytwiertarski (23). Zabezpieczyć zębaty uchwyt wiertarski(23) za pomocą śruby zabezpieczającej (22). Należywziąć pod uwagę, że śruba zabezpieczająca ma gwintlewoskrętny.Wkładanie zębatego uchwytu wiertarskiego (zob. B)– Końcówkę trzpienia mocującego należy oczyścić i lekkonasmarować.– Włożyć zębaty uchwyt wiertarski z trzpieniem mocującymw uchwyt narzędziowy, obracając go aż do samoczynnegozaryglowania.– Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za zębatyuchwyt wiertarski.Wyjmowanie zębatego uchwytu wiertarskiego– Przesunąć tuleję ryglującą (5) do tyłu i zdjąć zębatyuchwyt wiertarski (23).Montaż/demontaż wymiennego uchwytu wiertarskiegoGBH 36 VF-LI PlusDemontaż wymiennego uchwytu wiertarskiego (zob. rys.C)– Odciągnąć pierścień blokujący wymienny uchwyt wiertar-ski (6) do tyłu, przytrzymać go w tej pozycji i pociągnąćdo przodu wymienny uchwyt wiertarski SDS plus (2) lubszybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski (1).– Po wyjęciu należy chronić uchwyt wiertarski przed zanie-czyszczeniem.Wkładanie wymiennego uchwytu wiertarskiego (zob.rys. D)u Należy stosować wyłącznie oryginalne części przezna-czone dla danego modelu, zwracając przy tym uwagęna liczbę rowków (26). Dopuszczalne jest stosowaniewyłącznie wymiennych uchwytów wiertarskich z dwo-ma lub trzema rowkami. Zastosowanie niewłaściwegowymiennego uchwytu wiertarskiego może spowodowaćwypadnięcie narzędzia roboczego podczas pracy elektro-– Przed włożeniem oczyścić wymienny uchwyt wiertarski ilekko nasmarować końcówkę.– Objąć wymienny uchwyt wiertarski SDS plus (2) lub szyb-kozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski (1) całą ręką.Obracając, wsunąć wymienny uchwyt wiertarski w chwytuchwytu wiertarskiego (25), aż zaskoczy ze słyszalnymkliknięciem.– Wymienny uchwyt wiertarski blokuje się samoczynnie.Skontrolować zamocowanie poprzez pociągnięcie uchwy-tu wiertarskiego.Wymiana narzędzi roboczychOsłona przeciwpyłowa (4) w dużej mierze zapobiega wnika-niu pyłu do uchwytu narzędziowego podczas pracy narzę-dziem. Podczas wkładania narzędzia roboczego należy uwa-żać na to, by nie uszkodzić osłony przeciwpyłowej (4).u Uszkodzoną osłonę przeciwpyłową należy natych-miast wymienić. Zaleca się wykonać wymianę w punk-Wymiana narzędzi roboczych (z systemem SDS plus)Wkładanie osprzętu SDS plus (zob. E)Za pomocą uchwytu wiertarskiego SDS-plus można wymie-nić narzędzie robocze w sposób prosty i wygodny bez użyciadodatkowych narzędzi.– GBH 36 VF-LI Plus: Włożyć wymienny uchwyt wiertarskiSDS plus (2).– Końcówkę wkładanego narzędzia roboczego należy oczy-ścić i lekko nasmarować.– Wsunąć narzędzie robocze w uchwyt narzędziowy, obra-cając je aż do samoczynnego zaryglowania.– Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie narzędzia ro-boczego.Ze względów systemowych narzędzie robocze SDS-plus maswobodę poruszania się. Dlatego na biegu jałowym występu-je bicie. Nie ma to żadnego wpływu na dokładność wiercone-go otworu, ponieważ wiertło samoczynnie centruje się pod-czas wiercenia.Wyjmowanie narzędzia roboczego SDS-plus (zob. F)– Przesunąć tuleję ryglującą (5) do tyłu i wyjąć narzędzierobocze.

Strona: 8

Polski | 127Wymiana narzędzi roboczych Zębaty uchwyt wiertarskiWkładanie narzędzia roboczego (zob. G)Wskazówka: Narzędzi roboczych bez systemu SDS plus nienależy używać do wiercenia udarowego ani do dłutowania!Narzędzia robocze bez SDS plus oraz ich uchwyty wiertar-skie ulegają zniszczeniu podczas wiercenia udarowego i dłu-towania.– Włożyć zębaty uchwyt wiertarski (23).– Otworzyć zębaty uchwyt wiertarski (23), obracając go natyle, aby możliwe było osadzenie narzędzia roboczego.Włożyć narzędzie robocze.– Włożyć klucz do uchwytu wiertarskiego (27) w odpowied-nie otwory zębatego uchwytu wiertarskiego (23) i równo-miernie zablokować narzędzie robocze.– Ustawić przełącznik wiercenia udarowego / blokady obro-tów (17) w pozycji „wiercenie”.Wyjmowanie narzędzia roboczego (zob. H)– Obracać tuleję zębatego uchwytu wiertarskiego (23) zapomocą klucza do zębatego uchwytu wiertarskiego (27)w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ażbędzie możliwe wyjęcie narzędzia roboczego.Wymiana osprzętu: szybkozaciskowy wymienny uchwytwiertarskiWkładanie narzędzia roboczego (zob. I)– Włożyć szybkozaciskowy wymienny uchwyt wiertarski(1).– Przytrzymać pierścień mocujący (29) szybkozaciskowegowymiennego uchwytu wiertarskiego. Otworzyć uchwytnarzędziowy, obracając tuleję przednią (28) do momen-tu, aż będzie możliwe włożenie narzędzia roboczego.Trzymając mocno pierścień mocujący (29) energicznieobrócić tuleję przednią (28) w kierunku wskazanymstrzałką, aż da się słyszeć charakterystyczne grzechota-nie.– Skontrolować prawidłowe osadzenie przez pociągnięcieza narzędzie robocze.Wskazówka: Otwarty do oporu uchwyt narzędziowy możewydać charakterystyczny grzechoczący dźwięk podczas pró-by zamykania, a jego zamknięcie może sprawiać problemy.W takim przypadku należy obrócić tuleję przednią (28) je-den raz w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką. Potym zabiegu możliwe jest zamknięcie uchwytu narzędziowe-go.Wyjmowanie narzędzia roboczego (zob. J)narzędziowy, obracając tuleję przednią (28) w kierunkuwskazanym strzałką do momentu, aż będzie możliwe wy-jęcie narzędzia roboczego.Odsysanie pyłów/wiórówPyły niektórych materiałów, na przykład powłok malarskichz zawartością ołowiu, niektórych gatunków drewna, minera-łów lub niektórych rodzajów metalu, mogą stanowić zagroże-nie dla zdrowia. Bezpośredni kontakt fizyczny z pyłami lubprzedostanie się ich do płuc może wywołać reakcje alergicz-ne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osóbznajdujących się w pobliżu.Niektóre rodzaje pyłów, np. dębiny lub buczyny uważane sąza rakotwórcze, szczególnie w połączeniu z substancjami doobróbki drewna (chromiany, impregnaty do drewna). Mate-riały, zawierające azbest mogą być obrabiane jedynie przezodpowiednio przeszkolony personel.– O ile jest to możliwe, należy zawsze stosować system od-sysania pyłu, dostosowany do rodzaju obrabianego mate-riału.– Należy zawsze dbać o dobrą wentylację stanowiska pracy.– Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-czem klasy P2.Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących w danym kra-ju przepisów, regulujących zasady obróbki różnego rodzajumateriałów.u Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowiskupracy. Pyły mogą się z łatwością zapalić.Odsysanie pyłu z systemem GDE 16 Plus(osprzęt)Do odsysania pyłu potrzebny będzie system odsysania pyłuGDE 16 Plus (osprzęt).Odkurzacz musi być dostosowany do rodzaju obrabianegomateriału.Do odsysania szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia py-łów rakotwórczych należy używać odkurzacza specjalnego.PracaUruchamianieUstawianie trybu pracyZa pomocą przełącznika wiercenia udarowego / blokady ob-rotów (17) wybrać tryb pracy elektronarzędzia.– Aby zmienić tryb pracy, należy nacisnąć przycisk odblo-kowujący (16) i przestawić przełącznik wiercenia udaro-wego / blokady obrotów (17) w żądaną pozycję, aż zasko-czy ze słyszalnym kliknięciem.Wskazówka: Tryb pracy można zmienić tylko przy wyłączo-nym elektronarzędziu! W przeciwnym wypadku może dojśćdo uszkodzenia elektronarzędzia.Pozycja do wiercenia udarowego w betonielub kamieniu

Strona: 9

128 | PolskiPozycja do wiercenia bez udaru w drewnie,metalu, płytkach ceramicznych i tworzywachsztucznych, a także do wkręcaniaPozycja Vario-Lock do ustawiania pozycji dłutaW tej pozycji nie można ustawić przełącznikawiercenia udarowego / blokady obrotów (17).Pozycja do dłutowaniaUstawianie kierunku obrotówZa pomocą przełącznika kierunku obrotów (8) można zmie-nić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy naciśniętymwłączniku/wyłączniku (14) jest to jednak niemożliwe.u Przełącznik kierunku obrotów (8) wolno przestawiaćtylko przy wyłączonym elektronarzędziu.Przed przystąpieniem do wiercenia udarowego, wiercenia idłutowania należy zawsze ustawić kierunek obrotów w pra-wo.– Obroty w prawo: Przesunąć przełącznik kierunku obro-tów (8) do oporu, w pozycję.– Obroty w lewo: Przesunąć przełącznik kierunku obrotów(8) do oporu, w pozycję.Włączanie/wyłączanie– Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (14).Oświetlenie robocze (18) świeci się przy lekko lub całkowi-cie naciśniętym włączniku/wyłączniku (14), zapewniająclepszą widoczność miejsca pracy przy niekorzystnych wa-runkach oświetleniowych.Przy pierwszym uruchomieniu elektronarzędzia może wystą-pić opóźnienie załączenia, ponieważ elektronika elektrona-rzędzia musi się najpierw skonfigurować.– Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/Ustawianie prędkości obrotowej / liczby udarówPrędkość obrotową / liczbę udarów włączonego elektrona-rzędzia można płynnie regulować, stopniując siłę nacisku nawłącznik/wyłącznik (14).Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik (14) skutkuje niskąprędkością obrotową / mniejszą liczbą udarów. Zwiększonynacisk podwyższa prędkość obrotową / liczbę udarów.Zmiana pozycji dłuta (Vario-Lock)Dłuto można zablokować w 36 pozycjach. Pozwala to zna-leźć optymalną pozycję do pracy.– Włożyć dłuto w uchwyt narzędziowy.tów (17) w pozycji „Vario Lock”.– Ustawić narzędzie robocze w żądanej pozycji.tów (17) w pozycji „dłutowanie”. Spowoduje to zabloko-wanie uchwytu narzędziowego.– Przed przystąpieniem do dłutowania należy ustawić kieru-nek obrotów w prawo.Wskazówki dotyczące pracyUstawianie głębokości wiercenia (zob. K)Za pomocą ogranicznika głębokości (21) można ustawić żą-daną głębokość wiercenia X.– Nacisnąć przycisk nastawczy ogranicznika głębokości(19) i zamocować ogranicznik w rękojeści dodatkowej(20).Rowki na ograniczniku głębokości (21) powinny znajdo-wać się od dołu.– Wsunąć narzędzie robocze SDS-plus do oporu w uchwytunarzędziowy SDS-plus (3). W przeciwnym wypadku luźnoosadzone narzędzie robocze SDS-plus mogłoby miećwpływ na niewłaściwą nastawę głębokości wiercenia.– Wysunąć ogranicznik głębokości na tyle, aby odległośćpomiędzy końcówką wiertła a końcówką ogranicznika głę-bokości odpowiadała żądanej głębokości wiercenia X.Sprzęgło przeciążenioweu W przypadku zakleszczenia lub zablokowania narzę-dzia roboczego, napęd wrzeciona wiertarki zostajeprzerwany. Elektronarzędzie należy trzymać zawsze,ze względu na występujące przy tym siły, mocno wobydwu rękach i zająć pewną pozycję pracy.u W przypadku zablokowania elektronarzędzia, należyje wyłączyć i zwolnić narzędzie robocze. Podczas włą-czania elektronarzędzia z zablokowanym narzędziemroboczym powstają wysokie momenty odwodzące.System szybkiego wyłączania (funkcja KickBackSystem szybkiego wyłączania (funkcja Kick-Back Control) ułatwia kontrolę nad elektrona-rzędziem i znacznie zwiększa w ten sposób bez-pieczeństwo użytkownika w porównaniu doelektronarzędzi bez funkcji KickBack Control.W przypadku nagłego, nieprzewidzianego obrotu elektrona-rzędzia wokół osi wiertła, elektronarzędzie jest wyłączane.– W celu ponownego uruchomienia należy zwolnić włącz-nik/wyłącznik (14) i nacisnąć go ponownie.System szybkiego wyłączania sygnalizowany jest miganiemoświetlenia roboczego (18) elektronarzędzia.System EPC (Electronic Precision Control)System EPC ułatwia pracę z udarem w delikatnych materia-łach dzięki wolnemu rozruchowi i zredukowanej liczbie obro-tów.Ustawić przełącznik systemu EPC (9) w żądanej pozycji.Pozycja – maksymalna robocza prędkość obro-towaPozycja – wolny rozruch i zredukowana robo-cza prędkość obrotowa

Strona: 10

Polski | 129System tłumienia drgańZintegrowany system tłumienia drgań obniżapoziom drgań występujących podczas pracy.u Elektronarzędzia nie wolno używać, jeżeli element tłu-miący jest uszkodzony.Wkładanie końcówek wkręcających (zob. L)u Nie wolno przykładać włączonego elektronarzędzia donakrętki/śruby. Obracające się narzędzia robocze mogąześlizgnąć się z nakrętki lub z łba śruby.Do stosowania końcówek wkręcających niezbędny jestuchwyt uniwersalny (30) z trzpieniem mocującym SDS-plus(osprzęt).– Włożyć uchwyt uniwersalny w uchwyt narzędziowy, obra-cając go aż do samoczynnego zaryglowania.– Sprawdzić zaryglowanie przez pociągnięcie za uchwytuniwersalny.– Włożyć końcówkę wkręcającą w uchwyt uniwersalny. Na-leży stosować wyłącznie końcówki wkręcające pasującedo łba wkręta.– Aby wyjąć uchwyt uniwersalny, należy przesunąć tulejęryglującą (5) do tyłu i wyjąć uchwyt uniwersalny (30) zuchwytu narzędziowego.Wskaźnik kontroli temperaturyCzerwona dioda LED wskaźnika kontroli temperatury (12)sygnalizuje, że akumulator lub układ elektroniczny elektrona-rzędzia (przy włożonym akumulatorze) nie znajdują się woptymalnym zakresie temperatur. W takim przypadku elek-tronarzędzie nie działa w ogóle lub działa z ograniczoną wy-dajnością.Kontrola temperatury akumulatora:– Czerwona dioda LED (12) świeci się na stałe po włożeniuakumulatora do ładowarki: Akumulator znajduje się pozadopuszczalnym zakresem temperatur ładowania, wyno-szącym od 0°C do 45°C, i akumulatora nie można nałado-wać.– Czerwona dioda LED (12) miga po naciśnięciu przycisku(11) lub włącznika/wyłącznika (14) (przy włożonym aku-mulatorze): Akumulator znajduje się poza dopuszczalnymzakresem temperatur roboczych.– Przy temperaturze akumulatora powyżej 70°C elektrona-rzędzie wyłącza się do czasu, gdy akumulator ponownieznajdzie się w optymalnym zakresie temperatur.Kontrola temperatury układu elektronicznego elektronarzę-dzia:– Czerwona dioda LED (12) świeci się na stałe po naciśnię-ciu włącznika/wyłącznika (14): Temperatura układu elek-tronicznego elektronarzędzia wynosi poniżej 5°C lub po-wyżej 75°C.– Przy temperaturze powyżej 90°C układ elektronicznyelektronarzędzia wyłącza się do czasu ponownego osią-gnięcia dopuszczalnego zakresu temperatur roboczych.Konserwacja i serwisKonserwacja i czyszczenieu Utrzymywanie urządzenia i szczelin wentylacyjnych wczystości gwarantuje prawidłową i bezpieczną pracę.– Oczyścić uchwyt narzędziowy (3) po każdym użyciu.– Oczyścić uchwyt narzędziowy po każdym użyciu.Obsługa klienta oraz doradztwo dotycząceużytkowaniaZe wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunkitechniczne oraz informacje o częściach zamiennych możnaznaleźć pod adresem: www. comNasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowiena wszystkie pytania związane z produktami firmy Boschoraz ich osprzętem.Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-duktu.PolskaRobert Bosch Sp. z o. o.Serwis ElektronarzędziUl. Jutrzenki 102/10402-230 WarszawaNa www. serwisbosch. com znajdą Państwo wszystkie szcze-góły dotyczące usług serwisowych online.Tel. : 22 7154450Faks: 22 7154440E-Mail: bsc@pl. bosch. comwww. plPozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:TransportZalecane akumulatory litowo-jonowe podlegają wymaganiomprzepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Akumula-tory mogą być transportowane drogą lądową przez użytkow-nika, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dalszych wa-runków.W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transportdrogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)należy dostosować się do szczególnych wymogów dotyczą-cych opakowania i oznakowania towaru. W takim wypadku

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i książka kucharska Bosch Gbh Professional 36 Vf Li Plus