Instrukcja instalacji i montażu Canon Lu_a 80

Instalacja i montaż Canon LU-80 jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z instrukcjami i upewnić się, że wszystkie dostarczone części są obecne i działają prawidłowo. Przed montażem należy upewnić się, że posiadany materiał montażowy jest wystarczający do wykonania zadania. Następnie należy zamontować wszystkie części w odpowiednich miejscach i upewnić się, że są one prawidłowo zamocowane. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić, czy wszystkie elementy działają prawidłowo. Jeśli wszystkie elementy działają prawidłowo, można wykonać ostateczny montaż.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i montażu Canon Lu_a 80

1 Kotły olejowe/gazowe (05/06) PL Instrukcja monta u i konserwacji Logano G5 Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Przeczyta uwa nie przed przyst pieniem do instalacji i konserwacji.

2 Spis treści Bezpieczeństwo Uwagi do instrukcji Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Objaśnienie zastosowanych symboli Wskazówki, których należy przestrzegać Postępowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu Wskazówki dotyczące instalacji Wskazówki dotyczące pomieszczenia zainstalowania Narzędzia, materiały i środki Utylizacja Opis produktu Dane techniczne Dane techniczne kotła grzewczego bez palnika Deklaracja zgodności Zakres dostawy Transport kotła grzewczego Ustawienie kotła grzewczego Odstępy od ścian Montaż bloku kotła Montaż w przypadku dostawy kotła w luźnych członach Przygotowanie członów kotła Wbicie złączek Przygotowanie członu środkowego Założenie sznura uszczelniającego Wbicie członu środkowego Wyrównanie członów kotła Połączenie członów kotła na górnej i dolnej piaście Montaż prętów ściągających Montaż rury zasilającej i kształtki przyłączeniowej Wkręcenie tulei zanurzeniowej Montaż króćca spalinowego Zaślepienie piast Próba szczelności Przygotowanie próby szczelności Przeprowadzenie próby szczelności Montaż kotła dostarczonego w bloku Wkręcenie tulei zanurzeniowej Czynności montażowe dotyczące kotłów dostarczanych w częściach i w bloku Montaż śrub poziomujących Włożenie turbulizatorów Montaż drzwi palnikowych Montaż płaszcza kotła Wyrównanie ustawienia i wypoziomowanie kotła grzewczego Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

3 Spis treści 8 Instalacja kotła grzewczego Wykonanie przyłącza do instalacji odprowadzania spalin Montaż pierścienia uszczelniającego rurę odprowadzającą spaliny Montaż czujnika temperatury spalin (osprzęt) Wykonanie połączeń hydraulicznych Podłączenie zasilania i powrotu obiegu grzewczego Przyłączenie rury zasilania i powrotu obiegu bezpieczeństwa Podłączenie pojemnościowego podgrzewacza c. w. u Montaż zaworu napełniająco-spustowego (osprzęt) Napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelności Montaż palnika Przyłączenie do układu doprowadzenia paliwa Wykonanie podłączenia elektrycznego Montaż sterownika Montaż zestawu czujników temperatury i kabla palnika Podłączenie do sieci i przyłączenie dodatkowych komponentów Ustawienie regulacji odciążenia naciągu Montaż elementów obudowy Uruchomienie instalacji grzewczej Utworzenie ciśnienia roboczego Przygotowanie instalacji grzewczej do pracy Uruchomienie sterownika i uruchomienie palnika Podniesienie temperatury spalin Usunięcie turbulizatorów Usunięcie przegrody spalinowej Sprawdzenie działania ogranicznika temperatury bezpieczeństwa (STB) Montaż elementów obudowy Protokół uruchomienia Wyłączenie instalacji grzewczej z ruchu Normalne wyłączenie z ruchu Zachowanie w razie awarii Przeglądy i konserwacja kotła grzewczego Dlaczego regularna konserwacja jest ważna? Przygotowanie kotła grzewczego do czyszczenia Czyszczenie kotła grzewczego Czyszczenie kotła grzewczego za pomocą szczotek Czyszczenie na mokro (czyszczenie chemiczne) Sprawdzenie ciśnienia roboczego instalacji grzewczej Protokoły przeglądów i konserwacji Usuwanie usterek Indeks haseł Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 3

4 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo. Uwagi do instrukcji Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego montażu, uruchomienia i konserwacji kotła grzewczego. Kocioł olejowy/gazowy Logano G5 dostępny jest w wersji bez palnika, a w dalszej części instrukcji będzie ogólnie nazywany kotłem grzewczym. W tekście wyraźnie zaznaczono różnice pomiędzy różnymi wariantami urządzenia. Niniejsza instrukcja montażu i konserwacji przeznaczona jest dla wykwalifikowanego instalatora, który ze względu na swoje fachowe wykształcenie i doświadczenie dysponuje stosownymi uprawnieniami w zakresie obsługi instalacji grzewczych oraz instalacji gazowych.. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Dozwolone jest stosowanie kotła grzewczego wyłącznie do ogrzewania wody w instalacji c. o. i przygotowania c. u., np. w domach jedno- lub wielorodzinnych. Aby zapewnić użytkowanie kotła zgodnie z jego przeznaczeniem, należy przestrzegać informacji zawartych na tabliczce znamionowej i danych technicznych ( rozdział 3, str. 7).. 3 Objaśnienie zastosowanych symboli W niniejszej instrukcji używa się następujących symboli ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA Oznacza niebezpieczeństwo, które w razie niepodjęcia odpowiednich środków Ostrzeżenie! bezpieczeństwa może prowadzić do ciężkich obrażeń ciała, a nawet śmierci. NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ/ USZKODZENIA INSTALACJI Oznacza możliwość zaistnienia sytuacji niebezpiecznej, której zignorowanie może prowadzić do odniesienia obrażeń ciała średniego lub lekkiego stopnia lub powstania szkód materialnych. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przydatne wskazówki dla użytkownika, pozwalające na optymalne wykorzystanie i ustawienie urządzenia, jak również inne użyteczne uwagi. Odsyłacze Odsyłacze do określonych miejsc w tej instrukcji lub do innych instrukcji oznaczono strzałką.. 4 Wskazówki, których należy przestrzegać Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać przepisów i norm krajowych: Krajowych przepisów budowlanych dotyczących ustawienia, sposobu doprowadzania powietrza do spalania i odprowadzania spalin oraz podłączenia komina. Przepisów dotyczących podłączenia do zasilania energią elektryczną. Przepisów technicznych dostawcy gazu dotyczących przyłączenia palnika gazowego do komunalnej sieci gazowej. Przepisów i norm dotyczących wyposażenia instalacji grzewczej w automatykę zabezpieczającą. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych Buderus. Firma Buderus nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania części zamiennych dostarczonych przez innych producentów.. 4. Postępowanie w razie stwierdzenia zapachu gazu ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez wybuch łatwopalnych gazów. Zapach gazu oznacza niebezpieczeństwo Ostrzeżenie! wybuchu! Nie używać otwartego ognia! Nie palić! Nie używać zapalniczek! Nie dopuścić do tworzenia się iskier! Nie obsługiwać elektrycznych wyłączników, telefonów, wtyczek ani dzwonków u drzwi! Zamknąć główny zawór gazu! Otworzyć okna i drzwi! Ostrzec mieszkańców budynku, jednak nie używać dzwonka! Spoza budynku zadzwonić do zakładu gazowniczego! Jeżeli ulatnianie się gazu jest wyraźnie słyszalne, należy niezwłocznie opuścić budynek, nie pozwolić, aby weszły do niego osoby trzecie, wezwać policję i straż pożarną z telefonu znajdującego się poza budynkiem. 4 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

5 Bezpieczeństwo. Wskazówki dotyczące instalacji Ostrzeżenie! Ostrzeżenie! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez wybuch łatwopalnych gazów. Prace na elementach instalacji gazowej mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez instalację elektryczną pod napięciem. Prace przy instalacji elektrycznej powinny wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Przed otwarciem urządzenia należy wyłączyć wszystkie fazy zasilania sieciowego i zabezpieczyć przed przypadkowym ponownym włączeniem. Należy przestrzegać wskazówek montażowych.. 3 Wskazówki dotyczące pomieszczenia zainstalowania ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA przez zaczadzenie Niewystarczający dopływ powietrza może Ostrzeżenie! powodować uwalnianie się niebezpiecznych spalin. Nie wolno zmniejszać ani zamykać otworów na- i wywiewnych. Jeżeli nieprawidłowość ta nie zostanie niezwłocznie usunięta, użytkowanie kotła grzewczego jest niedozwolone. Ostrzeżenie! NIEBEZPIECZEŃSTWO POWSTANIA POŻARU spowodowane materiałami lub płynami łatwopalnymi. Zapewnić, aby w bezpośrednim sąsiedztwie kotła grzewczego nie znajdowały się łatwopalne materiały i ciecze.. 5 Narzędzia, materiały i środki Do montażu i konserwacji kotła grzewczego potrzebne są standardowe narzędzia z zakresu techniki grzewczej oraz instalacji gazowych i wodnych. Ponadto zastosowanie znajdują: Wózek transportowy z pasem mocującym lub wózek do kotłów Buderus Kantówki Szczotki do czyszczenia i/lub chemiczne środki do czyszczenia na mokro Jeżeli kocioł dostarczany jest w częściach, potrzebne będą dodatkowo: Zestaw do ściągania członów kotła. przy dostawie w częściach ( Dokumentacja dotycząca zestawu do ściągania członów) Płaska deska Benzyna do czyszczenia Zestaw montażowy (na zamówienie) Młotek ręczny oraz młotek drewniany lub gumowy Pilnik gładzik, półokrągły Wkrętaki (krzyżakowy i płaski) Przecinak płaski Klucze płaskie rozmiary 3, 9, 4, 36 i klucz nasadowy rozmiar 9 Klin do podkładania, paski blachy Czyściwo, szmaty do czyszczenia Papier ścierny drobnoziarnisty Szczotka druciana Olej maszynowy Poziomica, skala, kreda, przymiar-liniał Kołnierz z urządzeniem odpowietrzającym (do próby ciśnieniowej). 6 Utylizacja Opakowanie należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Komponenty kotła grzewczego, które musiały zostać wymienione, należy przekazać do autoryzowanej firmy zajmującej się utylizacją. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 5

6 Opis produktu Opis produktu Kocioł grzewczy opisany w tej instrukcji jest niskotemperaturowym kotłem grzewczym opalanym olejem lub gazem, z płynną regulacją temperatury wody w kotle. Kocioł grzewczy składa się z następujących elementów: Płaszcz kotła Blok kotła z izolacją termiczną Sterownik nadzoruje i steruje wszystkimi podzespołami elektrycznymi kotła grzewczego. Płaszcz kotła zapobiega stratom energii i stanowi izolację akustyczną. Blok kotła przekazuje wodzie grzewczej ciepło wytworzone przez palnik. Izolacja cieplna zapobiega stratom energii. 4 3 Odpowiedni palnik Kocioł grzewczy musi pracować z odpowiednim palnikiem olejowym lub gazowym. Wybierając palnik, należy uwzględnić dane techniczne kotła grzewczego. ( rozdział 3., str. 7). Rys. Kocioł grzewczy bez palnika Sterownik regulacyjny Płaszcz kotła 3 Blok kotła z izolacją termiczną 4 Płaszcz drzwiczek kotła USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zastosowania niewłaściwego palnika. Należy stosować wyłącznie palniki spełniające wymagania techniczne kotła grzewczego. 6 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

7 Dane techniczne 3 3 Dane techniczne 3. Dane techniczne kotła grzewczego bez palnika Należy wybrać palnik odpowiedni do kotła grzewczego na podstawie poniższych danych. Przyłącza i wymiary (wymiary w mm) Przyłącza (wymiarowania patrz poniższe tabele): VK = Zasilanie kotła grzewczego VS = Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza c. u. RK = Powrót kotła grzewczego RS = Powrót z podgrzewacza EL = Opróżnianie (przyłącze zaworu do napełniania i spustu) VSL = Zasilanie przewodu bezpieczeństwa (przyłącze odpowietrznika nie znajduje się w zakresie dostawy) Wielkość Człony kotła Ilość Znamionowa moc cieplna kw Moc cieplna paleniska kw 37, 6 43, 3 44, 0 50, 9 5, 5 6, 8 63, 3 75, 7 76, 0 9, 7 Pojemność wodna kotła I ok. 49 ok. 6 ok. 73 ok. 85 ok. 97 Pojemność gazowa I 5, 5 68, 8 85, 0, 4 7, 7 Temperatura spalin C Przepływ masowy spalin, olej obciążenie częściowe 60% Przepływ masowy spalin, olej moc całkowita kg/s kg/s 0, 09 0, 06 0, 08 0, 08 0, 0 0, 0 0, 07 0, 07 0, 03 0, 03 0, 039 Zawartość CO dla oleju% 3 Masowy przepływ spalin, gaz obciążenie kg/s częściowe 60% 0, 09 Tab. Dane techniczne kotła grzewczego bez palnika Wg DIN EN 303. Minimalna temperatura spalin do obliczenia komina zgodnie z DIN 4705 jest niższa o ok. K. Dane dla mocy pełnej odnoszą się do górnego i dolnego zakresu mocy znamionowej. 3 Granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa). Maksymalna możliwa temperatura zasilania = granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa) 8 K. Przykład: granica zabezpieczenia (ogranicznik temperatury bezpieczeństwa) = 00 C, maksymalna możliwa temperatura zasilania = 00 8 = 8 C. Graniczna temperatura bezpieczeństwa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach krajowych. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 7

8 3 Dane techniczne Przepływ masowy spalin, gaz obciążenie pełne 3 Wielkość kg/s 0, 06 0, 08 0, 08 0, 0 0, 0 0, 07 0, 07 0, 03 0, 03 0, 039 Zawartość CO dla gazu% 0 Wymagane ciśnienie podnoszenia (ciąg) Pa 0 Opory przepływu spalin mbar 0, 9 0, 4 0, 30 0, 40 0, 6 0, 6 0, 05 0, 37 0, 35 0, 54 Dopuszczalna temperatura zasilania 3 C 0 Dopuszczalne nadciśnienie robocze bar 4 Stała czasowa regulatora temperatury s 40 Stała czasowa czujnika temperatury i ogranicznika temperatury maksymalnej (STB) s 40 Tab. Wielkość Całkowita długość kotła (L) mm Długość bloku kotła (L K) mm Wymiary transportowe członu kotła (szerokość/wysokość/głębokość) Wymiary transportowe bloku kotła (szerokość/wysokość/głębokość) mm mm 460 / 80 / / 80 / długość L K Długość komory spalania mm Średnica komory spalania mm 337 Głębokość drzwi palnika mm 95 Średnica rury palnika (D B) mm 0 30 Średnica otworu (D L) mm Rozstaw nóżek podczłonowych (F L) mm Nr certyfikatu wg 97/3/EG Z-FDK-MUC Znak CE, kocioł grzewczy CE-0085 AS 0368 Masa (bez opakowania) kg Tab. Wymiary, waga i inne dane techniczne kotła grzewczego bez palnika Masa z opakowaniem jest większy o ok. 6 8%. 8 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

9 Dane techniczne 3 Kraj Paliwa Uwaga Kraj Paliwa Uwaga Kraj Paliwa Uwaga Tab. 3 Olej opałowy EL wg DIN Niemcy Gaz płynny B/P Gaz ziemny E, Lw, Ls biogaz (szczególne warunki pracy) Kocioł grzewczy może pracować z poniżej wymienionymi paliwami. Palnik należy dobrać odpowiednio do rodzaju paliwa wybranego z grupy podanych dla tego kotła grzewczego. Austria olej opałowy (olej lekki "Schwechat 000") Olej opałowy EL Gaz płynny B/P Gaz ziemny E, Lw, Ls biogaz (szczególne warunki pracy) Kocioł grzewczy może pracować z poniżej wymienionymi paliwami. Jeżeli zastosowano lekki olej opałowy L ("Schwechat 000"), czyszczenie i konserwację należy wykonywać dwa razy w roku. Szwajcaria biogaz (szczególne Olej opałowy EL Gaz płynny B/P Gaz ziemny E, Lw, Ls warunki pracy) Kocioł grzewczy może pracować z poniżej wymienionymi paliwami. Wartości mocy podane w tabeli "Dane techniczne" są wartościami znamionowymi. W trakcie praktycznego użytkowania, ze względu na konieczność przestrzegania przepisów dotyczących czystości powietrza, niektóre wartości będą częściowo niższe od podanych. Paliwa dopuszczone do stosowania w kotłach grzewczych bez wbudowanego palnika Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 9

10 3 Dane techniczne 3. Deklaracja zgodności Produkt odpowiada podstawowym wymaganiom odpowiednich norm i dyrektyw. Produkt ten to blok kotła z obudową, zgodnie z Dziennikiem Urzędowym UE nr L 39 dotyczącym Rozporządzenia nr 83/03 w sprawie wykonania dyrektywy 009/5/WE, art., rozdz. 6. Zgodnie z ww. Dziennikiem Urzędowym, art., rozdz. (g), produkt ten uznawany jest za produkt zastępczy, przeznaczony do zastąpienia identycznego, znajdującego się już na rynku bloku kotła. Rozporządzenie to pozostaje w mocy do 3. grudnia 07 r. Za prawidłowe korzystanie z tego produktu odpowiedzialność ponoszą wszystkie osoby oferujące produkt konsumentom. 3 Deklaracja zgodności dla kotła grzewczego bez wbudowanego palnika 0 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

11 Zakres dostawy 4 4 Zakres dostawy Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone. Skontrolować kompletność dostawy. Dostawa kotła grzewczego w bloku Elementy Sztuk Opakowania Blok kotła paleta Obudowa kotła karton Izolacja cieplna opakowanie foliowe Płaszcz drzwiczek kotła, drzwiczki kotła i materiały karton montażowe Śruby poziomujące zapakowane są razem z płaszczem drzwiczek kotłowych. Dostawa kotła grzewczego w częściach (kotły wielkości 70 i 85) Części składowe Sztuk Opakowania Człony przednie, środkowe i tylne paleta Okucia karton Obudowa kotła karton Izolacja cieplna opakowanie foliowe Płaszcz drzwiczek kotła, drzwiczki kotła i materiały karton montażowe Śruby poziomujące zapakowane są razem z płaszczem drzwiczek kotłowych. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

12 5 Transport kotła grzewczego 5 Transport kotła grzewczego W tym rozdziale opisano bezpieczny transport kotła grzewczego. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku uderzenia. Należy postępować zgodnie z oznaczeniami transportowymi na opakowaniach, aby chronić części wrażliwe na uderzenia. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli kocioł nie zostanie uruchomiony bezpośrednio po dostarczeniu, przyłącza należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Materiał opakowań należy utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ wskutek nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu. Używać odpowiednich środków transportowych, np. wózka kołowego, wózka z taśmą mocującą lub wózka do transportu po schodach lub stopniach. Kocioł należy zabezpieczyć przed upadkiem. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

13 Ustawienie kotła grzewczego 6 6 Ustawienie kotła grzewczego W tym rozdziale opisano prawidłowe ustawienie kotła grzewczego w pomieszczeniu zainstalowania. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zamarznięcia. Instalację grzewczą zainstalować w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Odstępy od ścian Ustawiając kocioł grzewczy, należy w miarę możliwości zachować zalecane odstępy od ścian ( tabela). W przypadku ograniczenia odstępów do podanych w tabeli wartości minimalnych dostęp do kotła może być ograniczony. Powierzchnia ustawienia wzgl. fundament powinny być równe i wypoziomowane. Drzwiczki kotła można zawiesić z prawej lub lewej strony. Wymiar Odstęp od ściany Z wbudowany m palnikiem olejowym Bez wbudowaneg o palnika A zalecany minimalny B zalecany 700 minimalny 400 C zalecany 400 minimalny 00 Rys. 4 Odległości od ścian w pomieszczeniu zainstalowania (kocioł ustawiony po lewej lub po prawej stronie) L K Tab. 4 patrz rozdział "Dane techniczne" Zalecane i minimalne odstępy od ścian (wymiary w mm) WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy uwzględnić ewentualne dodatkowe odległości od ścian wymagane dla innych komponentów, jak np. podgrzewacza c. u., połączeń rurowych, tłumika dźwięku przepływu spalin lub innych elementów instalacji spalinowej itp. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 3

14 7 Montaż bloku kotła 7 Montaż bloku kotła Jeżeli ze względu na warunki pomieszczenia, w którym ma być ustawiony blok kotła nie można go ustawić w całości, dostawa w częściach umożliwia montaż urządzenia na miejscu. Dalszy montaż kotła w bloku ( rozdział 7. 3, str. 5). wózka do transportu worków z pasem mocującym lub wózka do transportu po schodach lub stopniach. Kocioł należy zabezpieczyć przed upadkiem Rys. 5 Zmontowany blok kotła Fundament/podłoże Zawór spustowy 3 Człon tylny 4 Króciec spalinowy 5 Kształtka przyłączeniowa 6 Człony środkowe 7 Pręty ściągające 8 Człon przedni 9 Drzwiczki kotła Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

15 Montaż bloku kotła 7 7. Montaż w przypadku dostawy kotła w luźnych członach Wszystkie człony kotła należy montować zgodnie z następującymi wskazówkami i rysunkami. 7.. Przygotowanie członów kotła Położyć człon tylny na dwóch kantówkach. Oczyścić piastę papierem ściernym i szmatką. Pozostałe zadziory można usunąć pilnikiem. Oczyścić rowki uszczelniające szczotką drucianą i szmatką. ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA/ NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA uwalniającymi się oparami oraz łatwopalnymi środkami czyszczącymi. Podczas przygotowywania minii, środka adhezyjnego i środków czyszczących pomieszczenie powinno być dobrze wentylowane. Podczas czyszczenia środkami czyszczącymi nie wolno dopuścić do powstania płomienia, żaru lub iskier. Należy przestrzegać wskazówek używania i bezpieczeństwa podanych na opakowaniach materiałów. 6 Opiłowanie zadziorów Piasta Człon tylny 3 Kantówki 4 Wpust uszczelniający 4 3 Oczyścić płaszczyzny uszczelniające piast szmatką nasączoną benzyną. Płaszczyzny uszczelniające piast pomalować równomiernie minią. Zagruntować rowki uszczelniające środkiem adhezyjnym (podkładowym). 7 Pokrycie piast minią Płaszczyzny uszczelniające piast Wpust uszczelniający Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 5

16 7 Montaż bloku kotła 7.. Wbicie złączek Oczyścić złączki szmatką nasączoną benzyną. Złączki pomalować równomiernie minią. Złączki wprowadzić prosto do górnej i dolnej piasty tylnego członu, uderzając silnie młotkiem na krzyż. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Po wbiciu złączki powinny wystawać z piast na ok. 30 mm. 30 Ewentualne zadziory można usunąć pilnikiem. 8 Wbijanie złączek Złączka w górnej piaście Złączka w dolnej piaście 7.. 3 Przygotowanie członu środkowego Człon środkowy należy przygotować tak samo jak człon tylny ( rozdział 7.., str. 9 Przygotowanie członu środkowego Płaszczyzny uszczelniające piast Rowki uszczelniające 6 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

17 Montaż bloku kotła Założenie sznura uszczelniającego Sznur uszczelniający należy odwinąć z dostarczonej rolki na potrzebną długość. USZKODZENIE INSTALACJI jeżeli człony kotła są nieszczelne. Nie należy naciągać sznura uszczelniającego podczas jego układania, zapewni to szczelność powierzchni pomiędzy członami kotła. Sznur uszczelniający należy ułożyć starannie w rowkach uszczelniających członu kotła. Przed włożeniem sznura do rowków należy zdjąć osłonę papierową. Włożyć elastyczny sznur uszczelniający do rowków uszczelniających, rozpoczynając od górnej części piasty i lekko docisnąć. Sznur uszczelniający założyć na połączeniach na cm i dobrze docisnąć. 0 Założenie sznura uszczelniającego 7.. 5 Wbicie członu środkowego Obrócić człon środkowy i nałożyć górną oraz dolną piastą członu środkowego na złączki członu tylnego. Uderzać w człon środkowy młotkiem drewnianym lub gumowym, aby docisnąć go do członu tylnego. Wbicie członu środkowego Młotek drewniany lub gumowy Człon tylny Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 7

18 7 Montaż bloku kotła 7.. 6 Wyrównanie członów kotła NIEBEZPIECZEŃSTWO ODNIESIENIA OBRAŻEŃ jeżeli człony kotła nie zostaną właściwie zabezpieczone. Zabezpieczyć część bloku przed przewróceniem. Ustawić część bloku składającą się z dwóch członów kotła. Położyć deskę pod człon środkowy, tak aby do dalszych prac montażowych blok kotła był lekko pochylony do tyłu Połączenie członów kotła na górnej i dolnej piaście USZKODZENIE KOTŁA jeżeli nie zostaną użyte właściwe ściągi kotłowe. Należy stosować wyłącznie zestaw do ściągania członów kotła Buderus, w rozmiarze.. Ustawienie części bloku Płaska deska Człon środkowy USZKODZENIE ŚCIĄGÓW Jeżeli podczas skręcania połączenia śrubowe cięgieł są luźne, może to spowodować uszkodzenie lub zniszczenie ściągów. Po każdym ściąganiu należy skontrolować połączenia gwintowe cięgieł i dociągnąć je w razie potrzeby. Jeżeli cięgło jest całkowicie wkręcone i nie widać gwintu, oznacza to, że znajduje się ono we właściwej pozycji. Gwinty ściągów kotłowych muszą być czyste. Zabrudzone gwinty mogą spowodować uszkodzenia ściągów kotłowych podczas skręcania. 3 Połączenie gwintowe cięgieł Połączenie gwintowe cięgieł (skręcone nieprawidłowo) Połączenie gwintowe cięgieł (skręcone prawidłowo) 8 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

19 Montaż bloku kotła 7 Przełożyć jedno cięgno przez górną, a drugie przez dolną piastę części bloku kotła USZKODZENIE KOTŁA w wyniku niewłaściwego usytuowania dodatkowego kołnierza dociskowego. Jeżeli dodatkowy kołnierz dociskowy podczas ściskania znajduje się na rowku uszczelniającym członu środkowego, może to spowodować nieszczelność. Należy sprawdzić, czy dodatkowy kołnierz dociskowy przylega płasko do piast. Nałożyć dodatkowe kołnierze dociskowe na cięgła piast dolnych i górnych. Nasunąć przeciwkołnierze na cięgno piast dolnych i górnych i zabezpieczyć przynależnym klinem. Wkręcić elementy ściskające na gwinty cięgien. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Elementy ściskające należy wkręcić na gwinty cięgien tak daleko, aby wystawały z nich dwa zwoje gwintów. Przytrzymać każdorazowo cięgna w środku piast i ściągnąć lekko zestaw do ściągania kotłów przy pomocy elementu ściskającego. Nałożyć oba klucze grzechotkowe na nakrętki zaciskowe tarcz dociskowych i docisnąć człony kotła, równomiernie je dokręcając. 4 Ściąg kotłowy zamontowany na górnej piaście Tarcza dociskowa Kołnierz dodatkowy (Ø 35 5 piasta górna) 3 Kołnierz dociskowy (Ø 35 5 piasta górna) 4 Klin 5 Cięgno w górnej piaście Rys. 5 Zestaw do ściągania członów żeliwnych na dolnej piaście Tarcza dociskowa Kołnierz dodatkowy (Ø 80 5, zakryty za tarczą dociskową) 3 Kołnierz dociskowy (Ø 80 5 piasta dolna) 4 Klin 5 Cięgno w dolnej piaście Rys. 6 Nałożenie klucza grzechotkowego Dźwignia z mechanizmem zapadkowym Nakrętka mocująca Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 9

20 7 Montaż bloku kotła USZKODZENIE KOTŁA jeżeli człony kotła są nieszczelne. Nie wolno ściągać więcej niż jednego połączenia złączkowego na raz (połączenie złączkowe składa się z dwóch części). Nie wolno skrzywić złączek w piastach członu kotła. Jeżeli człony kotła zetkną się ze sobą, nie wolno ich dalej ściągać. Poluzować i zdjąć zestaw do ściągania członów żeliwnych. Wbić złączki w piasty połączonego bloku kotła ( rozdział 7.., str. 6). Wszystkie kolejne człony kotła należy przygotować i zamontować w ten sam sposób. Montaż członu przedniego Montując człon przedni, nie trzeba montować kołnierza dodatkowego na górnej piaście, ponieważ znajdują się tam śruby dwustronne. Wsunąć cięgno z elementem ściskającym przez górną piastę. Pozostałe kroki należy wykonać zgodnie z opisem ( rozdział 7.. 7, str. 8). 7 Montaż ściągów kotłowych na członie przednim 0 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

21 Montaż bloku kotła Montaż prętów ściągających WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Pręty ściągające należy włożyć przed zdjęciem zestawu do ściągania członów! W żadnym wypadku nie zdejmować zestawu do ściągania wcześniej. 3 4 USZKODZENIE INSTALACJI jeżeli sprężyny talerzowe nie zostaną prawidłowo połączone. Sprężyny talerzowe powinny być złożone na prętach ściągających do siebie. A Włożyć pręty ściągające z nałożonymi sprężynami tarczowymi do specjalnych nadlewów (ucha montażowe) z lewej i prawej strony obu bloków kotła, obok piast. Wkręcić nakrętki na gwinty cięgieł. Dokręcić nakrętki na prętach ściągających o do ½ obrotu. Poluzować i zdjąć zestaw do ściągania członów. 5 Rys. 8 Montaż prętów ściągających kolejność sprężyn tarczowych Pręty ściągające Nakrętka 3 Sprężyny talerzowe 4 Nadlew 5 Zestaw do ściągania członów A Kolejność sprężyn tarczowych 7.. 9 Montaż rury zasilającej i kształtki przyłączeniowej W przypadku dostawy kotła w bloku rura zasilająca i kształtka przyłączeniowa są zamontowane fabrycznie. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Jeżeli za kotłem nie ma wystarczająco dużo miejsca, przed zamontowaniem kształtki przyłączeniowej trzeba najpierw wsunąć rurę zasilającą od przodu kotła (nie zapomnieć płaskiej uszczelki piasty). Przykręcić rurę zasilającą śrubami M 8 6 i przykręcić do kształtki przyłączeniowej, najpierw włożyć uszczelkę płaską. 3 4 Rys. 9 Montaż rury zasilającej na kształtce przyłączeniowej Kształtka przyłączeniowa Uszczelka płaska 3 Rura zasilająca 4 Śruby M 8 6 (mosiądz) Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

22 7 Montaż bloku kotła Zdjąć nakrętki ze śrub dwustronnych. Nasunąć płaską uszczelkę na rurę zasilającą. Wsunąć rurę zasilającą z kształtką przyłączeniową i uszczelką płaską do górnej piasty. Nałożyć kształtkę przyłączeniową na śruby dwustronne i dobrze dociągnąć czterema nakrętkami. Równomiernie, na krzyż dociągnąć nakrętki kształtki przyłączeniowej kluczem dynamometrycznym (moment dokręcania: maks. 60 Nm). 0 Montaż rury rozdzielającej i kształtki przyłączeniowej Uszczelka płaska Niewykorzystane przyłącza można zamknąć korkami. W przypadku dostawy kotła w bloku korki są zamontowane fabrycznie. Wkręcić korki z uszczelką płaską w niewykorzystane przyłącza. Montaż kształtki przyłączeniowej Klucz dynamometryczny 7.. 0 Wkręcenie tulei zanurzeniowej Uszczelnić tuleję zanurzeniową R ¾ z góry w otworze gwintowanym Rp ¾ punktu pomiarowego kształtki przyłączeniowej. Zamknięcie niewykorzystanych przyłączy Korek Uszczelki płaskie Rys. 3 Wkręcenie tulei zanurzeniowej Tuleja zanurzeniowa R ¾ (punkt pomiarowy długość: 0 mm) Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

23 Montaż bloku kotła Montaż króćca spalinowego Sznur uszczelniający jest już włożony do króćca spalinowego. Zdjąć podkładki i nakrętki ze śrub dwustronnych. Nałożyć króciec spalin na śruby dwustronne na tylnym członie kotła i przykręcić nakrętkami. 4 Montaż króćca spalinowego 7.. Zaślepienie piast Złączka redukcyjna znajdująca się w zakresie dostawy jest potrzebna do zamontowania zaworu do spustu i napełniania KFE. Wkręcić złączkę redukcyjną z tyłu kotła do dolnej piasty. Zamontować zawór napełniająco-spustowy KFE (nie znajduje się w zakresie dostawy) do złączki redukcyjnej. Zamknąć górną piastę na członie przednim kołnierzem zaślepiającym. Wkręcić korek gwintowany z uszczelką płaską w dolną piastę. 5 Uszczelnienie złączki redukcyjnej Złączka redukcyjna (z R ½ na Rp ½) Rys. 6 Zamknięcie piast na członie przednim Kołnierz zaślepiający Korek Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 3

24 7 Montaż bloku kotła 7. Próba szczelności Próbę szczelności bloku kotła należy przeprowadzić tylko dla kotłów dostarczanych w częściach. Przygotowanie próby szczelności Zaślepić wszystkie piasty ( rozdział 7.., str. 3). Zamknąć przyłącze zasilania i powrotu (zamontować urządzenie odpowietrzające na kształtce przyłączeniowej Rp ¾ ( Rys. Przeprowadzenie próby szczelności Próbę szczelności należy przeprowadzić ciśnieniem 5, 8 bar (odpowiednio do wymagań dyrektywy europejskiej dot. urządzeń ciśnieniowych). WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Należy zwrócić uwagę na dane znajdujące się na tabliczce znamionowej kotła. Do pomiaru ciśnienia należy użyć manometru klasy, 0. USZKODZENIE INSTALACJI nadmiernym ciśnieniem. Należy pamiętać o tym, że podczas próby szczelności nie mogą być zamontowane żadne urządzenia ciśnieniowe, regulujące i zabezpieczające. Powoli napełnić blok kotła wodą przez zawór napełniająco-spustowy KFE. Podczas napełniania należy odpowietrzać instalację w najwyższym punkcie rur wodnych, aż wypłynie woda. Nieszczelne połączenie złączkowe piasty Jeżeli okaże się, że połączenie złączkowe piasty kotła jest nieszczelne, należy spuścić wodę przez zawór napełniająco-spustowy KFE. Zdemontować orurowanie po stronie wodnej. Wyjąć rurę zasilającą. Poluzować i zdjąć ściągi. 4 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

25 Montaż bloku kotła 7 Rozdzielić blok kotła, wbijając w nieszczelnym miejscu klin lub przecinak. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Przed ponownym połączeniem bloku kotła należy wyczyścić piasty. Aby ponownie zmontować kocioł, należy zastosować nowe złączki i nowy sznur uszczelniający. Ponownie ściągnąć blok kotła. Ponownie włożyć pręty ściągające i rury zasilające. Zamontować rury wodne. Powtórzyć próbę szczelności. Podczas dalszego montażu należy przestrzegać wskazówek ( rozdział 7. 4, str. 7 Rozdzielenie bloku kotła 7. 3 Montaż kotła dostarczonego w bloku Próba szczelności kotła dostarczonego w bloku przeprowadzana jest fabrycznie. Przeciąć taśmy zabezpieczające. Przed ustawieniem usunąć paletę. Ostrzeżenie! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA jeżeli części upadną. Należy użyć odpowiedniego podnośnika. Należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących urządzeń podnośnikowych. 8 Blok kotła na palecie (w momencie dostawy) Taśmy zabezpieczające 7. 3. Wkręcenie tulei zanurzeniowej Uszczelnić tuleję zanurzeniową R ¾ z góry w otworze gwintowanym Rp ¾ punktu pomiarowego kształtki przyłączeniowej. 9 Wkręcenie tulei zanurzeniowej Tuleja zanurzeniowa R ¾ (punkt pomiarowy długość: 0 mm) Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 5

26 7 Montaż bloku kotła 7. 4 Czynności montażowe dotyczące kotłów dostarczanych w częściach i w bloku Czynności montażowe opisane w tym rozdziale należy wykonać zarówno w przypadku dostawy kotłów w częściach, jak i w bloku. Jeżeli jakiekolwiek czynności są różne dla kotłów dostarczanych w częściach i w bloku, to zostaną one opisane oddzielnie Montaż śrub poziomujących Należy wypoziomować kocioł grzewczy przy pomocy śrub poziomujących (opakowanie zakres dostawy str. ), tak aby nie mogło się w nim gromadzić powietrze. Pochylić kocioł grzewczy lub podłożyć kantówkę. Wkręcić śruby poziomujące na głębokość 5 0 mm. Ostrożnie opuścić kocioł. 30 Montaż nóżek śrubowych 7. Włożenie turbulizatorów W przypadku dostawy w bloku należy usunąć papier falisty, który zabezpiecza wkładki w czasie transportu. W przypadku dostawy kotła w częściach należy wyjąć turbulizatory z kartonu z okuciami. Włożyć Turbulizator do środkowego, kanału przepływu spalin. Żeliwne nakładki muszą być skierowane do środka kotła. 3 Włożenie Turbulizatorów do kanału przepływu spalin (tutaj: środek) 6 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

27 Montaż bloku kotła 7 Włożyć Turbulizatory do 3 kanału przepływu spalin, zgodnie z następującą tabelą. Żeliwne nakładki muszą być skierowane na zewnątrz. Wielkość kotła Wielkość kotła z palnikiem olejowym kanał góra przepływu spalin pośrodku dół 3. kanał przepływu spalin Tab. 5 Układ turbulizatorów Wyjmując Turbulizator, można podnieść temperaturę spalin ( rozdział 9. 4., str. 43) Montaż drzwi palnikowych Drzwiczki kotła można zamontować zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Poniżej zostanie opisany prawostronny montaż drzwi. Przykręcić oba haki zawiasów śrubami z łbem sześciokątnym M 35 do członu przedniego. 3 Włożenie Turbulizatora do 3 kanału przepływu spalin Przykręcić oba haki zawiasów w otworach podłużnych śrubami z łbem sześciokątnym M 5 do drzwiczek kotła. Zawiesić drzwi palnikowe oczkami zawiasów na hakach. Zamknąć drzwiczki kotła. 33 Montaż haków zawiasowych (tutaj: po stronie prawej) Śruba z łbem sześciokątnym M x 35 USZKODZENIE INSTALACJI jeżeli drzwiczki kotła są nieszczelne. Śruby z łbem sześciokątnym drzwiczek kotła należy dokręcać równomiernie. 34 Zawieszenie drzwiczek kotła (tutaj: po stronie prawej) Śruba z łbem sześciokątnym M x 5 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 7

28 7 Montaż bloku kotła Montaż płaszcza kotła Montaż tylnej ścianki osłonowej kotła Przykręcić śruby dystansowe do członu tylnego. Przykręcić tylną ściankę kotła na śrubach dystansowych przy pomocy nakrętek. 35 Montaż śrub dystansowych Montaż górnego profilu poprzecznego Przykręcić górny profil poprzeczny załączonymi nakrętkami na gwintach prętów ściągających. 36 Montaż tylnej ścianki osłonowej kotła Rys. 37 Montaż górnego profilu poprzecznego Pręty ściągające 8 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

29 Montaż bloku kotła 7 Montaż dolnego profilu poprzecznego Przykręcić dolny profil poprzeczny śrubami ze łbem sześciokątnym do członu przedniego. 38 Montaż dolnego profilu poprzecznego Montaż izolacji termicznej Ułożyć izolację termiczną na bloku kotła. Wsunąć izolację termiczną pod blok kotła zgodnie z kierunkiem strzałek. Zaczepy izolacji cieplnej należy ułożyć przed górnym profilem poprzecznym i sczepić sprężyną. 39 Montaż izolacji termicznej Sprężyna naciągowa Łączniki izolacji termicznej Montaż odciążenia naciągu i kabla palnika USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku nieprawidłowego ułożenia kabla palnika. Kabel palnika należy poprowadzić od strony zawiasów. Należy obliczyć wystarczającą długość kabla palnika pomiędzy palnikiem a odciążeniem naciągu tak, aby bez przeszkód można było otwierać i zamykać drzwiczki kotła. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 9

30 7 Montaż bloku kotła Włożyć odciążenie naciągu do odpowiednich otworów dolnego profilu poprzecznego. Ułożyć kabel palnika na izolacji cieplnej. Włożyć kabel palnika do odciążenia naciągu. Przykręcić kabel palnika przez odciążenie naciągu dwoma blachowkrętami. A B Rys. 40 Montaż odciążenia naciągu i kabla palnika Odciążenie naciągu Kabel palnika A Wcisnąć odciążenie naciągu w otwory wiercone dolnego profilu poprzecznego. B Włożyć i zabezpieczyć kabel palnika. Montaż ścian bocznych Lewą i prawą ściankę boczną montuje się w taki sam sposób (w przykładzie: prawa ścianka boczna). Wsunąć nakrętkę zatrzaskową na zagiętą blachę ścianki bocznej, aż nakrętka zatrzaskowa wskoczy w przewidziany otwór. Wsunąć ściankę boczną do zagięcia dolnego profilu poprzecznego. 4 Włożenie nakrętek zatrzaskowych (tutaj: prawa ścianka boczna) Rys. 4 Wsunięcie ścianki bocznej z przodu u dołu Zagięcie dolnego profilu poprzecznego 30 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

31 Montaż bloku kotła 7 Lekko unieść ściankę boczną. Zawiesić ściankę boczną górnymi wykrojami na górnym profilu poprzecznym. Zawiesić tylną część ścianki bocznej na odgiętym haku. B A Przycisnąć ściankę boczną na dole i skręcić nakrętką zatrzaskową ze ścianką tylną. 43 Zawieszenie ścianki bocznej A Górny profil poprzeczny B Odgięty hak Rys. 44 Skręcenie ścianki bocznej i tylnej Nakrętka zatrzaskowa Montaż przedniej pokrywy kotła Zawiesić przednią pokrywę kotła wycięciem na górnym profilu poprzecznym i przesunąć do tyłu. Przykręcić przednią pokrywę kotła dwoma blachowkrętami do ścianek bocznych. WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Montaż tylnej pokrywy kotła ( rozdział 8. 40). 45 Zamontować przednią pokrywę kotła Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 3

32 7 Montaż bloku kotła Montaż przelotki kabla Przykręcić przepust kablowy do otworu w tylnej ściance kotła. 46 Montaż przelotki kabla Izolowanie kształtki przyłączeniowej Wyciąć otwory w osłonie izolacyjnej kształtki przyłączeniowej w zaznaczonych miejscach. Nałożyć obie osłony izolacyjne na kształtkę przyłączeniową. 47 Wycięcie otworów w osłonach izolacyjnych Wsunąć blachę chroniącą przed promieniowaniem. 48 Izolowanie kształtki przyłączeniowej Rys. 49 Montaż blachy chroniącej przed promieniowaniem 3 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

33 Montaż bloku kotła Wyrównanie ustawienia i wypoziomowanie kotła grzewczego Ustawić kocioł w docelowym położeniu. Wypoziomować kocioł za pomocą poziomicy, pokręcając nóżkami śrubowymi. 50 Wypoziomowanie kotła grzewczego Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 33

34 8 Instalacja kotła grzewczego 8 Instalacja kotła grzewczego W tym rozdziale opisano montaż kotła grzewczego. W szczególności: Przyłącza spalin Podłączenie hydrauliczne Podłączenie elektryczne Montaż palnika (jeżeli nie został zamontowany fabrycznie) Podłączenie do układu paliwowego 8. Wykonanie przyłącza do instalacji odprowadzania spalin W poszczególnych krajach obowiązują bardzo zróżnicowane przepisy dotyczące instalacji odprowadzania spalin. Podłączenie instalacji odprowadzania spalin należy wykonać zgodnie z przepisami krajowymi. 8.. Montaż pierścienia uszczelniającego rurę odprowadzającą spaliny Zaleca się stosowanie pierścienia uszczelniającego rurę odprowadzającą spaliny (osprzęt), aby uzyskać optymalne uszczelnienie. Nasunąć opaski zaciskowe na rurę odprowadzającą spalinową. Nałożyć rurę spalinową na króciec spalin do oporu. Nałożyć pierścień uszczelniający wokół połączenia rury odprowadzającej spaliny i króćca spalinowego. Nasunąć jedną opaskę zaciskową na króciec spalin, a drugą na rurę odprowadzającą spalinową. Dociągnąć opaski zaciskowe tak, aby pierścień uszczelniający rurę odprowadzającą spalinową dobrze przylegał. Montaż czujnika temperatury spalin (osprzęt) 3 Rys. 5 Montaż pierścienia uszczelniającego rurę odprowadzającą spaliny (widok ogolny) Rura odprowadzająca spaliny Opaska uszczelniająca rury odprowadzającej spaliny 3 Króciec spalin kotła grzewczego 4 Opaski zaciskowe 4 Wspawać złączkę do rury spalinowej w odległości od króćca spalinowego równej -krotnej średnicy rury spalinowej ( Ø A). Zamontować czujnik temperatury spalin ( dokumentacja techniczna czujnika temperatury spalin). 5 Montaż czujnika temperatury spalin (rysunek zasadniczy) Mufa Czujnik temperatury spalin, 34 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

35 Instalacja kotła grzewczego 8 8. Wykonanie połączeń hydraulicznych USZKODZENIE INSTALACJI wskutek nieszczelnych połączeń. Przewody przyłączeniowe należy zamontować do przyłączy kotła grzewczego bez naprężeń. Podłączenie zasilania i powrotu obiegu grzewczego WSKAZÓWKA PRAKTYCZNA Zaleca się zainstalowanie osadnika zanieczyszczeń (wyposażenie dodatkowe) na rurze powrotu instalacji grzewczej, aby uniknąć przedostawania się zanieczyszczeń pochodzących z wody. Podłączyć powrót obiegu grzewczego do przyłącza (króćca) RK. Podłączyć zasilanie obiegu grzewczego do przyłącza VK. VSL: VK: RK: VS: RS: EL: Zasilanie przewodu bezpieczeństwa Zasilanie kotła grzewczego Powrót kotła grzewczego Zasilanie pojemnościowego podgrzewacza c. Powrót pojemnościowego podgrzewacza c. Zawór spustowy Rys. 53 VK RK Przyłączenie rury zasilania i powrotu obiegu grzewczego 8.. Przyłączenie rury zasilania i powrotu obiegu bezpieczeństwa Zaleca się zamontowanie na przyłączu rury zasilania obiegu bezpieczeństwa zespołu bezpieczeństwa kotła (osprzęt dodatkowy) lub odpowietrznika (osprzęt dodatkowy). USZKODZENIE INSTALACJI VSL jeżeli do przyłącza VLS podłączono niewłaściwe komponenty. Do zasilania obiegu bezpieczeństwa (VSL) nie należy przyłączać obiegu "letniego", pojemnościowych podgrzewaczy c. lub innego obiegu grzewczego. 54 Przyłączenie odpowietrznika do rury zasilania przewodu bezpieczeństwa 8.. 3 Podłączenie pojemnościowego podgrzewacza c. Powrót podgrzewacza wody podłączyć do przyłącza RS. Podłączyć zasilanie podgrzewacza pojemnościowego alternatywnie do przyłącza VS lub VS. Zaślepić niewykorzystane przyłącze VS. RS RS VS VS Rys. 55 Podłączenie pojemnościowego podgrzewacza c. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 35

36 8 Instalacja kotła grzewczego 8.. 4 Montaż zaworu napełniająco-spustowego (osprzęt) Uszczelnić zawór napełniająco-spustowy (KFE) na przyłączu EL. EL Rys. 56 Montaż zaworu napełnieniająco-spustowego 8. 3 Napełnienie instalacji grzewczej i sprawdzenie szczelności Przed uruchomieniem instalacji grzewczej należy przeprowadzić próbę szczelności, aby wykluczyć nieszczelności podczas pracy. Do próby szczelności należy użyć ciśnienia, 3-razy wyższego od dopuszczalnego ciśnienia roboczego (uwzględnić ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa). 3 USZKODZENIE INSTALACJI wskutek nadciśnienia podczas próby szczelności. Wysokie ciśnienie może spowodować uszkodzenie urządzeń ciśnieniowych, regulacyjnych lub zabezpieczających. W czasie próby szczelności kotła nie mogą być zamontowane żadne urządzenia ciśnieniowe, regulacyjne i bezpieczeństwa, których nie można odciąć od przestrzeni wodnej kotła. 57 Manometr dla instalacji zamkniętych Czerwona wskazówka Wskazówka manometru 3 Zielone pole Odciąć ciśnieniowe naczynie wzbiorcze od układu, zamykając zawór kołpakowy. Sprawdzić szczelność połączeń i rurociągów. Otworzyć zawory mieszające i odcinające po stronie wody grzewczej. Przyłączyć wąż do zaworu wodnego. Nałożyć wypełniony wodą wąż na końcówkę węża zaworu napełniająco-spustowego KFE i otworzyć zawór KFE. Odkręcić kołpak odpowietrznika automatycznego o jeden obrót, tak aby powietrze mogło uchodzić. Powoli napełniać instalację. Obserwować przy tym wskazanie ciśnienia na manometrze. Zamknąć zawór wodny oraz zawór napełniającospustowy KFE po osiągnięciu żądanego ciśnienia roboczego. Odpowietrzyć instalację grzewczą przez zawory odpowietrzające na grzejnikach. Jeżeli w wyniku odpowietrzania ciśnienie robocze spadnie, to trzeba uzupełnić wodę. Zdjąć wąż z zaworu napełniająco-spustowego (KFE). 36 Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06

37 Instalacja kotła grzewczego Montaż palnika W przypadku kotłów grzewczych bez zintegrowanego palnika można zamontować tylko jeden palnik, którego dane techniczne są zgodne z danymi technicznymi kotła grzewczego ( rozdział 3, str. USZKODZENIE INSTALACJI w wyniku zastosowania niewłaściwego palnika. Zamontować palnik w otworach drzwiczek kotła. Przyłączyć kabel palnika do palnika ( dokumentacja techniczna palnika). 58 Układ otworów w drzwiczkach kotła (przyłącze kołnierzowe wg DIN EN 6, wymiary w mm) Ø 30 mm dla kotłów wielkości kw Ø 70 mm dla kotłów wielkości kw 8. 5 Przyłączenie do układu doprowadzenia paliwa Układ doprowadzenia paliwa należy wykonać zgodnie z przepisami krajowymi. Zaleca się montaż filtra paliwa. Kontrola wzrokowa przewodu paliwowego, w razie potrzeby wyczyścić lub wymienić. Zamontować zawór odcinający na przewodzie paliwowym. Przyłączyć przewód paliwowy do kotła grzewczego bez naprężeń. Sprawdzić szczelność przewodu paliwowego. Instrukcja montażu i konserwacji Kocioł zamienny dla kotłów Logano G05/G5/G5 Wydanie 05/06 37

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja obsługi Canon EOS 200D z funkcją Wi-Fi PL

TomaszC. 13 Jul 2017 (0)

Foto Cam Instructions

13 Jul 2017 20:4625260
TomaszC.Instrukcja obsługi Canon EOS 200D PL

13 Jul 2017 20:453015Instrukcja obsługi Olympus TG-870 PL

TomaszC. 05 Jul 2017

05 Jul 2017 19:392163Instrukcja obsługi Canon EOS 800D z funkcją Wi-Fi PL

TomaszC. 01 Jun 2017

01 Jun 2017 19:552520Instrukcja obsługi Canon EOS 800D PL

01 Jun 2017 19:533183Instrukcja obsługi Canon PowerShot SX730 HS PL

01 Jun 2017 19:513186olimpus SP 620 UZ instrukcja po polsku

mafiozo2 11 May 2017

11 May 2017 10:452580
mafiozo2Instrukcja obsługi Panasonic DC-FZ82 PL

TomaszC. 23 Apr 2017

23 Apr 2017 15:503798ZSRR, Czajka-II aparat fotograficzny, Instrukcja obsługi RUS

marek. jurekk 02 Jun 2014 (1)

22 Apr 2017 01:1439001
TAEDAInstrukcja obsługi Panasonic DC-GH5 PL

TomaszC. 03 Apr 2017

03 Apr 2017 10:433354Instrukcja obsługi Panasonic DC-GH5_podstawowa PL

03 Apr 2017 10:422562Instrukcja obsługi Panasonic DC-GX800 PL

03 Apr 2017 10:402916Instrukcja obsługi Panasonic DMC-G80_G81 PL

03 Apr 2017 10:392403Instrukcja obsługi Panasonic DMC-G80_G81_ogólna PL

03 Apr 2017 10:382472Instrukcja obsługi Canon EOS M6 PL

03 Apr 2017 08:512712Instrukcja obsługi Canon EOS M6 Pierwsze kroki PL

03 Apr 2017 08:502691Instrukcja obsługi Fujifilm X70 PL

magazynn 17 Mar 2017

17 Mar 2017 12:342751
magazynnInstrukcja do Canon EOS 40D - English

gk_user 12 Mar 2017

12 Mar 2017 16:052430
gk_userInstrukcja obsługi Canon PowerShot SX430 IS_SX432 IS PL

TomaszC. 18 Feb 2017

18 Feb 2017 16:063492Instrukcja obsługi Canon EOS M5 PL

18 Feb 2017 16:052844Instrukcja obsługi Canon PowerShot G9 X Mark II PL

18 Feb 2017 16:043207Instrukcja obsługi Olympus E-M1 Mark II PL

TomaszC. 17 Feb 2017

17 Feb 2017 18:462889Instrukcja obsługi Olympus E-PL8 PL

17 Feb 2017 18:442454Instrukcja obsługi Google narciarskie z kamerą full hd THB029 Biedronka PL EN

Arex16 25 Jan 2017

25 Jan 2017 00:033006
Arex16Canon PowerShot S3 IS manual PL. pdf

ANUBIS 17 Dec 2016

17 Dec 2016 11:283690
ANUBISInstrukcja obsługi Nikon D3400 PL

TomaszC. 11 Nov 2016

11 Nov 2016 16:374596Instrukcja obsługi Nikon Coolpix B700 PL

11 Nov 2016 16:364635Instrukcja obsługi Nikon Coolpix A900 PL

11 Nov 2016 16:353888Instrukcja obsługi Nikon Coolpix AW110 PL

11 Nov 2016 16:342820Instrukcja obsługi Nikon Coolpix W100 PL

11 Nov 2016 16:332862Skaner klisz i slajdów foto Rollei DF-S 100SE instrukcja obsługi PL

zewin 11 Sep 2016

11 Sep 2016 22:417743
zewinInstrukcja obsługi Canon EOS 80D PL

TomaszC. 02 Sep 2016

02 Sep 2016 19:423732Instrukcja obsługi Canon EOS 70D podstawowa instrukcja obsługi PL

02 Sep 2016 19:403348Instrukcja obsługi Canon EOS 5D Mark IV PL

02 Sep 2016 19:295433Instrukcja obsługi Canon EOS 5D Mark IV z funkcją Wi-Fi PL

02 Sep 2016 19:273180Instrukcja obsługi Fujifilm X-Pro2 EN

02 Sep 2016 19:13Instrukcja obsługi Fujifilm X70 EN

02 Sep 2016 19:122763Instrukcja obsługi Fujifilm X30 EN

02 Sep 2016 19:112982Instrukcja obsługi Nikon D500 PL

02 Sep 2016 19:083996PRAKTICA Dpix 1100z instrukcja obsługi PL DE ENG ES FR IT TC + sterownik + apk

tsprezes 09 Jul 2014

01 Sep 2016 23:414404
trapistinstrukcja aparatu sony w830 EN, PL

headshot 06 Aug 2016

06 Aug 2016 19:522748
headshotInstrukcja obsługi Canon EOS 70D z funkcją Wi-Fi PL

TomaszC. 28 Aug 2013 (2)

05 Jul 2016 13:4365852Instukcja obsługi FujiFilm FinePix S9700, S9800, S9900W PL

Anonymous 26 Jun 2016

26 Jun 2016 17:143084
AnonymousInstrukcja obsługi Canon PowerShot SX620 HS PL

TomaszC. 01 Jun 2016

01 Jun 2016 13:205868Instrukcja obsługi Panasonic DMC-GX80 funkcje zaawansowane PL

01 Jun 2016 13:184584Instrukcja obsługi Panasonic DMC-GX80 podstawowa instrukcja obsługi PL

01 Jun 2016 13:173282Migające ikony Canon EOS-1 Ds Mark III

Spiky007 21 May 2016

21 May 2016 09:492901
Spiky007Instrukcja obsługi Canon PowerShot G7 X Mark II PL

TomaszC. 13 May 2016

13 May 2016 00:504857Instrukcja obsługi Nikon Coolpix B500 PL

13 May 2016 00:484680Instrukcja obsługi Nikon Coolpix A300 PL

13 May 2016 00:463300

Instrukcja instalacji i montażu Canon Lu_a 80

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i montażu Canon Lu_a 80

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i montażu Canon Lu_a 80