Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów 3m Nanolock 3101238

Instalacja, obsługa i rozwiązywanie problemów z 3m Nanolock 3101238 jest proste i szybkie. Instrukcja instalacji zawiera dokładne instrukcje krok po kroku, aby pomóc w szybkiej i bezproblemowej instalacji. Instrukcja obsługi jest również dostępna i zawiera wyczerpujące wskazówki dotyczące używania 3m Nanolock 3101238. Jeśli z jakiegoś powodu pojawią się problemy z instalacją lub użytkowaniem, firma 3m oferuje profesjonalne wsparcie techniczne i wsparcie w rozwiązywaniu problemów, aby uzyskać optymalną funkcjonalność urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów 3m Nanolock 3101238

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESI4142X. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESI4142X będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESI4142X


Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESI4142X

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Zmywarka do naczyñINSTRUKCJA OBS£UGIThe Electrolux Group. The world`s No. 1 choiceGrupa Electrolux jest najwiêkszym na oewiecie producentem zmechanizowanych urz¹dzeñ przeznaczonych do kuchni, do czyszczenia oraz do lasu i ogrodu. Ka¿dego roku sprzedaje ponad 55 milionów produktów (takich jak lodówki, kuchenki, pralki automatyczne, odkurzacze, pilarki ³añcuchowe i kosiarki do trawy) o ³¹cznej wartooeci ok. 14 miliardów USD w ponad 150 krajach oewiata.ESI 4142ELECTROLUX POLAND Sp. [... ] Wcisn jednocze. nie i przytrzyma przyciski funkcji 2 i 3, nast"pnie zaczn pulsowa wskaEniki przycisków funkcji 1, 2 i 3. Wcisn przycisk 1, wskaEnik przycisku 2 i 3 zga. nie, a wskaEnik przycisku 1 b"dzie pulsowa. W tym samym czasie wskaEnik,, Koniec progra15mu" b"dzie pulsowa. Ustawiony poziom zmi"kczania wody jest sygnalizowany pulsowaniem wskaEnika ko'ca programu. Ka! de kolejne wci. ni"cie przycisku zmienia poziom zmi"kczania wody (w przypadku konieczno. ci zmiany poziomu: zob. Przyk<ady: Je! eli aktualnie jest ustawiony poziom 5, wtedy po jednokrotnym wci. ni"ciu przycisku 1 zostanie wybrany poziom 6. Je! eli aktualnie jest ustawiony poziom 10, wtedy po jednokrotnym wci. ni"ciu przycisku 1 zostanie wybrany poziom 1. Aby zmywarka zapami"ta a nowe ustawienie, nale! y wy czy urz dzenie przyciskiem,, W czony/Wy czony" lub zaczeka 60 sekund. Zmywarka powróci do trybu ustawiania.Poziom twardo ci wody Skala Skala Cz steczki niemiecka francuska na milion ZakresodH oTHUstawienie twardo ci wody elektroniczniemmol/lr cznieIlo impulsów pulsowania wska)nika,, Koniec programu" (x)Stosowanie soli51-70 43-50 37-42 29-36 23-28 19-22 15-18 11-14 4-10 <491-125 76-90 65-75 51-64 40-50 33-39 26-32 19-25 7-18 <79, 0-12, 5 7, 6-8, 9 6, 5-7, 5 5, 1-6, 4 4, 0-5, 0 3, 3-3, 9 2, 6-3, 2 1, 9-2, 5 0, 7-1, 8 <0, 7IV IV IV IV IV III III II I/II I2 2 2 2 2 2 1 1 1 1Poziom 10 Poziom 9 Poziom 8 Poziom 7 Poziom 6 Poziom 5 Poziom 4 Poziom 3 Poziom 2 Poziom 110 9 8 7 6 5 4 3 2 1Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie16DOZOWANIE SOLIULywaJ wy<7cznie specjalnej soli przeznaczonej do stosowania w zmywarkach do naczy. Inne rodzaje soli zawieraj7 duL7 iloIJ róLnych substancji, które mog7 zmniejszaJ skutecznoIJ dzia<ania zmiDkczacza. Sól naleLy dosypywaJ bezpoIrednio przed rozpoczDciem programu zmywania. Zapobiegnie to pozostawaniu przez d<uLszy czas ziaren soli lub mocno zasolonej wody na dnie zmywarki, co sprzyja korozji. Otworzy drzwi zmywarki, wysun dolny kosz i odkr"ci pokrywk" pojemnika, przekr"caj c j o 90o w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przed pierwszym w<7czeniem zmywarki nale! y nala do pojemnika 1 litr wody. Wsypa do pojemnika sól regeneracyjn do zmywarek, u! ywaj c do tego lejka b"d cego na wyposa! eniu zmywarki. Odg os,, klikni"cia" sygnalizuje prawid owe zamkni"cie zamka pojemnika na sól. WskaEnik poziomu soli na panelu steruj cym zostanie pod. wietlony, gdy zajdzie konieczno. WskaSnik sygnalizuj7cy brak soli moLe byJ podIwietlony jeszcze przez 2-6 godzin po nasypaniu soli (przy w<7czonej zmywarce). Dlatego moLe siD zdarzyJ, Le sól bDdzie siD rozpuszczaJ d<uLej niL 6 godzin, co jednak nie wp<ywa ujemnie na funkcjonowanie zmywarki. Podczas nasypywania soli, z pojemnika wypychana jest woda, która wyp ywa na spód zmywarki. Jest to zjawisko normalne.17P"YN NAB"YSZCZAJ, CYP yn nab yszczaj cy nadaje naczyniom po ysk i u atwia suszenie. 2rodek ten jest pobierany automatycznie podczas p ukania w ciep ej wodzie. ] System filtrów nale! y odblokowa uchwytem mikrofiltra, a nast"pnie wyj. 29*) Niektóre zmywarki posiadaj gruby filtr (A), mikrofiltr (B) i filtr p aski (C). Obróci uchwyt filtra o ¼ obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyj.4. W o! y system filtrów na miejsce i zablokowa, obracaj c uchwyt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby filtry zosta y zablokowane. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESI4142X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESI4142X.

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX ESI6100X. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX ESI6100X będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX ESI6100X

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX ESI6100X (345 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX ESI6100X

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] ELECTROLUX_____________________________ZMYWARKA DO NACZY ESI 6100INSTRUKCJA OBS UGI12SPIS TRE CIDANE TECHNICZNE..................................................................................................................... 4 WSKAZÓWKI DOTYCZ! CE BEZPIECZE STWA...................................................................... 5 OPIS ZMYWARKI.......................................................................................................................... 7 EKSPLOATACJA.......................................................................................................................... 8 PRAKTYCZNE RADY................................................................................................................. 15 TABELA PROGRAMÓW............................................................................................................ 17 MYCIE I KONSERWACJA.......................................................................................................... 19 ZAK ÓCENIA W FUNKCJONOWANIU ZMYWARKI I ICH PRZYCZYNY................................ 21 AUTORYZOWANY SERWIS...................................................................................................... 22 WSKAZÓWKI DLA INSTYTUTÓW KONTROLNYCH............................................................... 23 INSTALACJA.............................................................................................................................. 233DANE TECHNICZNESzeroko 59, 6 cm Wysoko z blatem 81, 8-87, 8 cm Maks. g boko przy otwartych drzwiach 111, 4 cm 230 V ­ 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W Min. 800 kPa (8 bar) 12-osobowa zastawa sto owaWymiary Napi cie sieciowe / Cz stotliwo Moc pompy recyrkulacyjnej Moc grza ki czny pobór mocy Ci nienie wody PojemnoUrz, dzenie spe3nia normy Unii Europejskiej: dyrektywa Nr 73/23/EWG z 19. 02. 73 r. (niskie napi@cia), dyrektywa Nr 89/336/EWG z 03. 05. 89 (3, cznie ze zmianami) EMV. [... ] Je eli r czki wystaj z dna koszyka i uniemo liwiaj poruszanie si dolnego ramienia natryskowego, nale y u2o y& je odwrotnie. Ny eczki deserowe i inne ma2e sztu&ce nale y w2o y& do specjalnej przegródki z otworami.13Ny ki nale y wymiesza& z innymi sztu&cami, aby zapobiec ich zlepianiu. Nie nale y zmywa& sztu&ców srebrnych razem z metalowymi. Aby uzyska& lepszy rezultat zmywania sztu&ców, zalecamy stosowanie specjalnej wk2adki (wk2adek), b d cej na wyposa eniu, je(li kszta2t i wielko(& sztu&ców pozwoli na to. Koszyk na sztu&ce mo na umie(ci& po lewej lub po prawej stronie dolnego kosza.Górny koszGórny kosz przeznaczony jest na talerzyki deserowe, podstawki, talerze obiadowe, pó2miski o (rednicy do 25 cm oraz fili anki i szklanki, które nale y rozmie(ci& jak pokazano na rysunku. Je(li w górnym koszu b d uk2adane talerze, to nale y je lekko pochyli&. Kieliszki na d2ugich nó kach mo na zawiesi& w miejscu przeznaczonym na fili anki. Gdy w górnym koszu b@d, zmywane talerze: Nale y rozpocz & uk2adanie talerzy od tylnych uchwytów, pochylaj c talerze do przodu i zachowuj c odst p, aby nie dotkn 2y drzwi zmywarki (po ich zamkni ciu i w2 czeniu programu zmywania).Po w3oKeniu naczyN do zmywarki naleKy upewniM si@, czy ramiona natryskowe mog, si@ swobodnie obracaM.14USTAWIENIE WYSOKO CI GÓRNEGO KOSZAW przypadku zmywania bardzo du ych talerzy (o (rednicy powy ej 27 cm do 32 cm) mo na je w2o y& do dolnego kosza po przesuni ciu górnego kosza w wy sze po2o enie. Przesun & przedni ogranicznik (A) górnego kosza na zewn trz i wysun & kosz. Podnie(& kosz po obu stronach, w wy sze po2o enie i za2o y& ograniczniki (A) na ich miejsce. W podniesionej pozycji pojemnoLM górnego kosza zostaje zmniejszona. W tym po3oKeniu nie b@dzie moKna uKywaM wysuni@tych pó3ek na filiKanki. Po u3oKeniu naczyN naleKy zawsze zamykaM drzwi zmywarki, poniewaK otwarte drzwi stwarzaj, zagroKenie.PRAKTYCZNE RADY· Wk2ada& naczynia do zmywarki bezpo(rednio po ka dym posi2ku i poczeka& ze zmywaniem, a do zape2nienia ca2ej zmywarki. · Je(li naczynia s niezbyt zabrudzone, nale y wybiera& program energooszcz dny,, QUICK 50°". do zmywarki nale y usun & z nich wszystkie resztki ywno(ci i namoczy& bardzo zabrudzone naczynia. · Powierzchnie wkl s2e lub wypuk2e nale y tak pochyli&, aby woda 2atwo z nich sp2ywa2a. · D2ugie przedmioty, takie jak 2y ki wazowe, no e do krajania mi s itp. przeznaczonych do zmywania pozwoli uzyska& lepsze efekty zmywania. nale y umie(ci& w górnym koszu w taki sposób, aby nie porusza2y si podczas zmywania. w górnym koszu na naczynia znajduj ce si w dolnym koszu, nale y najpierw wyj & naczynia z dolnego kosza. 15Oszcz@dnoLM energii elektrycznejZapewnienie dobrych efektów zmywaniaNaczynia nie nadaj, ce si@ do zmywania w zmywarce:W zmywarce nie wolno zmywa& nast puj cych wyrobów, o ile producent wyraGnie nie zaznaczy2, e mog one by& zmywane w zmywarkach automatycznych: sztu&ce lub naczynia z r czkami drewnianymi, rogowymi lub z elementami klejonymi, wyroby z br zu, naczynia do gotowania z uchwytami drewnianymi, wyroby aluminiowe, wyroby kryszta2owe, przedmioty z tworzywa sztucznego, przedmioty drewniane, antyki lub porcelana r cznie zdobiona. Niektóre rodzaje dekoracji mog po zmywaniu w zmywarce wyblakn &, chyba, e dany wyrób nadaje si do zmywania w zmywarce. ] W2a(ciwe wypoziomowanie gwarantuje prawid2owe i szczelne zamykanie drzwi. Je(li drzwi zmywarki przylegaj nieprawid2owo, nale y wkr ci& lub wykr ci& nó ki regulacyjne tak, aby zmywarka by2a w2a(ciwie wypoziomowana.POD! CZENIE WRSA DOP YWU WODYZmywarka mo e by& zasilana wod gor c (maks. Zasilanie gor c wod nie jest wskazane w przypadku zmywania bardzo zabrudzonych naczy., poniewa skraca ono znacznie program zmywania. Je eli zmywarka jest pod2 czona do rur nowych, lub rur, które nie by2y u ytkowane przez d2ugi okres czasu, zaleca si przed pod2 czeniem w a doprowadzaj cego, otworzenie na kilka minut przep2ywu wody. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX ESI6100X

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX ESI6100X.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów 3m Nanolock 3101238

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów 3m Nanolock 3101238

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, obsługi i rozwiązywania problemów 3m Nanolock 3101238