Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics E 1018832

Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics E 1018832 zawiera informacje na temat ważnych aktualizacji i zmian w modelu E 1018832. Aktualizacja zawiera wytyczne dotyczące wykonywania czynności serwisowych, wytyczne dotyczące instalacji i wytyczne dotyczące konserwacji, a także najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania. Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi jest szczególnie przydatny dla techników serwisowych i pracowników biurowych, którzy zajmują się aktualizacją i konserwacją modelu E 1018832.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics E 1018832

Treści zamieszczone w serwisie udostępniamy bezpłatnie. Korzystanie z treści opublikowanych w serwisie podatki. pl, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa Finansów. Treści znaczone w serwisie jako treści będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3. 0 Polska.

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Podsumowanie

  Windows aktualizacji opublikowanych 10 sierpnia 2021 r. i nowszych domyślnie będą wymagać uprawnień administracyjnych do instalowania sterowników. Wprowadzonej zmiany w domyślnym zachowaniu w celu rozwiązania tego ryzyka Windows urządzeniach, w tym na urządzeniach, które nie korzystają z funkcji point i drukowania lub drukowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie domyślnego zachowania punktowania i drukowania oraz CVE-2021-34481.

  Domyślnie użytkownicy, którzy nie są administratorami, nie będą już mogli wykonać następujących czynności przy użyciu funkcji Point i Print bez podwyższenia uprawnień administratora:

  • Instalowanie nowych drukarek przy użyciu sterowników na komputerze zdalnym lub serwerze

  • Aktualizowanie istniejących sterowników drukarek przy użyciu sterowników z komputera zdalnego lub serwera

  Uwaga Jeśli nie korzystasz z funkcji Point i Print, ta zmiana nie powinna Cię zmieniać i będzie domyślnie chroniona po zainstalowaniu aktualizacji wydanych 10 sierpnia 2021 r. lub nowszych.

  Ważne Klienci drukucy w środowisku muszą mieć opublikowaną aktualizację z 12 stycznia 2021 r. lub później przed zainstalowaniem aktualizacji z 14 września 2021 r. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz K2 w "Często zadawane pytania" poniżej.

  Modyfikowanie domyślnego zachowania instalacji sterownika przy użyciu klucza rejestru

  To zachowanie domyślne można zmodyfikować przy użyciu klucza rejestru z poniższej tabeli. Jednak w przypadku użycia wartości zero (0) należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ w ten sposób urządzenia będą narażone na zagrożenia. Jeśli w środowisku należy użyć wartości rejestru 0, zalecamy użycie jej tymczasowo podczas dostosowania środowiska w celu umożliwienia urządzeniom korzystającym z urządzeń z systemem Windows używania wartości jednego (1).

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint

  DWord name

  RestrictDriverInstallationToAdministrators

  Dane wartościZachowanie domyślne: Ustawienie tej wartości na 1 lub, jeśli klucz nie został zdefiniowany lub nie istnieje, będzie wymagać uprawnień administratora do zainstalowania dowolnego sterownika drukarki podczas korzystania z funkcji Point i Print. Ten klucz rejestru zastępuje wszystkie ograniczenia dotyczące punktów i zasady grupy i zapewnia, że tylko administratorzy mogą zainstalować sterowniki drukarek z serwera wydruku za pomocą funkcji Point i Print.

  Ustawienie wartości 0 umożliwia użytkownikom niebędącym administratorami instalowanie podpisanych i niepodpisanych sterowników na serwerze wydruku, ale nie zastępuje ustawień punktowych i zasady grupy druku. Dzięki temu ustawienia ograniczeń punktowych i zasady grupy mogą zastąpić to ustawienie klucza rejestru, aby zapobiec instalowaniu podpisanych i niepodpisanych sterowników drukarek z serwera wydruku przez osoby, które nie są administratorami. Niektórzy administratorzy mogą ustawić wartość 0, aby zezwolić użytkownikom niebędącym administratorami na instalowanie i aktualizowanie sterowników po dodaniu dodatkowych ograniczeń, takich jak dodanie ustawienia zasad ograniczeń, z którego można zainstalować sterowniki.

  Ważne Nie ma kombinacji środków zaradczych, która jest równoważna ustawieniu wartości RestrictDriverInstallationToAdministrators na 1.

  Uwaga Aktualizacje wydane 6 lipca 2021 r. lub nowsze mają domyślnie wartość 0 (wyłączone) do czasu zainstalowania aktualizacji opublikowanych 10 sierpnia 2021 r. Aktualizacje wydane 10 sierpnia 2021 r. lub nowsze mają domyślnie wartość 1 (włączone).

  Wymagania dotyczące ponownego uruchamiania

  Podczas tworzenia lub modyfikowania tej wartości rejestru nie jest wymagane ponowne uruchomienie.

  Lokalizacja rejestru

  Uwaga Windows nie ustawia ani nie zmieni klucza rejestru. Klucz rejestru można ustawić przed lub po zainstalowaniu aktualizacji opublikowanych 10 sierpnia 2021 r.

  Automatyzowanie dodatku wartości rejestru RestrictDriverInstallationToAdministrators

  Aby zautomatyzować dodawanie wartości rejestru RestrictDriverInstallationToAdministrators, wykonaj następujące czynności:

   Otwieranie okna wiersza polecenia (cmd. exe) z podwyższonym poziomem uprawnień.

   Wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter:

   reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\PointAndPrint" /v RestrictDriverInstallationToAdministrators /t REG_DWORD /d 1 /f

  Ustaw restrictDriverInstallationToAdministrators przy użyciu zasady grupy

  Po zainstalowaniu aktualizacji wydanych 12 października 2021 r. lub nowszej możesz również ustawić dla administratorów restrictDriverInstallationToAdministrators za pomocą zasady grupy, korzystając z następujących instrukcji:

  Otwórz narzędzie edytora zasad grupy i przejdź do strony Konfiguracja komputera> szablony administracyjne > drukarki.  

  Ustaw dla ustawienia Ograniczenia instalacji sterownika wydruku wartość Administratorzy na wartość "Włączone". Spowoduje to ustawienie wartości rejestru RestrictDriverInstallationToAdministrators na 1.

  Instalowanie sterowników drukarek, gdy jest wymuszane nowe ustawienie domyślne

  Jeśli ustawisz wartość RestrictDriverInstallationToAdministrators jako nie zdefiniowaną lub wartość 1, w zależności od środowiska, użytkownicy muszą zainstalować drukarki przy użyciu jednej z następujących metod:

  Po wyświetleniu monitu o poświadczenia podczas próby zainstalowania sterownika drukarki podaj nazwę użytkownika i hasło administratora.

  Dołącz niezbędne sterowniki drukarek do obrazu systemu operacyjnego.

  Tymczasowo ustaw wartość RestrictDriverInstallationToAdministrators na 0, aby zainstalować sterowniki drukarek.

  Uwaga Jeśli nie można zainstalować sterowników drukarek nawet z uprawnieniami administratora, należy wyłączyć ustawienia Użyj tylko punktu pakietu i drukuj zasady grupy.

  Zalecane ustawienia i częściowe środki zaradcze dla środowisk, które nie mogą używać zachowania domyślnego

  Poniższe środki zaradcze mogą pomóc zabezpieczyć wszystkie środowiska, ale szczególnie w przypadku, gdy trzeba ustawić wartość RestrictDriverInstallationToAdministrators na 0. Takie środki zaradcze nie są w pełni wykorzystać luki w zabezpieczeniach cve-2021-34481.

  Sprawdzanie, czy RpcAuthnLevelPrivacyEnabled ma ustawioną wartość 1 lub nie jest zdefiniowana

  Upewnij się, że dla ustawienia RpcAuthnLevelPrivacyEnabled ustawiono wartość 1 lub nie zdefiniowano jej zgodnie z opisem w artykule Zarządzanie zmianami powiązania RPC drukarki dla cvE-2021-1678 (KB4599464).

  Sprawdzanie, czy włączono monity zabezpieczeń dla opcji Punkt i Drukuj

  Sprawdź, czy włączono monity zabezpieczeń dla opcji Punkt i Drukuj zgodnie z opisem w artykule KB5005010: Ograniczanie instalacji nowych sterowników drukarek po zastosowaniu aktualizacji z 6 lipca 2021 r. 

  Zezwalaj użytkownikom na łączenie się tylko z określonymi zaufanymi serwerami wydruku

  Te zasady, ograniczenia dotyczące punktów i drukowania, dotyczą drukarek pointowych i drukarek, które nie są zapakowane na serwerze. 

  Należy wykonać następujące czynności:

  Otwórz konsolę zasady grupy zarządzania (GPMC).

  W drzewie konsoli GPMC przejdź do domeny lub jednostki organizacyjnej, w której są przechowywane konta użytkowników, dla których chcesz zmodyfikować ustawienia zabezpieczeń sterownika drukarki.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią domenę lub odpowiednią nazwę użytkownika, kliknij pozycję Utwórz usługę zasad grupy w tej domenie i kliknij pozycję Połącz ją tutaj. Wpisz nazwę nowego obiektu zasady grupy obiekt zasad grupy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony przez Ciebie zamówienie grupy, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  W oknie zasady grupy zarządzania kliknij pozycję Konfiguracja komputera, kliknij pozycję Zasady, kliknij pozycję Szablony administracyjne, a następnie kliknij pozycję Drukarki.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Ograniczenia drukowania i punktów, a następnie kliknij polecenie Edytuj.

  W oknie dialogowym Ograniczenia dotyczące punktów i wydruku kliknij pozycję Włączone.

  Zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą wskazać i wydrukować do tych serwerów tylko wtedy, gdy nie jest jeszcze zaznaczone.

  Wprowadź w pełni kwalifikowane nazwy serwerów. Poszczególne nazwy oddziel średnikami (;).

  Uwaga Po zainstalowaniu aktualizacji wydanych 21 września 2021 r. lub nowszej możesz skonfigurować te zasady grupy za pomocą kropki lub kropki (. rozdzielane adresy IP zamiennie z w pełni kwalifikowaymi nazwami hostów.

  W polu Podczas instalowania sterowników nowego połączenia wybierz pozycję Pokaż ostrzeżenie i Monit o podwyższonym poziomie uprawnień.

  W polu Podczas aktualizowania sterowników dla istniejącego połączenia wybierz pozycję Pokaż ostrzeżenie i Monit z podwyższonym poziomem uprawnień.

  Kliknij pozycję OK.

  Zezwalanie użytkownikom na łączenie się tylko z określonymi serwerami Package Point i Print, którym ufasz

  Te zasady, Package Point i Print — Zatwierdzone serwery, ograniczają zachowanie klienta tylko do zezwalania na połączenia Point i Print tylko do zdefiniowanych serwerów, które korzystają ze sterowników z pakietem.

  Na kontrolerze domeny wybierz pozycję Start, pozycję Narzędzia administracyjne, a następnie wybierz pozycję zasady grupy zarządzaniem. Ewentualnie wybierz przycisk Start, wybierz pozycję Uruchom, wpisz GPMC. MSC i naciśnij klawisz Enter.

  Rozwiń las, a następnie rozwiń domeny.

  W obszarze swojej domeny wybierz użytkownika, w którym chcesz utworzyć te zasady.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę użytkownika, wybierz pozycję Utwórz typ zasad grupy w tej domenie i połącz ją tutaj.

  Nadaj nazwę zasadom grupy, a następnie wybierz przycisk OK.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy nowo utworzony obiekt zasady grupy a następnie wybierz pozycję Edytuj, aby otworzyć zasady grupy zarządzania danymi.

  W Edytorze zasady grupy zarządzania rozwiń następujące foldery:

   Konfiguracja komputeraZasadySzablony administracyjneLocal Computer PolicysDrukarki

   Enable Package Point and Print - Approved servers and select the Show... button.

  Często zadawane pytania

  P1. Za każdym razem, gdy próbujemy wydrukować, otrzymuję monit z informacją "Czy ufasz tej drukarce" i wymaga ona kontynuowania poświadczeń administratora. Czy jest to oczekiwane?

  A1:Nie należy wyświetlać monitu dla każdego zadania drukowania. Większość środowisk lub urządzeń, na których występuje ten problem, zostanie rozwiązana przez zainstalowanie aktualizacji opublikowanych 12 października 2021 r. Te aktualizacje rozsyłają problem związany z serwerami drukowania i klientami drukowania, którzy nie są w tej samej strefie czasowej. 

  Jeśli ten problem nadal występuje po zainstalowaniu aktualizacji wydanych 12 października 2021 r. lub nowszej, może być konieczne skontaktowanie się z producentem drukarki w celu zaktualizowania sterowników. Ten problem może również wystąpić, gdy sterownik wydruku w kliencie drukowania i na serwerze wydruku używa tej samej nazwy pliku, ale serwer ma nowszą wersję pliku sterownika. Gdy klient drukowania łączy się z serwerem wydruku, znajduje nowy plik sterownika i jest wyświetlany monit o zaktualizowanie sterowników w kliencie drukowania. Jednak plik w pakiecie, który jest oferowany do zainstalowania, nie zawiera nowszej wersji pliku sterownika. 

  Porównywane pliki to sterowniki w folderze buforu, zwykle w folderze C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\3 zarówno na kliencie wydruku, jak i na serwerze wydruku. Pakiet sterowników oferowany do instalacji zazwyczaj znajdzie się w folderze C:\Windows\System32\spool\drivers\x64\PCC na serwerze wydruku. Gdy pliki w folderze \3 zostaną porównane między urządzeniami, jeśli nie będą zgodne, pakiet w pakiecie PCC zostanie zainstalowany. Jeśli pliki w folderze \3 serwera wydruku nie znajdują się w tym samym sterowniku drukarki, który oferuje klient, klient wydruku porówna pliki i znajdzie niezgodność za każdym razem, gdy zostanie wydrukowany. 

  Aby zminimalizować ten problem, upewnij się, że używasz najnowszych sterowników dla wszystkich urządzeń drukujących. Jeśli to możliwe, należy użyć tej samej wersji sterownika wydruku na kliencie wydruku i serwerze wydruku. Jeśli zaktualizowanie sterowników w środowisku nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną producenta drukarki (OEM).

  P2. Po zainstalowaniu aktualizacji opublikowanych 14 września 2021 r. niektóre Windows nie mogą być drukowane na drukarkach sieciowych. Czy istnieje zamówienie, w przypadku których muszę zainstalować aktualizacje na klientach druku i serwerach wydruku?

  A2. Przed zainstalowaniem aktualizacji opublikowanych 14 września 2021 r. lub nowszych na serwerach wydruku klienci drukowania muszą mieć zainstalowane aktualizacje wydane 12 stycznia 2021 r. lub nowsze. Windows urządzenia nie zostaną wydrukowane, jeśli nie zainstalowano aktualizacji wydanej 12 stycznia 2021 r. lub nowszej. 

  Uwaga Nie trzeba instalować wcześniejszych aktualizacji i można zainstalować dowolną aktualizację po 12 stycznia 2021 r. na klientach druku. Zalecamy zainstalowanie najnowszej zbiorczej aktualizacji zarówno na klientach, jak i serwerach.

  Zasoby

  Point and Print Default Behavior ChangeWprowadzenie do drukowania i punktówObraz przycisku Dodaj i usuń sterowniki w Windows offlineWskaż i wydrukuj pakiety sterowników Windows sterowników | Microsoft Docs

  Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics E 1018832

  Bezpośredni link do pobrania Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics E 1018832

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Dodatek do instrukcji aktualizacji i instrukcji obsługi 3b Scientific Physics E 1018832