Środki ostrożności przy postępowaniu Calflex Carimali 21820 Cr

Przy postępowaniu z maszyną Calflex Carimali 21820 Cr należy zachować szczególną ostrożność. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapoznać się z wszystkimi zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy maszyna jest w dobrym stanie technicznym i czy wszystkie elementy są odpowiednio zamocowane. Zaleca się stosowanie odpowiednich ochronnych odzieży i środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rękawice i maseczki. Podczas pracy należy zawsze zachować szczególną ostrożność, unikać niebezpiecznych ruchów i unikać pracy w niewłaściwych warunkach. Należy upewnić się, że maszyna jest odpowiednio zabezpieczona, zanim zostanie wyłączona.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności przy postępowaniu Calflex Carimali 21820 Cr

Sygn. akt II. Ka 64/21

UZASADNIENIE

J. B. został obwiniony o to, że w okresie od 15 lipca 2020r. do 09 września 2020r., w m. Ś. , gm. B. , nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła, tj. o czyn z art. 77 kw.

Sąd Rejonowy w Olecku wyrokiem z dnia 21. 01. 2021r. w sprawie II. W 736/20 uznał obwinionego J. za winnego popełnienia zarzucanego mu wykroczenia, które zakwalifikował z art. 77 § 1 kw i na tej podstawie skazał go, zaś na podstawie art. 77 § 1 kw w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierzył mu karę grzywny w wysokości 400, 00 złotych oraz zwolnił obwinionego z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Apelację od wyroku wywiódł obrońca obwinionego adwokat P. C. zaskarżając wyrok Sądu Rejonowego w Olecku w całości.

Wyrokowi zarzucił:

1.błąd w ustaleniach taktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia mający istotny wpływ na jego treść polegający na błędnym przyjęciu, iż obwiniony swoim działaniem wypełnił wszystkie znamiona zarzuconego mu wykroczenia, w tym, iż nie zachował zwykłych lub nakazanych środków ostrożności, podczas gdy właściwe ustalenie stanu faktycznego przedmiotowej sprawy wskazuje, iż J. zachował te środki ostrożności, które są również zwyczajowo przyjęte w środowisku wiejskim, tj. zabezpieczył pastuchem i ogrodzeniem swoje krowy na pastwisku i nie przyczynił się w jakikolwiek świadomy sposób do ich uwolnienia,

2.błąd w ustaleniach faktycznych przyjęty za podstawę orzeczenia mający istotny wpływ na jego treść, polegający na błędnym przyjęciu czasookresu w którym obwiniony J. miał rzekomo dopuścić się przypisanego mu wykroczenia, podczas gdy materiał dowodowy nie potwierdza czasookresu przyjętego przez sąd, a co najwyżej może stanowić o jednym zdarzeniu w jednym dniu,

3.rażącą niewspółmierność kary grzywny orzeczonej wobec J. polegającą na jej zbyt wysokim wymierzeniu, bez należytego uwzględnienia okoliczności przedmiotowej sprawy odnoszących się na korzyść obwinionego, jak i innych czynników odnoszących się do samego obwinionego, w tym bez uwzględnienia znikomego stopnia społecznej szkodliwości zaistniałego czynu oraz braku umyślności i złośliwości w działaniu obwinionego, co sprawia że wymierzona kara nie spełnia swoich celów i nie czyni zadość odczuciu sprawiedliwości będąc rażąco wysoką.

Mając na uwadze powyższe wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez: uniewinnienie J. , względnie przy uznaniu obwinionego za winnego - dokonanie zmiany opisu czynu poprzez przyjęcie, iż w dniu 09. 09. 2020r nie zachował zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła i na zasadzie art. 39 § 1 kw odstąpienie od wymierzenia w/w kary. W przypadku uwzględnienia apelacji wniósł o przyznanie J. zwrotu kosztów obrony za postępowanie przed Sądem I i II instancji.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja obrońcy obwinionego okazała się zasadna jedynie częściowo, tj. w zakresie w jakim Sąd Okręgowy zmienił czasookres zarzucanego czynu obwinionemu a w ślad za tym zmniejszył mu orzeczoną karę grzywny.

Sąd Rejonowy ocenił właściwie zebrany w sprawie materiał dowodowy, co skutkowało wydaniem słusznego orzeczenia w zakresie sprawstwa i winy obwinionego co do zarzucanego mu czynu z art. 77 § 1 kw. Ocena materiału dowodowego zaprezentowana w pisemnych motywach wyroku Sądu I instancji korzysta w pełni z ochrony przewidzianej w art. 7 kpk i nie została dokonana wbrew regułom wskazanym w tym przepisie.

Błędne zatem są twierdzenia obrońcy, który wywodzi, że J. zachował środki ostrożności, które są zwyczajowo przyjęte w środowisku wiejskim zabezpieczając pastuchem i ogrodzeniem swoje bydło i nie przyczynił się swoim zachowaniem do ich uwolnienia. Dokumentacja fotograficzna dowodzi, że pastwisko obwinionego, na którym pasły się krowy nie jest w sposób prawidłowy zabezpieczone – na zdjęciach można zauważyć podstarzałe słupki, które z pewnością nie stanowią większej przeszkody do pokonania dla zwierząt gospodarskich. Tym bardziej, że według zeznań pokrzywdzonej zwierzęta notorycznie opuszczały swoje pastwisko przechodząc na jej grunt i nie rzadko niszcząc uprawy.

Czynnością sprawczą określoną w art. 77 § 1 kw jest niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Przez trzymanie zwierzęcia należy rozumieć sytuację, w której sprawca jest w posiadaniu, władztwie nad zwierzęciem. Przez trzymanie należy zatem rozumieć każde fizyczne władztwo nad zwierzęciem, niezależnie od tytułu prawnego (…). Czynność wykonawcza została zatem określona jako zaniechanie. Natomiast pojęcie środków ostrożności obejmuje wszelkie środki, których podejmowanie zapewnia bezpieczne trzymanie zwierzęcia wynikające z zasad wiedzy ogólnej, doświadczenia życiowego, zwyczaju i rozsądku. Są one powszechnie przyjęte przy trzymaniu zwierząt w ogóle (komentarz do art. 77 § 1 kw pod red. Daniluka 2019, wyd. 2/Kulik).

Obwiniony w związku z powtarzającą się sytuacją wychodzenia bydła z jego pastwiska winien był podjąć kroki, które zapobiegłyby podobnym sytuacjom w przyszłości, czego jednakże nie uczynił, a co skutkowało złożeniem przez pokrzywdzoną zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia. Skoro bowiem dotychczasowy sposób zabezpieczenia pastwiska przed wychodzeniem zwierząt był niewystarczający – winien on był pomyśleć o bardziej skutecznym sposobie zabezpieczenia pastwiska, bądź wzmocnienia dotychczasowego.

Sąd podzielił apelację obrońcy obwinionego częściowo w zakresie przyjęcia innego czasookresu niezachowania przez J. zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Oskarżyciel publiczny we wniosku o ukaranie przyjął w ślad za zeznaniami pokrzywdzonej, że bydło obwinionego wychodziło z pastwiska J. w okresie od 15. 07. 2020r. do 09. wchodząc na grunt B. H. . Sąd Odwoławczy uznając, iż początkowy okres wskazywany we wniosku o ukaranie nie został należycie wykazany dowodami przyjął na korzyść obwinionego krótszy czas, tj. w okresie od 04 sierpnia 2020r. do 09 września 2020r. Sąd przyjął początkową datę 04 sierpnia 2021r. mając na uwadze przede wszystkim, iż na tę datę wskazywała sama pokrzywdzona dopytywana przez Sądem Okręgowym, nadto z tego dnia pochodziła pierwsza dokumentacja fotograficzna dokumentująca wychodzenie zwierząt poza pastwisko J.

Biorąc pod uwagę podniesione powyżej okoliczności oraz argumenty przytoczone przez obrońcę obwinionego Sąd Okręgowy częściowo uwzględnił apelację. Kierując się dyspozycją art. 437 § 2 kpk w zw. z art. 109 § 2 kpw zmienił zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Olecku w ten sposób, że w punkcie I ustalił, iż przypisany obwinionemu czyn został popełniony w okresie od 04. 08. Z powołanych wyżej względów, tj. skrócenia czasookresu niezachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu stada bydła przez obwinionego Sąd postanowił także zmniejszyć J. wymierzoną przez Sąd Rejonowy w Olecku karę grzywny z 400, 00 złotych do 200, 00 złotych. W żadnym razie, wbrew twierdzeniom obrońcy, kara 400 złotych grzywny nie nosi znamion rażąco wysokiej i nie ten argument był powodem jej obniżenia, a przyjęcie przez Sąd Okręgowy krótszego okresu nienależytego sprawowania pieczy nad zwierzętami.

Sąd Okręgowy zwolnił obwinionego od kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze - orzeczenie w tym zakresie oparł o art. 121 kpw w zw. 624;art. 624 § 1)">art. 624 § 1 kpk.

Sędzia Ryszard Filipow

Baza danych kart charakterystyki — Treść i elementy formalne karty charakterystyki (UE) 2020/878

Karta charakterystyki musi zawierać informacje o zagrożeniach, a także o bezpiecznym magazynowaniu substancji lub mieszaniny, postępowaniu z nią oraz jej usuwaniu. Dysponowanie tymi informacjami umożliwi użytkownikom podjęcie niezbędnych środków związanych z ochroną zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochroną środowiska.

Wymagania dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki zostały obecnie określone w rozporządzeniu (UE) 2020/878.

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2021 r., zastępuje rozporządzenie (UE) nr 2015/830 zawierające wymagania merytoryczne i formalne dotyczące kart charakterystyki

Po 1 stycznia 2023 r. karta charakterystyki każdego produktu dostępnego na rynku powinna być zgodna z tym rozporządzeniem, co oznacza konieczność zmiany każdej karty charakterystyki najpóźniej do 31 grudnia 2022 r.

ES I CS I DE I EN I FR I IT I HU I PL I RO I SK I SL

Zawartość i elementy formalne karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem 2020/878

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. 1. Identyfikator produktu

Jeżeli mieszanina posiada niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (UFI) zgodnie z częścią A sekcja 5 załącznika VIII do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 i jest on wskazany w karcie charakterystyki, wówczas UFI podaje się w tej podsekcji.

1. 2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1. 3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

1. 4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

2. Elementy oznakowania

2. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3. Substancje

3. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4. Opis środków pierwszej pomocy

4. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

4. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5. Środki gaśnicze

5. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

5. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

6. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

6. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

7. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

7. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8. Parametry dotyczące kontroli

8. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

9. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10. Reaktywność

10. Stabilność chemiczna

10. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

10. Warunki, których należy unikać

10. 5. Materiały niezgodne

10. 6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

11. Informacje o innych zagrożeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12. Toksyczność

12. Trwałość i zdolność do rozkładu

12. Zdolność do bioakumulacji

12. Mobilność w glebie

12. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

12. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

12. 7. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

14. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14. Grupa pakowania

14. Zagrożenia dla środowiska

14. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

14. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Inne ważne informacje dotyczące zawartości i formatu karty charakterystyki

Karta charakterystyki nie powinna zawierać pustych podsekcji. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeżeli jakieś dane nie są używane lub są niedostępne

Ponadto sporządzający kartę charakterystyki może wskazać również inne podsekcje, pod warunkiem, że nie zawierają one informacji sprzecznych z innymi sekcjami karty charakterystyki.

Karta charakterystyki nie ma określonej objętości. Jej objętość jest współmierna do zagrożenia stwarzanego przez substancję lub mieszaninę i dostępnych informacji. Informacje muszą być sformułowane w sposób jasny i zwięzły.

Język, jakim napisana jest karta charakterystyki, jest prosty, jasny i precyzyjny. Należy unikać żargonu, akronimów i skrótów. Nie używa się zwrotów wskazujących, że dana substancja lub mieszanina nie stanowi zagrożenia (np. „może być niebezpieczna”, „nieszkodliwa”, „nieszkodliwa dla zdrowia”), ani jakichkolwiek innych zwrotów niespójnych z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

Wszystkie strony karty charakterystyki numeruje się i podaje na nich albo objętość karty charakterystyki (np. „strona 1 z 3”) albo informację, czy po danej stronie następuje kolejna strona (np. „ciąg dalszy na następnej stronie” lub „koniec karty charakterystyki”).

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę użytkowników karty, w stopniu w jakim są one znane. W niektórych przypadkach może to oznaczać pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ opracowanie karty charakterystyki wymaga szerokiego zakresu wiedzy.

Kartę charakterystyki dostarcza się nieodpłatnie, w formie papierowej lub elektronicznej, najpóźniej w momencie pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny.

Kartę charakterystyki powinno się przekazywać w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Artykuł powiązany/artykuły powiązane

 • Podanie niepowtarzalnego identyfikatora postaci czynnej (UFI) na karcie charakterystyki

Polecane usługi

 • Tłumaczenie karty charakterystyki zgodne z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa chemicznego

Środki ostrożności podczas pracy z ługiem sodowym:

 • stosować rękawice ochronne,
 • nosić okulary ochronne lub maskę przeciwgazową na twarz,
 • nosić odzież ochronną,
 • nie wdychać oparów,
 • przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnych pojemnikach,
 • zapewnić wentylację miejsca magazynowania pojemników,
 • nie opróżniać zbiorników do kanalizacji i zapobiegać przed wydostaniem się substancji do środowiska,
 • unikać wilgoci i wysokich temperatur,
 • przechowywać z dala od źródeł ciepła,
 • wyposażyć miejsce pracy z substancją w prysznic oraz natrysk do płukania oczu,
 • unikać kontaktu z metalami ze względu na ryzyko wybuchu.

Zagrożenia dla człowieka – pierwsza pomoc:

 • W przypadku dostania się ługu sodowego do dróg oddechowych:
 • Wyprowadzić poszkodowaną osobę na świeże powietrze, z dala od miejsca zagrożenia,
 • Zapewnić poszkodowanemu warunki do odpoczynku, w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie,
 • Chronić poszkodowanego przed utratą ciepła,
 • Zapewnić pomoc medyczną poszkodowanemu,
 • Zastosować sztuczne oddychanie w przypadku zatrzymania oddechu.
 • W przypadku połknięcia ługu sodowego:
 • Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub wezwać lekarza,
 • Nie wywoływać wymiotów u poszkodowanego,
 • Nie podawać poszkodowanej osobie płynów.
 • W przypadku kontaktu ługu sodowego z włosami i/lub skórą:
 • Zdjąć z poszkodowanego zanieczyszczoną odzież i obuwie,
 • Spłukać skórę poszkodowanej osoby obfitą ilością wody, niewielkim strumieniem,
 • Założyć jałowy opatrunek na oparzenie.
 • W przypadku dostania się ługu sodowego do oczu:
 • Natychmiast przemyć oczy poszkodowanego dużą ilością wody, przy odwiniętych powiekach,
 • Usunąć soczewki kontaktowe jeśli to możliwe i kontynuować płukanie oczu,
 • Wezwać lekarza.
 • Zagrożenia dla środowiska:

 • Nie dopuścić do przedostania się dużych ilości ługu sodowego do gleby, kanalizacji i cieków wodnych, ze względu na możliwość skażenia terenu
 • Postępowanie w przypadku uwolnienia ługu sodowego do środowiska:
 • natychmiast poinformować odpowiednie władze lokalne oraz zlikwidować wyciek jeśli jest to możliwe,
 • zapobiegać przed rozprzestrzenianiem się cieczy poprzez obwałowanie terenu,
 • rozlany ług sodowy zasypać ziemią lub piaskiem i zebrać do zamykanego pojemnika,
 • zutylizować w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.
 • Środki ostrożności przy postępowaniu Calflex Carimali 21820 Cr

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności przy postępowaniu Calflex Carimali 21820 Cr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności przy postępowaniu Calflex Carimali 21820 Cr